• Tartalom

22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet

22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról1

2012.02.01.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (4) bekezdésében, valamint a 85. § (5) bekezdés d), f), g), i)–k), m), n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kjt. 85. § (4) bekezdés d) pontja tekintetében az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a)–b)2

c)3

2. § A pályázat kiírása nem kötelező e rendelet 1. számú mellékletének 3–5. munkaköri csoportjában felsorolt munkakörök esetében.

3. § (1) A pályázati felhívásnak a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott körülményeken túlmenően tartalmaznia kell:

a) a jogviszony várható időtartamát,

b) a munkába lépés várható időpontját,

c) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában előírt tájékoztatás jogszabály, illetve kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadható. (3) A pályázati felhívást, valamint az álláshirdetést a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt közzétételi formákon túlmenően a közalkalmazottat foglalkoztató költségvetési szerv honlapján is közzé kell tenni.

4. § (1) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat

a)4 , az NCSSZI főigazgatója esetén a szociál- és a családpolitikáért felelős miniszter,

b)5 a gazdasági vezető, illetve a belső ellenőrzési egység vezetője esetén a szociál- és a családpolitikáért felelős miniszter egyetértésével a közalkalmazottat foglalkoztató költségvetési szerv vezetője,

c) egyéb esetben a költségvetési szerv vezetője

látja el.

(2) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályázatok elbírálása céljából létrehozott bizottság személyesen meghallgatja.

(3) A bizottság az írásba foglalt véleményét is magában foglaló javaslatát köteles a meghallgatást követően 15 napon belül a kinevezési, illetve megbízási jogkör gyakorlója számára megtenni.

5. § (1) E rendelet 1. számú mellékletének 1–5. munkaköri csoportjában felsorolt munkakörök tekintetében nem lehet a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése szerinti kötelező próbaidőt megállapítani akkor, ha a közalkalmazott legalább 10 év, a munkakörével megegyező munkakörben vagy tevékenységi körben megszerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlat kiszámítása során a Kjt. 22. § (3) bekezdésében meghatározott jogviszonyokat és tevékenységeket kell figyelembe venni.

(3) A szakmai gyakorlat időtartamának kiszámítása során a Kjt. 22. § (3) bekezdésében meghatározott jogviszonyok és tevékenységek időtartamát össze kell számítani.

6. § A gyakornoki idővel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységébe tartozó munkakörnek minősül e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 1. és a 2. munkaköri csoport.

7. § (1) Szociológus, illetve szociálpolitikus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani az általa szociális munkás végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel ellátott, a Kjt. 22. § (3) bekezdése szerinti jogviszony tartamát.

(2) Instruktor munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében az általa mérnöktanár, pedagógus vagy andragógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel ellátott, a Kjt. 22. § (3) bekezdése szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani.

8. § Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául

a) jogi szakvizsga,

b) szociális szakvizsga,

c) szakorvosi diploma,

d) mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés,

e) okleveles könyvvizsgálói képesítés,

f) doktori fokozat (PhD, DLA),

g) a tudomány(ok) kandidátusa,

h) a tudomány(ok) doktora,

i) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat, illetve

figyelembe vehető, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

9. § (1) Magasabb vezető:

a)–b)6

c)7

d)8

(2) Vezető:

a)–b)9

c) az RKK szektorvezetője, osztályvezetője, irodavezetője, valamint

d)10 az NCSSZI igazgatóhelyettese, főosztályvezetője és annak helyettese, osztályvezetője és annak helyettese, továbbá csoportvezetője.

(3) A magasabb vezetőt önálló munkakörbe történő kinevezéssel, a vezetőt vezető megbízással kell foglalkoztatni.

10. § Magasabb vezetői kinevezés további feltétele, hogy a magasabb vezető rendelkezzen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, és

a) szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, vagy

b) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és szakirányú szakképesítéssel.

11. § (1) Vezetői feladat ellátására történő megbízás 2 évtől 5 évig terjedő határozott időre adható.

(2) A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott ismételten megbízható vezetői feladat ellátásával.

12. § (1) Az „E”–„J” fizetési osztályba besorolt instruktor közalkalmazottnak „vezető instruktor” cím adományozható.

(2) A „vezető instruktor” cím adományozásának feltételei:

a) legalább 10 éves, oktatás területén eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, szolgálati jogviszony és

b) kiválóan alkalmas minősítés.

(3) A „vezető instruktor” címhez címpótlék jár, melynek mértéke a pótlékalap 50%-a.

13. § (1) Az orvos és szakorvos közalkalmazottnak „főorvos” cím adományozható.

(2) A „főorvos” cím adományozásának feltételei:

a) legalább 10 éves, egészségügyi ellátás területén eltöltött munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, szolgálati jogviszony és

b) kiválóan alkalmas minősítés.

(3) A „főorvos” címhez címpótlék jár, melynek mértéke a pótlékalap 50%-a.

14. § (1) A szociológus, szociálpolitikus, szakreferens, pszichológus, tudományos tanácsadó munkakört betöltő közalkalmazottnak „vezető szociológus”, „vezető szociálpolitikus”, „vezető szakreferens”, „vezető pszichológus”, „vezető tudományos tanácsadó” cím adományozható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címek adományozásának feltételei:

a) a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben, munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban megszerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat és

b) kiválóan alkalmas minősítés.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott címekhez címpótlék jár, melynek mértéke a pótlékalap 50%-a.

15. §11

16. § A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységébe tartozó munkakörnek minősül e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 1. és a 2. munkaköri csoport.

17. § (1) A teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkahelyen töltenie a munkahelyén legalább napi 3 órán át ionizáló sugárexpozíció kockázatának kitett közalkalmazottnak.

(2) A teljes napi munkaidőből – a munkáltató rendelkezése szerint – legalább 6 órát kell a munkahelyen töltenie annak a közalkalmazottnak, aki teljes munkaidejében testnedvek, szövetek vételét és vizsgálatát végzi.

18. § Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket az 1. számú melléklet állapítja meg.

19. § (1) A titkár(nő) munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a munkakör betöltéséhez rendelkeznie kell Európai Számítógép-használói Jogosítvánnyal (ECDL-bizonyítvány).

(2) A (fő)könyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgálói

vizsgát igazoló oklevelet.

20. § (1) A kinevezésben feltüntetett további szakképesítés hasznosításának mértékétől függetlenül illetménynövekedés illeti meg a közalkalmazottat, ha:

a) számítástechnikai szervező, szoftverfejlesztő, informatikus, szervező munkakörben foglalkoztatják, és a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett közgazdasági,

b) orvosi szakasszisztens, fogászati asszisztens munkakörben foglalkoztatják, és a munkakör ellátásához szükséges szakképzettségen felül egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett,

c) instruktor munkakörben foglalkoztatják, és a munkakör ellátásához szükséges felsőfokú iskolai végzettsége vagy szakképzettsége mellett pedagógus vagy andragógus

szakképzettséggel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben további feltétel, hogy a közalkalmazott által betöltött munkakörhöz szükséges képesítés, egészségügyi főiskolai képzés keretében nem szerezhető meg.

21. § A vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótlékát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

22. § (1) A munkaköri feladatain túlmenően oktatási feladatokat is ellátó közalkalmazottnak az adott hónapra oktatói pótlék adható, amennyiben a hónapban legalább 20 órát oktat, és

a) az oktatási tevékenységet a költségvetési szervvel fennálló közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel folytatja, vagy

b) az oktatott ismeretek közvetlenül összefüggnek a költségvetési szervnél ellátott feladatokkal.

(2) Az oktatói pótlék mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott pótlékalap 25 %-a.

23. §12

24. § (1) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)13

1. számú melléklet a 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelethez

Munkakörök

Munkakörök

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1. Szakértői munkaköri csoport

számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szoftverfejlesztő informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

revizor (belső ellenőr)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

közgazdász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

szociológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

szociálpolitikus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

mérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

munkavédelmi szakmérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

statisztikus

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

manager

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

felelős szerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

kommunikációs vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

programvezető, vezető koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szakértő, tanácsadó ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szakreferens

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

referens

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

jogász, jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

orvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

szakorvos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

vegyész

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

biofizikus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

biokémikus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

ergonómus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

andragógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

instruktor I.

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

felnőttképzési ügyintéző, referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

tudományos tanácsadó

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

tudományos főmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

tudományos munkatárs

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

tudományos segédmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

közegészségügyi-járványügyi felügyelő

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

egyéb magasan képzett ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

2. Ügyintézői munkaköri csoport

jogi előadó

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

oktatástechnikus

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

kommunikációs asszisztens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

programasszisztens, koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

könyvtáros

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

informatikus, programozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

informatikus szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

informatikus, számítógép hálózat üzemeltető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

humánpolitikai szervező

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

humánerő-gazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

társadalombiztosítási ellenőr

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

gazdasági ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

műszaki, igazgatási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

(fő)könyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

előadó

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

instruktor II.

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

könyvtáros asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

asszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

szakasszisztens (orvosi)

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

fogászati asszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

ápoló (szakápoló)

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

ápolási asszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

főnővér (klinikai, osztályos) (vezetői megbízás nélkül)

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

főápoló

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

orvosírnok

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

tűzrendész

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

polgári védelmi munkakörben foglalkoztatott

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

képzési szakasszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

munka- és tűzvédelmi előadó

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

általános gazdasági ügyintéző

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

3. Irodai és ügyviteli munkaköri csoport

anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

titkár(nő)

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

adminisztrátor

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

iratkezelő, iktató

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

pénztáros

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

telefon-, telex-, telefaxkezelő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

kiadványszerkesztő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

4. Szolgáltató jellegű munkaköri csoport

rendezvényszervező szakasszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

(fő)szakács

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

kézilány

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

műszerész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

kőműves

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

villanyszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

bútorasztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

épületasztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

személygépkocsi-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

tehergépkocsi-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

autóbusz-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

gondnok

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

raktáros

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

vagyonőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

karbantartó

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

kertész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

nyomdász

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

anyaggazdálkodó, anyagbeszerző

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

5. Kisegítő munkaköri csoport

portás, recepciós

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

hivatalsegéd, kézbesítő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézménytakarító

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

segédmunkás

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

állatgondozó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelethez14

A vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(az illetményalap %-ában)

A Regionális Képző Központoknál:

 

 

 

A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnél:

 

igazgatóhelyettes

200

főosztályvezető

200

főosztályvezető-helyettes

150

osztályvezető

150

osztályvezető-helyettes

100

csoportvezető

100

1

A rendeletet a 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet 49. §-a hatályon kívül helyezte 2014. március 15. napjával.

2

Az 1. § a)–b) pontját a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § c) pontját az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (1) bekezdés a) pontja az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szövge. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 23. § (2) bekezdését.

6

A 9. § (1) bekezdés a)–b) pontját a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 23. § (2) bekezdését.

7

A 9. § (1) bekezdés c) pontját az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 9. § (2) bekezdés c) pontját az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. § (2) bekezdés a)–b) pontját a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 23. § (2) bekezdését.

10

A 9. § (2) bekezdés d) pontja a 24/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 15. §-t az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 23. §-t a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 24. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 23. § (2) bekezdését.

13

A 24. § (2)–(3) bekezdése a 24. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére