• Tartalom

215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól1

2016.01.01.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szerinti békéltető testület (a továbbiakban: testület) tagjai megbízatásának lejártát százhúsz nappal megelőzően a testület elnöke (a továbbiakban: elnök) megállapítja az új testület tagjainak számát, azon belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok minimális számát, továbbá az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött tagoknak az Fgytv. 21. § (3) bekezdésében foglalt korlátozás szerinti, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekre (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi egyesületek) és a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarára, valamint a megyei (fővárosi) agrárkamarára (a továbbiakban együtt: kamarák) eső számát, és kezdeményezi az új testület megalakítását.

2. §3 (1) A testület tagjainak számát a testülethez benyújtott kérelmek számának és jellegének figyelembevételével kell meghatározni.

(2)4 A jogász szakképzettséggel rendelkező tagok minimális számát az Fgytv. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell meghatározni.

3. § (1)5 Az új testület tagjainak kijelölését a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi egyesületek) általi kijelölés tekintetében hirdetmény közzétételével, a kamarák általi kijelölés tekintetében pedig felhívás kibocsátásával kell kezdeményezni.

(2)6 A testület illetékességi területén működő fogyasztóvédelmi egyesületeket legalább egy megyei (fővárosi) napilapban közzétett hirdetményben kell jelölésre felhívni, megjelölve egyúttal a testületbe általuk kijelölendő összes tagok, valamint azon belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok minimális és az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött tagok maximális számát. A hirdetményt a békéltető testületek honlapján, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

(3)7 A testület illetékességi területén működő kamarákat közvetlenül írásban kell felhívni a testületi tagok kijelölésére, megjelölve egyúttal a testületbe az adott kamara által kijelölendő összes tagok, valamint azon belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok minimális és az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött tagok maximális számát. Az egyes kamarák által kijelölendő tagok arányát a testület megbízási ideje alatt a testülethez benyújtott kérelmek jellege alapján kell meghatározni.

(4)8 A fogyasztóvédelmi egyesületek jelölésre vonatkozó javaslatait a hirdetmény megyei (fővárosi) napilapban történő közzétételétől számított harminc napon belül, a kamarák általi kijelölést a felhívás kézhezvételétől számított negyvenöt napon belül kell írásban benyújtani az elnökhöz. Határidőben benyújtottnak minősül a határidő utolsó napján postára adott javaslat, illetve kijelölés is.

3/A. §9

4. § (1)10 A fogyasztóvédelmi egyesület a jelölésre vonatkozó javaslatában nyilatkozik arról, hogy

a) megfelel az Fgytv. 2. § e) pontjában foglalt feltételeknek,

b) a testület illetékességi területén működik,

c) mely személyt vagy személyeket jelöl testületi tagnak,

d) mely személy látja el a képviseletét a kijelölésről történő szavazás során.

(2)11 A jelölésre vonatkozó javaslathoz mellékelni kell

a) a jelölt nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja,

b)12 a jelölt felsőfokú iskolai végzettségéről és szakképzettségéről szóló okirat másolatát, továbbá az annak megfelelő szakterületen szerzett, legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolatát,

c) az Fgytv. 22. § (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány (a továbbiakban: hatósági bizonyítvány) – adattovábbítási kérelemre az elnök részére történő – kiadása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,

d)13 az Országos Bírósági Hivatal elnökének adatszolgáltatását arról, hogy a jelölt nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság hatálya alatt,

e) a jelölt nyilatkozatát az Fgytv. 24/A. §-a szerinti függetlenség, pártatlanság és titoktartási kötelezettség vállalásáról,

f)14 a jelölt nyilatkozatát arról, hogy a jelölést megelőző három év során állt-e, és milyen időtartamban állt munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban az őt jelölő egyesülettel vagy annak tagjával.

g)15 a jelölt életkorát igazoló hatósági igazolvány másolatát.

5. § (1) A jelölésre vonatkozó javaslatot és annak mellékleteit az elnök megvizsgálja. Hiányosan benyújtott javaslat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

(2)16 Elkésett javaslat nem fogadható be. Az elkésett javaslat elutasításáról az elnök három napon belül írásban értesíti az azt benyújtó fogyasztóvédelmi egyesületet.

6. §17 Érvénytelen a jelölésre vonatkozó javaslat, ha nem tartalmazza a 4. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat, vagy ha abban egyetlen személyt sem jelölnek érvényesen. A javaslat érvénytelenségéről az elnök három napon belül írásban értesíti az azt benyújtó fogyasztóvédelmi egyesületet.

7. §18 (1) Az érintett személy jelölése érvénytelen, ha

a) a jelölésre vonatkozó javaslat a jelölt tekintetében nem tartalmazza a 4. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,

b) a jelölésre vonatkozó javaslat beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül a jelölt vonatkozásában nem érkezik meg az elnökhöz a hatósági bizonyítvány,

c) a 4. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a jelölt nem felel meg az Fgytv. 22. § (1) bekezdésében foglalt valamely alkalmassági feltételnek,

d) a 4. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a jelölttel szemben az Fgytv. 22. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró ok áll fenn, vagy

e) a hatósági bizonyítvány alapján megállapítható, hogy a jelölttel szemben az Fgytv. 22. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti valamely kizáró ok áll fenn.

(2)19 A jelölés érvénytelenségéről az elnök három napon belül írásban értesíti a javaslatot tevő fogyasztóvédelmi egyesületet.

8. § (1)20 Eredménytelen a békéltető testületi tagokra vonatkozó jelölés, ha a fogyasztóvédelmi egyesületek összesen nem javasoltak érvényesen

a) legalább a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú személyt,

b) legalább a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú jogász szakképzettséggel rendelkező személyt,

c) az Fgytv. 25. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő személyt, vagy

d)21 legalább annyi, az általános öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyt, hogy a fogyasztóvédelmi egyesületek által kijelölendő tagok tekintetében megvalósítható legyen az Fgytv. 21. § (3) bekezdése alapján az 1. § szerint megállapított korlátozás.

(2)22 A jelölés eredménytelenségéről az elnök három napon belül írásban értesíti a javaslatot tevő fogyasztóvédelmi egyesületeket.

(3)23 Eredménytelen jelölés esetén öt munkanapon belül ismételten közzé kell tenni a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményt, és ismételten le kell folytatni a jelölési eljárást. Ennek során a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatokat, továbbá a korábban érvényesen jelölt személy ismételt jelölése esetén a 4. § (2) bekezdése szerinti mellékleteket nem kell ismételten csatolni, az eljárásban a korábban benyújtott mellékletek, továbbá az érvényes hatósági bizonyítvány felhasználhatók.

9. §24 A fogyasztóvédelmi egyesületek által kijelölendő tagokról történő szavazás időpontját az elnök eredményes jelölési eljárás esetén a jelölési határidő leteltét követő harminc napon belülre eső munkanapra tűzi ki, és biztosítja a lebonyolításhoz szükséges tárgyi feltételeket. A kijelölésről jegyzőkönyv készül, amelyhez csatolni kell a jelenléti ívet.

10. §25 (1) A kijelölésről történő szavazás során az érvényesen jelölő fogyasztóvédelmi egyesületek egy-egy, a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott képviselője szavazhat.

(2) Az elnök a kijelölésről történő szavazás során nem láthatja el fogyasztóvédelmi egyesület képviseletét.

(3) A képviseleti jogosultságot az elnök a szavazást megelőzően ellenőrzi.

(4) A fogyasztóvédelmi egyesület képviselője legfeljebb a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú jelöltre szavazhat. Ha a (6)–(8) bekezdés eltérően nem rendelkezik, a kijelölendő testületi tagok száma szerint legtöbb szavazatot kapott jelöltek kerülnek testületi tagként kijelölésre. Nem lehet testületi tag olyan jelölt, aki egy szavazatot sem kapott.

(5) Ha a kijelölendő testületi tag személye szavazategyenlőség miatt nem dönthető el, az egyenlő számú szavazatot kapott jelöltek tekintetében ismételten szavazni kell. Ha az ismételt szavazás nem vezet eredményre, az érintett jelöltek közül az kerül testületi tagként kijelölésre, aki jogász szakképzettséggel rendelkezik. Ha a tagság a szakképzettség alapján sem dönthető el, az érintett jelöltek közül az kerül testületi tagként kijelölésre, aki hosszabb igazolt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

(6) A kijelölés érvénytelen, és a szavazást meg kell ismételni, ha

a) a szavazás során nem kerül sor az Fgytv. 25. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő vagy a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú jogász szakképzettséggel rendelkező személy kijelölésére, vagy

b)26 az Fgytv. 21. § (3) bekezdése alapján az 1. §-ban megállapított számú tagnál több olyan személy kijelölésére kerül sor, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(7) Ha a szavazás megismétlésére a (6) bekezdés b) pontjára tekintettel kerül sor, a megismételt szavazás során az előző szavazás alkalmával legkevesebb szavazatot kapott általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyre vagy – szavazategyenlőség esetében – személyekre, valamint az előző szavazás során szavazatot egyáltalán nem kapott általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött jelöltekre érvényesen nem lehet szavazni. A szavazást egyebekben addig kell folytatni, amíg a kijelölésre kerülő tagok tekintetében teljesül az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött tagok számára vonatkozó korlátozás.

(8) Ha a kijelölés érvényes, de annak során a kijelölendő tagok számánál kevesebb jelölt kap szavazatot, a betöltetlen tagi helyek tekintetében ismételten szavazni kell. Amennyiben a már betöltött helyekre figyelemmel a kijelölendő összes tag tekintetében megállapítható, hogy az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött tagokra vonatkozó létszámkorlát betöltésre került, a megismételt szavazás során az általános nyugdíjkorhatárt betöltött jelöltekre érvényesen nem lehet szavazni.

11. §27 (1)28 A kamarák a békéltető testületi tagokat írásban jelölik ki. A kijelöléshez mellékelni kell a 4. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat.

(2)29

(3) A kijelölést, a mellékelt dokumentumokat, továbbá a hatósági bizonyítványt az elnök megvizsgálja.

(4) Az érintett személy kijelölése érvénytelen, ha vele szemben a 7. § (1) bekezdése szerinti valamely érvénytelenségi ok fennáll.

(5)30 Az érvénytelen kijelölésről az elnök három napon belül írásban értesíti a kijelölő kamarát, és egyúttal felhívja másik személy kijelölésére.

(6)31 Ha valamely kamara határidőben nem teszi meg a kijelölést, vagy nem jelöl ki a felhívásban meghatározott számú testületi tagot, az elnök haladéktalanul írásban felhívja a kijelölés megtételére, a hiányzó számú tag pótlására.

(7)32 A kijelölés érvénytelen, és az elnök írásbeli felhívására a kijelölést az elnök általi felhívást követő tíz munkanapon belül meg kell ismételni, ha

a) a kamarák általi kijelölés során nem kerül sor az Fgytv. 25. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, vagy a 3. § (3) bekezdése szerinti felhívásban meghatározott számú jogász szakképzettséggel rendelkező személy kijelölésére, vagy

b) az Fgytv. 2016. január 1-jétől hatályos 21. § (3) bekezdése alapján az 1. § szerint megállapított korlátozásnak megfelelő számú tagnál több olyan személy kijelölésére kerül sor, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

11/A. §33 (1) A békéltető testületi tagnak jelölt személy az elnöknek a kijelölési eljárás szabályait, illetve a jogát vagy jogos érdekét sértő intézkedése ellen vagy intézkedésének elmulasztása miatt, továbbá a tag jelölésére javaslatot tett fogyasztóvédelmi egyesület, illetve a tagot kijelelő megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara vagy megyei (fővárosi) agrárkamara az elnöknek a kijelölési eljárás szabályait sértő intézkedése ellen vagy intézkedésének elmulasztása miatt kifogást terjeszthet elő.

(2) A kifogást a sérelmezett intézkedésről való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legfeljebb az új testület megalakulásáig kell előterjeszteni az elnöknél, aki azt – a kifogásolt intézkedésre vagy mulasztásra vonatkozó nyilatkozatával és iratokkal együtt – három napon belül továbbítja a fogyasztóvédelemért felelős miniszternek.

(3) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter az iratok megérkezését követően tíz munkanapon belül intézkedik a kifogást megvizsgáló háromtagú tanács (a továbbiakban: tanács) megalakítása iránt. A tanács egyik tagja a fogyasztóvédelmi egyesületek képviselői közül – a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által – felkért személy, másik tagja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, harmadik tagja a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője. A kifogással érintett személy nem lehet a tanács tagja.

(4) A tanács a kifogást tizenöt munkanapon belül vizsgálja meg. A tanács tagjai a kifogás vizsgálata során nem utasíthatóak. Ha a tanács megállapítja e rendelet megsértését, a kijelölési eljárás kifogással érintett szakaszát érvénytelenné nyilvánítja, és a kifogással érintett elnököt annak megismétlésére, illetve a leghatékonyabb intézkedés foganatosítására hívja fel, aminek a kifogással érintett elnök haladéktalanul köteles eleget tenni. A tanács az alaptalan kifogást elutasítja. A tanács tagjai a kifogás vizsgálata során tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartásra kötelesek.

12. §34 Ha a testületi tagok kijelölése mind a fogyasztóvédelmi egyesületek, mind a kamarák részéről megtörtént, az elnök összeállítja a testületi tagok listáját, továbbá intézkedik az új testület – a korábbi testületi tagok megbízatásának lejártát követő öt napon belül történő – összehívásáról, az új testület megalakítása, valamint elnökének megválasztása érdekében.

12/A. §35 E rendelet alkalmazásában az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek minősül az a békéltető testületi tagnak jelölt, illetve kijelölt személy is, aki az új testület megalakulásának napjáig tölti be az általános öregségi nyugdíjkorhatárt.

13. §36 (1) A korábbi elnök az újonnan megalakult testület elnökének átadja

a) a békéltető testületi tagokra vonatkozó személyes adatokat tartalmazó, az Fgytv. 22/B. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokat,

b)37 a kijelölési eljárással összefüggő egyéb dokumentumokat, továbbá

c) a testületi tagok listáját.

(2) Az újonnan megalakult testület elnökére vonatkozó, az Fgytv. 22/B. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokat a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére kell megküldeni.

14. §38 (1) A testületi tag megbízatásának az Fgytv. 24. § (1) bekezdés b)–f) pontja alapján történő megszűnése esetén, a tag pótlására irányuló eljárásban,

a)39 ha a tag a fogyasztóvédelmi egyesületek által kijelölt személy volt, a 3. § (2) és (4) bekezdését és a 4–10. §-t,

b) ha a tag a kamarák által kijelölt személy volt, a 3. § (3) és (4) bekezdését és a 11. §-t

kell alkalmazni azzal, hogy a 3. § (2), illetve (3) bekezdésének alkalmazásában kijelölendő összes tagként azoknak a tagoknak a számát kell megjelölni, akik megbízatásának megszűnése miatt pótlásra van szükség.

(2) A tag pótlására irányuló eljárás esetén a tag megbízatásának megszűnéséről való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül, vagy az elnök megbízatásának megszűnéséről való tudomásszerzést követő tizenöt munkanapon belül kell a 3. § szerinti hirdetményt közzétenni, vagy felhívást megtenni.

(3) A tag pótlására irányuló eljárás során kijelölt személy megbízatása a békéltető testület megbízatásának lejártáig szól.

15. § (1)40 A testületi tagok számának megemeléséről, valamint annak mértékéről az elnök dönt. A taglétszám emelésének mértékét úgy kell meghatározni, hogy a testületben továbbra is biztosított legyen a fogyasztóvédelmi egyesületek és a kamarák egyenlő arányú képviselete.

(2)41 A testületi tagok számának megemelésével kapcsolatos eljárásra a 3. § (2)–(4) bekezdését és a 4–11. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 3. § (2), illetve (3) bekezdésének alkalmazásában kijelölendő összes tagként a taglétszám megemelése következtében a fogyasztóvédelmi egyesületek, illetve a kamarák által kijelölendő tagok számát kell megjelölni.

(3)42 A testületi tagok számának megemelésére irányuló eljárás esetén a testületi tagok számának megemeléséről szóló döntést követő öt munkanapon belül kell a 3. § szerinti hirdetményt közzétenni, illetve felhívást megtenni.

16. § E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

17. §43

1

A rendeletet a 170/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2019. szeptember 1. napjával.

2

Az 1. § a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 3. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés a)–b) és i) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés c) és j) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdése a 131/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 152/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (2) bekezdés f) pontja a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdés g) pontját a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

16

Az 5. § (2) bekezdése a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés f)–g) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § a 131/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

19

A 7. § (2) bekezdése a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés f)–g) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 8. § (1) bekezdése a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. § (1) bekezdés d) pontja a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

22

A 8. § (2) bekezdése a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 8. § (3) bekezdése a 131/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 10. § a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 10. § (6) bekezdés b) pontja a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

27

A 11. § a 131/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

28

A 11. § (1) bekezdése a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 11. § (2) bekezdését a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 11. § (5) bekezdése a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 11. § (6) bekezdése a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 11. § (7) bekezdését a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 13. § a 131/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

37

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 14. § a 131/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

40

A 15. § (1) bekezdése a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított, a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 15. § (3) bekezdése a 131/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 11. § e) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 17. §-t a 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére