• Tartalom

151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet

151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2008.06.01.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Ebtv. 30. §-ában meghatározott finanszírozási, illetve az Ebtv. 33. §-ában és 33/A. §-ában meghatározott ártámogatási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató – a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő szolgáltató, a kizárólag egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz forgalmazója, valamint a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével – (e § alkalmazásában a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően, transzplantáció esetén a transzplantáció céljából történt fekvőbeteg-gyógyintézeti felvételkor az ellátás igénybevételét megelőzően, a TAJ számot igazoló okmány bemutatását, vagy ennek hiányában az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott adatok hitelt érdemlő igazolását követően, az OEP nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton (on-line) ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni.”

(2) A Vhr. 12/B. § (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

„A technikai feltételek biztosításáig, de legkésőbb 2008. december 31-ig mentesül az ellenőrzési kötelezettség alól a szolgáltatást több településen is ellátó háziorvosi szolgáltató azon ellátások vonatkozásában, amelyeket – a székhely kivételével – olyan településen végez, ahol az elektronikus úton történő ellenőrzésnek hiányoznak a technikai feltételei. A technikai feltételek hiányáról a szolgáltató a jelentése megküldésével együtt értesíti a finanszírozót.”

(3) A Vhr. 12/B. §-a a következő új (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Ha az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátás igénybevételekor az (1) bekezdés szerinti adatkapcsolatnak az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavara miatt nem tudja ellenőrizni, hogy az ellátást igénybe vevő személy a nyilvántartásban ellátásra jogosultként szerepel-e, mentesül az ellenőrzés elmulasztásához külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alól, feltéve, hogy az üzemzavart igazolni tudja és a hiba tényét annak észlelését követően azonnal, de legkésőbb a következő munkanapon jelzi a MEP felé.
(12) E § alkalmazásában az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavar az adatkapcsolat létesítéséhez igénybe vett, nem az egészségügyi szolgáltató ellenőrzése alatt álló távközlési rendszer üzemzavara.
(13) Amennyiben az értesítés alapján a MEP megállapítja, hogy az üzemzavar a (12) bekezdésben meghatározott okból állt fenn, az egészségügyi szolgáltatás – a külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alkalmazása nélkül – az ellátásra meghatározott finanszírozási szabályok szerint kerül elszámolásra.”

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az adott ellátás után járó összeg 90 százalékára jogosult, ha a Vhr. 12/B. §-ában meghatározott ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette.”

(2) A Kr. 4/A. §-a a következő új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Vhr. 12/B. §-a szerinti ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén, a nem ellenőrzött ellátási esetek után
a) a háziorvosi szolgáltató díjazásából bejelentkezett biztosított ellátása esetén a 11. § (1) bekezdése szerinti, 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,
b) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató eseti ellátásának díjazásából a tárgyhónapban egy eseti ellátásra jutó díj összegének 10%-a,
c) a háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra szerződéssel rendelkező szolgáltató díjazásából a 11. § (1) bekezdése szerinti, 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,
d) a fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató díjazásából az adott ellátás után járó teljesítménydíj 10%-a
kerül levonásra.
(4) A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti szolgáltató és a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a Vhr. 12/B. §-ában előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából ellátási esetnek minősül az adott ellátási formában egy biztosított egy napon történt ellátása.”

3. § A Kr. 11. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben a háziorvosi szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szakdolgozókon túl a háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására további szakdolgozót alkalmaz, erről bejelentést tesz a finanszírozónak és erre tekintettel a finanszírozási szerződés módosításra kerül, a (3) bekezdés szerinti elszámolásban a háziorvosi szolgálat degressziós ponthatára
a) a további szakdolgozó teljes munkaidőben történő foglalkoztatása esetén – kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétet – 800 ponttal megemelt érték,
b) nem teljes, de legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az a) pont szerinti 800 pont időarányosan csökkentett részével megemelt érték.”

4. § (1) A Kr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egy pontra jutó díj a praxisfinanszírozás 5. számú melléklet szerinti kiadási előirányzata egy havi összegének a 4/A. §, a 8. § (4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, valamint a 14. § (2)–(4) bekezdése szerinti kiadásokkal csökkentett része és a 11. § (3) bekezdése szerint megállapított, országos szinten összesített pontszám hányadosa.”

(2) A Kr. 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A szolgálatot folyamatosan ellátó orvos szakképzettsége és orvosi gyakorlati ideje alapján alkalmazandó szakképzettségi szorzó:
a) a (8) bekezdés szerinti alapszakvizsgával nem rendelkező háziorvosnál 1,0,
b) alapszakvizsgával nem rendelkező, 25 évnél több, körzetben eltöltött gyakorlati idővel rendelkező háziorvosnál 1,2,
c) alapszakvizsgával rendelkező háziorvosnál 1,3”

5. § (1) A Kr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az alábbi fix összegű díjra jogosult:
a) felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma
aa) nem éri el az 1200 főt 253 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 fő között van 235 000 Ft,
ac) 1500 fő felett van 197 000 Ft,
b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt 265 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van 247 000 Ft,
bc) 800 fő felett van 210 000 Ft,
c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 főt 261 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fő között van 240 000 Ft,
cc) 1500 fő felett van 204 000 Ft.”

(2) A Kr. 14. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt 290 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van 272 000 Ft,
bc) 800 fő felett van 235 000 Ft,
c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 főt 271 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fő között van 250 000 Ft,
cc) 1500 fő felett van 214 000 Ft.”

(3) A Kr. 14. § (3) bekezdés d) pont da) és db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és e pont a következő új dc) alponttal egészül ki:

[A (2) bekezdés szerinti összeget növelni kell

további 50%-kal, ha a háziorvosi szolgálat körzete]

da) a kistérségi támogatási alap célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2003. (V. 20.) MeHVM rendelet mellékletében felsorolt település(ek)re kiterjed és a körzet lakosságszáma a 800 főt eléri, vagy
db) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó települések közül kettőre vagy többre terjed ki és a körzet lakosságszáma 800–1500 fő közötti, vagy
dc) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján 2007. november 24-ig jogosult volt a fix összegű díjazásának 50%-os emelésére.”

6. § (1) A Kr. 23. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 34,4 Ft/hó.”

(2) A Kr. 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Teljesítményként az adott rendelésen nyújtott, a 29. számú mellékletben feltüntetett minimumidők figyelembevételével, az R. 12. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátásokhoz tartozó pontértéket lehet elszámolni, amennyiben az megfelel a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak. A minimumidő azt az időtartamot jelenti, amelynél kevesebbet a szolgáltató nem fordíthat az adott beavatkozás elvégzésére.”

(3) A Kr. 23. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Nem számolhatók el az adott fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató szolgálatának, illetve szakrendelésének tárgyhavi teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek. A havi maximális teljesítményérték az adott szolgálat, illetve szakrendelés által jelentett összteljesítményből a havi rendelési idő és a minimumidők alapján meghatározott teljesítmény szerint, időarányosan kerül megállapításra. A havi rendelési idő a finanszírozási szerződésben rögzített heti rendelési idők éves összesítése alapján, az egy hónapra jutó átlagból kerül meghatározásra.”

7. § A Kr. 25. § (1) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A teljesítménydíjjal egyidejűleg kerül kifizetésre az alapdíj, valamint a 4/A. § (4) bekezdése szerinti jogviszony-ellenőrzési díj.”

8. § A Kr. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kihasználatlan teljesítményvolumen szolgáltatók közötti felosztására, valamint adott szolgáltatás igénybevételének változása alapján az érintett szolgáltatók közötti átcsoportosítására a TVK Ellenőrző Bizottság negyedévente javaslatot tesz, melyet az egészségügyi miniszter hagy jóvá.”

9. § (1) A Kr. 28. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

10. § (1) A Kr. 20. számú melléklete a „Továbbküldés eszköze” sort követően az „Az Utazási Költségtérítési Utalvány sorszáma” sorral egészül ki.

(2) A Kr. 24. számú mellékletében a „Budapest, Budai Gyermekkórház és Ri. Kht.” szövegrész hatályát veszti.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2008. június 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 5. § (2) bekezdése 2008. október 1-jén lép hatályba.

(3) A Kr. 4/A. § (4) bekezdésében meghatározott jogviszony-ellenőrzési díjra a szolgáltató 2008. január 1-jétől jogosult, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) első alkalommal 2008 júniusában utalványoz.

(4) A Kr. e rendelet 3. §-ával módosított 11. § (7) bekezdésében meghatározott további szakdolgozó után megállapított degressziós ponthatár alkalmazására az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződése módosításának érvénybe lépését követő hónaptól kerül sor.

(5) A Kr. e rendelet

meghatározott díjak és a 2008. április és május hónapra kifizetett díjak közötti különbözetet az OEP a 2008. június havi kifizetésekkel utalványozza visszamenőleg.

(6) Az OEP pályázatot ír ki az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti azon SO1, illetve SO2 szintű sürgősségi ellátóhelyek finanszírozására, ahol a szakmapolitikai irányelveknek megfelelő sürgősségi ellátást nyújtó infrastruktúra kialakítása megtörtént vagy folyamatban van.

(7) A Kr. 27/A. § (11) bekezdésében az „az első félév teljesítményének elszámolása alapján” szövegrész helyébe az „a szolgáltatói teljesítmények elszámolása alapján negyedévente” szöveg lép.

1. számú melléklet a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelethez

2008. évre vonatkozó teljesítményvolumen értéke és annak felosztása
1. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás országos teljesítményvolumenének mértéke 2008. évre: 2 203 540 súlyszám, amelynek terhére kell elszámolni az összes aktív fekvőbeteg-ellátásba tartozó TVK alá tartozó teljesítményt.
2. A járóbeteg-szakellátás, valamint a CT, MRI szakellátás országos teljesítményvolumenének együttes mértéke 2008. évre: 79 544 737 ezer pontszám, amelynek terhére kell elszámolni az összes járóbeteg-szakellátásba, illetve CT, MRI szakellátásba tartozó TVK alá tartozó teljesítményt.
Az 1. és 2. pontok szerinti ellátások havi teljesített felhasználásáról az OEP havonta a finanszírozási tervvel egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyi minisztert és a pénzügyminisztert.”

2. számú melléklet a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelethez

Az egyes fogászati beavatkozásokra fordítandó minimális időkeretekről

Kód

Beavatkozás megnevezése

Beavatkozásra
fordítandó
minimális idő
(perc)

I. Vizsgálatok, dokumentációk

FA 002

Fogorvosi vizsgálat, kontroll

10

TA 004

Rendelőn kívül végzett vizsgálat

20

TA 005

Konzílium, rendelőn kívül

20

TA 012

Konzílium, szakvélemény készítése

10

FA 013

Igazolás, tájékoztatás

5

FA 014

Szakrendelésre utalás

5

FA 016

Fogorvosi látlelet készítése

5

TB 121

Fogászati allergológiai vizsgálat elektropotenciál méréssel

20

TB 125**

Különleges gondozásra szoruló, fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása

II. Prevenció

TA 169

Egyéni megelőző tanácsadás

7

TA 170

Csoportos megelőző tanácsadás

10

TA 183

Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül

20

TA 184

Fogászati várandósgondozás (tanácsadás, szűrővizsgálat)

10

TA 185

Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, illetve 18. év feletti középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevőknél)

10

TA 186

Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek

10

TB 187

Stomato-onkológiai vizsgálat

15

III. Röntgen

TA 006

Intraorális rtg. felvétel (db)

5

TB 007

Panoráma rtg. felvétel (db)

10

TB 008

Teleröntgen felvétel

10

TB 009

Egyéb extraorális rtg. felvétel

8

FA 010

Rtg. kontrasztanyag befecskendezése

20

TB 011

Occlusalis rtg. felvétel

5

IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés

FA 018

Gyógyszerrendelés

5

FA 019

Injekció adása

5

TA 021

Intraorális érzéstelenítés

3

V. Megtartó fogászat (konzerváló és endodoncia)

FA 098

Gyökérkezelés

5

TA 100

Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

15

TA 101

Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen

20

TA 102

Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

20

TA 103

Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen

25

TA 104

Polírozás, finírozás tömésenként

10

TE 105

Inlay, onlay készítése

50

TA 107

Gyökértömés készítése

10

TA 116

Gyökértömés eltávolítása

15

TA 109

Fogkorona felépítése gyári csappal

30

TA 110

Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása

10

FA 112

Ideiglenes tömés készítése

5

FA 116

Érzékeny fogfelszín kezelése

3

VI. Szájbetegségek és parodontológia

TB 110

Parodontális státuszfelvétel

8

TA 114

Tasak gyógyszeres kezelése

5

TA 111

Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan

15

TA 112

Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél)

15

TB 113

Lebenyes tasakműtét

30

TB 114

Gingivectomia

5

TB 115

Tasak kezelése zárt kürettázzsal

5

TB 116

Csontpótló anyag behelyezése

20

TB 117

Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával

20

TB 119

Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése

10

TA 120

Fogak sínezése

15

TA 121

Síneltávolítás

15

TB 126

Fogak becsiszolása

15

VII. Dentoalveoláris sebészet

TB 127

Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés)

10

TA 020

Lézerkezelés (soft)

7

FA 169

Állkapocs luxatio repozíciója

10

TA 130

Fogeltávolítás

10

TB 131

Fogeltávolítás feltárással

20

TB 132

Retineált vagy impaktált fog eltávolítása

25

TA 135

Alveolus excochleatio sebellátással

10

TB 137

Nyálkő eltávolítása invazív módon

10

TA 138

Incisio, circumcisio

10

TB 139

Excisio

7

TB 140

Megnyílt arcüreg sebészi zárása

25

TB 141

Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció

25

TB 142

Retrográd gyökértömés

20

TB 143

Cystectomia

25

TB 144

Cystostomia, cysta-marsupialisatio

25

TB 145

Orális plasztika

20

FA 147

Fogrepozíció

20

TA 148

Fogreplantáció

20

TE 149

Intraossealis implantatum behelyezése

20

TE 155

Intraossealis implantatum eltávolítása

10

TB 150

Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések

10

TB 151

Stomato-onkológiai gondozás

10

TB 152

Foggyökér dissectio

20

TB 153

Lágyrész traumák ellátása

10

TB 154

Frenulectomia, frenulotomia

8

TA 155

Vérzéscsillapítás

10

TA 156

Sutura eltávolítás

5

TB 155

Alveolus korrekció

15

TB 156

Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése

60

VIII. Fogpótlás

FA 156

Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel

10

FA 157

Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel

20

FA 158

Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

15

FA 159

Állcsont reláció meghatározása

20

TA 171

Egyszerű előkészítést igénylő korona (,,szóló”) behelyezése

15

TA 172

Vállas előkészítést igénylő korona (,,szóló”) behelyezése

15

TA 161

Gyökércsapos fogmű behelyezése

15

TA 162

Híd – horgony behelyezése

15

TA 163

Hídtest behelyezése

5

TA 164

Korona, híd eltávolítása

10

TA 165

Részleges lemezes fogpótlás behelyezése

10

TA 166

Teljes lemezes fogpótlás behelyezése

5

TA 167

Korona és/vagy híd visszaragasztása

15

TA 168

Harapásemelő behelyezése

10

TE 169

Speciális fogpótlások behelyezése

20

TE 170

Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció

200

TE 171

Állkapocs diszfunkció kezelése

20

FA 172

Fogsorpróba

10

TA 173

Fogpótlás korrekció

10

TA 179

Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben

30

TA 181

Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján

15

TA 178

Lemezes fogpótlás javítása

15

TB 179

Instrumentális okklúziós analízis és korrekció

60

FA 181

Csonk preparáció

15

FA 182

Vázpróba

10

FA 191

Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

25

IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat

TA 187

Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül

10

TA 188

Helyi fluoridálás, segédeszközzel

15

TA 189

Helyfenntartó behelyezése

25

TA 190

Barázdazárás

15

TA 192

Traumásan sérült fog ellátása

20

TA 193

Ideiglenes gyökértömés készítése

15

TA 194

Pulpotómia

20

FA 195

Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása

10

TA 197

Tejfogtömés – egy felszínen

15

TA 198

Tejfogtömés – több felszínen

20

FA 200

Dentíciós panaszok ellátása

10

X. Fogszabályozási szolgáltatások

TB 208

Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktiválása

10

TB 209

Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése

10

TB 210

Ortodonciai mérések

35

TA 211

Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

15

TA 212

Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

15

TB 213

Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

20

TB 214

Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

20

TB 215

Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

25

TB 216

Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

20

TB 219

Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának megkezdése

50

TB 220

Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának befejezése

30

TB 217

Retenciós kezelési fázis megkezdése

20

TB 218

Retenciós kezelési fázis befejezése

20

TA 219

Preventív, illetve kiegészítő fogszabályozási tevékenység

15

FA 220

Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése

5

FA 221

Rossz szokásról való leszoktatás befejezése

5

TB 222

Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, polírozás

25

TB 225

Bracketragasztás (újraragasztás)

5

TB 226

Gyűrűragasztás (újraragasztás)

5

TB 227

Ívcsere

5

TB 228

Szekciós ív bekötése

8

TB 229

Fogfelszabadítás

15

Megjegyzések, rövidítések:
A fogorvosi szolgáltatások kódja 5 pozíciós.
Az első pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol
F – a kötelezően jelentendő 0 pont értékű beavatkozás,
T – a kötelezően jelentendő teljesítménydíjas fogászati szolgáltatás.
A második pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol
A – alapellátás,
B – szakellátás,
E – egyetemi fogászati ellátás.
A harmadik, negyedik és ötödik pozíció a beavatkozások kódszámát tartalmazza.
A „TA” jelzésű kódokat mindhárom ellátási szint használhatja, a „TB” jelzésű kódokat a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátás, a „TE” kódokat csak az egyetemi fogászati ellátás használhatja.
A **-gal jelölt tevékenység csak külön szerződés alapján számolható el.
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 180. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére