• Tartalom

22/2008. (II. 28.) FVM rendelet

22/2008. (II. 28.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról1

2013.10.23.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatás: a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) 4. cikkében meghatározott támogatás;

b) egységnyi támogatás: az R. 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott érték;

c) támogatási küszöbérték: az R. 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott mennyiség;

d) referencia időszak: a 2006/2007. gazdasági év;

e)2 termelői szervezet: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b)–c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a tanácsi rendelet 125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet;

2. §3 (1) Támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki:

a) a tárgyévben egységes területalapú támogatásra (a továbbiakban: SAPS) vonatkozó kérelmet nyújtott be, és kérelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részben vagy teljes egészében jóváhagyta, azaz SAPS jogosult,

b) a tárgyévben termelői szervezet tagja és az ebből eredő, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló miniszteri rendeletben foglalt kötelességeit teljesítette, valamint

c) 2a referencia időszakban közvetve termelői szervezeten keresztül kapott zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatás figyelembevételével az e rendelet melléklete alapján kiszámított, az MVH támogatási jogosultságot megállapító döntésével rendelkezik.

(2) Támogatást igényelhet az a mezőgazdasági termelő is, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. § (1) E rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap.

(2) A támogatási jogosultság kiszámításának módját e rendelet melléklete tartalmazza.

(3) A termelőnek a referencia időszakban, a termék vonatkozásában kifizetett támogatás tekintetében a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 29-i 1535/2003/EK bizottsági rendelet 29. cikk (2) bekezdésében meghatározott információkról, a feldolgozóipari támogatások igénybevételéről és a támogatási rendszerben részt vevő feldolgozók jelentési és nyilvántartási kötelezettségeiről szóló 12/2006. (II. 2.) MVH közlemény 34. melléklete szerint megküldött jelentésekben szereplő összegeket kell figyelembe venni.

(4)4

4. §5

5. § (1)6

(2) A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell csatolni:

a) a tárgyévben a termelői szervezetben való tagság és a tagsággal járó kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolást, valamint

b)7 egyéb, a jogosultságot igazoló irat, amely lehet hagyatékátadó végzés, vagy jogutód nélküli megszűnést igazoló cégbírósági végzés.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)8

(3)9

7. §10 E rendelet a következő közösségi jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,

b) a Bizottság 1122/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

8. §11 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: módosító rendelet] megállapított 2. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatályba lépésekor12 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Melléklet a 22/2008. (II. 28.) FVM rendelethez

A támogatási jogosultság kiszámításának módja

x

= a termelők támogatási jogosultsága

a

= a termelőnek a referencia időszakban a termék vonatkozásában kifizetett támogatás összege

b

= a referencia időszakban a termék vonatkozásában a 155/2004. (X. 22.) FVM rendelet alapján kifizetett összes támogatás

c

= a termékre vonatkozó támogatási küszöbérték és egységnyi támogatás szorzata

 

x = a/b * c * 1,036

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 20. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § e) pontja a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a 2010. március 14. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén kell alkalmazni.

3

A 2. § a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdését a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a 2010. március 14. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén kell alkalmazni.

5

A 4. §-t a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a 2010. március 14. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén kell alkalmazni.

6

Az 5. § (1) bekezdését a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a 2010. március 14. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén kell alkalmazni.

8

A 6. § (2) bekezdése e rendelet 6. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (3) bekezdését a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 7. § a 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet 14. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a 2010. március 14. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén kell alkalmazni.

11

A 8. §-t a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés időpontja 2013. október 23.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére