• Tartalom

192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2017.07.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-nek, illetve anyavállalatának, a Daimler AG-nek a Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a Kecskemét belterület 26500 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházásaival függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatósági hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)3 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3)–(4)4

(5) E rendelet 2. § (3)–(4) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(6)5 E rendeletnek a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2011. (III. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

3. §7 E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított rendelkezéseit a Kr. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §8 E rendeletnek a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr1.) 1. §-ával megállapított 1. § (1) és (4) bekezdését, valamint az 1. és 2. mellékletet a Kr1. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

5. §10 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor11 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését12 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §13 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor14 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését15 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez16

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként gyárépítés és annak építményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építésügyi hatósági eljárások

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

9.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

11.

földmérési hatósági eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

12.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

13.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

14.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

15.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

nincs

16.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

17.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások

18.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

19.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez17

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

3.

műemlékvédelem és régészet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

környezetvédelem, természetvédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

5.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6.

közúti közlekedés

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

7.

vasúti közlekedés

közlekedésért felelős miniszter

nincs

8.

polgári légiközlekedés

közlekedésért felelős miniszter

nincs

9.

állami célú légiközlekedés

honvédelemért felelős miniszter

nincs

10.

földtan

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

11.

bányászat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

12.

rendészet

Kecskeméti Rendőrkapitányság

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

13.

tűzvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

15.

katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

16.

talajvédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

17.

erdővédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

18.

egészségügy

illetékes járási hivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

19.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

20.

műszaki biztonság

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

1

A rendeletet a 336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2017. november 10. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 6. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 114. §-át.

4

A 2. § (3)–(4) bekezdését a 2. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (6) bekezdését az 51/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2011. március 31.

7

A 3. §-t a 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés napja: 2013. február 15.

10

Az 5. §-t a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

11

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

12

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

14

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

15

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

16

Az 1. számú melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított, a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 16. § a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére