• Tartalom

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

2024.01.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást nyújt a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, intézmények, ellátást nyújtó székhelyek, telephelyek (a továbbiakban együtt: szolgáltató) fenntartóinak.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)2 fenntartó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés m) pontja, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pontja szerinti személy vagy szervezet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) kivételével;

b)3 szolgáltatás:

ba) a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás (a továbbiakban: alacsonyküszöbű ellátás),

bb) az utcai szociális munka,

bc) a fejlesztő foglalkoztatás,

bd) a Biztos Kezdet Gyerekház,

be) a családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont (a továbbiakban: krízisközpont),

bf) a családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház (a továbbiakban: titkos menedékház);

bg)4 a tanoda;

c)5 feladategység:

ca) fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy foglalkoztatott által ledolgozott egy munkaóra,

cb) tanoda esetén a finanszírozási szerződéssel érintett teljes időszakban – a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak alapján – a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevőnek minősülő egy fő;

d)6 feladatmutató: fejlesztő foglalkoztatás és tanoda esetén a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma;

e)7 kötelezően teljesítendő feladatmutató: tanoda esetén 20 feladategység;

f)–g)8

h)9 működési támogatás: fejlesztő foglalkoztatás esetén az Szt.-ben meghatározott költségekhez, egyéb esetben a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez – különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz – adott állami támogatás;

i)10

j) fejlesztési támogatás: a szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakításához, bővítéséhez adott állami támogatás;

k)11 finanszírozási időszak: ha törvény vagy e rendelet másként nem rendelkezik, az általános pályázati eljárás lefolytatását követő év január 1-jétől az azt követő harmadik év december 31-éig terjedő időszak;

l)12 igazgatóság: a Magyar Államkincstár területi szerve.

(3)13 A helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a finanszírozási szerződést, a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.

(4)14 A szolgáltatások támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok (a továbbiakban: fejezeti kezelésű előirányzatok) terhére elszámolhatók a támogatási rendszer működtetésével összefüggő kiadások, amelyek mértéke nem haladhatja meg a fejezeti kezelésű előirányzatok három százalékát.

(5)15 A kezelő szervi feladatokat a Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF), egyéb szolgáltatás esetén a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI) látja el.

A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása

2. §16 (1) A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében megegyezik.

(2) Munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladatmutató meghatározása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116–120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül.

Az alacsonyküszöbű ellátás és az utcai szociális munka működési támogatása17

3. § (1)18 Az alacsonyküszöbű ellátás és az utcai szociális munka működési támogatása meghatározott ellátási területhez rendelt támogatással történik.

(2)19 A működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet úgy kell meghatározni, hogy az igazodjon a terület ellátási igényeihez. Alacsonyküszöbű ellátás esetén a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területhez tartozó települések állandó lakosainak száma összesen nem lehet kevesebb 30 000 főnél.

(3)20 Működési támogatásban részesülő alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munka esetén a fenntartó, illetve a szolgáltató az ellátás biztosítását kapacitáshiányra hivatkozva nem tagadhatja meg.

A krízisközpontok és a titkos menedékházak működési támogatása21

3/A. §22 (1)23 A krízisközpont és a titkos menedékház működési támogatása a családok átmeneti otthonának feladataihoz képest nyújtott többletszolgáltatások támogatásával történik.

(2)24 A krízisközpont, illetve a titkos menedékház működési támogatása minden szolgáltató esetén megegyezik. Ha a krízisközpont, illetve a titkos menedékház félutas házat is működtet, a félutas ház működtetésére további – szolgáltatónként azonos összegű – támogatás nyújtható.

(3)25 A krízisközpont és a titkos menedékház működési támogatása a krízisközpontként, illetve titkos menedékházként működő családok átmeneti otthonában ellátott személyek után igénybe vehető normatív állami hozzájárulásra való jogosultságot nem érinti.

A Biztos Kezdet Gyerekházak működési támogatása26

3/B. §27 (1) A Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása minden szolgáltató esetén azonos mértékű.

(2)28

A tanodák működési támogatása29

3/C. § (1) A tanodák működési támogatása alaptámogatásból és feladattámogatásból áll.

(2) Az alaptámogatás összege minden szolgáltató esetén megegyezik.

(3) A feladattámogatás a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetén megegyezik. A pályázati kiírásban és a finanszírozási szerződésben meghatározottak szerint a tört feladategységet is figyelembe kell venni.

(4) A pályázatban és a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutató nem lehet kevesebb a kötelezően teljesítendő feladatmutatónál, és nem lehet magasabb 30 feladategységnél.

Pályázati eljárás

4. § (1)30 A pályázatot krízisközpont és titkos menedékház esetén a családpolitikáért felelős miniszter, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium írja ki.

(2) A pályázatok típusai:

a) általános pályázat,

b)31 a (4) bekezdés szerinti pályázat,

c) meghívásos pályázat,

d) fejlesztési pályázat.

(3) Az általános pályázatot a korábbi finanszírozási időszak utolsó évében, legkésőbb július 31-ig kell kiírni.

(4)32 Az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területekre, illetve kapacitásbővítésre külön is kiírható pályázat.

(5) A pályázati kiírás tartalmazza különösen

a) a pályázat formai követelményeit,

b) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét és módját,

c) a pályázat benyújtásának feltételeit, elbírálásának szakmai szempontrendszerét,

d)33 fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy feladategységre jutó támogatás összegét, valamint a feladatmutató számításának módját,

e)34 alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munka esetén a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területeket, az egyes ellátási területekhez tartozó működési támogatás összegét és az adott ellátási területen támogatható szolgáltatók számát,

f) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,

g) a pályázat elbírálásának és a működési támogatás igénybevételének rendjét,

h) a pályázattal benyújtandó dokumentumokat,

i) a finanszírozási szerződés megkötésének feltételeire, az azzal szerzett jogosultságokra, illetve vállalt kötelezettségekre, az elszámolásra és az ellenőrzés tűrésének kötelezettségére, valamint a működési támogatás jogosulatlan igénybevételének következményeire vonatkozó információkat,

j)35 krízisközpont és titkos menedékház esetén a támogatás alapjául szolgáló szolgáltatások felsorolását,

k)36 tanoda esetén az alaptámogatás várható összegét és az egy feladategységre jutó támogatás várható összegét.

(6) A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati kiírásban úgy kell meghatározni, hogy a pályázat beadására a pályázat közzétételét követően legalább 30 nap álljon rendelkezésre.

(7)37 A pályázati kiírást a Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni.

5. § (1)38 A pályázatot a szolgáltató fenntartója – a kezelő szerv elektronikus pályázatkezelő rendszere útján – nyújthatja be.

(2)39 Pályázatot – a 8. § (4) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése szerinti esetek kivételével – csak olyan szolgáltató támogatására lehet benyújtani, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően be van jegyezve a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás), vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.

(3)40 Alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munka esetén

a) egy fenntartó azonos vagy részben azonos ellátási területen szolgáltatásonként egy szolgáltató támogatására nyújthat be pályázatot,

b) a fenntartó ugyanarra a szolgáltatásra nem nyújthat be pályázatot, ha azonos vagy részben azonos ellátási területen az általa fenntartott másik szolgáltató támogatására már rendelkezik finanszírozási szerződéssel.

(3a)41 Krízisközpont és titkos menedékház esetén a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a krízisközpontot, illetve a titkos menedékházat működtető családok átmeneti otthona legalább egy éve végleges határozattal be legyen jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.

(4) A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű működési támogatás igénybevételére.

(5) A pályázathoz csatolni kell

a) a szolgáltatónak a pályázat benyújtásakor hatályos szabályok szerint elkészített szakmai programját,

b)42

c)43 a szolgáltató pénzügyi-gazdálkodási tervét,

d)44

e) már működő szolgáltatások esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi beszámolót,

f)45 utcai szociális munka esetén az ellátási terület jellemzőiről – a hajléktalan személyek előfordulásáról, a szolgáltatások elhelyezkedéséről, a terület környezeti jellemzőiről – készített szociális térképet és a diszpécserszolgálattal kötött, jogszabályban meghatározott együttműködési megállapodás másolatát,

g)46 tanoda esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé.

h)47 a pályázónak a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó nyilatkozatát, és – a nyilatkozat tartalmától függően – közzétételi kérelmét,

i)48 Biztos Kezdet Gyerekház esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé.

(6)49 Hiányosan beadott pályázat esetén a kezelő szerv a pályázót egy alkalommal az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján – a felhívásnak az elektronikus pályázatkezelő rendszerben a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre érkezésétől (a továbbiakban: tárhelyre érkezés) számított 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel.

(7) A postai úton benyújtott jognyilatkozatokat és más dokumentumokat határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha a határidő lejártáig ajánlott küldeményként postára adták.

(8)50 Ha a kezelő szerv felhívást, értesítést vagy más dokumentumot küld az elektronikus pályázatkezelő rendszerében a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre, erről egyidejűleg elektronikus levélben értesíti a pályázót.

6. § (1)51 A pályázatokat a kezelő szerv a beérkezést, illetve a hiánypótlást követő 10 napon belül előkészíti a pályázati bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére. A pályázatokat a bizottság a beérkezett pályázatok előkészítését követő 20 napon belül véleményezi.

(2)52 Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására külön bizottságot kell létrehozni.

(3)53 A bizottság

a)54 elnökét és egy további tagját krízisközpont és titkos menedékház esetén a családpolitikáért felelős miniszter, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter jelöli ki az általa vezetett minisztériumnál foglalkoztatott, kormányzati szolgálati jogviszonyban állók közül,

b)55 egy tagját a kezelő szerv jelöli ki,

c)56 egy tagját alacsonyküszöbű ellátás esetén az Országos Közösségi Ellátók Egyesülete kéri fel,

d)57 egy tagját tanoda esetén a Roma Koordinációs Tanács kéri fel,

e)58

f) egy tagját utcai szociális munka esetén a Hajléktalanokért Közalapítvány kéri fel,

g) egy tagját utcai szociális munka esetén a Fővárosi Önkormányzat kéri fel,

h)59 egy tagját krízisközpont, titkos menedékház és Biztos Kezdet Gyerekház esetén esetén a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete kéri fel.

(4) Nem lehet tagja a bizottságnak az a személy, aki

a) pályázatot nyújtott be,

b) a pályázónak vagy ügyintéző és képviseleti szervének, illetve felügyelő szervének tagja,

c) a pályázóval vagy az általa fenntartott bármely szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

d) olyan szervezet ügyintéző és képviseleti szervének, illetve felügyelő szervének tagja, amely a pályázóval vagy az általa fenntartott bármely szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll,

e) az a)–d) pont szerinti személy hozzátartozója.

(5)60 A bizottságot a kezelő szerv működteti.

(6)61 A bizottság tagja jogosult a pályázatok véleményezésében való részvételért a kezelő szerv által előre meghatározott, de pályázatonként legfeljebb 1100 forint tiszteletdíjra, kivéve, ha központi költségvetési szervvel kormányzati szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.

(7)62 A bizottsági vélemények és a bizottság működését érintő döntések elfogadásához a bizottsági tagok többségének egybehangzó szavazata szükséges.

(8)63 A bizottság a 7. § (2) és (4) bekezdése szerinti szempontok alapján javaslatot tesz a támogatandó, illetve az elutasítandó pályázatokra, továbbá a 7. § (5) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontja szerinti feltételekre. A bizottság a 7. § (5) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontja szerinti feltételek meghatározására a pályázatban foglaltaktól eltérően is javaslatot tehet. A bizottság a javaslatát köteles indokolni.

(9) A bizottsági ülésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság jelen lévő tagjainak nevét, a bizottsági vélemény meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított bizottsági véleményt és annak indokolását, valamint az esetleges kisebbségi véleményt. A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet.

(10) A bizottság a működési rendjét – az e rendeletben meghatározott keretek között – maga alakítja ki.

7. § (1)64 A bizottság javaslatának beérkezésétől számított 8 napon belül a kezelő szerv a pályázatokat döntésre terjeszti fel krízisközpont és titkos menedékház esetén a családpolitikáért felelős miniszternek, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszternek. A miniszter a felterjesztés beérkezését követő 8 napon belül dönt a nyertes pályázók személyéről, tanoda támogatására kiírt általános pályázat esetén az alaptámogatás és az egy feladategységre jutó támogatás általános összegéről, továbbá az (5) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontja szerinti egyéb feltételekről.

(2) A döntést

a)65 az ellátási területen élő, szociálisan rászorult, illetve a szolgáltatás célcsoportjába tartozó személyek száma, valamint fejlesztő foglalkoztatás és tanoda esetén a vállalt feladatmutató,

b)66 a szolgáltatások területi lefedettsége, elérhetősége, az ellátási terület földrajzi és demográfiai sajátosságai, valamint az igénybe vehető egyéb szociális szolgáltatások és azok kapacitása,

c)67 a szolgáltatónak – a pénzügyi-gazdálkodási tervben foglaltak alapján megállapítható – hatékonysága,

d)68 már működő szolgáltató esetén a kezelő szerv, az igazgatóságok és a működést engedélyező szerv ellenőrzése során tett megállapítások,

e) a rendelkezésre álló költségvetési források

alapján kell meghozni.

(3)69

(4) A pályázat nem támogatható, ha

a) a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

b) nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,

c) a szakmai programban foglaltak nincsenek összhangban az ellátási terület szükségleteivel és a vállalt feladattal,

d) a pénzügyi-gazdálkodási tervben tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak.

(5)70 A kezelő szerv a döntésről – a miniszteri döntést követő 8 napon belül – az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza

a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;

b)71 a szolgáltató nevét, székhelyét, illetve telephelyét és – amennyiben végleges határozattal be van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba – ágazati azonosítóját;

c) nyertes pályázat esetén

ca) az ellátási területet,

cb)72 fejlesztő foglalkoztatás esetén a finanszírozási szerződésben meghatározandó feladatmutatót,

cc)73 tanoda kivételével a finanszírozási szerződésben az első költségvetési évre meghatározandó működési támogatás összegét,

cd)74 tanoda esetén a finanszírozási szerződésben meghatározandó feladatmutatót, valamint a finanszírozási időszakra meghatározandó alaptámogatás és feladattámogatás összegét,

ce) a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok felsorolását és azok benyújtásának határidejét,

cf) a finanszírozási szerződés megkötésének határidejét;

d) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát.

(6) A döntés érvényét veszti, ha

a)75 az (5) bekezdés ca)–cd) alpontja szerinti feltételek eltérnek attól, amit a fenntartó a pályázatában vállalt, és azt a fenntartó nem fogadja el, vagy

b)76 a finanszírozási szerződés a döntésről szóló értesítésben megjelölt időpontig, a szolgáltatói nyilvántartásba ebben az időpontban nem vagy nem a döntésnek megfelelően bejegyzett szolgáltató esetén a bejegyzés, illetve az adatmódosítás véglegessé válását követő 30 napon belül a fenntartó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, vagy

c) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra.

(7)77 A (6) bekezdés b)–c) pontja szerinti körülmények fennállásáról – a határidő leteltét, illetve a valós adatokról, tényekről, körülményekről történő tudomásszerzést követő 8 napon belül – a kezelő szerv értesíti a fenntartót.

Meghívásos pályázat

8. § (1)78 Ha az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása, illetve a kapacitásbővítés a 4. § (4) bekezdése szerinti pályázat útján sem biztosítható, a szolgáltató meghívásos pályázat útján is kiválasztható.

(2)79 A meghívásos pályázat keretében legalább három olyan fenntartót kell a pályázat benyújtására felhívni, amely a szolgáltatást más ellátási területen biztosítja, vagy amely az ellátási területen vagy annak egy részén más szociális szolgáltatást biztosít. E rendelkezés tekintetében az egyházi jogi személyeket, illetve az egyesületeket, alapítványokat, közalapítványokat és ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeit egy fenntartónak kell tekinteni.

(3) A pályázat benyújtására való felhívás tartalmazza a 4. § (5) bekezdése szerinti adatokat, továbbá a pályázattal érintett ellátási területet.

(4)80 Meghívásos pályázat esetén a pályázatot olyan szolgáltató támogatására is be lehet nyújtani, amely nem felel meg az 5. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek. Ebben az esetben a pályázathoz csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy a szolgáltatónak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére – a pályázati kiírásban meghatározott időpontig – a pályázatban foglaltaknak megfelelően sor kerül.

(5)81 A kezelő szerv a döntés meghozatala előtt – a szolgáltatások területi lefedettsége, illetve a megfelelő minőségű és kapacitású szolgáltatások kialakítása érdekében – valamennyi pályázóval egyeztet, és javaslatot tehet a pályázóknak egyes pályázatban vállalt feladatok, feladatmutatók, illetve az ellátási terület módosítására. Az egyeztetés során a pályázati felhívás egyes feltételei krízisközpont és titkos menedékház esetén a családpolitikáért felelős miniszter, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jóváhagyásával módosíthatóak, amelyről valamennyi pályázót haladéktalanul értesíteni kell, és megfelelő határidőt kell számukra biztosítani pályázatuk módosítására.

(6) Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az egyeztetésen elhangzott lényeges megállapításokat. A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet.

(7) A meghívásos pályázatra egyebekben a 4–7. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Fejlesztési pályázat

9. § (1)82 Az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása, illetve kapacitásbővítés érdekében fejlesztési pályázat is kiírható. A fejlesztési pályázat keretében a működési támogatáson túl a kezelő szerv fejlesztési támogatást is nyújt.

(2) A fejlesztési pályázat a 4. § (4) bekezdése szerinti nyílt pályázatként vagy meghívásos pályázatként írható ki.

(3)83 Fejlesztési pályázat esetén a pályázatot olyan szolgáltató támogatására is be lehet nyújtani, amely nem felel meg az 5. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek. Ebben az esetben a pályázathoz csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy a szolgáltatónak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére – a pályázati kiírásban meghatározott időpontig – a pályázatban foglaltaknak megfelelően sor kerül.

(4) A fejlesztési pályázatra egyebekben a 4–8. § szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a fejlesztési támogatás elnyerésének és felhasználásának feltételeit, a pályázaton elnyerhető fejlesztési támogatás legmagasabb összegét, továbbá a fejlesztési támogatással való elszámolás és az ellenőrzés szabályait.

(5)84 A fejlesztési pályázaton nyertes fenntartóval a kezelő szerv a fejlesztési támogatásról támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésére, módosítására és megszüntetésére, a fejlesztési támogatás folyósítására, az elszámolásra és az ellenőrzésre Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Működési támogatás nyújtása pályázati eljárás nélkül85

9/A. §86 (1)87 Ha az SZGYF az e rendelet szerinti szolgáltatást is nyújtó engedélyesét más fenntartó fenntartásába adja, az engedélyest átvevő fenntartóval az engedélyes által a fenntartóváltozás időpontjában nyújtott szolgáltatásra – fejlesztő foglalkoztatás esetén legfeljebb a fenntartóváltozás időpontjára számított feladatmutató erejéig – a finanszírozási szerződés a finanszírozási időszak végéig pályázati eljárás lefolytatása nélkül is megköthető.

(2)88 Az (1) bekezdés szerinti esetben a finanszírozási szerződés megkötéséről krízisközpont és titkos menedékház esetén a családpolitikáért felelős miniszter, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter dönt, és a hatályos finanszírozási feltételeknek megfelelően megállapítja a 7. § (5) bekezdés c) pont ca)–cd) alpontja szerinti egyéb feltételeket. A kezelő szerv a döntésről és a feltételekről – a miniszteri döntést követő 8 napon belül – értesíti az engedélyest átvevő fenntartót.

A finanszírozási szerződés megkötése

10. § (1)89 A finanszírozási szerződést a kezelő szerv és a fenntartó köti meg. A finanszírozási szerződésben

a)90 a kezelő szerv kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartónak a szolgáltatás működési kiadásaihoz működési támogatást biztosít,

b) a fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a jogszabályokban és a finanszírozási szerződésben meghatározottaknak megfelelően biztosítja.

(2)91 A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:

a)92 a fenntartó, illetve a 9/A. § szerinti esetben az engedélyest átvevő fenntartó és – ha a szolgáltató jogi személy – a szolgáltató nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása;

b)93

c)94 a fenntartó – a (2a) bekezdés kivételével – írásbeli képviseletére jogosult személy, illetve az egyéni vállalkozó fenntartó közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, vagy pénzforgalmi szolgáltató által hitelesített pénzforgalmi szolgáltatói aláírási címpéldány;

d) állami fenntartó esetén a fenntartót képviselő személy képviseleti jogosultságának igazolása;

e)95 a társulási szerződés másolata, ha a fenntartó önkormányzati társulás;

f)96

g)97 a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonat, ha a fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány;

h)98 egyházi fenntartó esetén az egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást vagy nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személyről a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 18. § (3) bekezdése szerinti igazolást;

i)99 egyéni vállalkozó fenntartó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány;

j)100 azon magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számla szerződése vagy annak közjegyző által hitelesített, illetve a pénzintézet által ellenjegyzett másolata, amelyre a fenntartó a működési támogatás folyósítását kéri;

k)101 a fenntartó nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési, illetve a működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás alatt;

l)102

m)103 a fenntartó nyilatkozata a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóiról, továbbá beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás, valamint a pénzforgalmi szolgáltatók, illetve kincstári számlavezetés esetén a Magyar Államkincstár igazolása arról, hogy a fenntartótól befogadták a jogszabályban foglaltaknak megfelelő felhatalmazó levelet, amelyben a fenntartó elismeri, hogy a kezelő szerv jogosult a fizetési számlája terhére beszedési megbízást benyújtani;

n)104

o) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a tárgyévet megelőző 5 évben kapott állami támogatásokkal elszámolt, vagy határidőre el fog számolni;

p) a fenntartó nyilatkozata az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetőségéről, illetve annak változása esetén a változás bejelentésének kötelezettségéről;

q)105

r)106

(2a)107 Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a kezelő szerv az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(2b)108 A 9/A. § szerinti esetben – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – a finanszírozási szerződés megkötésének feltétele, hogy az engedélyest átvevő fenntartó csatlakozott a kezelő szerv elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez.

(3)109 A (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a pályázati döntésről szóló értesítés tárhelyre érkezését, a szolgáltatói nyilvántartásba nem vagy nem a döntésnek megfelelően bejegyzett szolgáltató esetén a bejegyzés, illetve az adatmódosítás véglegessé válását, illetve a 9/A. § (2) bekezdése szerinti értesítésnek a fenntartó által történő kézhezvételét követő 20 napon belül kell a kezelő szervnek megküldeni.

(4)110 A finanszírozási szerződést általános pályázat esetén – ha a pályázati kiírás későbbi kezdő időpontot nem határoz meg – a teljes finanszírozási időszakra, a 9/A. § szerinti esetben a fenntartóváltozás időpontjától a finanszírozási időszak végéig terjedő időre, egyéb esetben a pályázati kiírásban meghatározott időponttól a finanszírozási időszak végéig terjedő időre kell megkötni.

(5) Szolgáltatónként és szolgáltatásonként külön finanszírozási szerződést kell kötni.

(6) A finanszírozási szerződés tartalmazza különösen

a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát és annak a számlájának a számát, amelyre a működési támogatás folyósítását kéri,

b)111 a szolgáltató nevét, székhelyét, illetve telephelyét és ágazati azonosítóját,

c) a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet,

d)112 a szolgáltatás megnevezését, krízisközpont és titkos menedékház esetén a szolgáltatás tartalmát,

e)113 fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási hely címét, a vállalt feladatmutatót és a feladatmutató számításának módját,

f)114 tanoda kivételével az első költségvetési évre meghatározott működési támogatás összegét,

g) a működési támogatás folyósításának határidejét és módját,

h)115 tanoda esetén a kötelezően teljesítendő és a vállalt feladatmutatót, a feladatmutató számításának módját, valamint a finanszírozási időszakra meghatározott alaptámogatás és feladattámogatás összegét,

i) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,

j) a finanszírozási szerződés kezdetének és megszűnésének időpontját,

k) a finanszírozási szerződés módosításának és felmondásának eseteit és módját,

l)116 a fenntartó bejelentési kötelezettségét, a titkos menedékház, a Biztos Kezdet Gyerekház és a tanoda kivételével ideértve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettséget,

m) a kötelezően vezetendő dokumentumok körét és a dokumentálás módját,

n) az elszámolás és az ellenőrzés rendjét,

o) a fenntartónak és a szolgáltatónak a 18. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségét,

p) a szerződésszegés következményeit,

q)117

Bejelentési kötelezettség és a finanszírozási szerződés módosítása

11. § (1)118 A fenntartó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha a 10. § (6) bekezdés a)–b) pontja szerinti adatok vagy a fenntartó valamelyik fizetési számlaszáma megváltozik. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a megváltozott adattal kapcsolatos – 10. § (2) bekezdése szerinti – iratokat.

(2)119 A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartóváltozással kapcsolatos – 10. § (2) bekezdése szerinti – iratokat és az új fenntartónak a szolgáltatóra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervét. A finanszírozási szerződés a fenntartóváltozás véglegessé válásával megszűnik, ha a finanszírozási szerződésben a fenntartó személyében bekövetkező változáshoz a kezelő szerv a bejelentést követő 30 napon belül írásban nem járul hozzá.

(3)120 A finanszírozási szerződés megkötését követően indult csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési és végrehajtási eljárásról a fenntartó legkésőbb 5 napon belül köteles tájékoztatni a kezelő szervet.

(4)121

12. §122 (1)123 Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege a pályázat elbírálását követően megemelésre kerül, a szociálpolitikáért felelős miniszter – az NSZI útján – javaslatot tehet a hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező fenntartóknak a tárgyévre megállapított feladatmutatónak vagy az egy feladategységre jutó támogatás összegének a megemelésére. Ha a fenntartó a megemelést elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani kell.

(2) Fejlesztő foglalkoztatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a fenntartó

a)124 az NSZI felhívására naptári évenként egy alkalommal kérheti a tárgyévi feladatmutató évközi megemelését,

b) naptári félévenként egy alkalommal kérheti a tárgyévi feladatmutató évközi csökkentését.

(3)125 A tárgyévi feladatmutató (2) bekezdés szerinti

a)126 megemelésének elfogadásáról a szociálpolitikáért felelős miniszter az ellátások színvonalára és a rendelkezésre álló források erejéig – a bizottság javaslatának kikérését követően –,

b)127 csökkentésének elfogadásáról az NSZI

dönt. Ha a szociálpolitikáért felelős miniszter, illetve az NSZI a tárgyévi feladatmutató módosítását elfogadja, a finanszírozási szerződést ennek megfelelően módosítani kell.

A finanszírozási szerződés megszűnése

13. § (1) A finanszírozási szerződés megszűnik

a) a finanszírozási időszak leteltével,

b) a fenntartó jogutód nélküli megszűnésével,

c)128 a szolgáltatónak a szolgáltatói nyilvántartásból történő véglegessé vált törlésével, a

d) felmondással,

e) azonnali hatályú felmondással,

f)129 a 11. § (2) bekezdése szerinti esetben.

(2)130 Amennyiben a finanszírozási szerződés megszűnt, az elszámolást benyújtották, az ellenőrzést lefolytatták és az esetlegesen visszafizetendő működési támogatást és kamatát megfizették, a kezelő szerv hozzájárul a 10. § (2) bekezdésének m) pontja szerinti felhatalmazás, illetve nyilatkozat visszavonásához.

14. § (1) A fenntartó a finanszírozási szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.

(2) A fenntartó a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a működési támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják, a 16. § (8)–(9) bekezdésében foglaltak kivételével.

15. § (1)131 A kezelő szerv a finanszírozási szerződést – krízisközpont és titkos menedékház esetén a családpolitikáért felelős miniszter, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter egyetértésével – 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha

a)132

b)133 a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, vagy azzal felhagy,

c) a fenntartó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,

d)134

e) a szolgáltatással összefüggésben egy naptári éven belül összesen 100 000 forintot meghaladó összegű szociális igazgatási bírságot szabtak ki,

f)135 a fenntartóval szemben a finanszírozási szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indul,

g) a fenntartó a működési támogatás egy részét nem a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez használja fel,

h)136 a fenntartó az elszámolási kötelezettségének a kezelő szerv felhívása ellenére határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a kezelő szerv az elszámolást elutasítja,

i)137 a fenntartó vagy a szolgáltató nem biztosítja a kezelő szerv, a 18. § (1) bekezdése szerinti igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság) vagy a működést engedélyező szerv ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést,

j)138 a fenntartó a visszafizetési vagy a kamatfizetési kötelezettségét nem teljesíti,

k)139 a szolgáltató a szolgáltatást – a krízisközpont, a titkos menedékház, a Biztos Kezdet Gyerekház és a tanoda kivételével – nem nyújtja a finanszírozási szerződésben rögzített ellátási terület egészén,

l)140 a szolgáltató krízisközpont, illetve titkos menedékház esetén nem nyújtja a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást, vagy

m)141 a fenntartó vagy a szolgáltató a finanszírozási szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét az a)–l) pontban foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi.

(2)142 A kezelő szerv a finanszírozási szerződést – krízisközpont és titkos menedékház esetén a családpolitikáért felelős miniszter, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter egyetértésével – azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre.

(3)143 A felmondási ok bekövetkezéséről az igazgatóság, illetve a működést engedélyező szerv haladéktalanul értesíti a kezelő szervet.

A működési támogatás folyósítása

16. § (1)144 A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésére vonatkozó szerződéseket Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter és a kezelő szerv főigazgatója tárgyév január 5-éig kötik meg.

(2)145 A fenntartónak a működési támogatást a kezelő szerv folyósítja.

(3)146 A finanszírozási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a kezelő szerv elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a működést engedélyező szervet és az ellenőrző igazgatóságot.

(4)147

(5)148 A kezelő szerv a tárgyévi működési támogatást negyedévenként, a finanszírozási szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 31-éig folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén a tárgyévi működési támogatás első részletét soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.

(6) A finanszírozási szerződés évközi módosításából származó különbözet a következő negyedévi működési támogatással egyidejűleg kerül kiutalásra, illetve a következő negyedévi működési támogatásból kerül levonásra.

(7) A fenntartó köteles átadni a működési támogatás teljes összegét annak a szolgáltatónak, amelyre tekintettel a működési támogatást folyósítják.

(8)149 A működési támogatás folyósítását a kezelő szerv felfüggeszti, ha

a)150

b) a fenntartó a bejelentési, illetve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, a kötelezettség teljesítéséig,

c) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

d)151 a fenntartó vagy a szolgáltató nem biztosítja a kezelő szerv, az ellenőrző igazgatóság vagy a működést engedélyező szerv ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig.

e)152 a szolgáltató a szolgáltatást nem nyújtja, a szolgáltatás nyújtásának folytatásáig.

(9)153 A felfüggesztés miatt nem folyósított működési támogatást – ha a szerződést a kezelő szerv időközben nem mondta fel – a felfüggesztés okának megszűnését követő harminc napon belül kell folyósítani.

(10)154 A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a működést engedélyező szerv és az ellenőrző igazgatóság haladéktalanul értesíti a kezelő szervet.

Elszámolás és ellenőrzés

17. §155 (1)156 A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-áig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a kezelő szervhez a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az elszámolást a kezelő szerv elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a kezelő szervhez benyújtani. Az elszámoláshoz csatolni kell a főkönyvi kivonatot és a főkönyvi kivonatban foglaltakat alátámasztó analitikát.

(2)157 Az elszámolást a kezelő szerv megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel.

(3)158 Az elszámolások elfogadásáról a kezelő szerv a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus levélben – az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével – az ellenőrző igazgatóságot. A kezelő szerv az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás vagy a feladatmutatók teljesítése nem állapítható meg.

18. § (1)159 Az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye, telephelye szerint illetékes igazgatóság kétévente legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén ellenőrzi. Az adott évben ellenőrizendő szolgáltatókat és az ellenőrizendő időszakot az ellenőrző igazgatóság határozza meg. Az ellenőrizendő időszak az ellenőrzés tapasztalatai alapján kiterjeszthető. Az ellenőrző igazgatóság soron kívüli ellenőrzést is lefolytathat. Az ellenőrzést a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén az elszámoló adatlap másolatának az ellenőrző igazgatósághoz történő beérkezését követő 60 napon belül kell lefolytatni. Az ellenőrzés kiterjed a tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, és a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.

(2)160 Az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a fenntartó a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet. Az ellenőrző igazgatóság az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja. Az ellenőrző igazgatóság a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a kezelő szervnek és a fenntartónak, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem fogadott észrevételek indokairól.

(3)161 A kezelő szerv az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását közvetlenül is ellenőrizheti. Az ellenőrzésről a kezelő szerv a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak.

(4) A fenntartó és a szolgáltató köteles a működési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

A működési támogatás visszafizetése

19. § (1)162 Ha fejlesztő foglalkoztatás esetén a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi működési támogatás arányos részét vissza kell fizetni.

(2)163 Ha tanoda esetén

a) a finanszírozási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi feladattámogatásnak a teljesített és a vállalt feladatmutató aránya alapján számított részét,

b) a kötelezően teljesítendő feladatmutatót sem teljesítik, – az a) pontban foglaltakon túl – a tárgyévi alaptámogatásnak a teljesített és a kötelezően teljesítendő feladatmutató aránya alapján számított részét is

vissza kell fizetni.

(3)164 Ha alacsonyküszöbű ellátás, illetve utcai szociális munka esetén a szolgáltatást nem nyújtják a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási terület egészén, vagy nem látják el a finanszírozási szerződésben meghatározott valamennyi feladatot, a tárgyévi működési támogatás arányos részét vissza kell fizetni.

(3a)165 Ha krízisközpont, illetve titkos menedékház esetén nem nyújtják a finanszírozási szerződésben meghatározott valamennyi szolgáltatást, a tárgyévi működési támogatás időarányos részét vissza kell fizetni.

(3b)166 Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan

a) háromnál kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol legfeljebb ezer állandó lakos él,

b) négynél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol ezernél több, de legfeljebb kétezer állandó lakos él,

c) ötnél kevesebb gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol kétezernél több állandó lakos él,

a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított összegét vissza kell fizetni.

(4)167 Ha a Biztos Kezdet Gyerekházban a szolgáltatást adott hónapban átlagosan

a) három vagy négy gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol legfeljebb ezer állandó lakos él,

b) négy, öt vagy hat gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol ezernél több, de legfeljebb kétezer állandó lakos él,

c) öt, hat, hét, nyolc vagy kilenc gyermek veszi rendszeresen igénybe olyan településen, ahol kétezernél több állandó lakos él,

a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított összegének a hiányzó igénybevevők számával arányos részét vissza kell fizetni.

(4a)168 Ha a Biztos Kezdet Gyerekház a szolgáltatást rendszeresen igénybevekőként elszámolt, kötelezően teljesítendő gyermeklétszám tekintetében nem teljesíti a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek összetételével kapcsolatos követelményeket, a tárgyévi működési támogatás adott hónapra számított összeg – a feltételeknek nem megfelelő igénybevevők számával – arányos részének tíz százalékát vissza kell fizetni. Ha a (4) bekezdésben foglaltak is fennállnak, mindkét visszafizetési kötelezettségnek eleget kell tenni.

(5) Ha a működési támogatás egy részét nem a szolgáltató működési vagy fenntartási kiadásaira fordították, a jogellenesen felhasznált működési támogatást vissza kell fizetni.

(6) A működési támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a fenntartó

a) a szükséges nyilatkozatok bármelyikét visszavonta,

b)169 a pályázatban vagy az ahhoz csatolt, illetve a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra, illetve a finanszírozási szerződés nem került volna megkötésre.

(7)170 Ha a kezelő szerv az elszámolást elutasítja, vagy a finanszírozási szerződés megszűnését követően a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a fenntartó vagy a szolgáltató a finanszírozási szerződés megszűnését követően nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést, a tárgyévi működési támogatás teljes összegét vissza kell fizetni.

(8)171 A fenntartó a visszafizetendő működési támogatás összege után a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig – részletfizetési kedvezmény vagy az e rendelet alapján folyósításra kerülő támogatásból részletekben történő levonás (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ügyleti kamatot, késedelem esetén késedelmi kamatot fizet.

20. §172 (1)173 A működési támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a kezelő szerv jogosult. A követelést a fenntartóval írásban kell közölni, egyidejűleg a fenntartót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.

(2) Ha a visszafizetendő támogatás és a fizetendő kamat együttes összege nem éri el az ezer forintot, a tartozást nem kell nyilvántartani és megfizetni.

(3)174 A kezelő szerv a visszafizetésre kötelezett írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére fizetési kedvezményt engedélyezhet. A fizetési kedvezmény időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Ha a fenntartó a kezelő szerv által meghatározott feltételeket nem teljesíti, a kezelő szerv a fizetési kedvezményt visszavonja.

(4)175

21. §176 (1) A visszafizetendő működési támogatás és annak kamata a folyósítandó működési támogatásból levonásra kerül.

(2)177 Ha a visszafizetendő működési támogatás, illetve annak kamata a folyósítandó működési támogatásból nem vonható le, és a kezelő szerv részletfizetést sem engedélyezett, a fenntartó a visszafizetendő működési támogatást és kamatait legkésőbb a követelés közlését követő 15 napon belül, a benyújtott elszámolás alapján visszafizetendő támogatást és kamatait az elszámolás benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni.

(3) A fizetési kedvezmény visszavonása esetén a fenntartó a visszafizetendő működési támogatást és kamatait a fizetési kedvezmény visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni.

(4)178 Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének és kamatfizetési kötelezettségének a (2), illetve (3) bekezdésben foglaltak szerint nem tesz eleget, a kezelő szerv felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számláira.

(5)179 A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás behajtása érdekében a kezelő szerv megkeresi az állami adóhatóságot.

21/A. §180 (1) Fenntartóváltozáskor az engedélyest átadó fenntartó által az átadott engedélyes után visszafizetendő támogatás és kamatai megfizetésére az engedélyest átvevő fenntartót is kötelezni kell, ha az engedélyest átadó fenntartóval szemben a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzösszegre vezetett végrehajtás részben vagy egészben eredménytelen volt.

(2) A kezelő szerv a fenntartóváltozást megelőzően az engedélyest átvevő fenntartó kérelmére – az engedélyest átadó fenntartó egyidejű értesítése mellett – tájékoztatást nyújt az engedélyest átadó fenntartó által az engedélyes után visszafizetendő támogatás és fizetendő kamat összegéről.

(3) Az engedélyest átvevő fenntartó fizetési kötelezettségének teljesítésére a 19–21. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)–(4)181

(5)182

23. §183 Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a titkos menedékházak 2024–2026. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2023. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2026. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2026. december 31-éig tart.

24. §184 (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 19. § (3b) bekezdését a 2014. évi működési támogatás elszámolása, ellenőrzése és visszafizetése során is alkalmazni kell.

(2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 20. § (2) bekezdését a 2015. január 1-jén fennálló tartozásokra is alkalmazni kell.

25. §185 2017. január 1-jétől a megkötött finanszírozási szerződésekbe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal helyébe az SZGYF lép be, az azokból származó – korábban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek az SZGYF-et illetik, illetve terhelik.

26. §186 A Biztos Kezdet Gyerekházak 2024. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2022. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2024. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatás támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2024. december 31-éig tart.

27. §187

28. §188 (1) 2019. augusztus 1-jétől a Biztos Kezdet Gyerekházra és tanodára megkötött finanszírozási szerződésekben az SZGYF helyébe a TEF lép be, a szerződésekből származó – korábban az SZGYF-et megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek a TEF-et illetik, illetve terhelik.

(2) A Biztos Kezdet Gyerekház és a tanoda támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat kezeléséről szóló szerződést a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter és a TEF főigazgatója 2019. augusztus 31-ig köti meg.

29. §189 E rendeletnek a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 23. §-a és 28. §-a alapján a felek a Biztos Kezdet Gyerekház és a tanoda esetében a finanszírozási szerződéseket a Módr. hatálybalépésétől190 számított 60 napon belül módosítják.

30. §191 A központi költségvetés által biztosított vissza nem térítendő támogatásra való jogosultság, illetve a támogatás mértékének meghatározása során a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a szolgáltatást rendszeresen igénybe vevők számától, a tanodaszolgáltatás esetében a feladatmutató teljesítésétől, valamint mindkét szolgáltatás esetében a közösségi rendezvények megtartásától

a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel,

b) a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti egészségügyi válsághelyzettel,

c) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel, valamint

d) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint veszélyhelyzettel

érintett minden megkezdett hónapra vonatkozóan el kell tekinteni.

31. §192 2021. január 1-jétől a megkötött finanszírozási szerződésekbe az SZGYF helyébe az NSZI lép be, az azokból származó – korábban az SZGYF-et megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek az NSZI-t illetik, illetve terhelik.

32. §193 (1) Az EFOP-1.2.5-16 Biztos Menedék című pályázat útján támogatott krízisközpont és titkos menedékház esetén a finanszírozási szerződést az e rendelet szerinti pályázati eljárás lefolytatása nélkül kell megkötni, illetve – ha finanszírozási szerződéssel rendelkező krízisközpont vagy titkos menedékház hozott létre félutas házat – a finanszírozási szerződést az e rendelet szerinti pályázati eljárás lefolytatása nélkül kell módosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben

a) a finanszírozási szerződés megkötésére a 10. § (1)–(2a), (5) és (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell,

b) a finanszírozási szerződés megkötésének feltétele, hogy a fenntartó csatlakozzon a kezelő szerv elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez,

c) a fenntartó a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges – a 10. § (2) bekezdése szerinti – dokumentumokat az NSZI felhívásának kézhezvételét követő 20 napon belül küldi meg az NSZI-nek, és

d) a finanszírozási szerződést a projekt fizikai befejezésének határidejét követő naptól, de legkorábban 2022. január 1-jétől a finanszírozási időszak végéig kell megkötni.

Melléklet a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez194

1

Az 1. § (1) bekezdése a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 56. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés b) pont bg) alpontját a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése ikatatta be.

5

Az 1. § (2) bekezdés c) pontját újonnan a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (2) bekezdés d) pontját újonnan a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdés e) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 3. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § (2) bekezdés f)–g) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. § (2) bekezdés h) pontja a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésével megállapított, a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése a) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § (2) bekezdés i) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. § (2) bekezdés k) pontja a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. § (2) bekezdés l) pontja a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 25. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. § (3) bekezdése a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 49. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 2. §-t és a megelőző alcímet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 4. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be.

17

A 3. §-t megelőző alcím a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (1) bekezdése a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (2) bekezdése a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

20

A 3. § (3) bekezdése a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 3/A. §-t megelőző alcímet a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 3/A. § (1) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 3/A. § (2) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése e) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 3/A. § (3) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése f) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 3/B. §-t megelőző alcímet a 322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

28

A 3/B. § (2) bekezdését a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 34. §-a újból hatályon kívül helyezte.

29

A „A tanodák működési támogatása” alcímet (3/C. §) a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

31

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 4. § (4) bekezdése a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § d) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 4. § (5) bekezdés d) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 5. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 31. §-a iktatta be.

34

A 4. § (5) bekezdés e) pontja a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 4. § (5) bekezdés j) pontját a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése g) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 4. § (5) bekezdés k) pontját a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

37

A 4. § (7) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Az 5. § (2) bekezdése a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésével megállapított, a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

40

Az 5. § (3) bekezdése a 419/2051. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Az 5. § (3a) bekezdését a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 225. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

42

Az 5. § (5) bekezdés b) pontját a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 56. § (6) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

43

Az 5. § (5) bekezdés c) pontja a 419/2051. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

44

Az 5. § (5) bekezdés d) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

45

Az 5. § (5) bekezdés f) pontját a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

46

Az 5. § (5) bekezdés g) pontját újonnan a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

47

Az 5. § (5) bekezdés h) pontját a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

48

Az 5. § (5) bekezdés i) pontját a 322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 419/2051. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésével megállapított, a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

50

Az 5. § (8) bekezdését a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 6. § (1) bekezdése a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 6. § (2) bekezdése a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 33. §-ával megállapított szöveg.

53

A 6. § (3) bekezdése a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

54

A 6. § (3) bekezdés a) pontja a 82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. [A 102/2019. (V. 6.) Korm. rendelet 8. § a) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „minisztérium kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „minisztériumnál foglalkoztatott, kormányzati szolgálati jogviszonyban állók” szöveg lép, nem vezethető át.

55

A 6. § (3) bekezdés b) pontja a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 6. § (3) bekezdés c) pontja a 419/2051. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

57

A 6. § (3) bekezdés d) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 11. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

58

A 6. § (3) bekezdés e) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 6. § (5) bekezdése a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 6. § (7) bekezdése a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésével megállapított, a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § j) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

67

A 7. § (2) bekezdés c) pontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

69

A 7. § (3) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 17. pontja hatályon kívül helyezte.

71

A 7. § (5) bekezdés b) pontja a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontja, a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 56. § (5) bekezdés c) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 225. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

72

A 7. § (5) bekezdés c) pont cb) alpontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 18. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 34. §-a iktatta be.

73

A 7. § (5) bekezdés c) pont cc) alpontja a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 7. § (5) bekezdés c) pont cd) alpontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 18. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

75

A 7. § (6) bekezdés a) pontja a 419/2051. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. § d) pontja, a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 7. § (6) bekezdés b) pontja a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 56. § (2) bekezdésével megállapított, a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 16. pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 225. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

78

A 8. § (1) bekezdése a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § k) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 9/A. §-t megelőző alcímet a 381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

87

A 9/A. § (1) bekezdése a 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

89

A 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 10. § (2) bekezdésének bevezető szövegrésze a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

93

A 10. § (2) bekezdés b) pontját a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 10. § (2) bekezdés c) pontja a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 10. § (2) bekezdés e) pontja a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 51. §-a szerint módosított szöveg.

96

A 10. § (2) bekezdés f) pontját a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 33. §-a hatályon kívül helyezte.

97

A 10. § (2) bekezdés g) pontja a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 26. § d) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 10. § (2) bekezdés h) pontja a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított, a 232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

99

A 10. § (2) bekezdés i) pontja a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

101

A 10. § (2) bekezdés k) pontja a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 10. § (2) bekezdésének l) pontját a 114/2009. (V. 29.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

104

A 10. § (2) bekezdés n) pontját a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

105

A 10. § (2) bekezdés q) pontját a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

106

A 10. § (2) bekezdés r) pontját a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 56. § (6) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

108

A 10. § (2b) bekezdését a 381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

111

A 10. § (6) bekezdés b) pontja a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontja aszerint módosított szöveg.

112

A 10. § (6) bekezdés d) pontja a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított, a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

113

A 10. § (6) bekezdés e) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 20. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. §-a iktatta be.

114

A 10. § (6) bekezdés f) pontja a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 12. § g) pontja szerint módosított szöveg.

115

A 10. § (6) bekezdés h) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 20. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

117

A 10. § (6) bekezdés q) pontját a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 20. pontja.

118

A 11. § (1) bekezdése a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 55. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

120

A 11. § (3) bekezdése a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított, a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

121

A 11. § (4) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 22. pontja hatályon kívül helyezte.

122

A 12. §-t a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 23. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be.

124

A 12. § (2) bekezdés a) pontja a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

125

A 12. § (3) bekezdés záró szövegrésze a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. § e) pontja, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

126

A 12. § (3) bekezdés a) pontja a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

127

A 12. § (3) bekezdés b) pontja a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. § d) pontja szerint módosított szöveg.

128

A 13. § (1) bekezdés c) pontja a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdésével megállapított, a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 24. pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 225. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

129

A 13. § (1) bekezdés f) pontja a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

130

A 13. § (2) bekezdése a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

132

A 15. § (1) bekezdés a) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 26. pontja hatályon kívül helyezte.

133

A 15. § (1) bekezdés b) pontja a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

134

A 15. § (1) bekezdés d) pontját a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 26. pontja hatályon kívül helyezte.

135

A 15. § (1) bekezdés f) pontja a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

138

A 15. § (1) bekezdés j) pontja a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 59. §-a szerint módosított szöveg.

140

A 15. § (1) bekezdés l) pontját a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés o) pontja szerint módosított szöveg.

141

A 15. § (1) bekezdés m) pontját a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be.

147

A 16. § (4) bekezdését a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 40. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

149

A 16. § (8) bekezdés nyitó szövegrésze a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése, a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

150

A 16. § (8) bekezdés a) pontját a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 27. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

152

A 16. § (8) bekezdés e) pontját a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

155

A 17. § a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

157

A 17. § (2) bekezdése a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

159

A 18. § (1) bekezdése a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

160

A 18. § (2) bekezdése a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

162

A 19. § (1) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 30. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a iktatta be.

163

A 19. § (2) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 30. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.

164

A 19. § (3) bekezdése a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § v) pontja szerint módosított szöveg.

165

A 19. § (3a) bekezdését a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés o) pontja szerint módosított szöveg.

166

A 19. § (3b) bekezdését a 322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

167

A 19. § (4) bekezdését a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 30. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be.

168

A 19. § (4a) bekezdését a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be.

169

A 19. § (6) bekezdés b) pontja a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

170

A 19. § (7) bekezdése a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

171

A 19. § (8) bekezdését a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 55. §-a iktatta be.

172

A 20. § a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 56. §-ával megállapított szöveg.

173

A 20. § (1) bekezdése a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

174

A 20. § (3) bekezdése a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

175

A 20. § (4) bekezdését a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 40. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

176

A 21. § a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 56. §-ával megállapított szöveg.

177

A 21. § (2) bekezdése a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

178

A 21. § (4) bekezdése a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

179

A 21. § (5) bekezdése a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított, a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

180

A 21/A. §-t a 349/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

181

A 22. § (2)–(4) bekezdését a 140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

182

A 22. § (5) bekezdését a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 56. § (6) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

183

A 23. §-t a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § 31. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 38. §-a iktatta be, szövege a 659/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg.

186

A 26. §-t újonnan a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. §-a iktatta be.

187

A 27. §-t újonnan a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 84. §-a.

190

A hatálybalépés időpontja 2019. július 27.

191

A 30. §-t a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 40. §-a iktatta be, szövege a 28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére