• Tartalom

142/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

142/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2008.07.02.

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b), d), e), m), o), t) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés p) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–6. §2

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)3

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a)–b)4

c) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 29. §-ának (4) bekezdése.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti rendelkezés hatályon kívül helyezése alapján a térítési díjra vonatkozó hatályos szabályokat első alkalommal a személyi térítési díj e rendelet hatálybalépését követő felülvizsgálatára kell alkalmazni azzal, hogy a 2008. január 1-jén idősotthoni ellátásban részesülő személyre – ha az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. §-ának (6) vagy (10) bekezdése szerint nem kérik a jövedelemvizsgálatot – a térítési díj megállapítása során a jövedelmi helyzet vizsgálatára, a térítési díj alapjául figyelembe vehető jövedelemre, vagyonra, illetve ezek körére továbbra is a 2007. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(5)5

(6)6

1. számú melléklet a 142/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS 2008. ÉVI ÖSSZEGE

 

A támogatás összege¹

4 órás

5 órás

6 órás

7 órás

8 órás

munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatás esetén (Ft)

 

 

 

 

 

 

Munka-rehabilitáció

2000

2200

2450

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás

3300

3850

4400

4950

5500

 

 

 

 

 

 

¹ A támogatás a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott napok után igényelhető.

2. számú melléklet a 142/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

…………………………………………………………………………………
az intézmény neve
Intézményi elszámolási adatlap
Elszámolási időszak: …..… év …. hó…..nap — …..… év …. hó…..nap

Sor-
szám

Megnevezés

Munka-rehabilitáció

Fejlesztő foglalkoztatás

Összes támogatás
(Ft)

Támogatott napok száma¹

Támogatás (Ft/fő/nap)

Támogatási összeg
(Ft)

Támogatott napok száma¹

Támogatás (Ft/fő/nap)

Támogatási összeg (Ft)

a

b

c

d

e (c*d)

f

g

h (f*g)

i (e+h)

1.

Folyósított támogatás

 

 

 

 

 

Jogszerűen járó támogatás

4 órás foglalkoztatás

 

 

 

 

 

 

 

5 órás foglalkoztatás

 

 

 

 

 

 

 

6 órás foglalkoztatás

 

 

 

 

 

 

 

7 órás foglalkoztatás

 

 

 

 

 

8 órás foglalkoztatás

 

 

 

 

2.

Összesen:

 

 

 

 

 

3.

Visszafizetendő támogatás
(1. sor - 2. sor)

 

 

 

4.

Pótlólag igényelhető támogatás
(2. sor - 1. sor)

 

 

 


¹ A támogatás a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott napok után igényelhető.

Kelt:

……………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………..

P.H.

…………………………………………………………………………

 

az intézmény vezetője

 

a fenntartó képviseletében aláírásra jogosult személy

3. számú melléklet a 142/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

…………………………………………………………………………………
az intézmény neve
Fenntartói elszámolási adatlap
Elszámolási időszak: …..… év …. hó…..nap — …..… év …. hó…..nap

Sor-
szám

Megnevezés

Munka-rehabilitáció

Fejlesztő foglalkoztatás

Összes támogatás
(Ft)

Támogatott napok száma¹

Támogatás (Ft/fő/nap)

Támogatási
összeg
(Ft)

Támogatott napok száma¹

Támogatás (Ft/fő/nap)

Támogatási összeg (Ft)

a

b

c

d

e (c*d)

f

g

h (f*g)

i (e+h)

1.

Folyósított támogatás

 

 

 

 

 

Jogszerűen járó támogatás

4 órás foglalkoztatás

 

 

 

 

 

 

 

5 órás foglalkoztatás

 

 

 

 

 

 

 

6 órás foglalkoztatás

 

 

 

 

 

 

 

7 órás foglalkoztatás

 

 

 

 

 

8 órás foglalkoztatás

 

 

 

 

2.

Összesen:

 

 

 

 

 

3.

Visszafizetendő támogatás
(1. sor - 2. sor)

 

 

 

4.

Pótlólag igényelhető támogatás
(2. sor - 1. sor)

 

 

 


¹ A támogatás a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott napok után igényelhető.

Kelt:

……………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

…………………………………………………………………………

 

 

 

a fenntartó képviseletében aláírásra jogosult személy

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 179. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–6. § e rendelet 7. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § (2) bekezdése e rendelet 7. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § (3) bekezdésének a)–b) pontja e rendelet 7. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § (5) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § (6) bekezdése ugyenezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére