• Tartalom

141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól

2014.09.05.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában hatáskörrel rendelkező miniszter:

a)1 a minősítéssel védhető találmány esetén a minősítéssel védhető közérdekkel érintett miniszter;

b)2 a rendőrség hatáskörébe tartozó minősítéssel védhető közérdek körébe tartozó találmány esetén a rendészetért felelős miniszter;

c)3 a nemzetbiztonsági szolgálatok hatáskörébe tartozó minősítéssel védhető közérdek körébe tartozó találmány esetén a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. §-a alapján a szolgálatot irányító miniszter.

2. §4 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) elnöke a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53. §-ának (5) bekezdése alapján a szabadalmi bejelentést – a hatáskörrel rendelkező miniszter javaslata alapján, a 3. §-ban szabályozott eljárásban – minősítheti.

3. § (1)5 A Hivatal elnöke a szabadalmi bejelentést – a Magyarország területén kívüli lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező külföldiek bejelentése kivételével – a bejelentés napjától számított nyolc napon belül bemutatja a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalnak (a továbbiakban: Védelemgazdasági Hivatal).

(2)6 Ha a Védelemgazdasági Hivatal vezetője megállapítja, hogy a szabadalmi bejelentés minősítéssel védhető közérdek körébe tartozó adatot tartalmaz, ezt a bejelentés bemutatásától számított tizenöt napon belül – a Hivatal elnökének egyidejű értesítése mellett – jelzi a hatáskörrel rendelkező miniszternek, aki ezt követően tizenöt napon belül dönt arról, hogy javasolja-e minősítést.

(3)7 Ha a hatáskörrel rendelkező miniszter minősítést nem javasolja, erről a Hivatal elnökét, valamint a Védelemgazdasági Hivatal vezetőjét is tájékoztatja.

(4)8 A Hivatal elnöke minősítésre vonatkozó javaslat kézhezvételétől számított nyolc napon belül dönt a szabadalmi bejelentés minősítése tárgyában, amely döntéséről a hatáskörrel rendelkező minisztert, a Védelemgazdasági Hivatal vezetőjét és a bejelentőt tájékoztatja.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott szabadalmi bejelentésekre kell alkalmazni.

(2)9

(3)10

1

Az 1. § a) pontja a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 69. § (24) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 69. § (24) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése e rendelet 4. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. § (3) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 429. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére