• Tartalom

17/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet

17/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet

a 2006. tavaszi ár- és belvíz miatti károk pótlólagos enyhítéséről1

2008.04.05.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A központi költségvetés eseti jelleggel, pótlólagos, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a helyi önkormányzat útján az e rendeletben meghatározottak szerint, a 2006. tavaszi ár- és belvíz miatti károk enyhítésére a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerinti célból, az e rendelet 2. §-a szerinti keretösszegben.

2. § Az e rendelet szerinti támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) „A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok” című 5. számú mellékletének 24. pontjában meghatározott 1,1 milliárd forint, amely a Kvtv. 1. számú melléklete szerinti IX. fejezet „Központosított előirányzatok” címen áll rendelkezésre.

3. § Az e rendelet szerinti támogatás felhasználására a Korm. rendelet 1. § (1)–(4) bekezdését, 2. §-át, 3. § (1)–(6) és (10)–(13) bekezdését, 6. § (1)–(2), (4) és (7)–(8) bekezdését, valamint 12. §-át kell az e rendeletben meghatározott feltételekkel alkalmazni.

4. § Az e rendelet szerinti támogatást az a természetes személy veheti igénybe, aki

a) a Korm. rendelet – e rendelet 3. §-ában hivatkozott – támogatási feltételeinek e rendelet hatálybalépésének napján is megfelel;

b) a Korm. rendelet szerinti támogatást a 2006. évben azért nem vette igénybe, mert nem vállalta, hogy a támogatásból helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanra a támogatási összeg erejéig a Magyar Állam javára tíz évre jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba;

c) esetében a kárfelmérés 2006. június 14-ig megtörtént úgy, hogy a lakóingatlanban keletkezett kárt a helyi önkormányzat a kárfelméréssel egyidejűleg nyilvántartásba vette és erről tájékoztatta a helyreállításban és újjáépítésben közreműködő megyei, illetve központi közigazgatási szerveket; valamint

d) a károsodott ingatlanát önerőből teljesen vagy részlegesen helyreállította, újjáépítette vagy másikat vásárolt, avagy ezek hiányában az ingatlan a káresemény óta változatlan műszaki állapotban van.

5. § Nem részesülhet támogatásban a 4. § alapján az, aki a károsodott ingatlan tulajdonjogát a káresemény óta szerezte meg, kivéve azt az esetet, ha az öröklés jogcímén megszerzett ingatlan az örökös állandó lakóhelye és az örökhagyó nem részesült a Korm. rendelet szerinti támogatásban.

6. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás nyújtásának nem feltétele a Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése szerinti, a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal (a továbbiakban: WMA) való szerződéskötés.

(2) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a)–c) pontjának alkalmazásakor a biztosítás, illetve a WMA-szerződés megléte tekintetében a káresemény időpontja szerinti állapot az irányadó.

7. § Az e rendelet hatálybalépésekor már befejezett helyreállítás, újjáépítés vagy másik ingatlan már megtörtént vásárlása esetén kizárólag számla vagy az ingatlanvásárlásról szóló adásvételi szerződés és vételár-átvételi elismervény, banki átutalási igazolás csatolását követően nyújtható támogatás a jogosult részére.

8. § Az e rendelet szerinti támogatás igénybevételének lehetőségéről a káresemény helye szerint illetékes települési jegyző (a továbbiakban: jegyző) tájékoztatja a jogosultakat 2008. május 5-ig. Amennyiben a tájékoztatás személyesen történik, annak tudomásulvételét a jogosult aláírásával tanúsítja a jegyző által vezetett iraton.

9. § (1) A jogosultak a jegyző által részükre nyújtott tájékoztatást követően, legkésőbb 2008. május 19-ig jelentik be támogatás iránti kárigényüket a jegyzőnek. E határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

(2) A jegyző a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásához csatolja a károsult nyilatkozatát arról, hogy a károsodott ingatlanát önerőből teljesen vagy részlegesen helyreállította, újjáépítette vagy másikat vásárolt, avagy ezek hiányában az ingatlana a káresemény óta változatlan műszaki állapotban van.

10. § (1) A károsult a biztosítóval a Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése szerint kötött biztosítási szerződés meglétét legkésőbb 2008. december 31-ig igazolja a jegyzőnek. A károsult köteles valamennyi, a biztosítási szerződéssel kapcsolatos változásról nyolc napon belül tájékoztatni a jegyzőt. A jegyző jogosult a biztosítási szerződés meglétét ellenőrizni.

(2) Amennyiben nem történik a biztosítóval a Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése szerint biztosítási szerződéskötés, vagy az tíz éven belül a jogosult felmondásából vagy a díj nem fizetéséből eredően megszűnik, a támogatást a jogosult köteles az önkormányzat útján időarányosan visszafizetni a központi költségvetés számára.

11. § (1) A károsultak támogatásához szükséges települési keretösszeget a jegyző 2008. június 2-ig igényelheti a rendelet melléklete szerinti adatlapon a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának illetékes megyei szervezeti egységén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül. Az adatlapot – az Igazgatóságnak történő továbbítással egyidejűleg – a jegyző tájékoztatásul a megyei újjáépítési bizottság részére is megküldi.

(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósága közreműködésével tájékoztatja az Igazgatóságot a pótlólag felmért jogosultakra vonatkozó, előzetesen számított települési keretösszegekről. Az Igazgatóság – az OKF tájékoztatása alapján – felülvizsgálja a jegyző által összeállított önkormányzati igényt, és a települési keretösszegekre vonatkozó javaslatát 2008. június 16-ig továbbítja az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek.

(3) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a települési keretösszegekről 2008. június 30-ig dönt, és 2008. július 15-ig gondoskodik a támogatás folyósításáról.

12. § A települési önkormányzat a települési keretösszeg rendeltetésszerű felhasználásáról 2008. december 31-ig, a 13. § (1) bekezdésében meghatározott esetben 2009. december 31-ig a zárszámadás keretében és rendje szerint számol el.

13. § (1) A támogatásban részesült jogosult – a 7. §-ban meghatározott kivétellel – az ingatlan teljes helyreállítását, újjáépítését vagy a vásárolt másik ingatlan vételárának kiegyenlítését követő harminc napon belül, legkésőbb 2009. június 30-ig számol el a jegyzőnek a támogatás felhasználásáról számla, vagy ingatlanvásárlás esetén adásvételi szerződés és vételár-átvételi elismervény, banki átutalási igazolás csatolásával.

(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem számol el a jegyzőnek, vagy a jegyző a helyszíni ellenőrzés során jogosulatlan igénybevételt állapít meg, a jogosult a támogatást vagy annak jogosulatlanul igénybe vett részét köteles visszafizetni a helyi önkormányzatnak.

14. § A jegyző a támogatás felhasználásáról támogatottanként tételes elszámolást nyújt be a megyei újjáépítési bizottságnak 2008. december 15-ig, a 2009. évre áthúzódó helyreállítási, újjáépítési munkák, vagy azok helyett másik ingatlan vásárlása esetén 2009. július 31-ig. A megyei újjáépítési bizottság a jóváhagyott elszámolást tájékoztatásul megküldi az Igazgatóságnak.

15. § Abban a megyében, ahol a megyei újjáépítési bizottság már nem működik, annak az e rendelet szerinti feladatait a megyei területfejlesztési tanács látja el.

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 1-jén hatályát veszti.

Melléklet a 17/2008. (III. 28.) ÖTM rendelethez


Igénybejelentő adatlap

Sor-
szám

KSH kód

Önkormányzat megnevezése

Károsodott ingatlan fekvése (utca, házszám, hrsz.)

A károsodott ingatlanban lakó tulajdonos neve

A károsodott ingatlan

A 2006. június 14-ig elvégzett
kárfelmérés alapján a kár becsült
értéke
(ezer forint)

Igényelt
támogatás
(ezer forint)

Megjegyzés

helyreállítható

helyreállítása megtörtént

igen

nem

igen

nem

részben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet – a 16. §-ának (2) bekezdése alapján – hatályát vesztette 2011. január 1. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére