• Tartalom

155/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet

155/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.06.09.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(1) Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében pályázhat az a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy családba fogadott vagy átmeneti nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és abban a tanévben, amelyre az ösztöndíj vonatkozik:]

b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében érettségit adó középiskolában érettségit adó képzésben 9–12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7–12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű oktatásban 9–13. évfolyamon vagy nyelvi előkészítő évfolyamon 9–13. évfolyamon tanul;”

2. § A Rendelet 4. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra a tanuló és a mentor közösen, közös pályázati űrlap benyújtásával pályázhat. A tanuló és a mentor a pályázati űrlap rá vonatkozó részét aláírja. A kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása a tanulónak az Ösztöndíjprogramban való részvételéhez. A mentor a pályázati űrlapon ismerteti az ösztöndíjas időszakban a tanulóval közösen folytatandó tevékenységét.
(2) Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a pályázatot az a közoktatási intézmény továbbítja a pályáztató szervhez a pályázati felhívásban rögzített határidőig, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tagintézmény a székhelyen működő közoktatási intézményen keresztül továbbíthatja a hozzá érkezett pályázatot. A közoktatási intézmény az általa összegyűjtött pályázatokat – beleértve a tagintézményektől érkezett pályázatokat is – alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában továbbítja a pályáztató szervhez. A közoktatási intézmény köteles a tagintézménye által továbbított pályázatokat a pályáztató szervhez továbbítani. A határidő jogvesztő, a határidőn túl benyújtott, továbbított pályázatokat a pályáztató szerv további bírálat nélkül elutasítja.
(3) Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a pályázatot a közoktatási intézmény a pályáztató szerv által működtetett elektronikus pályázati rendszeren keresztül is továbbíthatja. A közoktatási intézmény a pályáztató szerv által postai úton megküldött azonosítót felhasználva lép be az elektronikus pályázati rendszerbe. A pályázat elektronikus úton való továbbítása esetén a közoktatási intézmény a pályázatot egy példányban postai úton is megküldi a pályáztató szerv részére. Amennyiben az elektronikusan rögzített és a postai úton eljuttatott pályázat egymástól eltér, a pályáztató szerv 15 napos határidő tűzésével hiánypótlási felhívást bocsát ki. Hiánypótlásnak egy alkalommal van helye, a határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
(4) Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézmény pályázhat a keretei között működő egy vagy több kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal. A közoktatási intézmény a pályázatot kutatási programonként külön nyújtja be a pályáztató szervhez a pályázati felhívásban rögzített határidőig. Tagintézmény a székhelyen működő közoktatási intézményen keresztül nyújthat be – kutatási programonként külön – pályázatot. A közoktatási intézmény köteles a tagintézménye által benyújtott pályázatokat a pályáztató szervhez továbbítani. A határidő jogvesztő, a határidőn túl benyújtott pályázatokat a pályáztató szerv további bírálat nélkül elutasítja.
(5) A kutatócsoport tagjai egy mentor és legalább kettő, de legfeljebb öt – a pályázó közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló – tanuló. A pályázati űrlapnak a kutatási programra vonatkozó részét a mentor aláírja. A pályázat bármelyik, az 1. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott tudományterületekhez tartozó kutatási témában benyújtható.
(6) Az Út a tudományhoz alprogramban a közoktatási intézmény pályázatában igényelheti, hogy ösztöndíjban részesülhessen a kutatócsoportban részt vevő tanuló és mentor. Ebben az esetben a kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló Ösztöndíjprogramban való részvételéhez szükséges a tanuló törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása. A mentor kizárólag abban az esetben részesülhet ösztöndíjban, ha a kutatócsoportban részt vevő valamennyi tanuló ösztöndíjban részesül. Az igényelt ösztöndíj havi maximumát a pályázati felhívás határozza meg, és az igényelt ösztöndíjak kutatócsoporton belüli együttes összege nem haladhatja meg a megítélt támogatásnak a pályázati felhívásban meghatározott százalékát.
(7) A közoktatási intézmény a pályázat továbbításakor, benyújtásakor mind az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében, mind az Út a tudományhoz alprogramban nyilatkozik arról, hogy vállalja az e rendeletben foglalt intézményi feladatok ellátását.”

3. § (1) A Rendelet 6. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a tanuló vagy – a kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló esetén – törvényes képviselője a pályázati űrlapon nyilatkozik a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához szükséges legmagasabb iskolai végzettség, a pályázóval egy háztartásban élők száma, valamint a pályázó háztartásában élőknek az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelme tekintetében. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti nevelésbe vagy tartós nevelésbe vett, utógondozásban, utógondozói ellátásban vagy árvaellátásban részesülő pályázó esetében a pályázóval egy háztartásban élők számáról, valamint a pályázó háztartásában élőknek az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelméről nem kell nyilatkozni. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a nagykorú tanuló vagy – cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló esetén – törvényes képviselője a pályázati űrlapon nyilatkozik arról, hogy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve – a 23. életév betöltését követően – arról, hogy a háztartásban (családban) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket.”

[(7) A közoktatási intézmény az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a pályázati űrlapon nyilatkozik:]

d) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa oktatott hiányszakmákról.”

4. § A Rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a mentor feladata, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. Ennek megfelelően a mentor a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni:
a) az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan egyéni fejlesztési tervet készít, ez alapján az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok bevonásával legalább háromhavonta értékeli a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat. Az értékelésre meghívja a tanuló szülőjét, a tanulót, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. Az értékelés eredményét – kitérve az értékelésen résztvevők észrevételeire is – a mentor az f) pontban meghatározott előrehaladási naplóban írásban is rögzíti;
b) rendszeresen személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 3 órában foglalkozik a mentorált tanuló felkészítésével;
c) rendszeresen személyesen kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal;
d) családlátogatáson vesz részt;
e) részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályáztató szerv vagy az általa megbízott személyek az Ösztöndíjprogram sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek;
f) a pályáztató szerv által előre megadott formátumban a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő egyéni előrehaladási naplót vezet.”

5. § (1) A Rendelet 9. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve – akkor válik jogosulttá, ha
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa mentorált 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép, a 8. évfolyamos tanuló pedig érettségit adó középiskolába nyer felvételt;
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében az általa mentorált tanuló felsőbb évfolyamba lép, illetve sikeres érettségi vizsgát tesz;
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa mentorált, felzárkóztató oktatásban részt vevő tanuló 9. évfolyamba, a 9. évfolyamos szakiskolai tanuló a 10. évfolyamba vagy a 10. évfolyamos tanuló szakképző évfolyamba lép, és hiányszakmára iskolázták be, vagy a szakképző évfolyamon hiányszakmára beiskolázott tanuló felsőbb évfolyamba lép, vagy sikeres szakmai vizsgát tesz.
(3) A mentor ösztöndíjának a (2) bekezdésben meghatározott részére nem válik jogosulttá, ha
a) az általa mentorált tanulót évismétlésre kötelezik;
b) az általa mentorált tanuló javítóvizsgát tesz függetlenül attól, hogy a javítóvizsga sikeres-e;
c) az általa mentorált tanuló – a középiskolában 9. évfolyamon, illetve a szakiskolában felzárkóztató oktatásban vagy 9. évfolyamon tanulókat kivévetanév végi tanulmányi átlagában az ösztöndíjas jogviszony tanévében fél jegyes vagy azt meghaladó mértékű romlás áll be a 6. § (6) bekezdésének j) pontjában meghatározott tanulmányi átlaghoz képest.”

(2) A Rendelet 9. §-ának (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Amennyiben a korábban esélyegyenlőségi ösztöndíjban részesült tanuló és mentora a soron következő tanévben együtt és ugyanabban az alprogramban folytatni kívánja az ösztöndíjas jogviszonyt, új pályázatot nem kell benyújtaniuk. A tanuló vagy – a kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló esetén – törvényes képviselője és a mentor az ösztöndíjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékát írásban jelzi a közoktatási intézmény felé, és egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott – az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló – feltételek továbbra is fennállnak. A közoktatási intézmény a (9) bekezdésben meghatározott beszámoló megküldésével egyidejűleg továbbítja a fenti szándéknyilatkozatokat a pályáztató szerv felé, és egyidejűleg, a pályázat benyújtására előírt módon nyilatkozik arról, hogy az ösztöndíjas tanuló és mentora az alprogramban való részvétel feltételeinek megfelel-e. A pályáztató szerv a fenti nyilatkozatok megvizsgálásán túl mérlegeli azt is, hogy a tanuló és a mentor közös tevékenységének eredményei – a mentor által a (9) bekezdés szerint benyújtott előrehaladási napló alapján – indokolttá teszik-e az ösztöndíjas jogviszony fenntartását. Amennyiben a korábban esélyegyenlőségi ösztöndíjban részesült tanuló és mentora más alprogramban kíván részt venni, a fenti rendelkezés nem alkalmazható, új pályázatot kell benyújtaniuk.”

(3) A Rendelet 9. §-ának (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(10) A közoktatási intézmény a fel nem használt, valamint a támogatási szerződésben, illetve az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint visszafizetendő ösztöndíjat a beszámolás, elszámolás benyújtásával egyidejűleg köteles a pályáztató szervnek visszafizetni.”

(4) A Rendelet 9. §-ának (12) bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki:

„Az a közoktatási intézmény, amellyel a tanuló korábban tanulói jogviszonyban állt, írásban figyelmezteti a tanulót az ösztöndíjas jogviszony fennmaradásának a jelen bekezdésben meghatározott feltételeire. A figyelmeztetés megtörténtét a tanuló vagy – a kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló esetén – törvényes képviselője aláírásával ellátott nyilatkozatban kell rögzíteni.”

(5) A Rendelet 9. §-ának (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(13) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele megszűnik, a közoktatási intézmény a tanulóval, valamint annak mentorával nem köt ösztöndíjszerződést, illetve a már megkötött ösztöndíjszerződést – több tanulót mentoráló mentor esetén az érintett tanulóra vonatkozó részben – egyoldalúan megszünteti, és erről a pályáztató szervet 8 munkanapon belül értesíti. A közoktatási intézmény az ösztöndíjszerződést azon hónap utolsó napjával szünteti meg, amely hónapban az ösztöndíjra való jogosultság feltétele megszűnt.”

(6) A Rendelet 9. §-a (14) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A tanuló az ösztöndíjszerződés megkötését megelőzően és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt az adott tanévben indokolt esetben – így különösen iskolaváltás esetén, vagy, ha a mentor feladatát nem vagy nem megfelelően látja el – két alkalommal mentorváltást kezdeményezhet a pályáztató szervnél.”

6. § A Rendelet az alábbi 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § (1) Amennyiben az esélyegyenlőségi ösztöndíjjal rendelkező tanuló tanulói jogviszonya 60 napot meghaladóan szünetel, a 60. napot követően a tanuló ösztöndíjas jogviszonya is szünetel, és sem a tanulót, sem a mentort nem illeti meg ösztöndíj az ösztöndíjas jogviszony szünetelésének időtartama alatt.
(2) Ahol e rendelet feltételként az esélyegyenlőségi ösztöndíjjal rendelkező mentor közoktatási intézményben, tanodában történő foglalkoztatását előírja, a mentor foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának szünetelése akkor nem érinti a tanuló, illetve a mentor ösztöndíjas jogviszonyát, ha a mentor foglalkoztatására irányuló jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is ellátja az e rendeletben meghatározott feladatait. Ha a mentor foglalkoztatására irányuló jogviszonya szünetelésének időtartama alatt nem látja el az e rendeletben meghatározott feladatait, a mentor ösztöndíjas jogviszonya szünetel, és – az ösztöndíjas jogviszony szünetelésének időtartama alatt – a mentor nem, csak a tanuló jogosult ösztöndíjra.
(3) Amennyiben a mentor ösztöndíjas jogviszonya a (2) bekezdésben foglaltak szerint, 60 napot meghaladóan szünetel, erről értesíti a tanulót és a közoktatási intézményt, a tanuló pedig haladéktalanul köteles a 9. § (14)–(15) bekezdésben foglaltak szerint mentorváltást kezdeményezni.
(4) A tanuló, illetve a mentor ösztöndíjas jogviszonyának szüneteléséről a közoktatási intézmény a pályáztató szervet 8 munkanapon belül értesíti. A szünetelés az ösztöndíjas jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg.”

7. § A Rendelet 10. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A közoktatási intézmény a fel nem használt, valamint a támogatási szerződésben, illetve az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint visszafizetendő támogatást, ösztöndíjat a beszámolás, elszámolás benyújtásával egyidejűleg köteles a pályáztató szervnek visszafizetni.”

8. § (1) A Rendelet 12. §-ának 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[12. § E rendelet alkalmazásában:]

„5. Hátrányos helyzetben lévő kistérség, település: a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kistérség.”

[12. § E rendelet alkalmazásában:]

9. Tagintézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésének 36. pontjában meghatározott tagintézmény.”

9. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba. E rendeletet a hatálybalépését követően meghirdetett pályázatokra és – az 5. § (2) bekezdését kivéve – a hatálybalépését követően létrejött ösztöndíjas jogviszonyokra kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet

a) 1. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében a „programokból” szövegrész helyébe az „alprogramokból” szöveg lép;

b) 1. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, 8. §-ában, 11. §-ának (4) bekezdésében és 12. §-ának 4. pontjában a „program” szövegrész helyébe az „alprogram” szöveg lép;

d) 3. §-ának (3) bekezdésében a „a 4. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „a 4. § (5) bekezdésében” szövegrész lép;

g) 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „4. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (6) bekezdése” szövegrész lép.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 181. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére