• Tartalom

14/2008. (VII. 30.) SZMM rendelet

14/2008. (VII. 30.) SZMM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról1

2008.07.31.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 4. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. § A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) A munkaügyi központnak az (1) bekezdésben meghatározott szempontok alapján azokat a képzési irányokat kell kiválasztania, amelyekhez tartozó képzéseket elvégzett személyek várhatóan a legnagyobb arányban helyezkednek el a munkaerőpiacon.”

2. § Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A munkaügyi központ a – külön jogszabály szerint érvényes munkaerőigénnyel rendelkező – munkaadóval megállapodást köthet arra vonatkozóan, hogy
a) a munkaügyi központ a munkaerőigény kielégítése érdekében képzési támogatást nyújt álláskeresők számára a munkaerőigényben meghatározott munkakör betöltéséhez szükséges, állam által elismert szakképesítést nyújtó képzésben, valamint C és D járműkategóriára érvényes vezetői engedély megszerzését biztosító képzésben történő részvételhez,
b) a munkaadó vállalja, hogy az a) pontban meghatározott álláskeresővel a munkaerőigényben megjelölt munkakör betöltésére vagy a képzés megkezdését megelőzően, vagy a képzés alatt, vagy a képzés által nyújtott szakképesítés megszerzését követően munkaviszonyt létesít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott álláskeresőket a munkaügyi központ és a munkaadó közösen választja ki az álláskeresőként nyilvántartott személyek közül.
(3) A megállapodás az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazhatja
a) a képzésben résztvevő álláskeresők kiválasztásának módját,
b) a munkaerőigényben meghatározott, betöltésre váró munkakör megjelölését,
c) annak a képzésnek a megjelölését, amelyhez a munkaügyi központ támogatást nyújt,
d) a munkaadó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a képzésben résztvevő álláskeresővel mely időponttól kezdődően fog munkaviszonyt létesíteni,
e) a munkaadó esetleges hozzájárulását a képzés költségeihez, illetőleg a képzés lebonyolításához szükséges szakmai és tárgyi feltételek biztosításához.”

3. § Az R1. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § A közhasznú munkavégzés támogatása szempontjából közfeladatnak minősül az az állami, helyi önkormányzati vagy kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról – törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet vagy önkormányzati rendelet alapján – az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R.

a) 2. § (2) bekezdésében, valamint 3. § (2) bekezdés f) pontjában a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szöveg, 9. § (1) bekezdésében az „f) pontjában” szövegrész helyébe a „g) pontjában” szöveg,

b) 27. § (4) bekezdésében, valamint a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 30. § (4) bekezdésében a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg

lép.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

1

A rendeletet az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 55. § g) pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére