• Tartalom

214/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

214/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2009.01.01.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének f)–h) pontjában, az 5. § (1) bekezdésének b) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az NFH fogyasztóvédelmi hatóságként ellenőrzi
a) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, 5. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 6. §-ában,
b) a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (2)–(4) bekezdésében és 5. §-ában,
c) az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1)–(4) bekezdésében és 4–5. §-ában,
d) a fogyasztóknak szánt termékekre vonatkozó biztonságossági követelményeket tartalmazó, külön jogszabályban
foglalt rendelkezések betartását, és az Fgytv.-ben meghatározott szabályok szerint eljár ezek megsértése esetén.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) A (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

2. § Az R. 8. § (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Kormány
c) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 76. § (2) bekezdésében,
e) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 113. § (2) bekezdésében,
f) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 12. § (3) bekezdésében
fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH központi szervét jelöli ki.
(3) A Kormány
c) 2009. június 30-áig a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 5. §-ában,
d) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 10. számú melléklete A) pontjának 11. alpontjában,
g) a Gyftv. 18. §-a (6) bekezdésének második mondatában,
fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.”

3. § Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az NFH azon szerve végzi, amely az adott döntést hozta.
(2) A közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata esetén az erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az NFH központi szerve végzi.
(3) A hatósági szerződés közzétételét az NFH azon szerve végzi, amely az adott szerződést megkötötte.
(4) A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt az NFH központi szerve által üzemeltetett honlapot kell érteni.”

4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. – e rendelet 2. §-ával megállapított – 8. § (2) bekezdésének e) pontja 2009. július 1-jén lép hatályba.

5. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének a) és c) pontja, valamint

(2)2 2009. október 31-én hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdés d) pontja.

(3)3 2009. július 1-jén hatályát veszti az R. 8. § (3) bekezdés c) pontja.

6. § (1) A békéltető testületi tagok díjazásáról szóló 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az „Fgytv. 31. §-ának (4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Fgytv. 31. §-ának (3) bekezdésében” szöveg lép.

(2) Az R.

a) 6. § (1) bekezdésének d) pontjában az „az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége” szövegrész helyébe az „a termékek biztonságosságának és megfelelőségének” szöveg,

b) 8. § (4) bekezdésében a „(4) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(6) bekezdésének” szöveg

lép.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 188. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 5. § (2) bekezdése a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdését a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére