• Tartalom

149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet

149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról1

2008.11.20.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a az alábbi 18. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„18. szándékosság: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedésekkel összefüggésben szándékosnak minősül az ügyfél, illetve az általa igénybe vett közreműködője, képviselője magatartása, amennyiben az ügyfél tudatában van annak, hogy az általa, illetve közreműködője, képviselője által tanúsított tevőleges magatartás vagy mulasztás az intézkedésekkel összefüggésben jogosultság jogosulatlan megszerzése, annak fenntartása, illetve az intézkedésekkel összefüggésben jogosultságának bármely eleme vonatkozásában kedvezőbb elbírálást biztosít számára, mint a tanúsított magatartás nélkül.”

2. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:]

a) rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti igazgatóság által jóváhagyott, nevére szóló és az erdőrészletre vonatkozó erdőtelepítési engedéllyel,”

(2) Az R. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:]

c) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben mezőgazdasági területek erdősítésére vonatkozó támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt;”

(3) Az R. 5. § (5) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A támogatásra jogosult köteles:]

b) a művelési ág változását legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtása előtt bejelenteni a területileg illetékes első fokú körzeti földhivatalnál.”

3. § Az R. 6. § (5) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(5) A kiegészítő támogatás igénybevétele esetén a támogatásra jogosult köteles:]

a) a kiegészítő intézkedést funkciójának ellátása céljából a 3. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azokat annak megfelelő állapotban fenntartani, és”

4. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az első kivitel részben történő elmaradása esetén, a kedvezményezett köteles a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig bejelenteni azt, az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) erdészeti igazgatóságának. Amennyiben az erdőtelepítés a tervezett erdőrészlet részterületén valósul meg, köteles az erdészeti hatóságnál az erdőrészlet megosztását kezdeményezni. Ha az első kivitel a támogatási határozatban szereplő területen az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontra csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.”

5. § Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, és e § eredeti (2)–(7) bekezdésének számozása (3)–(8) bekezdésre változik:

„(1) A támogatási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) nevében eljáró, a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH erdészeti igazgatóságához – az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon – kell benyújtani. Egy kérelmező egy benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, az adott erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH erdészeti igazgatóságához, a további beérkező kérelmek elutasításra kerülnek.
(2) Az (1) bekezdésben említett formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:
a) ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információk;
b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok;
c) támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok;
d) betétlap, amelyet erdőrészletenként külön kell kitölteni az adott erdőrészletre, valamint a támogatási igényre vonatkozó adatok megadásával.”

6. § (1) Az R. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A kifizetési kérelmet egy példányban, minden évben – az első kivitelre vonatkozó kifizetési kérelmet legkésőbb az első kivitel megvalósítását követő második naptári évben – az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, az ügyfél lakhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez lehet benyújtani.
(2) Az erdőtelepítés első kiviteléhez nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha az erdősített terület erdő művelési ágba történő átsorolását az erdőrészlet elhelyezkedése szerinti illetékes első fokú körzeti földhivatalnál kezdeményezték. Az erdőtelepítés megvalósítását követően a kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a) a művelési ág változás átvezetéséről rendelkező jogerős földhivatali határozat egy hiteles példányát, vagy
b) a széljegyzett hiteles tulajdoni lap másolatát, amely igazolja, hogy a művelési ág változást a földhivatalhoz bejelentették; a művelési ág változás átvezetéséről rendelkező jogerős földhivatali határozatnak a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak lezárulta utáni kézhezvételekor, a támogatásra jogosult köteles a kézhezvétel utáni 8 napon belül annak egy hiteles példányát az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH erdészeti igazgatósághoz eljuttatni.”

(2) Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A megvalósítást követő első kifizetési kérelemhez mellékelni kell az erdőrészletek határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 50 centiméter pontossággal meghatározott koordinátáinak feltüntetésével, valamint a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező által aláírt másolati példányát.”

7. § Az R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

13. § (1) A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, valamint az adott erdőrészlethez kapcsolódóan megállapított támogatási jogosultság megszűnik, ha
a) a támogatásra jogosult a 7. §-ban foglaltakat nem tartotta be, vagy
b) a támogatásra jogosult a támogatási időszakban a telepített erdőrészlet területét vagy annak egy részét engedély nélkül más módon hasznosítja, illetve
c) a támogatásra jogosult az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegte.
(2) Ha a támogatási időszak bármely szakaszában a támogatási feltételek teljesülésének elmaradása a támogatásra jogosult szándékos magatartásának következménye, úgy:
a) köteles az e rendelet alapján az adott kérelme vonatkozásában már felvett támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, továbbá
b) a támogatási feltételek szándékos megszegését megállapító határozat jogerőre emelkedésének évében, valamint az azt követő naptári évben e rendelet alapján támogatásban nem részesülhet.”

8. § Az R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

14. § (1) Ha a 3. § (1) bekezdése alapján a kérelemben megjelölt és a jóváhagyott célállomány a 2. számú melléklet szerinti pontnál alacsonyabb pontértékű célállománytípussal kerül megvalósításra, úgy az ügyfél az adott erdőrészletre eső ténylegesen megvalósított célállomány első kivitele után járó támogatási összeg 85%-ára jogosult.
(2) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult az 5. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem tartotta be, úgy az adott erdőrészletre eső első kivitel támogatási összegének 10%-át köteles visszafizetni.
(3) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a 6. § (2) bekezdésében foglalt kiegészítő intézkedéseket a 6. § (5) bekezdés a) pontja ellenére úgy hajtotta végre, hogy azok
a) funkciójuk ellátására alkalmatlanok, akkor adott erdőrészlet adott kiegészítő intézkedésre vonatkozóan a támogatási jogosultsága megszűnik és a már kifizetett támogatás jogosulatlan igénybe vett támogatásnak minősül;
b) funkciójuk ellátására alkalmasak, de a 3. számú mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg, akkor az ügyfél az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult.
(4) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a 6. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem tartotta be, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(5) Amennyiben a támogatásra jogosult a 9. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére jövedelempótló támogatást vesz igénybe, úgy az erdőrészletre vonatkozó adott évi jövedelempótló támogatás nem fizethető ki, és az adott erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.
(6) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult mégsem felel meg a 9. § (4) bekezdésében foglaltaknak, abban az esetben csak az alapszintű jövedelempótló támogatás 50%-ra jogosult, valamint az ezen felül korábban felvett jövedelempótló támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

9. § Az R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

17. § Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelete 43. cikk;
b) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 18. cikk (2) bekezdés.”

10. § Az R. 1. számú mellékletében azon kódok esetében, ahol a támogatási csoport megnevezés

a) fenyő: a jövedelempótló támogatási időszak az R. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 5 évre módosul, illetve

b) egyéb lágy lombos: a jövedelempótló támogatási időszak az R. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 10 évre módosul.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – az R. e rendelet 2. § (1) bekezdésével módosított 5. § (1) bekezdés a) pontja, az R. e rendelet 6. §-ával módosított 12. § (2) és (6) bekezdése, valamint az R. e rendelet 8. §-ával módosított 14. § (1)–(4) bekezdései kivételével – a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 95/2023. (XII. 20.) AM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére