• Tartalom

18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről

2014.11.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 26. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 (1) E rendelet hatálya – az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény (a továbbiakban: útdíjtörvény) hatálya alá tartozó szabályszegések elkövetésének bizonyításához használt ellenőrző berendezés, elektronikus adattovábbító rendszer, elektronikus közúti ellenőrző rendszer, az ellenőrző berendezés által készített elektronikus úton készített felvétel, az ehhez kapcsolódó adattovábbítás, az ezekre vonatkozó követelmények, működési feltételek és elhelyezésük kivételével – kiterjed a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott szabályszegések elkövetésének bizonyításához alkalmazott

a) ellenőrző berendezésekre, az ezekre vonatkozó követelményekre és működtetési feltételekre,

b) ellenőrző berendezéshez kapcsolódó elektronikus adattovábbító rendszerre, az erre vonatkozó követelményekre és működtetési feltételekre,

c) ellenőrző berendezés által elektronikus úton készített felvételek tartalmára,

d) c) pont szerinti felvételek rögzítésére és elektronikus úton történő továbbítására,

e) elektronikus közúti ellenőrző rendszer elhelyezési (telepítési) és működtetési feltételeire.

(2)2 A rendelet személyi hatálya – az útdíjtörvény hatálya alá tartozó üzemeltetők kivételével – kiterjed a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközöket, valamint az elektronikus adattovábbító rendszert üzemeltető jogi személyekre és egyéni vállalkozókra.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) szabályszegés: a gépjármű használata során a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott jogszabályi rendelkezések megsértése,

b) ellenőrző berendezés: a gépjármű használata során a közúton és a természetvédelmi területen (a továbbiakban együtt: közút) elkövetett szabályszegések elektronikus módon történő dokumentálására alkalmas berendezés,

c) pillanatnyi járműsebességet ellenőrző berendezés: olyan ellenőrző berendezés, amely a jármű pillanatnyi sebességét a mérésügyről szóló jogszabályban meghatározott közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérővel határozza meg,

d) átlagsebesség-ellenőrző rendszer: olyan ellenőrző berendezésekből kialakított rendszer, amely kiszámítja a jármű átlagsebességét meghatározott útszakaszon,

e) elektronikus adattovábbító rendszer: az ellenőrző berendezés által dokumentált adatok közigazgatási, szabálysértési és büntetőeljárás során történő felhasználását lehetővé tevő adattároló, illetve adattovábbító rendszer,

f) elektronikus közúti ellenőrző rendszer: egy vagy több ellenőrző berendezés és az ezekkel összehangoltan kialakított elektronikus adattovábbító rendszer együtt,

g) üzemeltető: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (2) bekezdése alapján szabályszegés elkövetésének bizonyítása érdekében felvétel készítésére jogosult szerv vagy szervezet, továbbá a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló jogszabály szerint e tevékenységhez közreműködőként igénybe vett személy vagy szervezet.

3. § (1) Az elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve annak részegységei akkor üzemeltethetők, ha

a) az ellenőrző berendezés és az elektronikus adattovábbító rendszer megfelel a mellékletben meghatározott követelményeknek,

b) az elektronikus adattovábbító rendszer összekapcsolható a Rendőrség által működtetett elektronikus informatikai rendszerrel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményeknek való megfelelés a Rendőrség által kiadott elfogadó nyilatkozattal igazolható.

4. § (1) A pillanatnyi járműsebességet ellenőrző berendezés üzemeltetője a mérésügyről szóló jogszabály szerint köteles gondoskodni arról, hogy az általa üzemeltetett közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő hitelesített legyen.

(2) Az elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve az ellenőrző berendezés üzemeltetését végző személynek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt adatbiztonsági és adatvédelmi szabályok betartásával kell a tevékenységét végeznie.

5. § (1)3 Folyamatos kezelői felügyeletet nem igénylő, automatikusan működő elektronikus közúti ellenőrző rendszert, illetve ellenőrző berendezést a közút kezelője, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (2) bekezdése szerinti, az út használatáért díjszedésre, illetve a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv vagy szervezet (ideértve a megbízás alapján eljáró közreműködőt is) a közlekedési hatóság által – a kialakított forgalmi rend ellenőrzése alapján – kiadott hozzájárulásban foglalt feltételeknek megfelelően helyezhet el.

(2) Az elektronikus közúti ellenőrző rendszer működését az üzemeltetőnek ellenőriznie kell.

(3)4 Ha az üzemeltető vagy a kezelő észleli, hogy az elektronikus közúti ellenőrző rendszer által rögzített adatok hibásak, az adatok rögzítését és az elektronikus adattovábbítást az üzemeltetőnek, a kezelőnek, illetve a közreműködőnek fel kell függesztenie, továbbá erről a feldolgozó központot és a megbízót haladéktalanul értesítenie kell.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2008. május 1-jén lép hatályba.

(2) A melléklet II. rész 1.1. pont b) alpontja és 3.4. pont e) alpontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3)5 A Rendőrség által e rendelet hatálybalépése előtt használatba vett, vagy az e rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő közbeszerzési eljárással beszerzett vagy beszerzésre kerülő ellenőrző berendezéseit, valamint adattovábbítási rendszereit 2015. december 31-éig a 3. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a mellékletben foglalt követelményeknek megfelelőnek kell tekinteni.

7. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Melléklet a 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez

I. Az elektronikus közúti ellenőrző rendszerre vonatkozó általános követelmények
1. Az ellenőrző berendezésre vonatkozó követelmények
1.1. Legyen alkalmas a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. § (1) bekezdés a)–g) pontjaiban meghatározott előírások megszegésének digitális állókép-felvétel, illetve a kezelő által beállítható képfelvételi gyakorisággal készülő digitális állóképekből álló felvétel- sorozat formájában történő dokumentálására.
1.2. Automatikus, illetve kezelő általi működtetésre legyen alkalmas.
1.3. A berendezés szabályozó és adatrögzítő egységei illetéktelenek által hozzá nem férhető módon legyenek elhelyezve. A kialakítás biztosítsa a normál tárolási, szállítási és üzemeltetési körülmények közötti megbízható működést.
1.4. Legyen alkalmas a képfelvételekről bejegyzések dokumentálására (naplózására). A naplózás tartalma:
a) a berendezés azonosítója,
b)6 a berendezést kezelő személy azonosítója, a bejelentkezés, a kijelentkezés időpontja,
c) a felvétel indításának és leállításának időpontja, a felvétel készítésének helye,
d)7 a jogszabályi rendelkezés megsértését igazoló képfelvétel (képfelvételek) azonosítója és készítésének időpontja,
e)–f)8
1.5.9 A naplózási adatokat belső adathordozóra rögzítse és kialakítása olyan legyen, hogy a készülék felnyitása nélkül ne lehessen azokat módosítani vagy eltávolítani. A naplózási adatokat on-line kapcsolattal továbbítsa a feldolgozó központba. A dokumentálás megkezdésének időpontját azonnal, valós időben, a dokumentálás befejezésére vonatkozó adatokat a kijelentkezéssel egy időben kell megküldeni. A dokumentációk naplózási adatait legalább minden 10 szabályszegés dokumentálása, de legfeljebb 30 percenként kell továbbítani a feldolgozó központba.
1.6.10 A közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések dokumentálására használt ellenőrző berendezéssel készített valamennyi képfelvétel és a hozzá tartozó paraméterek (például az ellenőrző eszköz beállítása) elektronikus rögzítése és a rögzítést követő 12 órán belül az adattovábbító rendszerbe történő elektronikus továbbítása – a manipuláció lehetőségét kizáró módon – biztosított legyen. Az ellenőrző berendezés adattárolóján tárolt adatok törlését csak az adatok elektronikus adattovábbító rendszer által történt sikeres továbbítását követően tegye lehetővé (végezze el).
1.7. A képfelvétel rögzítése során biztosítsa, hogy a felvételt utólagosan módosítani ne lehessen, illetve az esetleges utólagos módosítást vagy technikai okból bekövetkezett módosulást ellenőrizni lehessen.
1.8.11 A képfelvételen rögzítse az ellenőrzés helyének meghatározásához szükséges adatokat, (kódolva, szövegesen vagy GPS koordinátákkal).
2. Az elektronikus adattovábbító rendszerre vonatkozó követelmények
2.1. Az 1.4. és 1.6. pontban meghatározott adatokat a Rendőrség által kialakított központi feldolgozó rendszerbe kell továbbítani.
2.2. Az elektronikus adattovábbító rendszernek biztosítania kell a Rendőrség adatfeldolgozó egységéhez történő közvetlen, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzési feladatkört ellátó szerv informatikai rendszere útján történő kapcsolódást.
2.3. A Rendőrség központi feldolgozó rendszerébe történő adattovábbítás során a küldőnek a küldés pillanatában értesülni kell arról, hogy az általa küldött információ továbbításában nem lép(ett) fel hiba. Ha az információ továbbítása hibás (sikertelen) volt, erről értesíteni kell a központi feldolgozó rendszer üzemeltetőjét.
II. Az ellenőrző berendezésre vonatkozó egyedi követelmények
1. A pillanatnyi járműsebességet ellenőrző berendezésre vonatkozó követelmények
1.1. Nagy teljesítményű passzív vagy aktív üzemű digitális eszköz, amely folyamatos vagy szakaszos üzemeltetésű, kapcsolódik az adatfeldolgozó rendszerhez, és alkalmas
a)12 a közúton azonos irányban több forgalmi sávban közlekedő gépjárművekről elölről, hátulról, illetve elölről és hátulról is képfelvétel készítésére,
b)13 az ellenőrzött gépjárművek külön jogszabályban meghatározott kategóriánkénti megkülönböztetésére (például személygépkocsi, tehergépkocsi).
1.2.14 A pillanatnyi járműsebességet ellenőrző berendezés által készített egyes képfelvételek tartalmazzák a megengedett és – a közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő által – mért sebességértékét, valamint a képfelvétel egyedi azonosítóját. A képfelvételen rögzített adatokat a képfelvételhez digitális (elektronikus) úton közvetlenül kiolvashatóan is csatolni kell.
1.3.–1.5.15
2. A vasúti átjárón való áthaladásra, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművel történő megállásra és várakozásra, az autópálya leálló sávjának igénybevételére, a behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra és a természet védelmére vonatkozó rendelkezéseket ellenőrző berendezésre vonatkozó követelmények
2.1.16 Nagy teljesítményű passzív vagy aktív üzemű digitális eszköz, amely folyamatos vagy szakaszos üzemeltetésre a közúton azonos irányban közlekedő gépjárművekről elölről, hátulról, illetve elölről és hátulról is képfelvétel készítésére és a dokumentált szabályszegés jellegének beállítására alkalmas.
2.2.17
3. Az átlagsebesség-ellenőrző rendszerre vonatkozó követelmények
3.1. Az ellenőrző berendezéseknél – felülről vagy oldalról – automatikusan észlelje és azonosítsa a járműveket oly módon, hogy rögzíti a járművek ellenőrző pontoknál történő elhaladási időpontjait, továbbá az ellenőrző pontok közti távolság, valamint az időkülönbség alapján kiszámítja a jármű átlagsebességét.
3.2. Az átlagsebesség-ellenőrző rendszer az adott útszakaszon, az adott járműkategóriára érvényben lévő sebességkorlátozás figyelembevételével – amennyiben az ellenőrző rendszer alkalmas az ellenőrzött jármű kategóriájának meghatározására – számolja ki a gépjármű átlagsebességét, rögzítse az ellenőrzött gépjármű rendszámát.
3.3. Az átlagsebesség-ellenőrző rendszer jelezze a paraméterek megfelelő beállításával, hogy az 1. számú ellenőrző berendezés által megfigyelt gépjármű megérkezett a 2. számú ellenőrző berendezés megfigyelési pontjára akkor is, ha az közben forgalmi sávot váltott.
3.4. Az átlagsebesség-ellenőrző rendszerre vonatkozó követelmények:
a) biztosítsa a 0–24 órán keresztüli, folyamatos, megszakítás nélküli működést zárt adatkapcsolat megvalósításával, az adatvesztés kizárásával,
b) ismerje fel a jármű rendszámát,
c)18 a rögzített adatok, illetve a kiértékelés tegye lehetővé a megengedett legnagyobb sebesség felett haladó járművek sebességének értékelését, az értékelés pontossága érje el 100 km/óra sebességig a ±3 km/órát, 100 km/óra sebesség felett a ±3%-ot,
d)19 a képfelvételeket kiértékelő berendezés számítógépének adattárolója legyen alkalmas legalább ezer esemény tárolására, a tárolt adatok a manipulációval szemben legyenek védettek,
e)20 tartalmazzon beépített forgalomszámlálót a megfigyelt járművek számának meghatározására a megengedett sebesség megállapításához rögzített járműkategóriák szerint,
f) a telepített készülék rongálásbiztos kivitelű és temperált legyen, hogy –20 °C és +40 °C közötti hőmérséklettartományban egyaránt kifogástalanul működjön,
g) ellenőrző berendezéseiben alkalmazott időmérő eszközök szinkronizáltak és az UTC nemzetközi időskálára visszavezetettek legyenek,
h) ellenőrző berendezései által az átlagsebesség meghatározásához figyelembe vett útszakasz az országos hosszúságetalonra visszavezethető módon kimért legyen.
1

Az 1. § a 31/2013. (VI. 18.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 12/2014. (III. 14.) NFM rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § (3) bekezdése a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. § (3) bekezdése a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 44/2014. (X. 31.) NFM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

6

A melléklet I. fejezet 1.4. pont b) alpontja a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A melléklet I. fejezet 1.4. pont d) alpontja a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A melléklet I. fejezet 1.4. pont e)–f) alpontját a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A melléklet I. fejezet 1.5. pontja a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A melléklet I. fejezet 1.6. pontja a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A melléklet I. fejezet 1.8. pontja a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A melléklet II. rész 1.1. pontjának a) alpontja az 5/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 6. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A melléklet II. rész 1.1. pont b) alpontja – a 6. § (2) bekezdése alapján – 2010. január 1-jén lép hatályba.

14

A melléklet II. fejezet 1.2. pontja a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A melléklet II. fejezet 1.3.–1.5. pontját a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A melléklet II. részének 2.1. pontja az 5/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A melléklet II. fejezet 2.2. pontját a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A melléklet II. fejezet 3.4. pont c) alpontja a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

A melléklet II. fejezet 3.4. pont d) alpontja a 72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

A melléklet II. rész 3.4. pont e) alpontja – a 6. § (2) bekezdése alapján – 2010. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére