• Tartalom

19/2008. (VI. 13.) PM rendelet

19/2008. (VI. 13.) PM rendelet

a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról1

2010.05.01.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 100. §-ában szabályozott általános forgalmi adó (a továbbiakban: adó) visszatéríttetése iránti jog gyakorlása érdekében a termék beszerzőjének igazolnia kell, hogy személyes jogállása szerint olyan, bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban bejegyzett személy vagy szervezet, aki (amely) tevékenységét – alapszabálya (alapító okirata) szerint – közhasznú tevékenységként folytatja (a továbbiakban: közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet). Ezt annak az államnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által kibocsátott okirat igazolja, ahol a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet ilyenként bejegyezték.

(2) Az (1) bekezdésben említett okirat a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet személyes jogállásának igazolására abban az esetben alkalmas, ha legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) az okiratot kibocsátó hatóság neve és címe;

b) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet neve, tevékenységi köre, székhelyének, illetőleg székhely hiányában lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási helyének címe és egyedi azonosítására szolgáló jele, amely alatt a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban közhasznú tevékenységet folytató személyként, szervezetként bejegyezték;

c) az okirat kibocsátásának helye és kelte;

d) az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon;

e) az okiratot kibocsátó hatóság hivatalos bélyegzője az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására, kivéve, ha az okiratot elektronikus dokumentumként bocsátották ki, és az – az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény értelmében – legalább fokozott biztonságú aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel ellátott.

2. § (1)2 A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát az állami adóhatóság jogszabályban kijelölt szervénél, írásos kérelem (a továbbiakban: adó-visszatéríttetési kérelem) benyújtásával érvényesítheti. Az adó-visszatéríttetési kérelem legkorábban azt követően nyújtható be, miután a termékértékesítés fejében járó, adót is magában foglaló ellenértéket maradéktalanul megtérítették, de nem később, mint a megtérítés évét követő naptári év június 30. napja.

(2) Az adó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalma a következő:

a) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet neve, tevékenységi köre, székhelyének, illetőleg székhely hiányában lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási helyének címe és egyedi azonosítására szolgáló jele, amely alatt a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban közhasznú tevékenységet folytató személyként, szervezetként bejegyezték;

b) az adó teljes összegének megjelölése, amelyre az adó-visszatéríttetési igény vonatkozik;

c)3 az adó-visszatérítés esetére a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve és a fizetési számlaszáma, amelyre a visszatérítendő adó átutalását kéri, illetőleg ha az átutalásra külföldön vezetett fizetési számlát közöl, a számlavezető bank BIC (SWIFT) kódja is;

d) a kérelemhez mellékletként csatolt okiratok darabszáma;

e) azon okiratok darabszáma, amelyekre a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja;

f) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet írásos nyilatkozata arról, hogy

fa) a részére értékesített terméket az Áfa tv. 100. § (1) bekezdésében meghatározott helyen és tevékenységéhez használja, egyéb módon hasznosítja,

fb) a kérelemben közölt adatok, egyéb információk a valóságnak megfelelnek, továbbá

fc) a részére esetlegesen nem jogszerűen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésére kötelezettséget vállal;

g) a kérelem kiállításának helye és kelte;

h) a kérelmező vagy a kérelmező nevében és képviseletében eljáró személy aláírása a kérelem hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve olvasható módon.

(3)4 A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet a (2) bekezdés c) pontjában kizárólag belföldön vagy olyan államban vezetett fizetési számláját jelölheti meg, amelyben a (2) bekezdés a) pontja szerinti címe van.

3. § (1) Az adó-visszatéríttetési kérelem benyújtásakor, annak mellékleteként csatolandó a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet

a) alapszabályának (alapító okiratának) eredeti vagy annak hiteles másolati példánya, amelynek alapján tevékenységét közhasznú tevékenységként folytatja;

b) személyes jogállásának igazolására szolgáló okirat eredeti példánya [1. § (2) bekezdése] azzal, hogy azt a kibocsátásának keltétől számított 1 évig érvényesnek kell tekinteni, és ezen időtartamon belül a személyes jogállást elegendő csak egyszer, az első adó-visszatéríttetési kérelem benyújtásakor igazolni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül csatolandó továbbá mindazon okirat eredeti példánya is,

a) amelyre a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja [Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a) pontja];

b) amely igazolja az Áfa tv. 98. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesülését;

c) amely igazolja, de legalábbis kétséget kizáróan valószínűsíti, hogy a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet a részére értékesített terméket az Áfa tv. 100. § (1) bekezdésében meghatározott helyen és tevékenységéhez használja, egyéb módon hasznosítja; valamint

d) amely igazolja az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítését.

(3) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés a) pontjában említett okirat elektronikus úton kibocsátott számlaként áll a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet személyes rendelkezésére, azt a számla kibocsátásakor érvényben levő formátumban bocsátja rendelkezésre.

(4) Az adó-visszatéríttetési kérelem, valamint az e §-ban felsorolt okiratok magyar vagy élő idegen nyelven egyaránt kiállíthatók. Abban az esetben, ha a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet személyes jogállásának igazolására szolgáló okiratot az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) valamely tagállamának hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága bocsátotta ki, az okirat hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellőzésével is benyújtható. Szintén magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellőzésével nyújthatók be azok az e §-ban felsorolt egyéb okiratok – ideértve az adó-visszatéríttetési kérelmet is –, amelyeket a Közösség valamely munkanyelvén (angol, francia, német) állítottak ki.

4. § (1) Az adó-visszatéríttetési kérelem benyújtását követően az állami adóhatóság az adóigazgatási eljárás keretében a tényállás tisztázása céljából további kiegészítő adatokat, egyéb információkat kérhet írásban a közhasznú tevékenységet folytató személytől, szervezettől.

(2) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet számára a válaszadásra nyitva álló határidő 60 nap, amely az (1) bekezdésben említett írásos megkeresés kézhezvételétől számítandó. Ez a határidő nem hosszabbítható meg, eredménytelen elteltének esetében az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok, egyéb információk alapján dönt.

5. § Az állami adóhatóság az adó-visszatéríttetési kérelmet elutasítja, vagy az adó-visszatérítési eljárást megszünteti, ha a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet

a)5 adó-visszatéríttetési kérelme a 2. § (1) bekezdésében meghatározott határidő elteltét követően érkezett be az állami adóhatóság jogszabályban kijelölt szervéhez;

b) adó-visszatéríttetési kérelmét hiányosan vagy hibásan nyújtotta be, és azt az állami adóhatóság felhívására a hiánypótlásra megállapított határidőn belül nem pótolta, illetőleg a tényállást a 4. § (1) bekezdésben említett megkeresésre sem tisztázta, és emiatt az adó-visszatéríttetési kérelem a rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján nem bírálható el.

6. § (1) Az állami adóhatóság a 3. § (2) bekezdés a) pontjában említett mindazon okiratot, amelyet a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési kérelméhez csatolt, olyan jelzéssel látja el, amely egyértelművé teszi, hogy arra az okiratra a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet új adó-visszatéríttetési jogot nem alapíthat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jelzéssel ellátott okiratot, valamint a 3. § (1) és (2) bekezdésében említett egyéb okiratokat, amelyeket a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési kérelméhez nem elektronikus dokumentumként csatolt, az állami adóhatóság

a) a beérkezésüktől számított 30 napon belül, illetőleg

b) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet írásos kérelmére az adó-visszatérítési eljárásban hozott első fokú határozat (végzés) megküldésével egyidejűleg

a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet címére postai úton visszaküldi.

7. § (1)6 A visszatérítendő adó forintban illeti meg a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet, amelynek fizetési számlák közötti átutalás útján történő teljesítéséről az állami adóhatóság hivatalból intézkedik.

(2) Abban az esetben, ha a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet nem forintban kéri a visszatérítendő adó átutalását, az átváltás költsége a visszatérítendő adó összegéből tartandó vissza.

8. § (1) Abban az esetben, ha az az adóösszeg, amelyre az adó-visszatéríttetési jog eredetileg vonatkozott, utólag változik [Áfa tv. 132. §], a változással megegyező összegben az adó-visszatéríttetési jog terjedelme is változik.

(2) Abban az esetben, ha a kérelem benyújtását követően, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként az adó összege

a) csökken, a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet köteles azt az állami adóhatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb attól az időponttól számított 15 napon belül bejelenteni, amelytől kezdődően a különbözet alapjául szolgáló okirat személyes rendelkezésére áll, és a különbözettel – az adó-visszatéríttetési jog érvényesítéséhez fűződő egyéb feltételektől függetlenül – a visszatérítendő adót mérsékelni, vagy ha a különbözetet elbírált igényként az állami adóhatóság már visszatérítette, azt visszafizetni;

b) nő, a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet jogosult azt az állami adóhatóságnak bejelenteni, és a különbözettel – a különbözet alapjául szolgáló okirat eredeti példányának egyidejű csatolásával – a visszatérítendő adót növelni, vagy ha kérelmét már elbírálták, a kérelmet – az adó-visszatéríttetési jog érvényesítéséhez fűződő egyéb feltételek teljesítése mellett – a különbözettel módosított tartalommal benyújtani.

9. § Abban az esetben, ha a kérelemben tett kötelezettségvállalása ellenére a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet önként vagy az állami adóhatóság felszólítására nem tesz eleget a részére nem jogszerűen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésének, az állami adóhatóság jogosult

a) azt a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet megillető további visszatérítendő adóból levonni, illetőleg ha ez nem vezet eredményre, továbbá az annak behajtására tett egyéb hatósági intézkedések is eredménytelennek bizonyulnak,

b) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet részére teljesítendő minden további adó-visszatérítést felfüggeszteni mindaddig, amíg a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet visszafizetési kötelezettségének eleget nem tesz.

10. § Az e rendeletben és az Áfa tv.-ben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.) kell irányadónak tekinteni azzal, hogy az adó visszatérítésére a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11. § Ahol e rendelet olyan fogalmat használ, amelynek jelentésére az Áfa tv. meghatározást ad, azt az Áfa tv.-ben meghatározott jelentéstartalommal kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet – az Áfa tv.-nyel és az Art.-vel együtt – a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-ai 2006/112/EK tanácsi irányelvnek – különös tekintettel annak 146. cikk (2) bekezdésére – való megfelelést szolgálja.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban azokban az esetekben is alkalmazni kell, amelyekben az adó-visszatéríttetési jog 2008. január 1. napján vagy azt követően keletkezik.

1

A rendeletet a 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet 20. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 38. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 17/2010. (IV. 28.) PM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 17/2010. (IV. 28.) PM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § a) pontja a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 38. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 7. § (1) bekezdése a 17/2010. (IV. 28.) PM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére