• Tartalom

161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet

161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról1

2013.03.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) művelési mód: komplex fogalom, amely magában foglalja a tőkeformát, a sor- és tőtávolságot, a termelési szint magasságát és a lombfal magasságát,

b)2 fajtaváltás: egy vagy két egymást követő borpiaci évre ütemezetten az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett fajta érvényes telepítési engedéllyel történő cseréje a Borvidéki tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi fajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével,

c)3 ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes telepítési engedéllyel egy vagy két egymást követő borpiaci év alatt történő betelepítése a Borvidéki tervben meghatározott fajta és művelési mód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés,

d)4

e)5 ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, a tőállományt soronként bemutató nyilvántartás,

f)6 borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv (a továbbiakban: Borvidéki terv): olyan követelményrendszer, amely meghatározza azon termőterületeket és azokat a szőlőfajtákat – ideértve a 10 éves termelési adattal még nem rendelkező szőlőfajtákat is –, amelyek termése biztos felvevő piaccal rendelkezik, és amelyeket a Borvidéki terv készítését megelőző 10 év termésének átlagában a borvidéki átlagnál kedvezőbb minőséggel szüreteltek, a Borvidéki terv előírja továbbá a fajtaváltás, az ültetvény áttelepítésére vonatkozó követelményeket, amelyek betartásával jobb minőségű bortermés biztosítható,

g)7 egyéni szerkezetátalakítási és -átállítási terv (a továbbiakban: Egyéni terv): a szerkezetátalakítási támogatás igénybevételéhez a kérelmező által a 2010/2011, a 2011/2012, valamint a 2012/2013 borpiaci évek alatt megvalósítandó tevékenységek összesítése,

h)8 VINGIS térkép: a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából (VINGIS) nyomtatott A/3-as formátumú, a kérelemben megjelölt ültetvény pontos térbeli azonosítását biztosító, a terület átlagos lejtésére vonatkozó, és egyéb kiegészítő szakadatokkal ellátott térképi dokumentum,

i) összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, akár több helyrajzi számon nyilvántartott ültetvény, amelyet a tevékenységgel nem érintett szőlőültetvény, vagy más gazdálkodó használatában álló szőlőültetvény, vagy más művelési ágba sorolt terület határol,

j)9 szakszerűen művelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelési módnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték,

k)10

l)11

m) ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe,

n)12 támogatható területnagyság: a támogatási kérelemben, az Egyéni terven, a tulajdoni lap másolat(ok)on megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 ha területnagyságot.

A szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

2. § Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának (a továbbiakban: szerkezetátalakítás) az alábbi tevékenységek minősülnek:

a) fajtaváltás,

b) ültetvény áttelepítése.

c)13

d)14

A támogatás mértéke

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott tevékenységek esetében a beruházással kapcsolatban felmerülő műveletek költségei az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK rendelet) értelmében konvergenciarégióba tartozó területeken 75%-ban, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak.

(2) Azokon a településeken, amelyek az 1083/2006/EK rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba, a beruházással kapcsolatban felmerülő műveletek költségei 50%-ban, de legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak.

(3) Azokat a településeket, amelyek az 1083/2006/EK rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba, a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A szerkezetátalakítási és -átállítási támogatás (a továbbiakban: támogatás) a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulásból és a szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból tevődik össze.

(2)15 Az adott borpiaci évre vonatkozóan az e rendelet alapján kifizethető támogatási keretösszegről az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH), amely a keretösszegről közleményt tesz közzé.

(3)16 A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámítást a támogatás kifizetésének borpiaci éve első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

(4)17 Az MVH a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy az adott pénzügyi év tekintetében az összes kifizetés átlaga a 12 500 euró/ha összeget ne haladja meg.

(5)18 A szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzáció összege a támogatható területnagysággal arányos, amelynek mértéke hektáronként 1800 euró.

Borvidéki terv

5. § (1)19 A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a hegyközségi tanács Borvidéki tervet készítsen a 3. számú melléklet szerint.

(2) A Borvidéki terv tartalmazza:

a)20 tevékenységenkénti bontásban a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendeletben engedélyezett kategóriába sorolt, illetve a borvidéki rendtartás szerinti azon szőlőfajtákat, amelyekre támogatás igényelhető,

b)21

c) azon termőhelyeket, ahol a szerkezetátalakítás végrehajtható,

d) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható minimális tőszámot,

e) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható minimális és maximális sortávolságot,

f) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható minimális és maximális tőtávolságot,

g)22 a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható művelési módokat,

h) azokat a termőhelyi kataszterbe sorolt területeket, ahol a tőkeállomány az adott borpiaci évre vonatkozó Borvidéki terv elkészítésének évét megelőző tizenöt évben 30%-nál nagyobb mértékű pusztulást szenvedett a téli fagykár miatt.

(3)23 A fajtalista összeállításánál, illetve a művelési módok meghatározásánál figyelembe kell venni azokat az ökológiai, termesztéstechnológiai feltételeket, amelyek alapján biztosítható a magasabb minőségi követelményeknek való megfelelés vagy a nagyobb piaci keresettségű borászati termék készítése. A Borvidéki tervben szerepeltethetők azok a szőlőfajták is, amelyeket a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. § 9. pontjának megfelelően a minőségi bortermelést szolgáló kísérleti ültetvény létesítésére szánnak.

(4)24 Nem igényelhető támogatás 3300 tő/ha tőszámnál alacsonyabb tőszámú ültetvényre.

(5)25 A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb 1 méternél, vagy nem lehet több 3,6 méternél. A szerkezetátalakítás során kialakítható tőtávolság nem lehet kevesebb 0,6 méternél, vagy több 1,2 méternél. Ikersoros ültetvények esetén az átlagos sortávolságot kell figyelembe venni. Ikertőkés ültetvények esetén az átlagos tőtávolságot kell figyelembe venni.

(6) A 2. § b) pontja szerinti tevékenység keretében áttelepíteni az I. termőhelyi kataszteri osztályú területen belül korlátozás nélkül, egyéb esetben csak magasabb termőhelyi kataszteri pontértékű területre lehet.

6. § (1) A Borvidéki tervet, illetőleg annak módosításait a hegyközségi tanács minden év április 30-ig megküldi a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) részére véleményezésre.

(2)26 A HNT a véleményével ellátott Borvidéki tervet minden év május 15-ig átadja a miniszter részére jóváhagyásra.

(3)27 Az 5. § (2)–(6) bekezdéseiben foglaltaknak nem megfelelő Borvidéki tervek hiányosságainak pótlására minden év június 30-ig van lehetőség. A Borvidéki terveket a miniszter hagyja jóvá, és a miniszter döntését minden év június 30-ig közli az MVH-val és HNT-vel. A miniszter által jóvá nem hagyott Borvidéki tervek alapján támogatás nem igényelhető.

(4)28 Az MVH a Borvidéki terveket a miniszter döntésének közlését követő 15 napon belül a honlapján közzéteszi.

(5)29 A borvidéki tervet érintő jogszabályi változás következtében szükségessé váló módosítás kivételével a borvidéki terv (1) bekezdés szerinti módosításai a 2014/2015 borpiaci évtől alkalmazandók.

Egyéni terv

7. §30 (1) A támogatás igénybevételéhez a Borvidéki terv alapján Egyéni tervet kell készíteni.

(2) Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki (amely) a szerkezetátalakításban részesíteni kívánt ültetvény használója.

(3) Az Egyéni tervben szerepeltetni kell a hegybíró arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Egyéni terv megfelel a Borvidéki tervben foglaltaknak.

(4)31 Az Egyéni tervet egy eredeti példányban postai úton kell benyújtani az MVH részére. Egyéni tervet benyújtani 2011. október 1. és 2011. december 15. között lehet. A benyújtás időpontjának az Egyéni terv postára adásának napja minősül.

(5) Egyéni tervet kizárólag érvényes telepítési engedély birtokában lehet benyújtani.

(6) A tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetési munkák elvégzését, továbbá a teljes körű támrendszer létesítést.

(7) A tevékenység két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetési munkálatokat. Az első borpiaci évben támrendszer létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körű támrendszer létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását. A második borpiaci évben a beállottságnak el kell érnie a 95%-ot.

(8) Egy kérelmező kizárólag egy Egyéni tervet nyújthat be.

Az Egyéni terv benyújtásának feltételei32

8. §33 (1) Az Egyéni tervet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Az Egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatok (regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk);

b) a tevékenység megjelölése;

c) a tevékenységgel érintett ültetvény részletezése (borvidék, helység, helyrajzi szám, a helyrajzi számhoz tartozó telepítési engedély száma, a tevékenységgel érintett területnagyság);

d) a tevékenység végrehajtása során elvégezni tervezett műveletek megnevezése borpiaci évenként;

e) a VINGIS térkép igénylőlap kódja;

f) a terület lejtésének mértéke.

(2) Az Egyéni tervhez csatolni kell:

a) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyező adattartalmú, 2011. július 31-e után kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzájárul,

b) haszonélvezeti, özvegyi, vagy végrehajtási joggal terhelt terület esetében valamennyi haszonélvezeti, özvegyi joggal rendelkező személy, vagy végrehajtási jog jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyező adattartalmú, 2011. július 31-e után kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzájárul.

(3) A hegybíró az Egyéni terv ellenjegyzésével egyidejűleg az Egyéni tervben megjelölt terület(ek) vonatkozásában elektronikus úton megküldi a Földmérési és Távérzékelési Intézet részére a VINGIS térkép igénylőlap adatait.

Támogatásból történő kizárás

9. §34 Nem igényelhető támogatás az olyan ültetvényre,

a) amelynek telepítését a 2010/2011 borpiaci évet megelőzően kezdték meg,

b) amelyre vonatkozóan az Egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást vettek igénybe,

c) amelyre vonatkozóan nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt,

d) amely termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van,

e) amely nem borvidékbe sorolt településen fekszik,

f) amely nem minősül az 1. § j) pontja szerinti ültetvénynek,

g) amelyet nem érvényes vagy hatályos telepítési engedély alapján telepítettek,

h) amelyet a telepítési engedély rendelkezéseitől eltérően telepítették,

i) amely nem felel meg a Borvidéki tervnek,

j) amelyet nem az e rendelet előírási szerint készítettek el.

Az Egyéni terv elfogadása, módosítása és elutasítása35

9/A. §36 (1) Az MVH az Egyéni terveket beérkezési sorrendben 2012. március 31-ig bírálja el.

(2) Az MVH a 4. § (2) bekezdése szerinti keretösszeg erejéig hagyja jóvá az Egyéni terveket.

(3) A döntés napján ismert támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett Egyéni tervek közötti sorrend az Egyéni tervekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.

(4) Az MVH a 4. § (2) bekezdése szerinti keretösszegen felül benyújtott Egyéni tervet elutasítja.

(5) Az Egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat alapján a szerkezetátalakítást legkésőbb 2013. május 31-ig kell végrehajtani.

(6) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.

9/B. §37 (1)38 A jóváhagyott Egyéni tervet módosítani kizárólag

a) a borvidéki tervben szereplő fajtára vonatkozóan,

b) a támogatás nagyságát nem befolyásoló méretben a sor- és tőtávra vonatkozóan,

c) a felhasznált szaporítóanyag kategóriájára vonatkozóan, vagy

d) az Egyéni tervben, vagy az ahhoz tartozó mellékletekben szereplő személyes adatokban bekövetkező változások esetében

lehet.

(2) Az Egyéni terv kizárólag a támogatási kérelem benyújtását megelőzően módosítható.

(3) Az Egyéni terv módosítása során a változás igazolására vonatkozó dokumentumokat csatolni kell.

9/C. §39 Az MVH az Egyéni tervet elutasítja, ha

a) az Egyéni terv nem felel meg annak benyújtásakor hatályos Borvidéki terv előírásainak;

b) a támogatható területnagyság kisebb mint 0,2 hektár;

c) az Egyéni terv benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes telepítési engedéllyel;

d) az Egyéni tervben megjelölt terület termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van;

e) az Egyéni tervben megjelölt terület nem Borvidéki településen fekszik;

f) megállapítást nyer, hogy a kérelmezett ültetvény(ek)re vonatkozóan szőlőültetvény szerkezetátalakítási és -átállítási támogatást, vagy nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt;

g) a tevékenység végrehajtása a 2010/2011 borpiaci év előtt megkezdődött.

Támogatási kérelem benyújtása

10. §40 (1) A tevékenység végrehajtását követően a támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton az MVH részére kell benyújtani.

(2)41 A támogatási kérelmeket a 2013. április 1. és július 16. közötti időszakban lehet benyújtani, a benyújtás időpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minősül.

(3) Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki (amely) az MVH által jóváhagyott Egyéni tervvel rendelkezik.

(4) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatok (regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk);

b) az Egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iktatószáma.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot,

b) az ültetvényleltárt a 6. számú melléklet szerint,

c) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát.

(6) A támrendszerről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját.

(7) A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(8) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.

(9) A 7. § (7) bekezdése szerinti végrehajtás esetén az első borpiaci évre benyújtott támogatási kérelemhez nem kell mellékelni az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot.

11. §42

Előzetes kifizetés iránti kérelem benyújtása

12–13. §43

Biztosíték-feloldás iránti kérelem benyújtása

14. §44

Támogatás igénylésének feltételei

15. § (1)45 A támogatás – a jogszabályi feltételek teljesülése mellett – csak az Egyéni terv benyújtásakor érvényes Borvidéki tervben meghatározott feltételeknek megfelelően és az Egyéni terv alapján végrehajtott tevékenységre igényelhető.

(2)46 A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévő, összefüggő területen megvalósított, a 2. § szerinti tevékenységek valamelyikére lehet igénybe venni.

(3)47 A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenőrzése megtörtént.

16. §48 (1) Az egyes műveletek elvégzését, annak szakszerűségét, valamint az adott műveletre igényelt támogatási összegre való jogosultságot az MVH a helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg.

(2)–(4)49

17. §50 (1) Támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel, amely lehet

a) engedélyes árutermő iskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, minősített ültetési anyag,

b) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szaporító iskolában, saját célra előállított ültetési anyag vagy,

c) más uniós tagállamban előállított, a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag.

(2) Kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzése, valamint felhasználása támogatható.

18. § (1) Támogatás abban az esetben fizethető ki, amennyiben az MVH helyszíni ellenőrzése megállapítja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték. Nem, vagy szakszerűtlenül elvégzett művelet esetén az adott műveletre támogatás nem fizethető.

(2)51 Az ültetvény beállottságának el kell érnie a 90%-ot.

(3) A 16. § (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzéseket az MVH a tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas időben, a tenyészidőszakon belül végzi el.

(4)52

19. §53 (1) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott Egyéni tervében az ültetési munkák elvégzése művelet tekintetében bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során standard kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. számú melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelet után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(2) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott Egyéni tervében az ültetési munkák elvégzése művelet tekintetében standard kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. számú melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelet után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott szaporítóanyag felhasználás a 9/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Egyéni terv módosításának minősül.

Kérelem elutasítása

20. §54 Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott Egyéni tervnek,

b) a kérelem benyújtásakor a tevékenység befejezése még nem történt meg,

c) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár,

d) a beállottság mértéke nem éri el a 90%-ot,

e) a kérelmező nem a 17. § (1) bekezdésnek megfelelő szaporítóanyagot használt fel,

f) az ültetvény telepítésekor az engedély rendelkezéseitől eltérően jártak el,

g) az ültetvény nem minősül az 1. § j) pontja szerinti ültetvénynek,

h) a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény nem a kérelemben megjelölt helyrajzi számú területen található.

A támogatás kifizetése

21. §55 (1) Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett támogatási kérelmek közötti sorrend a támogatási kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.

(3) A támogatás kifizetésének határideje a támogatási kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.

A támogatási keret kimerülése esetén alkalmazandó eljárás

22. §56 Ha az adott borpiaci év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott borpiaci évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor.

22/A. §57 (1) Az adott borpiaci évre, évekre vonatkozóan e rendelet alapján kifizethető kiegészítő támogatási keretösszegről a miniszter tájékoztatja az MVH-t, amelyről az MVH közleményt tesz közzé.

(2)58 Azon kérelmező, akinek Egyéni tervét kizárólag a 22/A. § (1) bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatási keretösszeg kimerülése miatt az MVH végzéssel érdemi vizsgálat nélkül elutasította, és annak bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban, az Egyéni tervben megjelöltek szerint végrehajtott tevékenységre vonatkozóan támogatási igényt megerősítő nyilatkozatot nyújthat be az MVH részére a 7. számú melléklet szerint 2012. november 15. és 2012. december 15. között.

22/B. §59

22/C. §60

Jogkövetkezmény

23. §61 (1) Ha a helyszíni ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatási kérelem nem befejezett tevékenységre vonatkozik, az MVH mulasztási bírságot szab ki.

(2) A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig az ültetvényt rendeltetésszerűen műveli. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy az a támogatás jogosulatlan igénybevételnek minősül.

(3)62

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet 2008. december 22-én lép hatályba.

(2)63

(3) Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet II. cím I. fejezete, 11. cikke, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 6–10. cikke.

25. §64 E rendeletnek a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló VM rendelettel [a továbbiakban: 31/2012. (III. 30.) VM rendelet] megállapított 9/B. § (1) bekezdését, 10. § (2) bekezdését, és a 19. §-át a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor65 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez66

A hektáronkénti támogatási összegek fajtaváltás tevékenységnél

 

 

 

A szaporító-
anyag kategóriája

Igénybe vehető maximális támogatási összegek 75%-os támogatási szint esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek 50%-os támogatási szint esetében (EUR/ha)

ültetési munkák elvégzése

oltvány

5000 tő/ha és a felett

Bázis, certifikált

7200

4800

standard

6300

4200

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

6300

4200

standard

5400

3600

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

5700

3800

standard

5100

3400

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

5100

3400

standard

4500

3000

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság felett)

 

 

 

3900

2600

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)

 

 

 

4800

3200

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés esetén

 

 

 

3000

2000

A támogatási összeg növelésének mértéke tevékenységenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és 10% vagy az alatti

 

 

 

300

200

A támogatási összeg növelésének mértéke tevékenységenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 10% feletti

 

 

 

600

400

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény áttelepítése tevékenységnél

 

 

 

A szaporítóanyag kategóriája

Igénybe vehető maximális támogatási összegek 75%-os támogatási szint esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek 50%-os támogatási szint esetében (EUR/ha)

ültetési munkák elvégzése

oltvány

5000 tő/ha és a felett

Bázis, certifikált

6600

4400

standard

5700

3800

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

5700

3800

standard

4800

3200

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

5100

3400

standard

4500

3000

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

4500

3000

standard

4200

2800

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság felett)

 

 

 

3900

2600

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés kivételével
(2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)

 

 

 

4800

3200

támrendszer létesítés elvégzése egyes függöny és fejművelés esetén

 

 

 

3000

2000

A támogatási összeg növelésének mértéke tevékenységenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és 10% vagy az alatti

 

 

 

300

200

A támogatási összeg növelésének mértéke tevékenységenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 10% feletti

 

 

 

600

400

2. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet értelmében konvergenciarégióba nem tartozó települések
Albertirsa
Bénye
Budajenő
Budakeszi
Budapest
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dány
Dömsöd
Gomba
Hernád
Inárcs
Kakucs
Kerepes
Kisnémedi
Kóka
Mogyoród
Nagykőrös
Nyársapát
Ócsa
Őrbottyán
Örkény
Páty
Pilis
Pilisborosjenő
Ráckeve
Szada
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Tápiószele
Tápiószentmárton
Telki
Tóalmás
Tök
Tököl
Újlengyel
Üröm
Vácegres
Vác
Vácrátót
Veresegyház

3. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez67

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv
................. Borvidék
A 2011/2012. borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához
A Borvidéki terv a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet alapján készült.
1.    Támogatható tevékenységek a Borvidéken:
–     Fajtaváltás,
–     Ültetvény áttelepítése.
2.    Termőhelyi kataszteri feltételek
2.1.    Fajtaváltás
Fajtaváltást csak a Borvidék (I., II/1., II/2.) ...................... termőhelyi kataszteri besorolású területein lehet végrehajtani.
2.2.    Ültetvény áttelepítése
Ültetvény áttelepítése tevékenység keretében áttelepíteni a Borvidék I. termőhelyi kataszteri osztályú területein belül korlátozás nélkül, a Borvidék (II/1., II/2.) .................. kataszteri osztályú területeiről csak magasabb termőhelyi kataszteri pontértékű területre lehet.
Szőlőtermesztésre alkalmatlan, vagy termőhelyi kataszterbe nem sorolt területről ültetvényt áttelepíteni (I., II/1., II/2.) ..................... termőhelyi kataszteri osztályú területre lehet.
3.    Támogatható fajták:
.............. körzet:

 

Engedélyezett fajták

Fajtanév

 

Fehérborszőlő-fajták

 

 

Vörösborszőlő-fajták

 

4.    Ültetvényszerkezet:
–     A tőkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint ...... db/ha.
–     A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, vagy több mint ....... méter,
–     A szerkezetátalakítás során kialakítható tőtávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, vagy több mint ........ méter,
–     Kialakítható művelésmódok:
=     
=     
=     
=     
5.    Az elmúlt 15 évben, a tőkeállomány 30%-ánál nagyobb mértékű pusztulást szenvedett szőlőterületek a következők:

 

Település

30% feletti kipusztulást szenvedett terület

 

hrsz.

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2011/2012. borpiaci évtől érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és -átállási tervet a Borvidék Hegyközségi Tanácsa .../2011. számú határozatával fogadta el.
Helység, dátum ...........................................................

.....................................................

.....................................................

elnök

titkár

4. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez68

Nyilatkozat
Alulírott .............................................................................................. (név) (születési hely, idő: .........................................., anyja születési neve: ..........................................), mint a ....................................... helység ......................................... helyrajzi számú területén lévő szőlőültetvény
földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja /
végrehajtási joggal bíró jogosultja
hozzájárulok ahhoz, hogy ........................................................................................................................................................ (név) .................................................................................. (születési hely, idő), (anyja születési neve: .................................................., ............................................................................................ (cím) alatti lakos (MVH regisztrációs száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _),
– aki a földterület használója – a fentebb meghatározott területen a szerkezetátalakítást végrehajtsa, valamint a szerkezetátalakítási támogatást igénybe vegye.
Kelt: ....................................... (helység, dátum)
..................................................
aláírás

Tanú 1.

............................................... (név)

Tanú 2.

............................................... (név)

 

............................................... (cím)

 

............................................... (cím)

 

...................................... (sz. ig. sz.)

 

...................................... (sz. ig. sz.)

5. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez69

6. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez70

Ültetvényleltár
Ültetvény helye (helység, helyrajzi szám):     
Sortávolság:     . méter
Tőtávolság:      méter
Művelésmód:     

Sorok száma

Tőállomány

Elültetett/pótolt szaporítóanyag
db

Tőkehelyek száma*
db

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

Összesen:

 

 

* A tőkehelyek számát minden tevékenység esetén ki kell tölteni!

7. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez71

Megerősítő nyilatkozat
Alulírott ..................................................................................................................................(név), .............................................. (MVH regisztrációs szám) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az MVH által kizárólag a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 22/B. § (1) és (3) bekezdése alapján a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 22/A. § (1) bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatási keretösszeg keretkimerülése miatt végzéssel elutasított Egyéni tervemben foglalttevékenységet/tevékenységeket az Egyéni tervemben megjelöltek szerint, a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet előírásaival összhangban végrehajtottam és annak alapján az alábbi összefüggő területek tekintetében támogatási igényemet megerősítem:

Helység

Helyrajzi szám

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH döntésének bírósági felülvizsgálata van folyamatban, úgy nem vagyok jogosult megerősítő nyilatkozatot benyújtani.
Kelt: ....................................... (helység, dátum)
.....................................
aláírás
Figyelem! Megerősítő nyilatkozat megtételére kizárólag az a termelő jogosult, aki a 2011. október 1. és december 15. közötti időszakban benyújtott Egyéni tervéhez a 2012. március 31. és április 20. közötti időszakban fenntartó vagy részben fenntartó nyilatkozatot nyújtott be a MVH-hoz, és akinek az Egyéni tervét
-    az MVH a kiegészítő támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül két alkalommal is elutasította, valamint
-    az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban.

8. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez72

1

A rendeletet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte 2013. december 31. napjával.

2

Az 1. § b) pontja a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 178/2011. (IX. 1.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § d) pontját a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § e) pontja a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § f) pontja a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § g) pontja a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § h) pontja a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. § j) pontja a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § k) pontját a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. § l) pontját a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. § n) pontja a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § c) pontját a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 2. § d) pontját a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 4. § (2) bekezdése a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (3) bekezdése a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított, a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 17. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (4) bekezdése a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. § (5) bekezdése a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5. § (1) bekezdése a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. § (2) bekezdés b) pontját a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

Az 5. § (2) bekezdés g) pontja a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 17. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

23

Az 5. § (3) bekezdése a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított, a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 17. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

24

Az 5. § (4) bekezdése a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 5. § (5) bekezdése a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 6. § (2) bekezdése a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

27

A 6. § (3) bekezdése a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított, a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

28

A 6. § (4) bekezdése a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított, az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (29) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

29

A 6. § (5) bekezdését a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

30

A 7. § a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

31

A 7. § (4) bekezdése a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 8. §-t megelőző alcím a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

33

A 8. § a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

34

A 9. § a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

35

A 9/A. §-t megelőző alcímet a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be.

38

A 9/B. § (1) bekezdése a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

40

A 10. § a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

41

A 10. § (2) bekezdése a 113/2012. (XI. 9.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 11. §-t a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 18. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 12–13. §-t a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

44

A 14. §-t a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

45

A 15. § (1) bekezdése a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

46

A 15. § (2) bekezdése a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

47

A 15. § (3) bekezdése a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

48

A 16. § a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

49

A 16. § (2)–(4) bekezdését a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 18. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 17. § a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

51

A 18. § (2) bekezdése a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

52

A 18. § (4) bekezdését a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 18. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 19. §-t a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 18. § f) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet 3. §-a iktatta be.

54

A 20. § a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

55

A 21. § a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

56

A 22. § a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

57

A 22/A. §-t a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

58

A 22/A. § (2) bekezdése a 113/2012. (XI. 9.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 23. § a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

62

A 23. § (3) bekezdését a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 18. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 24. § (2) bekezdését a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 18. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 25. §-t a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet 7. §-a iktatta be.

65

A hatálybalépés napja: 2012. március 31.

66

Az 1. számú melléklet a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

67

A 3. számú melléklet a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 4. számú melléklet a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 17. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

69

Az 5. számú mellékletet a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

70

A 6. számú melléklet a 13/2011. (II. 18.) VM rendelet 17. § (4) bekezdésével megállapított, a 85/2011. (IX. 1.) VM rendelet 17. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

71

A 7. számú mellékletet újonnan a 31/2012. (III. 30.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 113/2012. (XI. 9.) VM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére