• Tartalom

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről1

2011.06.18.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározás

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)2 LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 5-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 62. cikkének megfelelő és az ÚMVP Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;

b)3

c)4 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, később az IH által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott időközönként – aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;

d)5 munkaterv: a HVK és a LEADER HACS által, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) iránymutatása alapján elkészített, két hónapra vonatkozóan elvégzendő feladatok összességét tartalmazó írásbeli terv, amely alól kivételt képez a 2009. március 1. és március 31. közötti időszak, amelyet illetően egy hónapra vonatkozik;

e)6 beszámoló: a HVK és a LEADER HACS által a munkaterv alapján, az elszámolási időszakra elkészített, az előző két hónapban elvégzett feladatokat bemutató dokumentum, amely alól kivételt képez a 2009. március 1. és március 31. közötti időszak, amely esetben egy hónapban elvégzett feladatokat bemutató dokumentum;

f)7 teljesítési igazolás: a HVK és a LEADER HACS munkaszervezete által elkészített, és az IH-nak benyújtott beszámoló alapján az IH, valamint – a 3. § (1) bekezdés k) pontja alapján ellátandó feladatokról – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kéthavonta kiállított okirat, amely alól kivételt képez a 2009. március 1. és március 31. közötti időszakra kiállított, egy hónapra vonatkozó okirat, amely tartalmazza a támogatásra jogosult szervezet megnevezését, a munkatervben szereplő teljesített feladatok azonosítóját és az elszámolási időszakra vonatkozó százalékos teljesítési arányt;

g) projektgazda: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) alapján támogatott intézkedések keretében támogatási és kifizetési kérelem benyújtására jogosult természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet;

h)8 elszámolási időszak: a kifizetési kérelem benyújtását megelőző a 7. § (5) bekezdésében meghatározott időszak;

i) támogatott intézkedések: az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának nem horizontális intézkedései (a mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a falumegújítás és -fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése) és az ÚMVP IV. intézkedéscsoportjának intézkedései;

j) pontozási jegyzőkönyv: a LEADER HACS által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött pontozási jegyzőkönyv;

k) előzetes pontozási jegyzőkönyv: a HVK által az ügyfél kérelme alapján, a kérelem értékelésének elősegítése érdekében kitöltött pontozási jegyzőkönyv;

l) költségfelmerülés időpontja: a költségfelmerülést igazoló számviteli bizonylaton feltüntetett teljesítés időpontja, annak hiányában a kiállítás időpontja;

m)9 helyi termék: helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék;

n)10 reprezentációs ajándék: a LEADER HACS területéről származó helyi termék, a LEADER HACS területén lévő vállalkozások termékei, illetve az ÚMVP programot népszerűsítő, bemutató termékek, kiadványok;

o)11 ÚMVP IV. tengely alapján jogosult települések: a 10 000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy a 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések a Budapest agglomerációjához tartozó települések kivételével;

p)12 vezető tisztségviselő: a LEADER HACS vagy a HVK önálló jogi személyiségű szervezet vezető testületének tagja, egyesület esetében az egyesület elnökségének, felügyelő bizottságának tagja, nonprofit gazdasági társaság esetében a felügyelő bizottság tagja, továbbá a közös tulajdonú üzletrész közös képviselője;

q)13 üzemeltetési időszak: a támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

A támogatás célja

2. § A támogatás célja a helyi magán-, civil- és közszféra szereplőinek partnerségén alapuló LEADER HACS-ok és HVK-k hatékony működésének segítése.

A támogatott célterületek

3. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi feladatok ellátása érdekében:

a) a HVS éves felülvizsgálatában való közreműködésre, valamint a HVS előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelésére;

b) irodahelyiség fenntartására a LEADER HACS vagy HVK által lefedett tervezési területen, az FVM rendelet alapján az adott tervezési területre elkészített HVS-ben foglaltak megvalósítása érdekében;

c)14 a HVK és a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) honlapján közzétett formanyomtatványon az IH által előzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek a LEADER HACS-ok és a HVK-k teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentőségű területét érintik, továbbá a meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálására;

d) a HVS végrehajtásában közreműködők felkészítésére, képzésére, továbbképzésére a támogatott intézkedések vonatkozásában;

e) a HVS-hez és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek, különösen a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására;

f) a támogatott intézkedésekhez kapcsolódó projekt- előkészítésre;

g) a LEADER HACS-ok és a HVK-k területéről a projektgazdák által benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek összeállításának segítésére, valamint ez irányú konzultációk szervezésére, lebonyolítására és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenység folytatására;

h) a támogatható intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek rögzítésére az ügyfélkapun, valamint az értékelési feladatok ellátása érdekében LEADER HACS esetén a pontozási jegyzőkönyv, HVK esetén az előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítására;

i) a LEADER HACS-ok, valamint a HVK-k területén működő Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal való kapcsolattartásra, szakmai együttműködésre;

j) az IH által közvetlenül a LEADER HACS, illetve a HVK számára az ÚMVP végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére;

k)15 2009. október 1-jétől az ÚMVP III. tengely szerinti, nem horizontális intézkedések, valamint a LEADER intézkedések keretében benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében való, az MVH-val kötött külön delegálási szerződés alapján történő közreműködésre;

l)16 az ÚMVP végrehajtása, a HVS népszerűsítése, a LEADER HACS vagy a HVK népszerűsítése érdekében a LEADER HACS, valamint a HVK által a munkatervben meghatározott egyéb feladatok elvégzésére.

(2)17 Az (1) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott feladat akkor minősül teljesítettnek, ha a LEADER HACS, illetve a HVK

a) a területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkező, legalább 20 m2 -es, önálló, vezetékes telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internet kapcsolattal ellátott irodát üzemeltet, amely legalább heti 5 napon keresztül legalább napi 8 órában az ügyfelek rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, legalább 2 órával meghosszabbított nyitva tartással működik,

b) legalább egy főállású, napi 8 órában foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdéseiben tájékozott munkatársat (munkaszervezet-vezetőt) alkalmaz, aki köteles részt venni az IH által szervezett képzéseken,

c) az ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-től, a támogatási időszakot megelőző két hónapban legalább három tájékoztató fórumot tart,

d) a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált honlapot működtet.

(3)18 Az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatot a LEADER HACS vagy a HVK 2009. október 1-jétől akkor láthatja el, ha

a) a LEADER HACS legalább 1 fő szakmai, főállású munkaszervezet-vezetőt és legalább 2 fő főállású ügyintézőt alkalmaz,

b) a LEADER HACS által fenntartott iroda a (2) bekezdés a) pontjában megjelölteken túl megfelel a 8. számú mellékletben szereplő delegálási követelmény jegyzéknek,

c) a 2009. október 1-je után felvett munkatársak a 8. számú mellékletben szereplő személyi feltételeknek megfelelnek.

(4)19 Az ÚMVP IV. tengely alapján nem jogosult településen a (2) bekezdés a) pontja szerinti iroda 2009. október 1-jétől az IH jóváhagyásával üzemeltethető.

(5)20 A (2) bekezdés b) pontja szerinti munkaszervezet-vezetői állást csak főállású munkatárs láthatja el, ezen feladat másodállásban nem végezhető.

A támogatás mértéke, kiadások elszámolása

4. § (1)21 A LEADER HACS-ok által, e rendelet alapján igényelhető támogatás összegének vonatkozásában a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 6. melléklete szerinti források az irányadók.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 19. § (11) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatási és kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapja:

a) a nettó elszámolható kiadás, és

b) a vissza nem téríthető általános forgalmi adó összege, ha az valóban és végérvényesen a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett nem adóköteles személyeken kívüli kedvezményezetteket terheli.

(3)22 A 3. § (1) bekezdés a), b), e), f), g), h), i) pontjában meghatározott tevékenységeket a LEADER HACS, illetve a HVK köteles maga ellátni. A feladat kizárólag munkajogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében látható el. A feladat ellátása érdekében a LEADER HACS alvállalkozót nem vonhat be, vállalkozói jellegű megbízást nem köthet.

(4)23 A nettó 400 000 forintot meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésű beszerzések számlatételeinek együttes összege esetén:

a) ha a beszerzés nem éri el a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott értékhatárt, a számlatételre vonatkozóan két árajánlatot és a választás indoklását kell mellékelni a kifizetési kérelemhez;

b) ha a beszerzés eléri a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott értékhatárt, a Vhr. 33. §-a szerint kell eljárni.

(5)24 A nettó 500 000 Ft/db teljes bekerülési értékű vagy ezen bekerülési érték feletti, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése csak az IH előzetes hozzájárulásával kérelmezhető a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon, 2 árajánlat másolatának becsatolása mellett. A tárgyi eszköz értékébe be kell számítani a rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen, kiegészítő (önállóan nem használható) kellék értékét akkor is, ha az más számlán vagy számlatételsoron szerepel. Az IH hozzájárulása után az eszköz beszerzése során az eszköz típusától és fajtájától eltérni nem lehet. A beszerzési összeg a kérelemben feltüntetett összegtől legfeljebb 15%-ban térhet el.

(6) Ha a teljesítési igazolás a beszámolóban szereplő feladatok 100%-nál kisebb mértékű teljesítéséről szól, a támogatás legmagasabb összege a kifizetési kérelem alapján az 1975/2006/EK rendelet 31. cikk (1) bekezdése szerinti szankcióval csökkentett támogatási összegének és a teljesítés mértékének a szorzata.

(7)25 Az e rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában egy adott témában évente csak egy tanulmány, helyzetfeltáró elemzés készíthető, és évente legfeljebb hat tanulmány, helyzetfeltáró elemzés elkészítése támogatható. Az elismerhető költség tanulmányonként és helyzetfeltáró elemzésenként legfeljebb nettó 2 millió Ft. Az elkészült tanulmányokat a LEADER HACS vagy a HVK tagjainak gyűlésének jóvá kell hagynia és a LEADER HACS vagy HVK weboldalán mindenki számára elérhető formában köteles közzétenni.

(8) A LEADER HACS és a HVK az e rendeletben foglalt támogatáson felül, a HVS végrehajtása érdekében végzett tevékenysége vonatkozásában további támogatás igénybevételére, illetve díjszedésre nem jogosult.

(9) A közforrások aránya az elszámolható kiadások 100%-a.

(10) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelem benyújtásától számítva 5 évig tart.

(11)26 Ha a 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében felmerülő teljes költség egy elszámolási időszakban meghaladja a nettó 500 000 Ft-ot, akkor a feladatellátás az IH előzetes jóváhagyásával végezhető. Az IH jóváhagyását a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon lehet kérelmezni.

Elszámolható kiadások

5. § (1)27 A kifizetés elszámolásának alapja a teljesítési igazolás, amit az IH a vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási időszak 15. napjáig juttat el a LEADER HACS, illetve a HVK részére. A 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátáshoz kapcsolódó kifizetés elszámolásának alapját az MVH által kéthavonta kiállított, a teljes feladatellátás 40%-ára vonatkozó teljesítésigazolás képezi. Ha a LEADER HACS nem teljeskörűen látta el az adott időszakban a 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatot, akkor az MVH jogosult a teljesítési arány csökkentésére. Ha a delegálási szerződés a lejáratát megelőzően megszűnik vagy az adott elszámolási időszakban a 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatellátásra nem került sor annak ellenére, hogy az ellátandó feladatok meghatározásra kerültek, a LEADER HACS a támogatási összeg legfeljebb 60%-ának lehívására jogosult a 4. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(2)28 A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok vonatkozásában elszámolhatóak

a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő dologi jellegű kiadások, és

b) a 4. számú melléklet szerinti, a működéshez kötődő személyi jellegű kiadások.

(3) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében, az adott elszámolási időszakra vonatkozó feladatok ellátásával összefüggően a 2009. évtől:

a) a 2. és 3. számú melléklet szerinti, működéshez kötődő dologi jellegű kiadás legfeljebb 80%-ban,

b) a 4. számú melléklet szerinti, működéshez kötődő személyi jellegű kiadás legalább 20%-ban számolható el.

(4)29 A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 6910, 6920, 7320, 7022, 7111, 7810, 8291 8532 TESZOR számú tevékenységek vonatkozásában az adott elszámolási időszakban igényelhető támogatás együttes összeg nem haladhatja meg a bruttó 3 000 000 Ft-ot.

(5)30 Az első kifizetési kérelem keretében a LEADER HACS-ok és a HVK-k működése kapcsán a jogi személyiséggel rendelkező szervezet bejegyzését követően, valamint a nonprofit gazdasági társaságok előtársaságként történő működése során, de legkorábban 2008. augusztus 1-jétől felmerült kiadások számolhatóak el.

(6)31 A működési költség finanszírozásának első három évében (2008, 2009, 2010) az évente igényelhető összeg nem haladhatja meg az FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott működési költség 30%-át, azt követő években a 20%-át azzal, hogy a LEADER HACS és a HVK az IH-val kötött együttműködési megállapodás alapján köteles ellátni a feladatot.

(7)32 Az 5., 6. és 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványokon kérvényezett jóváhagyásról a kérelemnek az IH-hoz postai úton vagy személyesen átadott irat útján történő közlést követően az IH határozatot hoz.

(8) A jogi személyiséggel rendelkező LEADER HACS-ok és HVK-k vállalkozási tevékenységéhez kötődő költségei nem számolhatóak el. A működési költség terhére beszerzésre kerülő eszközök a vállalkozási tevékenység végzését nem segíthetik elő. A 3. § (1) bekezdésében szereplő feladatok és a vállalkozási tevékenység kapcsán egyaránt felmerült költségek esetében a költségeket arányosítani szükséges. Személyi jellegű kiadások esetében az arányosítás a feladatellátásra fordított munkaidő alapján, az iroda fenntartásával kapcsolatban felmerülő általános költségek esetében pedig az alapterület alapján történik a költségek megosztása.

(9) A LEADER HACS-ok és a HVK-k részére az ÚMVP III. és IV. tengelyére megállapított, a HVS-ben allokált teljes forrás arányában kerülnek megosztásra az elszámolt működési költségek. A 2008-ban felmerülő költségek a III. tengely működési költségét terhelik.

(10) Az IH az FVM rendelet alapján 2009. év végén és azt követően évente ellenőrzi a LEADER HACS-ok és HVK-k által felhasznált működési forrást, amely során megvizsgálja a működési költség és a LEADER HACS és a HVK rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználási arányát. Ezen ellenőrzés során kiderül, hogy a működési költség és a fejlesztési forrás felhasználási aránya nincs összhangban, akkor az IH az eltérésnek megfelelően jogosult módosítani, átütemezni a rendelkezésre álló működési költség felhasználásának ütemét.

(11)33 Az IH a rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt feladat ellátása érdekében 2009. január 1-jétől minden év február 15-ig IH közleményben iránymutatást nyújt a LEADER HACS vagy a HVK által létrehozott jogi személyiségű szervezet:

a) vezető tisztségviselői;

b) egyéb tisztségviselői;

c) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársai munkabére, megbízási díja, tiszteletdíja, valamint bármely más jogcímen nyújtott anyagi juttatás összegére (a továbbiakban együtt: munkabér) vonatkozóan.

(12)34 A munkabér-támogatás alapjának elismerhető mértéke a (11) bekezdés szerinti IH közleményben meghatározott munkabér összegének 120%-a.

(13)35 A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(14)36 A 2010. április 1-jét követően benyújtott kifizetési kérelmekben nem számolhatók el végkielégítéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben meghatározott minimális felmondási időt meghaladó felmondási időre járó személyi juttatással, valamint szabadságmegváltással kapcsolatban felmerülő személyi jellegű kiadások.

5/A. §37 (1) A LEADER HACS vezető tisztségviselői részére tiszteletdíj állapítható meg. A tiszteletdíj bruttó összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 120 000 Ft, kivételt képez ez alól az egyesület elnöke, a nonprofit gazdasági társaság cégvezetője és ügyvezetője. Az elnök, a cégvezető és az ügyvezető tiszteletdíjának összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 180 000 Ft, ha nem lát el munkaszervezet-vezetői feladatokat, vagy ha nem főállásban látja el feladatait. Ha munkaszervezet-vezetői feladatokat is ellát vagy főállásban történik a feladatellátás, akkor a munkabére összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta a munkaszervezet-vezetőre vonatkozó IH közleményben meghatározott összeg lehet.

(2)38 A LEADER HACS munkaszervezet dolgozója és vezető tisztségviselője részére a 4. számú melléklet c) pontja szerinti költségtérítés állapítható meg. Az így megállapított költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló, vezető tisztségviselő részére megállapított havi bruttó munkabér vagy tiszteletdíj összegének 1/3 részét, legfeljebb bruttó 120 000 Ft-ot. Ha a LEADER HACS vezető tisztségviselője részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra, akkor az előzőek szerinti költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a bruttó 120 000 Ft-ot.

(3) A folyamatos munkavégzéshez szükséges informatikai és kommunikációs eszközöket – számítógép, laptop, mobiltelefon – a LEADER HACS-csal munkaszerződésben álló főállású munkavállalók, illetve a LEADER HACS vezető tisztségviselői kaphatnak használatra.

(4) A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokoll alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. § (12) bekezdése alapján számolható el.

(5) A bérelt ingatlant albérletbe adni nem lehet. Új iroda bérlése csak az IH-nak történő előzetes bejelentés és jóváhagyás mellett történhet. A jóváhagyást a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, az FVM honlapján közzétett formanyomtatvány IH-hoz történő megküldésével kezdeményezheti a LEADER HACS vagy a HVK.

(6) A LEADER HACS vagy a HVK a 3. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében térítési díj fizetése mellett nem vonhatja be a Helyi Vidékfejlesztési Irodák (a továbbiakban: HVI) címbirtokosi feladatokat ellátó szervezetét és a HVI irodavezetőit.

(7) A HVI címbirtokos szervezet vezetője, vezető helyettese, irodavezetője és munkavállalója tiszteletdíj, munkabér fizetése mellett nem lehet a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, alkalmazottja vagy vezető tisztségviselője.

(8)39 A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkavállalója tulajdonában és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet nem vehet részt a LEADER HACS feladatainak ellátásában, szolgáltatást nem nyújthat.

(9)40 A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló ingatlan, valamint a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában bérleti díj nem számolható el.

5/B. §41 (1)42 A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett és az éves beszámolót, könyvvizsgálói jelentést a beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés elkészítést követő első kifizetési kérelemmel meg kell küldeni az MVH részére.

(2)43 Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet a reprezentációs ajándékként nyújtott helyi termék és a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátás kivételével, amelynek összege együttesen nem haladhatja meg elszámolási időszakonként a bruttó 500 000 Ft-ot.

(3)44 A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda vonatkozásában felújítási költség elszámolható, amelynek összege 2009. évben nem haladhatja meg a 3 000 000 Ft-ot, azt követően évente a bruttó 500 000 Ft-ot.

(4)45 A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda bérleti díjából legfeljebb bruttó 2500 Ft/m2/hó összeg számolható el. Ez az összeg az iroda rezsi költségét nem tartalmazza.

(5)46 Irodabútor és irodai kiegészítő beszerzése nem haladhatja meg a működés első 2 évében (2008, 2009) naptári évenként a 8 000 000 Ft-ot, az azt követő időszakban naptári évenként a bruttó 2 000 000 Ft-ot.

(6)47 A LEADER HACS vagy a HVK által gépjármű bérlésére gépjárművenként legfeljebb bruttó 180 000 Ft/hó összeg számolható el.

(7)48 A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség

a) a LEADER HACS területét érintő rendezvények vonatkozásában a bruttó 500 000 Ft/rendezvény,

b) országos rendezvények esetén a bruttó 3 000 000 Ft/rendezvény,

c) nemzetközi rendezvények esetén a bruttó 5 000 000 Ft/rendezvény

összeget nem haladhatja meg.

(8)49 A LEADER HACS területét érintő fórumok költségeinek elszámolható mértéke

a) helyi, települési fórum esetén a bruttó 200 000 Ft/rendezvény,

b) LEADER HACS teljes területét érintő fórum esetén a bruttó 500 000 Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg.

(9)50 A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszköz az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el és nem adható bérbe. A jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy magasabb műszaki paraméterrel rendelkező eszközre történő csere esetén az IH előzetes jóváhagyásával, a kifizetési kérelemben történt igazolás mellett az értékkülönbözet a támogatás terhére elszámolható. A támogatás keretében beszerzett eszköz eladásából származó bevétel teljes összegét az új eszköz vásárlásához kell felhasználni.

A támogatás igénybevételének feltétele

6. § Az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére az IH által kiadott elismerő határozattal és jogi személyiséggel rendelkező LEADER HACS és HVK jogosult.

A támogatási és a kifizetési kérelem benyújtása

7. § (1)51 Az 1. számú mellékletben meghatározott LEADER HACS-ok és HVK-k által alapított jogi személyek a támogatási kérelmet 2009-től évente az (5) bekezdésben meghatározott időszakokban nyújthatják be az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok,

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,

c) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok,

d) a tervezett szolgáltatásokra vonatkozó adatok,

e) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,

f) az ügyfél aláírása.

(2) A támogatási kérelem egyben első kifizetési kérelemnek is minősül.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az IH által kiállított elismerő határozatot, valamint

b) a támogatásra jogosult szervezet cégbejegyzéséről, valamint az egyesület bejegyzéséről szóló jogerős döntés hitelesített másolatát.

(4) A támogatási kérelemhez a Vhr. 27. §-ának e), f), h) és i) pontjában foglaltaktól eltérően pénzügyi és üzleti tervet nem kell csatolni.

(5)52 Kifizetési kérelmet az MVH-hoz lehet benyújtani

a) 2011. június 1-jétől – a b) pontban meghatározott időszakok kivételével – havonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző egy hónapban a munkaviszony alapján foglalkoztatottak kapcsán felmerült bér és járulékok, valamint iroda bérleti díja elszámolására;

b) háromhavonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző három hónapban felmerült – még el nem számolt – dologi és személyi jellegű kiadásokra

ba) 2011-ben július 1. és 31., valamint október 1. és 31.

bb) 2012-től évente január 1. és 31., április 1. és 30., július 1. és 31., valamint október 1. és 31.

között, azzal, hogy a b) pont szerinti időszakokban benyújtott kifizetési kérelmekben fel kell tüntetni az a) pont szerinti kiadásokat is.

(5a)53 Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetési kérelem benyújtására kizárólag az a LEADER HACS jogosult, amely az MVH-val kötött delegálási szerződésben meghatározott feladatait ellátja.

(5b)54 Amennyiben a LEADER HACS képviseletében bekövetkező változás bírósági bejegyzését megelőzően a képviseletre jogosult személy hiánya miatt

a) nem került sor kifizetési kérelem benyújtására, vagy

b) a kifizetési kérelem elutasításra került,

a képviseletre jogosult személy bírósági bejegyzését követő kifizetési időszakban benyújtott kifizetési kérelemben elszámolható a benyújtani elmulasztott vagy elutasított kifizetési kérelmekben elszámolni kívánt kiadás.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a)55

b) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról szóló teljesítési igazolást;

c) a 4. § (4) bekezdése esetén a két árajánlatot és a választás indoklását;

d) az 5. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint a költségek arányosítására vonatkozó számítást;

e) a 3. § c) pontja és a 4. § (5) bekezdésének értelmében az IH előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát;

f) a vállalkozási tevékenységből származó árbevételről szóló nyilatkozatot;

g)56 a külön MVH közleményben megjelölt dokumentumokat.

(7) Abban az esetben, ha a LEADER HACS, illetve a HVK nem teljesíti a munkatervében meghatározott feladatait, az IH jogosult százalékos formában meghatározni a teljesítés mértékét.

(8)57 A kifizetési kérelemben kizárólag az adott benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti az (5) bekezdés szerinti kiadásokat igazoló, pénzügyileg rendezett bizonylatok ismerhetők el. Kivételt képez ez alól a 2009. április 1-jétől április 30-ig tartó kifizetési időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti egy havi kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el, és a 2009. október 1-jén megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, pénzügyileg teljesített és 2008. augusztus 1. után felmerülő kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el.

(9)58 A Vhr. 19. § (6) bekezdésétől eltérően a kiadást igazoló bizonylaton az ügyfél nem köteles feltüntetnie a tétel Szolgáltatások Jegyzéke szerinti számát, vámtarifaszámát vagy kombinált Nómenklatúra kódját, ha az általános forgalmi adóról szóló törvény nem írja elő. Az általános forgalmi adó alapját, mértékét, a 2–4. számú mellékletben meghatározott, elszámolható tételek lista szerinti beazonosítását lehetővé tevő, pontos megnevezését a bizonylatnak tartalmaznia kell.

(10)59 Az MVH a kifizetési kérelem értékelése során a költségek jogosultságának vizsgálata érdekében a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006 EK rendelet 26. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján indokoltsági vizsgálatot végez.

Jogkövetkezmények

8. § (1) Ha az IH visszavonja a LEADER HACS, illetve a HVK címet, akkor a LEADER HACS, illetve a HVK támogatási jogosultsága megszűnik, és a LEADER HACS, illetve a HVK a korábban megítélt támogatási összegből beszerzett tárgyi eszközök beszerzési értéke 25%-ának visszafizetésére köteles.

(2) Ha a LEADER HACS, illetve a HVK egymást követő három kifizetési időszakban – a teljesítési igazolás szerint – a beszámolóban szereplő feladatok legalább 50%-át nem teljesíti, az IH visszavonja a LEADER HACS, illetve a HVK címet.

(3)60 Az (1) bekezdés szerinti visszavonásról az IH a visszavonástól számított nyolc napon belül értesíti az MVH-t, valamint a LEADER HACS-ot és a HVK-t.

(4) Ha a LEADER HACS vagy a HVK a projektgazda által benyújtott kérelemhez – az IH és a LEADER HACS, illetve az IH és a HVK közötti, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005. EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet szerinti együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján – a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott támogatási időszak utolsó napját követő 20 napon belül pontozási jegyzőkönyvet, illetve előzetes pontozási jegyzőkönyvet indokolatlanul nem állítja ki, akkor az a teljesítési arány jegyzőkönyvenkénti 5%-os csökkentését vonja maga után. A LEADER HACS, illetve a HVK csak abban az esetben tagadhatja meg a pontozási jegyzőkönyv, illetve az előzetes pontozási jegyzőkönyv kiállítását, ha a projektgazda nem bocsátja rendelkezésére az MVH-nak benyújtandó támogatási kérelmét.

(5) Ha a LEADER HACS vagy a HVK által a pontozási jegyzőkönyvben, illetve az előzetes pontozási jegyzőkönyvben rögzített pontszám az egy év során beérkezett kérelmek 20%-ában eltér a végleges rangsorban szereplő pontszámtól, akkor az a következő évi működési költségkeret 5%-os csökkentését eredményezi. A 20%-ot meghaladó mértékű eltérés esetén további százalékpontonkénti 1%-os költségkeret csökkentés alkalmazandó.

(6) Ha a LEADER HACS vagy a HVK vállalkozási tevékenységéről valótlan adatokat szolgáltat, akkor az IH visszavonja a LEADER HACS vagy a HVK címet.

Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9/A. §61 A 9. számú melléklet tartalmazza a LEADER HACS-ok tervezési területét.

9/B. §62 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 70/2010. (V. 13.) FVM rendelettel megállapított rendelkezéseit kizárólag a 2010. július 1-je után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

9/C. §63 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 7. § (5b) bekezdését, a módosító rendelet hatálybelépésekor64 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9/D. §65 E rendeletnek a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelettel [a továbbiakban: 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet] módosított 4. § (1) bekezdését, a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 63. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11. §66 E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet] 19. § (3) bekezdésével módosított 5/B. § (9) bekezdését és 22. § (3) bekezdésével módosított 4. számú mellékletét a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez67

Az e rendelet alapján támogatásra jogosult LEADER helyi akciócsoportok
és Helyi Vidékfejlesztési Közösségek

 

LEADER HACS neve

Megalapított jogi személyiségű szervezet név

1.

8 Palóc+28

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület

2.

A Bakonyért Helyi Közösség

„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

3.

A Duna összeköt

Duna Összeköt Egyesület

4.

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

5.

Abaúj Leader Akciócsoport

Abaúj Leader Egyesület

6.

Alpokalja Ikva mente LEADER Helyi Közösség

Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület

7.

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

8.

Bakony és Balaton Keleti Kapuja

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

9.

Bakonyalja-Kisalföld kapuja

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

10.

Balaton-Felvidéki Akciócsoport

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

11.

Bihar Sárrét Összefogás

Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

12.

Bonyhádi Helyi Közösség

Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft.

13.

Borsod-Torna-Gömör

Borsod-Torna-Gömör Egyesület

14.

Börzsöny-Duna-Ipoly (Szobi HK)

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

15.

Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport

BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.

16.

Cserhátalja Helyi Közösség

Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.

17.

Dél-balatoni Helyi Közösség

Dél-balatoni LEADER Nonprofit Vidékfejlesztési Zrt.

18.

Dél-Borsodi Akciócsoport

Dél-Borsodi LEADER Egyesület

19.

Déli Napfény

Déli Napfény Nonprofit Kft.

20.

Dél-Mátra

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

21.

Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Közösség

D.Z.Nektár LEADER Nonprofit Kft.

22.

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködések

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület

23.

Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság-
Sárköz Helyi Közösség

Dunamellék LEADER Egyesület

24.

Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a vármegye!

„Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület

25.

Eger vidék kincsei

Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

26.

Érmelléki Helyi Közösség

Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

27.

Észak Hevesi

Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

28.

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

29.

Észak-Kaposi Partnerek

Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

30.

Észak-Kelet Pest Megyei Helyi Közösség

Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület

31.

Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség

3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.

32.

Felső-Bácska

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

33.

Felső-Homokhátság Helyi Közösség

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

34.

Felső-Szabolcsi LEADER

Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

35.

Felső-Tisza Völgye

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület

36.

Gerence-Marcal-Somló

Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

37.

GERJE-SZTŐK

GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület

38.

Göcsej-Hegyhát

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület

39.

Hajdúvölgy – Körösmente

Hajdúvölgy – Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

40.

HAJT-A Csapat

HAJT-A Csapat Egyesület

41.

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Akciócsoport

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.

42.

Homokhátság

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

43.

Hortobágy

Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.

44.

Innovatív Dél-Zala

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

45.

Ipoly-menti Palócok

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

46.

Jászsági Kistérségi

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete

47.

Kemenesalja-Hegyhát

Sághegy Leader Egyesület

48.

Kertészek Földje Helyi Közösség

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

49.

Kis-Duna-menti Helyi Közösség

Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület

50.

Kiskunok Vidékéért Akciócsoport

Kiskunok Vidékéért Egyesület

51.

Koppányvölgye

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

52.

Körösök Völgye Akciócsoport

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

53.

Körös-Sárréti Helyi Közösség

Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

54.

Közép-Nyírségért és Rétközért

Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

55.

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Társaság LEADER Közösség

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

56.

Kunsági Helyi Közösség

ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

57.

Maros-völgyi Helyi Közösség

Maros-völgyi LEADER Egyesület

58.

Mecsek-Völgység-Hegyhát

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

59.

Mecsekvidék

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

60.

MEZŐFÖLD Helyi Közösség

MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület

61.

Mezőföldi Híd

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület

62.

Nagykunságért LEADER Helyi Közösség

Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

63.

Nyírség Fejlődéséért

Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület

64.

Nyírség Helyi Közösség

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

65.

Nyugat Kapuja

UTIRO Leader Egyesület

66.

Ormánságtól a Szársomlyóig

Dél-Baranya határmenti települések Egyesülete

67.

Őrség Határok Nélkül

Őrség Határok Nélkül Egyesület

68.

Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok Helyi Közösség

Pannónia Kincse Leader Egyesület

69.

Rábaköz

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

70.

Rinya-Dráva Szövetség

Rinya-Dráva Szövetség

71.

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

72.

SÁRVÍZ Helyi Közösség

SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület

73.

Somló-Marcalmente-Bakonyalja

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

74.

Strázsa-Felső Tápió

Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

75.

Szatmár Helyi Közösség

Szatmár Leader Egyesület

76.

Szigetköz Mosoni-sík Helyi Közösség

Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület

77.

Szinergia LEADER Közösség

Szinergia Egyesület

78.

Tisza-menti LEADER Helyi Közösség

Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület

79.

Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADER Akciócsoport

Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

80.

Tiszatér

Tiszatér Leader Egyesület

81.

Tisza-tó Térsége

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület

82.

Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztési csoport

Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

83.

Tiszazugért

Tiszazugi-Leader Vidékfejelsztési Programiroda Nonprofit Kft.

84.

Vasi Őrtorony

Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület

85.

Velencei-tó Helyi Közösség

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

86.

Vértes-Gerecse

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesület

87.

Vidékünk a jövőnk Helyi Közösség

Vidékünk a jövőnk Szövetség

88.

Völgy Vidék Helyi Akciócsoport

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

89.

zAGYvaság

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

90.

Zala Termálvölgye

Zala Termálvölgye Egyesület

91.

Zala Zöld Szíve

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

92.

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület

93.

Zalai Témautak

Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.

94.

Zempléni Tájak Helyi Közösség

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

95.

Zengő-Duna Helyi Közösség

Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

96.

Zselici Lámpások

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

2. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez68

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások (SZJ03, TESZOR)

SZJ 03

Megnevezés

TEÁOR’08,
TESZOR 08

Megnevezés

2211

Könyvkiadás

58.11

Könyvkiadás

2212

Napilapkiadás

58.13

Napilapkiadás

2213

Időszaki kiadvány kiadása

58.14

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

2215

Egyéb kiadás

58.19

Egyéb kiadói tevékenység

2222

Máshova nem sorolt nyomás

18.12

Nyomás (kivéve: napilap)

2223

Könyvkötés

18.14

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

2224

Nyomdai előkészítő tevékenység

18.13

Nyomdai előkészítő tevékenység

2225

Kisegítő nyomdai tevékenység

18.13.30

Kisegítő nyomdai tevékenység

 

 

18.14

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

3001

Irodagépgyártás

28.23.91

Irodai, könyvelőgépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások (kivéve: a számítógép és perifériái)

3002

Számítógép, készülék gyártása

26.20.91

Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás

3612

Irodabútor gyártása

3101

Irodabútor gyártása

3614

Egyéb bútor gyártása

3109

Egyéb bútor gyártása

4011

Villamosenergia-termelés

35.11

Villamosenergia-termelés

4013

Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem

35.13

Villamosenergia-elosztás

 

 

35.14

Villamosenergia-kereskedelem

4022

Gázelosztás, -kereskedelem

35.22;

Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása;

 

 

35.23

Gáz vezetékes kereskedelme

4030

Távfűtés

35.30.12

Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken keresztül

4100

Víztermelés, -kezelés, -elosztás

36.00

Víztermelés, -kezelés, -elosztás

4522

Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

43.91

Tetőfedés, tetőszerkezet- építés

 

 

43.99

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

4525

Egyéb speciális szaképítés

4221

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

 

 

43.99

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

 

 

439910

Vízszigetelés

 

 

439920

Állványozás

 

 

439930

Cölöpverés, alapozás

 

 

439940

Betonozás

 

 

439950

Építmény acélszerkezetének felállítása

 

 

439960

Kőművesmunkák, falazás

 

 

439970

Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása

 

 

439990

M.n.s. speciális szaképítés

4531

Villanyszerelés

43.21

Villanyszerelés

4532

Szigetelés

43.29

Egyéb épületgépészeti szerelés

4533

Víz-, gáz-, fűtésszerelés

43.22

Víz-,gáz-,fűtés-, légkondicionáló- szerelés

4534

Egyéb épületgépészeti szerelés

43.21

Villanyszerelés

 

 

43.29

Egyéb épületgépészeti szerelés

4541

Vakolás

43.31

Vakolás

4542

Épületasztalos-szerkezet szerelése

43.32

Épületasztalos-szerkezet szerelése

4543

Padló-, falburkolás

43.33

Padló-, falburkolás

4544

Festés, üvegezés

43.34

Festés, üvegezés

4550

Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

43.99

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

5211

Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem

47.11

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

5212

Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem

47.19

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

5221

Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem

47.21

Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

5224

Pékáru-, édesség-kiskereskedelem

47.24

Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

5225

Ital-kiskereskedelem

47.25

Ital-kiskereskedelem

5227

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

47.29

Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

5241

Textil-kiskereskedelem

47.51

Textil-kiskereskedelem

5244

Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme

47.53

Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

 

 

47.59

Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

5245

Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme

47.43

Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

 

 

47.54

Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

 

 

47.59

Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

 

 

47.63

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

5247

Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

47.61

Könyv-kiskereskedelem

 

 

47.62

Újság-, papíráru-kiskereskedelem

5248

Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem

47.41

Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

 

 

47.42

Telekommunikációs termék kiskereskedelme

 

 

47.53

Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

 

 

47.59

Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

 

 

47.64

Sportszer-kiskereskedelem

 

 

47.65

Játék-kiskereskedelem

 

 

47.76

Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

 

 

47.77

Óra-, ékszer-kiskereskedelem

5274

Egyéb fogyasztási cikk javítása

95.11.10

Számítógép és -periféria javítása

 

 

95.12.10

Kommunikációs eszköz javítása

 

 

95.29.19

M.n.s. személyi-, háztartási cikk javítása

5510

Szállodai szolgáltatás

55.10

Szállodai szolgáltatás

5523

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5520

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

 

 

5590

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5530

Étkezőhelyi vendéglátás

56.10

Éttermi, mozgó vendéglátás

5551

Munkahelyi étkeztetés

56.29

Egyéb vendéglátás

6010

Vasúti szállítás

49.10

Helyközi vasúti személyszállítás

 

 

49.20

Vasúti áruszállítás

 

 

52.21

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

6021

Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás

49.31

Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

 

 

49.39

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

6022

Taxis személyszállítás

49.32

Taxis személyszállítás

6023

Egyéb szárazföldi személyszállítás

49.39

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

6024

Közúti teherszállítás

49.41

Közúti áruszállítás

 

 

49.42

Költöztetés

6210

Menetrendszerű légi szállítás

51.10

Légi személyszállítás

 

 

51.21

Légi áruszállítás

6321

Egyéb, szárazföldi szállítást segítő tevékenység

52.21

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

6411

Nemzeti postai tevékenység

53.10

Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel

6412

Futárpostai tevékenység

53.20

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

6420

Távközlés

61.10

Vezetékes távközlés

 

 

61.20

Vezeték nélküli távközlés

 

 

61.30

Műholdas távközlés

 

 

61.90

Egyéb távközlés

6603

Nem életbiztosítás

65.12

Nem életbiztosítás

 

 

65.20

Viszontbiztosítás

7020

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.20

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7110

Gépkocsikölcsönzés

77.11

Személygépjármű kölcsönzése

7121

Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

77.12

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

 

 

77.39

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7133

Irodagép, számítógép kölcsönzése

77.33

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7210

Hardver-szaktanácsadás

62.02

Információ-technológiai szaktanácsadás

7221

Szoftverkiadás

58.29

Egyéb szoftverkiadás

7222

Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

62.01

Számítógépes programozás

 

 

62.02

Információ-technológiai szaktanácsadás

 

 

62.09

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

7230

Adatfeldolgozás

62.03

Számítógép-üzemeltetés

 

 

63.11

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

7240

Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

58.11

Könyvkiadás

 

 

5819

Egyéb kiadói tevékenység

 

 

63.11

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

7250

Irodagép-, számítógép-javítás

33.12

Ipari gép, berendezés javítása

 

 

95.11

Számítógép, -periféria javítása

7260

Egyéb számítástechnikai tevékenység

62.09

Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

7310

Műszaki kutatás, fejlesztés

72.11

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

 

 

72.19

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

 

 

72.20

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7320

Humán kutatás, fejlesztés

72.20

Társadalmomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7411

Jogi tevékenység

69.10

Jogi tevékenység

7412

Számviteli, adószakértői tevékenység

69.20

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7413

Piac-, közvélemény-kutatás

73.20

Piac-, közvélemény kutatás

7414

Üzletviteli tanácsadás

70.21

PR, kommunikáció

 

 

70.22

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

 

 

74.90

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 

 

85.60

Oktatást kiegészítő tevékenység

7420

Mérnöki tevékenység, tanácsadás

71.11

Építészmérnöki tevékenység

 

 

71.12

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

 

 

74.90

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7440

Hirdetés

73.11

Reklámügynöki tevékenység

 

 

73.12

Médiareklám

7450

Munkaerő-közvetítés

78.10

Munkaközvetítés

 

 

78.20

Munkaerőkölcsönzés

 

 

78.30

Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

7470

Takarítás, tisztítás

81.21

Általános épülettakarítás

 

 

81.22

Egyéb épület-, ipari takarítás

 

 

81.29

Egyéb takarítás

7481

Fényképészet

74.20

Fényképészet

7485

Titkári, fordítói tevékenység

74.30

Fordítás, tolmácsolás

 

 

82.11

Összetett adminisztratív szolgáltatás

 

 

82.19

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

 

 

82.99

Egyéb m. n. s. kiegészítő üzleti szolgáltatás

7487

Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

63.99

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

 

 

74.10

Divat-, formatervezés

 

 

74.90

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

 

 

77.40

Immateriális javak kölcsönzése

 

 

82.30

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

 

 

82.91

Követelésbehajtás

 

 

82.99

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

7511

Általános közigazgatás

84.11

Általános közigazgatás

7513

Üzleti élet szabályozása

84.13

Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

8010

Alapfokú oktatás

85.10

Iskolai előkészítő oktatás

 

 

85.20

Alapfokú oktatás

 

 

85.31

Általános középfokú oktatás

8042

Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

85.32

Szakmai középfokú oktatás

 

 

85.51

Sport, szabadidős képzés

 

 

85.52

Kulturális képzés

 

 

85.59

M.n.s. egyéb oktatás

8512

Járóbeteg-ellátás

86.21

Általános járóbeteg-ellátás

 

 

86.22

Szakorvosi járóbeteg-ellátás

9001

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.00

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

9002

Hulladékgyűjtés, -kezelés

38.11

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

 

 

38.12

Veszélyes hulladék gyűjtése

 

 

38.21

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 

 

38.22

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 

 

38.32

Hulladék újrahasznosítása

9112

Szakmai érdekképviselet

94.12

Szakmai érdekképviselet

9211

Film-, videogyártás

59.11

Film-, video-, televízió-gyártás

 

 

59.12

Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

 

 

59.20

Hangfelvétel készítése, kiadása

 

 

59.13

Film-, video- és televízióprogram terjesztése

9212

Film-, videoterjesztés

59.13

Film-, video-, televízióprogram terjesztése

9220

Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás

59.11

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

 

 

59.20

Hangfelvétel készítése, kiadása

 

 

60.10

Rádióműsor-szolgáltatás

 

 

60.20

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

3. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez69

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható,
működéshez kötődő dologi jellegű kiadások VTSZ szám alapján

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

0402

Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

0603

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

2101

Kávé-, tea-, vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán, vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével

2204

Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével

2208

Nem denaturált etil-alkohol kevesebb, mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék

3212

Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a zománc- és festékgyártásban használnak; nyomófólia; festő- és színezőanyagok kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

3401

Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív anyagok vagy készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez vagy nem szőtt textília

3402

Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosóanyagokat is), szappantartalmú tisztító – készítmények, a 3401 vtsz. alá tartozó kivételével

3506

Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben

3605

Gyufa, a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével

3702

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben

3919

Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is

3920

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált

3921

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík

3924

Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy tisztálkodási áruk

3926

Műanyagból készült más áruk és a 3901–3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk

4016

Más áru vulkanizált lágygumiból

4202

Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfiberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is

4401

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is

4601

Fonat és fonásanyagból készült hasonló áru csíknak összeállítva is; fonásanyag, fonat és fonásanyagból készült hasonló termék párhuzamos pászmákban lap alakban összekötve vagy szőve, félig kész vagy késztermék is (pl. gyékényszőnyeg, lábtörlő, függöny)

4602

Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru vagy a 4601 vtsz. Alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból (luffaszivacs) készült áru

4801

Újságpapír tekercsben vagy ívben

4802

Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton

4803

Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törölköző vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék tekercsben vagy ívben

4804

Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

4805

Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések
3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva

4806

Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír) és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír tekercsben vagy ívben

4807

Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben

4808

Hullámpapír és -karton (egy vagy két oldalon sima papírral beborított is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

4809

Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is), tekercsben vagy ívben

4810

Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben

4811

Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével

4816

Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír, dobozba kiszerelve is

4817

Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa

4818

Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

4819

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra

4820

Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból

4821

Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is

4823

Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

4901

Nyomtatott könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is

4902

Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal is

4905

Nyomtatott térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott térkép, beleértve az atlaszt, falitérképet, helyrajzi térképet és földgömböt is

4906

Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai

4907

Forgalomban lévő vagy forgalomra bocsátásra szánt postai, illeték- vagy hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz; bélyegzőlenyomattal ellátott papír; bankjegy; csekkűrlap; részvény, értékpapír vagy kötvény és hasonló jogcímű okmányok

4908

Levonókép (levonómatrica)

4909

Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is

4910

Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is

4911

Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is

5701

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is

5702

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem tűzve, konfekcionálva is, beleértve a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeget is

5802

Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével; tűzött textilszövet, az 5703 vtsz. alá tartozók kivételével

6303

Függöny (beleértve a drapériát is), és belső vászonroló; ágyfüggöny

6304

Más lakástextília, a 9404 vtsz. alá tartozók kivételével

6305

Zsák és zacskó áruk csomagolására

6308

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben

6912

Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kerámiából, a porcelán vagy kínai porcelán kivételével

7013

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével)

8213

Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi

8215

Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz

8303

Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó és rekesz páncélszobához, pénz- és okirattartó láda, doboz és hasonló nem nemes fémből

8304

Iratgyűjtő doboz, kartotékdoboz, papírtartó tálca, papírtartó kosár, tolltartó, irodai bélyegzőtartó és hasonló irodai vagy íróasztali felszerelés nem nemesfémből, a 9403 vtsz. alá tartozó irodai bútor kivételével

8305

Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémből

8306

Harang, csengő, gong és hasonló nem elektromos jelzőeszköz nem nemesfémből; kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből; fénykép-, kép- vagy hasonló keret nem nemesfémből; tükör nem nemesfémből

8310

Jelzőtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betű és más jel nem nemesfémből, a 9405 vtsz. alá tartozó kivételével

8414

Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is

8418

Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével

8424

Folyadék vagy por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék, legfeljebb 21 kg tömegű (kiv. tűzoltógránát vagy bomba); szórópisztoly és hasonló készülék; homok-, gőzszóró és hasonló gép

8440

Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is

8441

Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet

8443

Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai

8470

Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép

8471

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához

8472

Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép)

8473

A 8469–8472 vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék (a gép tárolására, szállítására szolgáló tok és hasonló kivételével)

8507

Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztó elemeit is

8509

Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével

8516

Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővasmelegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 tsz. alá tartozó kivételével

8517

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével

8518

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység

8519

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék

8523

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, „intelligens kártyák” és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével

8523

Hang vagy más jelenség felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoport kivételével

8524

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, „intelligens kártyák” és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével

8525

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők

8527

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban

8528

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is

8529

Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei

8531

Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó kivételével

8536

Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektronikus áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolására szolgáló készülék (pl. kapcsoló, relé, olvadóbiztosíték, túlfeszültségcsökkentő, dugasz, foglalat, lámpafoglalat, csatlakozódoboz)

8542

Elektronikus integrált áramkörök

8544

Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is

9006

Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével

9009

Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék

9017

Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)

9401

Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei

9403

Más bútor és részei

9405

Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze

9603

Seprű, kefe és ecset (gép, készülék- vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó-, mosogatóruha és tollseprű, kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészített csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger, gumibetétes törlő
(a gumihengeres kivételével)

9606

Gomb, franciakapocs, patentkapocs és patent, gombtest és ezek más részei; nyers gomb

9608

Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vtsz. alá tartozó áru kivételével

9609

Ceruza (a 9608 vtsz. alá tartozó kivételével), rajzkréta, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író- és rajzkréta és szabókréta

9611

Kézi használatú kelet-, pecsételő- vagy számozó-bélyegző és hasonló (beleértve a címkenyomtató vagy -domborító készüléket is); kézi működtetésű összetett fémbélyegző és ilyen összetett fémbélyegzőkből álló kézinyomda

9612

Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomat készítésére – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem

9613

Öngyújtó és más gyújtó, mechanikus vagy elektromos is, és ezek alkatrésze, a tűzkő és a kanóc kivételével

8506

Primer elem és primer telep

8535

1000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugasz, csatlakozódoboz)

3405

Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők és fémpolírozók, krémek, súrolókrémek, -porok és hasonló készítmények, valamint az ezekkel impregnált, bevont, beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag, szivacsgumi is, a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével

9015

Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceánográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő

9017

Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (például rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (például mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)

2. táblázat

0802

Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is

0803

Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva

0805

Citrusfélék frissen vagy szárítva

0806

Szőlő frissen vagy szárítva

0807

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen

0808

Alma, körte és birs frissen

0809

Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen

0810

Más gyümölcs frissen

0902

Tea, aromásítva is

1202

Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény

2105

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

2203

Malátából készült sör

2205

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

2206

Más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei

2701

Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag

3214

Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma; nem tűzálló simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra

3215

Nyomdafesték, írótinta vagy tus és más tinta, koncentrátumban vagy szilárd alakban is

3808

Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek és növénynövekedés- szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc és kéngyertya és légyfogó papír)

3917

Műanyagból készült cső és tömlő és ezek szerelvénye (pl. csőkapcsoló, könyökdarab, karima)

3918

Műanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban; műanyag fal- vagy mennyezetburkoló, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. pontjában meghatározottak szerint

3922

Műanyag fürdőkád, zuhanyozótálca, mosogató, mosdókagyló, bidé, WC-csésze, -ülőke és -tető,
-öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru

3923

Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró

4009

Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl. csőkapcsolóval, könyökdarabbal, karimával)

4015

Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, ujjatlan és egyujjas kesztyűt is), bármilyen célra

4402

Faszén (beleértve kagyló és dió alakban is), brikettezve is

4409

Fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” alakú összeillesztésre előkészített, félgömbölyűre vagy hasonló módon formázott) gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4410

Forgácslemez és hasonló tábla [például: irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és ostyalemez] fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is

4411

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is

4412

Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru

4413

Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban

4414

Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete

4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából

4417

Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű- vagy kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma- vagy cipőkaptafa és sámfa fából

4418

Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely

4419

Asztali és konyhai cikkek fából

4421

Más faáru

4501

Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa

4502

Természetes parafa kéregtelenítve vagy durván négyzetes alakúra vágva vagy téglalap alakú tömb, lemez, lap vagy csík alakban (beleértve a parafa dugó gyártásához kivágott éles peremű nyersdarabokat is)

4503

Természetes parafából készült áru

4504

Agglomerált parafa (kötőanyaggal is) és ebből készült áru

4812

Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap

4814

Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír

4815

Papír vagy karton alapú padlóburkolat, méretre vágva is

5306

Lenfonal

5308

Fonal más növényi textilrostból; papírfonal

5309

Lenszövet

5310

Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet

5311

Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból

5703

Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is

5704

Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, konfekcionálva is

5705

Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is

5803

Gézszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével

5807

Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

5810

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

5904

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

5905

Textil falborító

6301

Takaró és útitakaró

6302

Ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília

6306

Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla vagy szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk

6307

Más készáru, beleértve a szabásmintát is

6601

Esernyő és napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is)

6603

A 6601 vagy a 6602 vtsz. alá tartozó áruk részei, tartozékai és díszei

6801

Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kőből (a pala kivételével)

6905

Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiaáru

6907

Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe; mázatlan kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is

6908

Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is

6910

Mosogató, mosdókagyló, mosdókagyló-lábazat, fürdőkád, bidé, WC-kagyló, WC-víztartály, piszoár és hasonló egészségügyi áru kerámiából

6911

Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból

6913

Szobrocska és más dísztárgy kerámiából

7007

Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből

7008

Többrétegű szigetelőüveg

7009

Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is

7321

Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból

7322

Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel és részei vasból vagy acélból; léghevítő és meleglevegő-elosztó (beleértve a friss vagy kondicionált levegőelosztót is) nem elektromos fűtéssel, motorhajtású ventilátorral vagy légfúvóval is, valamint ezek részei vasból vagy acélból

7323

Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas- vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból

7324

Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból

8201

Kéziszerszámok: ásó, lapát, csákánykapa, csákány, kapa, villa és gereblye; fejsze, horgas kacsozókés és hasonló vágószerszám; mindenféle kertész olló, fanyeső olló; kasza, sarló, szénavágó kés, sövénynyíró olló, rönkhasító ék és más mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági kéziszerszám

8203

Reszelő, ráspoly, fogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csipesz, fémvágó olló, csővágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló kéziszerszám

8204

Kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérő csavarkulcsot is a dugócsavarkulcs kivételével); cserélhető csőkulcs, fogóval is

8205

Máshol nem említett kéziszerszám (beleértve a gyémánthegyű üvegvágót is); forrasztólámpa; satu, befogópofa és hasonló, a szerszámgéptartozék és -alkatrész kivételével; üllő; hordozható kovácstűzhely; állványra szerelt, kézi vagy lábmeghajtással működő köszörűkő

8206

A 8202–8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben

8208

Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez

8209

Lapka, pálca, csúcs és hasonló nem szerelt szerszámrész cermetből

8210

Kézi működtetésű mechanikus készülék, étel vagy ital készítéséhez, tálalásához vagy megfelelő állapotban való tartásához, legfeljebb 10 kg tömegben

8211

Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés kivételével és ezek vágópengéi

8214

Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)

8301

Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos működésű) nem nemesfémből; más kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet, nem nemesfémből; mindezekhez kulcs, nem nemesfémből

8302

Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria, nyergesáru, bőrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémből; fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk nem nemesfémből; bútorgörgő nem nemesfém szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből

8307

Hajlékony cső, szerelvénnyel is, nem nemesfémből

8308

Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs, horogkapocs, karika, fűzőkarika és hasonló ruházathoz, lábbelihez, ponyvához, kézitáskához, utazási cikkhez vagy más készáruhoz, nem nemesfémből; csőszegecs vagy hasított szárú szegecs nem nemesfémből; gyöngy és flitter nem nemesfémből

8309

Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből

8402

Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán

8404

Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez

8405

Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is

8415

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható

8501

Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]

8502

Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító

8503

Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei

8504

Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor

8512

Elektromos világító- vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével), ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz

8513

Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses) energiaforrással, a 8512 vtsz. alá tartozó világítókészülék kivételével

8520

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék

8521

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

8522

Kizárólag vagy elsősorban a 8519–8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka

8532

Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor

8534

Nyomtatott áramkör

8537

Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével

8538

Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei

8539

Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa

8546

Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő

8547

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai

9001

Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével

9002

Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével

9004

Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő- vagy más szemüveg

9007

Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül

9008

Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő
(a mozgó-fényképészeti kivételével)

9009

Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék

9010

Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti (mozgófényképészeti is) készülék és berendezés laboratóriumi használatra; negatív-kiértékelő; vetítővászon

9016

Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is

9023

Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltető célra szolgáló műszer, készülék, eszköz és modell, amely más felhasználásra alkalmatlan

9032

Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék

9103

Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével

9105

Más óra

9107

Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló

9607

Villámzár (húzózár) és részei

9617

Hőpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt; ezek alkatrésze, az üvegbetét kivételével

4. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez70

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő személyi jellegű kiadások
a) a LEADER HACS vagy a HVK által alapított jogi személy alkalmazásában álló vagy tisztséget betöltő személyek munkaszerződése, tiszteletdíja és megbízási szerződés alapján kifizetett bér és járulékai;
b) munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi munkabér összegének megfelelő jutalom vagy annak időarányos része;
c) jogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés) a jogszabályokban meghatározott adómentes összegig fizetett része;
d)71 a munkáltató által a munkavállaló javára munkáltatói hozzájárulásként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §-a és 71. §-a alapján jutatott kedvezményes adózású természetbeni és béren kívüli juttatások közül
da) melegétkezési utalvány,
db) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,
dc) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás,
dd) helyi utazási bérlet,
de) üdülési csekk hozzájárulás,
df) iskolakezdési támogatás utalvány formájában,
dg) iskolarendszerű képzés támogatása;
e)72 a munkáltató a LEADER HACS főállású munkavállalói részére a d) pontban meghatározott természetbeni és béren kívüli juttatásokat munkavállalónként és naptári évenként legfeljebb bruttó 400 000 forint erejéig számolhatja el.

5. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez73

A tanulmányok és helyzetfeltáró elemzések IH általi jóváhagyásához szükséges adatok
1. LEADER HACS vagy HVK adatai:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve,
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs szám.
2. Tanulmányra vonatkozó adatok:
2.1. tanulmány címe,
2.2. tanulmány alcíme,
2.3. tanulmány szükségességének indoklása (max. 1000 karakter),
2.4. tanulmány által érintett téma(k),
2.5. a téma(k) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való kapcsolódása (max. 1000 karakter),
2.6. tanulmány/helyzetfeltáró elemzés tartalomjegyzések (legalább cím és alfejezet címek megjelölésével), az egyes fejezetek terjedelmének meghatározásával (min. és max. meghatározással),
2.7. a tanulmány társadalmasításának, elfogadtatásának módja és mikéntje (max. 1000 karakter).
3. A tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy adatai:
3.1. szervezet/személy neve,
3.2. szervezet formája,
3.3. szervezet/személy elérhetősége (postacím, és e-mail),
3.4. kapcsolattartó adatai,
3.5. a tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy releváns szakmai tapasztalata (max. 1000 karakter),
3.6. referencia lista.
4. Tanulmány elkészítésének költsége (Ft)
5. Keltezés (helye, ideje)
6. Képviseletre jogosult cégszerű aláírása

6. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez74

A nettó 500 000 Ft/db összegű vagy a feletti nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése érdekében szükséges IH általi jóváhagyáshoz szükséges adatok
1. LEADER HACS vagy HVK adatai:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve,
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs száma.
2. Beszerezni kívánt eszköz adatai:
2.1. fajtája, típusa, rövid leírása,
2.2. beszerzés összege,
2.3. beszerezni kívánt eszközzel történő feladatellátás.
3. LEADER HACS által fenntartott iroda jelenlegi technikai felszereltsége
4. Keltezés (helye, ideje)
5. Képviseletre jogosult cégszerű aláírása

7. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez75

Az új iroda bérlése IH általi jóváhagyásához szükséges adatok
1. A LEADER HACS-ra vagy a HVK-ra vonatkozó adatok:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve:
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs szám,
1.4. meglévő iroda címe.
2. A LEADER HACS vagy a HVK tervezett új irodájára vonatkozó adatok:
2.1. a tervezett új iroda műszaki adatai,
2.2. a tervezett új iroda címe.
3. Iroda váltás indoklása
4. Új iroda bérleti költsége
5. Keltezés helye, ideje
6. A képviseletre jogosult cégszerű aláírása

8. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez76

Delegálási követelmény-jegyzék
1.    Feladatellátás helyszíne:
a)    beléptető rendszer (amellyel azonosítható a belépő személye és nyomon követhető a belépés-kilépés időpontja);
b)    tűzvédelem: gyengeáramú, automatikus tűzjelző rendszer;
c)    betörésvédelem (mozgásérzékelővel ellátott riasztórendszer).
2.    IIER-ben történő feladatellátás informatikai követelményei:
2.1.    Hardware követelmények:

 

Minimum

Ajánlott

Megjegyzés

CPU

1 GHz P4

2 GHz P4

Celeron processzor nem ajánlott.

memória

768 MB

1,5 GB

384 MB az alkalmazásnak, plusz minimum 128 MB az oprendszernek és egyéb alkalmazásoknak.

merevlemez

512 MB

1 GB

Az alkalmazásnak, letöltött kódtáraknak és a JRE-nek. Nem tartalmazza az alkalmazáson túl használt szoftverek helyigényét.

monitorfelbontás

1024×768

1280×1024

Hálózati sávszélesség

256 kbit/s

1 Mbit/s

Az igénybevett sávszélesség függ a használt alkalmazásrész által mozgatott adatmennyiségtől.

Kézi vonalkód olvasók

 

 

Az alkalmazás számára transzparensen billentyűzetinputként szállítják az adatokat.

2.2.    Szoftverkörnyezet
1.    32, illetve 64 bites Windows XP/Vista vagy azzal egyenértékű operációs rendszer.
2.    Sun Java futtatókörnyezet (JRE) 1.5-ös verziója, legalább 1.5.0_12.
3.    Az alábbi fontok megléte a rendszerben:
a)    szabványos windows fontok: bkant, antquab, antquai, antquabi, cour, courbd, couri, courbi;
b)    továbbá az Microsoft Office-al is telepíthető: arialn, arialnb, arialni, arialnbi, arial, arialbd, ariali, arialbi.
4.    Az Adobe Reader „magyar” változatának valamely verziója a generált dokumentumok megjelenítéséhez, nyomtatásához. (A 8-as verziók között többnek gondja van a fontkezeléssel, ezt a 9-es verziókban javították.)
2.3.    Hálózati-biztonsági követelmények a LEADER HACS-nál
1.    A kliens gépeken kereskedelmi vírusvédelmi megoldás, érvényes előfizetéssel, ajánlott vírusvédelmi rendszer a McAfee (VSE 8.7).
2.    A Windows XP operációs rendszer vagy azzal egyenértékű biztonsági szempontból legfrissebb változata (az operációs rendszerhez kiadott biztonsági frissítések rendszeres telepítése).
3.    Az IIER távoli hozzáféréshez az MVH által biztosított programok (pl. VPN kliens, IIER kliens stb.) aktuális verziója (telepítését a LEADER HACS vagy az MVH kirendeltségi informatikusa végzi) az MVH által biztosított telepítési útmutató alapján.
4    A LEADER HACS az általa üzemeltetett IIER kliensnek használt munkaállomásokhoz távoli hozzáférési lehetőséget biztosít az MVH számára.
5.    MVH-n belüli elhelyezése esetén az MVH a LEADER HACS számára a szolgáltatásai közül az IIER és internet hozzáférést biztosítja.
6.    A LEADER HACS tulajdonát képező MVH-n belül elhelyezett, az MVH hálózatára rácsatlakoztatott eszközökön [számítógépeken (desktop, laptop)] az MVH saját szabályzatainak megfelelő biztonsági policyt, beállításokat alkalmazhat, telepítéseket hajthat végre, melynek a LEADER HACS köteles magát alávetni.
2.4.    Szélessávú internet
2.4.1.    Tárgyi feltételek:
1.    nyomtató (fekete-fehér, A/4),
2.    scanner (A/3) (TWAIN driverrel rendelkező scannerek támogatottak),
3.    digitális fényképezőgép,
4.    etikett nyomtató (ZEBRA TLP 2844 vagy azzal kompatibilis),
5.    mobiltelefon [az IIER távoli hozzáféréshez (SMS alapú azonosítás)],
6.    postafiók,
7.    dátumbélyegző,
8.    érkeztető-bélyegző,
9.    díjhiteles bélyegző,
10.    cégbélyegző,
11.    tértivevény bélyegző.
2.4.2.    Gépkocsi, amely saját tulajdonú gépjármű is lehet, költség elszámolással.
2.4.3.    Személyi feltételek
    Szakmai vezető (1 fő)
1.    felsőfokú végzettség,
2.    magyar állampolgárság,
3.    erkölcsi bizonyítvány,
4.    felhasználói szintű számítógépes ismeret,
5.    kompetenciák: magas szintű kommunikációs és együttműködési készség, jó helyi kapcsolatok, elfogadottság és támogatottság.
    Ügykezelő (1 fő)
1.    középfokú végzettség,
2.    adminisztrációs gyakorlat,
3.    felhasználói szintű számítógépes ismeret,
4.    magyar állampolgárság,
5.    erkölcsi bizonyítvány.
    Ügyintéző (2–5 fő)
1.    felsőfokú végzettség,
2.    magyar állampolgárság,
3.    erkölcsi bizonyítvány,
4.    felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Az A1, A2 és a vezetői szerepkör csak felsőfokú végzettséggel tölthető be. További új munkatárs felvételére, illetve vezető kinevezésére kötelező érvényűek a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet előírásai. Ha a LEADER HACS nem rendelkezik jelen esetben olyan munkavállalóval, aki a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti képesítési előírásoknak megfelel (különös tekintettel a 89., 121. és 126. pontokban foglaltaknak), akkor köteles felvenni legalább egy főt a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelően.

9. számú melléklet a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelethez77

A LEADER HACS-ok tervezési területei

LEADER Helyi Akciócsoport

Település

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület

Bárna

Cered

Dorogháza

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kazár

Kisbárkány

Kishartyán

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraterenye

Mátraverebély

Mihálygerge

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Rákóczibánya

Ságújfalu

Sámsonháza

Somoskőújfalu

Sóshartyán

Szalmatercs

Szilaspogony

Szuha

Vizslás

Zabar

„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

Bakonycsernye

Balinka

Bodajk

Fehérvárcsurgó

Isztimér

Kincsesbánya

Mór

Nagyveleg

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Bánd

Borzavár

Csesznek

Csetény

Dudar

Eplény

Hárskút

Herend

Lókút

Márkó

Nagyesztergár

Olaszfalu

Pénzesgyőr

Porva

Szápár

Szentgál

Zirc

Duna Összeköt Egyesület

Bátya

Drágszél

Dunaszentbenedek

Foktő

Géderlak

Miske

Ordas

Uszód

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlőrinc

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

Hódmezővásárhely

Mártély

Mindszent

Székkutas

Abaúj Leader Egyesület

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszántó

Abaújszolnok

Abaújvár

Alsógagy

Alsóvadász

Arka

Aszaló

Baktakék

Beret

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fáj

Fancsal

Felsődobsza

Felsőgagy

Felsővadász

Fony

Forró

Fulókércs

Gadna

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Garadna

Gibárt

Gönc

Göncruszka

Halmaj

Hejce

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hidasnémeti

Homrogd

Ináncs

Kány

Kázsmárk

Kéked

Keresztéte

Kiskinizs

Korlát

Krasznokvajda

Kupa

Léh

Litka

Méra

Mogyoróska

Monaj

Nagykinizs

Novajidrány

Nyésta

Pamlény

Pányok

Pere

Perecse

Pusztaradvány

Rásonysápberencs

Regéc

Selyeb

Szalaszend

Szászfa

Szemere

Szentistvánbaksa

Szikszó

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület

Ágfalva

Agyagosszergény

Csáfordjánosfa

Csapod

Csér

Ebergőc

Egyházasfalu

Fertőboz

Fertőd

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Gyalóka

Harka

Hegykő

Hidegség

Iván

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Petőháza

Pinnye

Pusztacsalád

Répceszemere

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

Árpádhalom

Csanytelek

Csongrád

Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Felgyő

Nagymágocs

Nagytőke

Szegvár

Szentes

Tömörkény

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

Alsóörs

Balatonalmádi

Balatonfőkajár

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Balatonvilágos

Berhida

Csajág

Felsőörs

Hajmáskér

Jásd

Királyszentistván

Küngös

Litér

Ősi

Öskü

Papkeszi

Pétfürdő

Sóly

Szentkirályszabadja

Tés

Vilonya

Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Ács

Ácsteszér

Aka

Almásfüzitő

Ászár

Bábolna

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bana

Bársonyos

Császár

Csatka

Csém

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Kisigmánd

Mocsa

Nagyigmánd

Réde

Súr

Tárkány

Vérteskethely

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Aszófő

Balatonakali

Balatoncsicsó

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Barnag

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Csopak

Dabronc

Dörgicse

Gógánfa

Gyepükaján

Halimba

Hetyefő

Hidegkút

Hosztót

Kapolcs

Káptalanfa

Kislőd

Lovas

Megyer

Mencshely

Monostorapáti

Monoszló

Nagyvázsony

Nemeshany

Nemesvámos

Nyirád

Óbudavár

Öcs

Örvényes

Paloznak

Pécsely

Pula

Rigács

Sümeg

Sümegprága

Szentantalfa

Szentimrefalva

Szentjakabfa

Szőc

Tagyon

Taliándörögd

Tihany

Tótvázsony

Ukk

Úrkút

Vászoly

Veszprémfajsz

Veszprémgalsa

Vigántpetend

Vöröstó

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalameggyes

Zalaszegvár

Zánka

Bihar Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Ártánd

Bakonszeg

Báránd

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Bihardancsháza

Biharkeresztes

Biharnagybajom

Bihartorda

Bojt

Csökmő

Darvas

Esztár

Földes

Furta

Gáborján

Hencida

Kaba

Kismarja

Komádi

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

Nagyrábé

Pocsaj

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szentpéterszeg

Szerep

Tépe

Tetétlen

Told

Újiráz

Váncsod

Vekerd

Zsáka

Tolnai Hármas Összefogás non-profit Kft.

Aparhant

Attala

Bátaapáti

Bonyhádvarasd

Cikó

Csibrák

Csikóstőttős

Dalmand

Döbrököz

Dúzs

Grábóc

Györe

Gyulaj

Hőgyész

Izmény

Jágónak

Kakasd

Kapospula

Kaposszekcső

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Kocsola

Kurd

Lápafő

Lengyel

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Mucsi

Nagykónyi

Nagymányok

Nagyvejke

Nak

Pári

Szakály

Szakcs

Tevel

Váralja

Várong

Závod

Borsod-Torna-Gömör Egyesület

Abod

Aggtelek

Alsószuha

Alsótelekes

Balajt

Bánhorváti

Becskeháza

Berente

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldva

Borsodszirák

Damak

Debréte

Dövény

Edelény

Égerszög

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Felsőtelekes

Galvács

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Imola

Irota

Izsófalva

Jákfalva

Jósvafő

Kánó

Komjáti

Kurityán

Ládbesenyő

Lak

Martonyi

Meszes

Múcsony

Nagybarca

Nyomár

Ormosbánya

Perkupa

Ragály

Rakaca

Rakacaszend

Rudabánya

Rudolftelep

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóivánka

Sajópálfala

Sajósenye

Sajóvámos

Szakácsi

Szalonna

Szendrő

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szőlősardó

Szuhafő

Szuhakálló

Szuhogy

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Trizs

Vadna

Varbóc

Viszló

Zádorfalva

Ziliz

Zubogy

BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.

Alacska

Alsózsolca

Arnót

Bogács

Borsodgeszt

Bőcs

Bükkábrány

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Dédestapolcsány

Emőd

Felsőzsolca

Gesztely

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kács

Kisgyőr

Kistokaj

Kondó

Mályi

Mályinka

Muhi

Nyékládháza

Onga

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópetri

Sály

Szirmabesenyő

Szomolya

Tard

Tardona

Tibolddaróc

Varbó

Felsőtárkány

Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Csécse

Cserhátszentiván

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Felsőtold

Galgaguta

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Mátraszőlős

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

Balatonberény

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonkeresztúr

Balatonlelle

Balatonmáriafürdő

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Buzsák

Fonyód

Gamás

Gyugy

Hács

Hollád

Karád

Keleviz

Kéthely

Kisberény

Látrány

Lengyeltóti

Marcali

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Somogybabod

Somogyszentpál

Somogytúr

Somogyvámos

Somogyvár

Szőlősgyörök

Tikos

Visz

Vörs

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Szűcsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

Dél-Borsodi LEADER Egyesület

Ároktő

Berzék

Borsodivánka

Csincse

Egerlövő

Gelej

Girincs

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Igrici

Kesznyéten

Kiscsécs

Köröm

Mezőcsát

Mezőkeresztes

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Nagycsécs

Négyes

Nemesbikk

Ónod

Oszlár

Sajóhídvég

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Szentistván

Tiszabábolna

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszavalk

Vatta

Déli Napfény Nonprofit Kft.

Algyő

Bordány

Deszk

Dóc

Domaszék

Kübekháza

Röszke

Sándorfalva

Szatymaz

Tiszasziget

Újszentiván

Zsombó

D.Z. Nektár Leader Nonprofit Kft.

Alsódobsza

Baskó

Bekecs

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdőbénye

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezőzombor

Monok

Prügy

Rátka

Sima

Sóstófalva

Szegi

Szegilong

Taktabáj

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tállya

Tarcal

Tiszaladány

Tiszalúc

Tiszatardos

Tokaj

Újcsanálos

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület

Bánk

Berkenye

Borsosberény

Diósjenő

Felsőpetény

Keszeg

Legénd

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nőtincs

Ősagárd

Rétság

Szendehely

Tereske

Tolmács

Kosd

Penc

Rád

Dunamelléki Leader Egyesület

Apostag

Bócsa

Dunaegyháza

Dunapataj

Dunatetétlen

Dunavecse

Dusnok

Fajsz

Fülöpszállás

Hajós

Harta

Homokmégy

Izsák

Jakabszállás

Kunadacs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Orgovány

Öregcsertő

Solt

Szabadszállás

Szakmár

Szalkszentmárton

Tass

Újsolt

Újtelek

„Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület

Annavölgy

Bajna

Bajót

Csolnok

Dág

Dömös

Epöl

Kesztölc

Lábatlan

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Nyergesújfalu

Piliscsév

Pilismarót

Sárisáp

Süttő

Tát

Tokod

Tokodaltáró

Úny

Eger vidék kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Andornaktálya

Demjén

Egerbakta

Egerszalók

Egerszólát

Kerecsend

Maklár

Nagytálya

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Szarvaskő

Tarnaszentmária

Verpelét

Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Álmosd

Bagamér

Bocskaikert

Debrecen

Derecske

Fülöp

Hajdúbagos

Hajdúsámson

Hosszúpályi

Kokad

Konyár

Létavértes

Mikepércs

Monostorpályi

Nyírábrány

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírmártonfalva

Sáránd

Téglás

Újléta

Vámospércs

Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszék

Bükkszenterzsébet

Bükkszentmárton

Egerbocs

Egercsehi

Erdőkövesd

Fedémes

Hevesaranyos

Istenmezeje

Ivád

Kisfüzes

Mátraballa

Mátraderecske

Mikófalva

Mónosbél

Nagyvisnyó

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szentdomonkos

Szilvásvárad

Szúcs

Tarnalelesz

Terpes

Váraszó

3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.

Belecska

Diósberény

Felsőnyék

Fürged

Gyönk

Iregszemcse

Kalaznó

Keszőhidegkút

Kisszékely

Magyarkeszi

Miszla

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pincehely

Regöly

Simontornya

Szakadát

Szárazd

Tamási

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

Arló

Bánréve

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Dubicsány

Farkaslyuk

Gömörszőlős

Hangony

Hét

Járdánháza

Kelemér

Királd

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Putnok

Sajógalgóc

Sajókaza

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sajóvelezd

Sáta

Serényfalva

Uppony

Észak-kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

Alsóbogát

Bodrog

Csombárd

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Hetes

Juta

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Osztopán

Patalom

Polány

Somodor

Somogyaszaló

Somogyfajsz

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Szentgáloskér

Újvárfalva

Várda

Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület

Acsa

Aszód

Bag

Csővár

Dány

Domony

Galgagyörk

Galgahévíz

Galgamácsa

Hévízgyörk

Iklad

Kartal

Kisnémedi

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Tura

Vácduka

Vácegres

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Valkó

Verseg

Zsámbok

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bácsszőlős

Baja

Bátmonostor

Borota

Csátalja

Csávoly

Csikéria

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Jánoshalma

Katymár

Kéleshalom

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Mélykút

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Tataháza

Vaskút

Homorúd

Mohács

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Bugyi

Csévharaszt

Dabas

Hernád

Inárcs

Kakucs

Örkény

Pusztavacs

Táborfalva

Tatárszentgyörgy

Újhartyán

Újlengyel

Vasad

Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Ajak

Anarcs

Benk

Dombrád

Döge

Eperjeske

Fényeslitke

Győröcske

Gyulaháza

Komoró

Mándok

Mezőladány

Pátroha

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Tiszabezdéd

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tornyospálca

Tuzsér

Újdombrád

Újkenéz

Záhony

Zsurk

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Jéke

Kisvarsány

Lónya

Lövőpetri

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyírlövő

Olcsva

Pap

Tákos

Tarpa

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Tivadar

Vámosatya

Vásárosnamény

Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

Adorjánháza

Apácatorna

Bakonypölöske

Bakonyszentiván

Békás

Borszörcsök

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Egyházaskesző

Gecse

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kerta

Kisberzseny

Kiscsősz

Kup

Külsővat

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagygyimót

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Noszlop

Nyárád

Oroszi

Pápakovácsi

Somlójenő

Somlóvásárhely

Takácsi

Tüskevár

Vanyola

Várkesző

Vaszar

Vinár

GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kocsér

Kőröstetétlen

Mikebuda

Nagykőrös

Nyársapát

Törtel

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Csehi

Csehimindszent

Csipkerek

Egervölgy

Gersekarát

Győrvár

Hegyhátszentpéter

Mikosszéplak

Nagytilaj

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Petőmihályfa

Püspökmolnári

Rábahídvég

Szemenye

Telekes

Vasvár

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Becsvölgye

Boncodfölde

Böde

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gősfa

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Keménfa

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Németfalu

Ormándlak

Ozmánbük

Pálfiszeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Salomvár

Szentkozmadombja

Teskánd

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgyörgy

Zalaszentlőrinc

Zalatárnok

Hajdúvölgy – Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Békéssámson

Csabaszabadi

Csanádapáca

Csorvás

Elek

Gádoros

Gerendás

Gyula

Kardoskút

Kétegyháza

Lőkösháza

Mezőhegyes

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

HAJT-A Csapat Egyesület

Farmos

Kóka

Nagykáta

Pánd

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tápiószőlős

Tóalmás

Újszilvás

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.

Ebes

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Hajdúnánás

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nagyhegyes

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Ásotthalom

Baks

Balástya

Csengele

Forráskút

Kistelek

Mórahalom

Ópusztaszer

Öttömös

Pusztamérges

Pusztaszer

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.

Balmazújváros

Egyek

Folyás

Görbeháza

Hortobágy

Nádudvar

Polgár

Tiszacsege

Tiszagyulaháza

Újszentmargita

Újtikos

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

Alsórajk

Balatonmagyaród

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Fityeház

Fűzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Orosztony

Pat

Pölöskefő

Rigyác

Sand

Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

Alsópetény

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Endrefalva

Érsekvadkert

Herencsény

Hollókő

Hont

Horpács

Hugyag

Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Kétbodony

Kisecset

Kutasó

Ludányhalászi

Magyargéc

Magyarnándor

Mohora

Nagylóc

Nagyoroszi

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Őrhalom

Patak

Patvarc

Piliny

Pusztaberki

Rimóc

Romhány

Szanda

Szátok

Szécsénke

Szécsény

Szécsényfelfalu

Szente

Szügy

Terény

Varsány

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

Alattyán

Jánoshida

Jászágó

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászárokszállás

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

Jásztelek

Pusztamonostor

Sághegy Leader Egyesület

Bejcgyertyános

Boba

Borgáta

Bögöt

Bögöte

Csánig

Csénye

Csönge

Duka

Egyházashetye

Gérce

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Jákfa

Jánosháza

Káld

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenéz

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Megyehíd

Meggyeskovácsi

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Nick

Nyőgér

Ostffyasszonyfa

Ölbő

Pápoc

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Sitke

Sótony

Szeleste

Szergény

Tokorcs

Uraiújfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vönöck

Zsédeny

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Szabadkígyós

Újkígyós

Végegyháza

Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület

Apaj

Áporka

Dömsöd

Kiskunlacháza

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

Kiskunok Vidékéért Egyesület

Balotaszállás

Bugac

Bugacpusztaháza

Csólyospálos

Fülöpjakab

Gátér

Harkakötöny

Jászszentlászló

Kelebia

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kisszállás

Kömpöc

Kunfehértó

Kunszállás

Móricgát

Pálmonostora

Petőfiszállás

Pirtó

Szank

Tiszaalpár

Tompa

Zsana

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Ádánd

Andocs

Bábonymegyer

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonőszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Bálványos

Bedegkér

Bonnya

Büssü

Fiad

Gadács

Gölle

Igal

Kánya

Kapoly

Kára

Kazsok

Kereki

Kisbárapáti

Kisgyalán

Kőröshegy

Kötcse

Lulla

Miklósi

Nágocs

Nagyberény

Nagycsepely

Nyim

Pusztaszemes

Ráksi

Ságvár

Sérsekszőlős

Siójut

Som

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Somogyszil

Szántód

Szólád

Szorosad

Tab

Teleki

Tengőd

Torvaj

Törökkoppány

Zala

Zamárdi

Zics

Értény

Koppányszántó

Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

Bélmegyer

Biharugra

Bucsa

Dévaványa

Ecsegfalva

Füzesgyarmat

Geszt

Kertészsziget

Körösladány

Körösnagyharsány

Köröstarcsa

Körösújfalu

Kötegyán

Méhkerék

Mezőgyán

Okány

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Szeghalom

Újszalonta

Vésztő

Zsadány

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

Békés

Békéscsaba

Békésszentandrás

Csabacsűd

Csárdaszállás

Doboz

Gyomaendrőd

Hunya

Kamut

Kardos

Kétsoprony

Kondoros

Mezőberény

Murony

Örménykút

Szarvas

Tarhos

Telekgerendás

Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Apagy

Baktalórántháza

Berkesz

Besenyőd

Beszterec

Demecser

Gégény

Kék

Kemecse

Laskod

Levelek

Magy

Nagyhalász

Nyírbogdány

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkarász

Nyírkércs

Nyírmada

Nyírparasznya

Nyírtass

Nyírtét

Ófehértó

Őr

Petneháza

Pusztadobos

Ramocsaháza

Rohod

Székely

Tiszarád

Tiszatelek

Vaja

Vasmegyer

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

Besenyszög

Csataszög

Hunyadfalva

Kőtelek

Nagykörű

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Tiszajenő

Tiszasüly

Tiszavárkony

Tószeg

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Akasztó

Császártöltés

Csengőd

Imrehegy

Kaskantyú

Kecel

Kiskőrös

Páhi

Soltszentimre

Soltvadkert

Tabdi

Tázlár

Maros-völgyi LEADER Egyesület

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Ferencszállás

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Klárafalva

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

Abaliget

Aranyosgadány

Áta

Bakonya

Baksa

Birján

Bogád

Bosta

Cserkút

Egerág

Ellend

Görcsöny

Gyód

Husztót

Keszü

Kisherend

Kovácsszénája

Kozármisleny

Kökény

Kővágószőlős

Kővágótöttös

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Ócsárd

Orfű

Pécsudvard

Pellérd

Pogány

Regenye

Romonya

Szalánta

Szemely

Szilvás

Szőke

Szőkéd

Tengeri

Téseny

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Ág

Alsómocsolád

Bakóca

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Bikal

Bodolyabér

Egyházaskozár

Felsőegerszeg

Gerényes

Gödre

Hegyhátmaróc

Hosszúhetény

Kárász

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Komló

Köblény

Liget

Mágocs

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Mánfa

Máza

Mecsekpölöske

Mekényes

Meződ

Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Oroszló

Palé

Sásd

Szágy

Szalatnak

Szárász

Szászvár

Tarrós

Tékes

Tófű

Tormás

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

Vékény

MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület

Dég

Enying

Kisláng

Lajoskomárom

Lepsény

Mátyásdomb

Mezőkomárom

Mezőszentgyörgy

Polgárdi

Szabadhídvég

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület

Adony

Baracs

Beloiannisz

Besnyő

Daruszentmiklós

Előszállás

Hantos

Iváncsa

Kisapostag

Kulcs

Mezőfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Perkáta

Pusztaszabolcs

Rácalmás

Szabadegyháza

Lórév

Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Karcag

Kenderes

Kétpó

Kisújszállás

Mesterszállás

Mezőhék

Mezőtúr

Túrkeve

Nyírség Fejlődéséért Leader Egyesület

Bátorliget

Encsencs

Hodász

Kántorjánosi

Kisléta

Máriapócs

Mérk

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírkáta

Nyírlugos

Nyírmeggyes

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Terem

Tiborszállás

Vállaj

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Balkány

Biri

Bököny

Érpatak

Geszteréd

Kállósemjén

Kálmánháza

Kótaj

Nagycserkesz

Nagykálló

Napkor

Nyíregyháza

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtura

Sényő

Szakoly

Újfehértó

UTIRO Leader Egyesület

Bozsok

Bük

Cák

Chernelházadamonya

Csepreg

Gór

Gyöngyösfalu

Horvátzsidány

Iklanberény

Kiszsidány

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lócs

Lukácsháza

Mesterháza

Nagygeresd

Nemescsó

Nemesládony

Ólmod

Peresznye

Pusztacsó

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Simaság

Tompaládony

Tormásliget

Tömörd

Velem

Dél-Baranya határmeni települések Egyesülete

Adorjás

Alsószentmárton

Babarcszőlős

Baranyahídvég

Beremend

Besence

Bisse

Bogádmindszent

Bogdása

Cún

Csányoszró

Csarnóta

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Egyházasharaszti

Felsőszentmárton

Garé

Gilvánfa

Gordisa

Harkány

Hegyszentmárton

Hirics

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kákics

Kásád

Kémes

Kemse

Kisasszonyfa

Kisdér

Kisharsány

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kislippó

Kistapolca

Kistótfalu

Kisszentmárton

Kórós

Kovácshida

Lapáncsa

Lúzsok

Magyarbóly

Magyarmecske

Magyartelek

Márfa

Markóc

Marócsa

Márok

Matty

Nagycsány

Nagyharsány

Nagytótfalu

Okorág

Old

Ózdfalu

Palkonya

Páprád

Pécsdevecser

Peterd

Piskó

Rádfalva

Sámod

Sellye

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Sósvertike

Szaporca

Szava

Tésenfa

Túrony

Újpetre

Vajszló

Vejti

Villány

Villánykövesd

Vokány

Zaláta

Őrség Határok Nélkül Egyesület

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Csörötnek

Felsőszölnök

Gasztony

Ispánk

Kercaszomor

Kétvölgy

Magyarlak

Magyarszombatfa

Nemesmedves

Orfalu

Őriszentpéter

Rönök

Szakonyfalu

Szalafő

Szentgotthárd

Vasszentmihály

Velemér

Alsószenterzsébet

Baglad

Belsősárd

Bödeháza

Csesztreg

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Kálócfa

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kozmadombja

Külsősárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Magyarföld

Márokföld

Nemesnép

Pórszombat

Pusztaapáti

Ramocsa

Rédics

Resznek

Szentgyörgyvölgy

Szijártóháza

Szilvágy

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Pannónia Kincse Leader Egyesület

Abda

Árpás

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Bezi

Bodonhely

Bőny

Börcs

Cakóháza

Csikvánd

Écs

Enese

Fehértó

Felpéc

Fenyőfő

Gönyű

Gyarmat

Gyömöre

Győrasszonyfa

Győrság

Győrsövényház

Győrszemere

Győrújbarát

Ikrény

Kajárpéc

Kisbabot

Kóny

Koroncó

Kunsziget

Lázi

Markotabödöge

Mérges

Mezőörs

Mórichida

Nagyszentjános

Nyalka

Nyúl

Öttevény

Pannonhalma

Pázmándfalu

Pér

Rábacsécsény

Rábapatona

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Rábcakapi

Ravazd

Rétalap

Románd

Sikátor

Sobor

Sokorópátka

Szerecseny

Táp

Tápszentmiklós

Tarjánpuszta

Tárnokréti

Tényő

Tét

Töltéstava

Veszprémvarsány

Bakonytamási

Gic

Nagydém

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

Acsalag

Babót

Bágyogszovát

Barbacs

Beled

Bogyoszló

Bősárkány

Cirák

Csorna

Dénesfa

Dör

Edve

Egyed

Farád

Gyóró

Himod

Hövej

Jobaháza

Kapuvár

Kisfalud

Maglóca

Magyarkeresztúr

Mihályi

Osli

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábakecöl

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábatamási

Sopronnémeti

Szany

Szárföld

Szil

Szilsárkány

Vadosfa

Vág

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

Zsebeháza

Rinya-Dráva Szövetség

Babócsa

Bakháza

Barcs

Bélavár

Beleg

Bolhás

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Görgeteg

Háromfa

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kálmáncsa

Kastélyosdombó

Kaszó

Kisbajom

Komlósd

Kutas

Lábod

Lakócsa

Nagykorpád

Ötvöskónyi

Péterhida

Potony

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Segesd

Somogyaracs

Somogyszob

Szabás

Szentborbás

Szulok

Tarany

Tótújfalu

Vízvár

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Bogyiszló

Decs

Fácánkert

Fadd

Felsőnána

Harc

Kéty

Kistormás

Kölesd

Medina

Murga

Őcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Tengelic

Várdomb

Zomba

SÁRVÍZ Helyi Közösség Egyesület

Aba

Alap

Alsószentiván

Bakonykúti

Cece

Csór

Csősz

Füle

Igar

Iszkaszentgyörgy

Jenő

Káloz

Kőszárhegy

Mezőszilas

Moha

Nádasdladány

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárkeresztúr

Sárkeszi

Sárosd

Sárszentágota

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Szabadbattyán

Tác

Úrhida

Vajta

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonyság

Bakonyszücs

Béb

Csehbánya

Csót

Csögle

Dáka

Döbrönte

Farkasgyepű

Ganna

Homokbödöge

Kispirit

Kisszőlős

Kolontár

Lovászpatona

Magyarpolány

Nagyalásony

Nagypirit

Nagytevel

Németbánya

Nóráp

Pápa

Pápadereske

Pápasalamon

Pápateszér

Pusztamiske

Somlószőlős

Somlóvecse

Ugod

Városlőd

Vid

Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

Bénye

Gomba

Káva

Mende

Monor

Monorierdő

Nyáregyháza

Péteri

Pilis

Sülysáp

Tápiószecső

Úri

Szatmár Leader Egyesület

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Darnó

Fábiánháza

Fehérgyarmat

Fülesd

Fülpösdaróc

Gacsály

Garbolc

Géberjén

Győrtelek

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Jármi

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kocsord

Komlódtótfalu

Kölcse

Kömörő

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nábrád

Nagyar

Nagydobos

Nagyecsed

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nemesborzova

Nyírcsaholy

Olcsvaapáti

Ópályi

Ököritófülpös

Panyola

Papos

Pátyod

Penyige

Porcsalma

Rápolt

Rozsály

Sonkád

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamossályi

Szamostatárfalva

Szamosújlak

Szamosszeg

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Tyukod

Ura

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunaszeg

Dunaszentpál

Dunasziget

Feketeerdő

Győrladamér

Győrújfalu

Győrzámoly

Halászi

Hédervár

Hegyeshalom

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbajcs

Kisbodak

Lébény

Levél

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Nagybajcs

Püski

Rajka

Újrónafő

Vámosszabadi

Várbalog

Vének

Szinergia Egyesület

Almamellék

Almáskeresztúr

Bánfa

Basal

Bicsérd

Boda

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bükkösd

Bürüs

Csebény

Cserdi

Csertő

Csonkamindszent

Dencsháza

Dinnyeberki

Endrőc

Gerde

Gyöngyfa

Gyöngyösmellék

Helesfa

Hetvehely

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Kacsóta

Katádfa

Kétújfalu

Királyegyháza

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Okorvölgy

Patapoklosi

Pécsbagota

Pettend

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyviszló

Sumony

Szabadszentkirály

Szentdénes

Szentegát

Szentkatalin

Szentlászló

Szentlőrinc

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Velény

Zádor

Zók

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

Bernecebaráti

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Perőcsény

Szob

Szokolya

Tésa

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

Tisza-Menti Leader Közhasznú Egyesület

Fegyvernek

Kengyel

Kuncsorba

Örményes

Tiszabő

Tiszapüspöki

Tiszatenyő

Törökszentmiklós

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület

Abádszalók

Berekfürdő

Kunhegyes

Kunmadaras

Nagyiván

Tiszabura

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszagyenda

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaroff

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős

Tomajmonostora

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Aldebrő

Átány

Besenyőtelek

Boconád

Dormánd

Egerfarmos

Erdőtelek

Erk

Feldebrő

Füzesabony

Heves

Hevesvezekény

Kál

Kápolna

Kisköre

Kompolt

Kömlő

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Pély

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Tófalu

Újlőrincfalva

Zaránk

Tiszatér Leader Egyesület

Balsa

Buj

Gávavencsellő

Ibrány

Paszab

Rakamaz

Szabolcs

Szorgalmatos

Timár

Tiszabercel

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszanagyfalu

Tiszavasvári

Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

Ágasegyháza

Ballószög

Felsőlajos

Fülöpháza

Helvécia

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunbaracs

Ladánybene

Lajosmizse

Lakitelek

Nyárlőrinc

Szentkirály

Tiszakécske

Tiszaug

Városföld

Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Cibakháza

Csépa

Cserkeszőlő

Kunszentmárton

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas

Martfű

Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bucsu

Csákánydoroszló

Csempeszkopács

Daraboshegy

Dozmat

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőcsatár

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Gencsapáti

Gyanógeregye

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Horvátlövő

Ivánc

Ják

Kám

Katafa

Kemestaródfa

Kerkáskápolna

Kisrákos

Kisunyom

Kondorfa

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Meszlen

Molnaszecsőd

Nádasd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nárai

Narda

Nemesbőd

Nemeskolta

Nemesrempehollós

Őrimagyarósd

Pankasz

Perenye

Pinkamindszent

Pornóapáti

Rábagyarmat

Rábatöttös

Rádóckölked

Rátót

Rum

Salköveskút

Sárfimizdó

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szaknyér

Szarvaskend

Szatta

Szentpéterfa

Szőce

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Torony

Vasalja

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vát

Vép

Viszák

Zsennye

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

Gárdony

Kápolnásnyék

Nadap

Pákozd

Pázmánd

Sukoró

Velence

Vereb

Zichyújfalu

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesület

Bodmér

Csákberény

Csákvár

Csókakő

Gánt

Magyaralmás

Pátka

Pusztavám

Sárkeresztes

Söréd

Szár

Újbarok

Vértesboglár

Zámoly

Baj

Bokod

Dad

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Gyermely

Héreg

Kecskéd

Kocs

Kömlőd

Környe

Naszály

Neszmély

Szákszend

Szárliget

Szomód

Szomor

Tardos

Tarján

Tata

Várgesztes

Vértessomló

Vértestolna

Vértesszőlős

Vidékünk a jövőnk Szövetség

Berzence

Csákány

Csömend

Csurgó

Csurgónagymarton

Főnyed

Gadány

Gyékényes

Hosszúviz

Iharos

Iharosberény

Inke

Libickozma

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Őrtilos

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyudvarhely

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenta

Szenyér

Szőkedencs

Tapsony

Táska

Varászló

Vése

Zákány

Zákányfalu

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

Alcsútdoboz

Baracska

Csabdi

Ercsi

Etyek

Felcsút

Gyúró

Kajászó

Lovasberény

Mány

Martonvásár

Óbarok

Ráckeresztúr

Tabajd

Tordas

Vál

Vértesacsa

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Zagyvaszántó

Zala Termálvölgye Egyesület

Almásháza

Alsópáhok

Batyk

Cserszegtomaj

Döbröce

Dötk

Felsőpáhok

Hévíz

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbő

Kisvásárhely

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbő

Nemesbük

Óhíd

Pakod

Rezi

Sármellék

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Szentgyörgyvár

Tilaj

Türje

Vindornyaszőlős

Zalabér

Zalacsány

Zalaköveskút

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

Baktüttös

Bánokszentgyörgy

Barlahida

Bázakerettye

Becsehely

Borsfa

Bucsuta

Csertalakos

Csömödér

Csörnyeföld

Dobri

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördőce

Kányavár

Kerkaszentkirály

Kerkateskánd

Kiscsehi

Kistolmács

Kissziget

Lasztonya

Lenti

Letenye

Lispeszentadorján

Lovászi

Maróc

Mikekarácsonyfa

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Nova

Oltárc

Ortaháza

Páka

Petrivente

Pördefölde

Pusztaederics

Pusztamagyaród

Pusztaszentlászló

Semjénháza

Szécsisziget

Szentliszló

Szentmargitfalva

Szentpéterfölde

Tófej

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

Zebecke

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Kővágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Mindszentkálla

Nemesgulács

Nemesvita

Raposka

Révfülöp

Salföld

Sáska

Szentbékkálla

Szigliget

Tapolca

Uzsa

Zalahaláp

Balatongyörök

Bókaháza

Esztergályhorváti

Gétye

Gyenesdiás

Karmacs

Keszthely

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalaszántó

Zalavár

Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.

Alibánfa

Bak

Bezeréd

Bocfölde

Búcsúszentlászló

Csatár

Dióskál

Egeraracsa

Felsőrajk

Kemendollár

Kisbucsa

Kiskutas

Misefa

Nagykapornak

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Orbányosfa

Pacsa

Padár

Pókaszepetk

Pölöske

Pötréte

Sárhida

Söjtör

Szentpéterúr

Zalaigrice

Zalaszentiván

Zalaszentmárton

Zalaszentmihály

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

Alsóberecki

Alsóregmec

Bodroghalom

Bodrogolaszi

Bózsva

Cigánd

Dámóc

Erdőhorváti

Felsőberecki

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kenézlő

Kishuta

Kisrozvágy

Komlóska

Kovácsvágás

Lácacséke

Makkoshotyka

Mikóháza

Nagyhuta

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pusztafalu

Révleányvár

Ricse

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Semjén

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tolcsva

Vágáshuta

Vajdácska

Vámosújfalu

Vilyvitány

Viss

Zalkod

Zemplénagárd

Kékcse

Szabolcsveresmart

Tiszakanyár

Zengő-Duna Vidékfejlesztési Egyesület

Apátvarasd

Babarc

Bár

Belvárdgyula

Berkesd

Bezedek

Bóly

Borjád

Dunaszekcső

Erdősmárok

Erdősmecske

Erzsébet

Fazekasboda

Feked

Geresdlak

Görcsönydoboka

Hásságy

Hidas

Himesháza

Ivándárda

Kátoly

Kékesd

Kisbudmér

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Liptód

Lovászhetény

Majs

Maráza

Máriakéménd

Martonfa

Mecseknádasd

Monyoród

Nagybudmér

Nagynyárád

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Olasz

Palotabozsok

Pécsvárad

Pereked

Pócsa

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szajk

Szebény

Szederkény

Székelyszabar

Szellő

Szilágy

Szűr

Töttös

Udvar

Véménd

Versend

Zengővárkony

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

Bárdudvarnok

Baté

Böhönye

Bőszénfa

Cserénfa

Csoma

Csököly

Fonó

Gálosfa

Gige

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Jákó

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposújlak

Kaposszerdahely

Kercseliget

Kisasszond

Kiskorpád

Kőkút

Lad

Mike

Mosdós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Pálmajor

Patca

Patosfa

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szilvásszentmárton

Taszár

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 33. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § b) pontját a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (10) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § c) pontja a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § d) pontja a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6

Az 1. § e) pontja a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7

Az 1. § f) pontja a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § h) pontja a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. § m) pontját a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Az 1. § n) pontját a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

Az 1. § o) pontját a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Az 1. § p) pontját a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

13

Az 1. § q) pontját a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 12. §-a iktatta be.

14

A 3. § (1) bekezdésének c) pontja a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (1) bekezdésének k) pontját a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 3. § (1) bekezdésének l) pontját a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 3. § (2) bekezdése a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (3) bekezdését a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

19

A 3. § (4) bekezdését a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

20

A 3. § (5) bekezdését a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

21

A 4. § (1) bekezdése az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. § (3) bekezdése a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. § (4) bekezdés bevezető szövegrésze a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24

A 4. § (5) bekezdése a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 4. § (7) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

26

A 4. § (11) bekezdését a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

27

Az 5. § (1) bekezdése a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 5. § (2) bekezdése a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

Az 5. § (4) bekezdése a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

30

Az 5. § (5) bekezdése a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

31

Az 5. § (6) bekezdése a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

Az 5. § (7) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

Az 5. § (11) bekezdését a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

34

Az 5. § (12) bekezdését a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

35

Az 5. § (13) bekezdését a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 17. §-a iktatta be.

36

Az 5. § (14) bekezdését a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 17. §-a iktatta be.

37

Az 5/A. §-t a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 5. §-a iktatta be.

38

Az 5/A. § (2) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Az 5/A. § (8) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 5/A. § (9) bekezdését a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be.

41

Az 5/B. §-t a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 5. §-a iktatta be.

42

Az 5/B. § (1) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

43

Az 5/B. § (2) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

44

Az 5/B. § (3) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

45

Az 5/B. § (4) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

46

Az 5/B. § (5) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

47

Az 5/B. § (6) bekezdését a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése alapján 2010. február 1-jétől kell alkalmazni.

48

Az 5/B. § (7) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

49

Az 5/B. § (8) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

50

Az 5/B. § (9) bekezdését a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be.

51

A 7. § (1) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 25. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 7. § (5) bekezdése a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 7. § (5a) bekezdését a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (6) bekezdése iktatta be.

54

A 7. § (5b) bekezdését a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (7) bekezdése iktatta be.

55

A 7. § (6) bekezdés a) pontját a 8/2009. (II. 4.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

56

A 7. § (6) bekezdésének g) pontját a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

57

A 7. § (8) bekezdése a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 20. §-ával megállapított, a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 2. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

58

A 7. § (9) bekezdését a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be.

59

A 7. § (10) bekezdését a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 14. §-a iktatta be.

60

A 8. § (3) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (28) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

61

A 9/A. §-t a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 7. §-a iktatta be.

62

A 9/B. §-t a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 15. §-a iktatta be.

64

A hatálybalépés időpontja 2011. május 13.

66

A 11. §-t a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 21. §-a iktatta be.

67

Az 1. számú melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 2. számú melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

70

A 4. számú melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 4. számú melléklet d) pontja a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 4. számú melléklet e) pontja a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

73

Az 5. számú melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 6. számú melléklet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 7. számú mellékletet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (4) bekezdése iktatta be.

76

A 8. számú mellékletet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (4) bekezdése iktatta be.

77

A 9. számú mellékletet a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 8. § (4) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére