• Tartalom

21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet

21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet

a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről1

2013.01.09.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A feladat- és hatáskörömbe tartozó területeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából a 2. §-ban meghatározott szakmai díjakat és szakmai elismeréseket (a továbbiakban együtt: elismerés) alapítom.

(2) Elismerés magyar és külföldi állampolgár részére, valamint posztumusz is adományozható.

2. § (1)–(3)2

(4) A terület- és regionális fejlesztés, a térségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként évente 10 db Pro Régió-Díj adományozható március 15-e alkalmából.

(5)3

(6) A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó területen eredményes, példamutató tevékenységet végzett személy szakmai elismerése céljából Miniszteri Elismerés adományozható a március 15-ei, az október 23-ai nemzeti ünnep, és a Köztisztviselők Napja (július 1.) alkalmából. Az elismerést évente 120 személy kaphatja meg.

(7) Az elismerések leírását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A díjak adományozására bárki tehet javaslatot.

(2)–(5)4

(6) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Pro Régió-Díj Bizottság rangsorolja. A Pro Régió-Díj Bizottság elnöke: a minisztérium területfejlesztésért és területrendezésért felelős szakállamtitkára; tagjai az elnök által a területfejlesztés és területrendezés elismert szaktekintélyei közül felkért további 4–10 személy.

(7)5

(8) A 2. § (6) bekezdésében meghatározott elismerésre vonatkozó javaslatokat a Kitüntetési Bizottság rangsorolja.

(9) A díjak adományozására vonatkozó javaslattétel lehetőségét, valamint az előterjesztésre jogosultak körét tartalmazó felhívást minden évben – a díj átadása előtt legkésőbb három hónappal – a Magyar Közlönyben és a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni. A felhívás azonos formában és tartalommal közzétehető bármely szakmai folyóiratban, szakmai fórumokon is.

(10) Az elismerés adományozására vonatkozó – a jelölt nevét, címét, valamint a díj odaítélését megalapozó eredményeket és részletes szakmai indokolást tartalmazó – javaslatot az elismerés tervezett adományozásának időpontja előtt legalább 45 nappal a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve – a 2. melléklet szerinti – formanyomtatványon kell benyújtani a minisztérium személyügyi ügyekkel foglalkozó szervezeti egységéhez.

(11) A beérkezett javaslatokat a (2)–(8) bekezdésben megjelölt bizottság rangsorolja, és előterjesztést készít a miniszternek az elismerés adományozására.

(12) Az elismerés adományozásához szükséges a megadományozott előzetes hozzájárulása a 2. mellékletben meghatározott személyes adatainak a 6. § (3) bekezdésében meghatározott kezeléséhez, valamint az elismeréssel összefüggő, a 6. § (4) bekezdése szerinti személyes adatai közzétételéhez.

4. § (1)6 A 2. § (4) bekezdésében meghatározott díjjal plakett, továbbá a díjakkal adományozást igazoló oklevél és adóköteles pénzjutalom jár, amelyet a minisztérium biztosít a költségvetéséből.

(2) A 2. § (6) bekezdésében foglalt szakmai elismeréssel adományozó okirat, és ezüstérem jár.

(3)7

(4) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott díjjal járó pénzjutalom összege természetes személy kitüntetése esetén személyenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap hatszorosa, szervezetnek való adományozása esetében tizenkétszerese.

(5)8

5. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott vezető adja át.

(2) Az elismerést ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg, újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott díj elnyerése óta ért el.

(3) A posztumusz elismerés átvételére a 3. § (2)–(7) bekezdésében meghatározott bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.

6. § (1) Nem adományozható elismerés olyan személynek, aki jogerős fegyelmi büntetés, vagy jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) Méltatlanná válik a díjakra, akit a bíróság jogerős ítélettel a közügyektől, vagy – ha az elismerés a foglalkozással összefüggő tevékenységnek szólt – a foglalkozásától eltiltott. A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.

(3) Az elismerések adományozásáról és visszavonásáról a minisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, munkahelyét és beosztását, az adományozott elismerés fajtáját és az átadás időpontját.

(4) Az elismerés adományozását és visszavonását – amely tartalmazza a megadományozott nevét, munkahelyét és beosztását, az elismerés megnevezését, a szakmai díjak esetében az elismerés adományozásának indokát, valamint az elismerés esetleges visszavonásának tényét, indokát és időpontját – a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)9

(3)–(4)10

1. melléklet a 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelethez

1–3.11
4. Pro Régió-Díj
A plakett bronz öntvény, erős plasztikájú, kör alakú, 125 mm átmérőjű. Az egyik oldalán egy kis település található a tájban a fölé repülő angyallal, a másik oldalán a Kárpát-medence karéjából kiemelt Magyarország cizellált domborzati látványképe található a Pro Régió felirattal.
5–9.12
10. Miniszteri Elismerés
Az érem ezüstből készül, átmérője 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta aláírása, felette a „Gróf Széchenyi István” felirat, mellette két oldalon tölgy-, illetve babérág látható. Hátoldalán a Lánchíd, alatta a Széchenyi család címere és jelmondata, valamint a Hitel című műből származó idézet helyezkedik el, amelyet „A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER” felirat és babérkoszorú vesz körül.

2. melléklet a 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelethez

Javaslat elismerés adományozására
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet alapján a javasolt elismerés megnevezése:
Az elismerés adományozására javasolt neve:     
Születési helye:     
Születési ideje (év, hó, nap):     
Anyja neve:     
Iskolai végzettsége:     
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):     
Munkaköre, illetve beosztása:     
Köztisztviselő esetén besorolása:     
Lakcíme:     
Értesítési telefonszáma:     
A jelölt korábban kapott kitüntetései (állami és miniszteri kitüntetés):     
A kitüntetés átadásának javasolt időpontja:     
A kitüntetés adományozásának javasolt alkalma (nemzeti ünnep, egyéb):     
A javaslat indoklása (3–5 mondatban)*
Dátum: 200..................................................
Javaslattevő neve:     
Javaslattevő munkahelye:     
Javaslattevő aláírása:     
1

A rendeletet a 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet 24. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2014. február 3. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 25. §-a alapján a 2014. február 3-át megelőzően kezdődött, és ezt követően is folyamatban lévő elismerés adományozásával kapcsolatos eljárásra a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 11/2008. (VII. 5.) KHEM rendelet szabályait kell alkalmazni.

2

A 2. § (1)–(3) bekezdését az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (5) bekezdését a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (2)–(5) bekezdését az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (7) bekezdését a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (3) bekezdését az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 13. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (5) bekezdését a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 7. § (2) bekezdését a 11/2010. (III. 18.) NFGM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 2. §-a.

10

A 7. § (3)–(4) bekezdését az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. melléklet 1–3. pontját az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 13. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. melléklet 5–9. pontját a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére