• Tartalom

23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet

23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet

a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

2008.08.09.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 18. pont a) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatokra, a többcélú kistérségi társulásokra (a továbbiakban: helyi önkormányzati intézményfenntartó),

b) az egyházi jogi személyre, társadalmi szervezetre, alapítványra, közalapítványra, egyesületre és más jogi személyre, országos kisebbségi önkormányzatra, közhasznú társaságra, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságra, nonprofit gazdasági társaságra és a közoktatási feladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra, a nem állami felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban: nem állami intézményfenntartó),

c) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban: állami felsőoktatási intézményfenntartó), valamint

d) az a)–c) pont alatt felsoroltak (a továbbiakban együtt: fenntartó) által fenntartott – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 20–22. §-ában, valamint 33. §-ában meghatározott – közoktatási intézményekre (a továbbiakban: intézmény).

A Programtanács

2. § (1) Az informatikai eszközökkel kapcsolatos, jelen rendeletben érintett fejlesztési feladatok összhangjának megteremtése érdekében az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) Programtanácsot működtet.

(2) A Programtanács a miniszter szakmai tanácsadó testületeként működik, ügyrendjét saját maga határozza meg, és azt a miniszter hagyja jóvá. Az ügyrendet az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) honlapján nyilvánosságra kell hozni 2008. szeptember 30-ig.

(3) A Programtanács három tagból áll, tagjait a miniszter bízza meg feladatuk ellátásával, és dönt visszahívásukról. A megbízatás elfogadással jön létre. A tagokat tevékenységük ellátásáért díjazás nem illeti meg. A Programtanács tagja a jelen rendelet feladataival összefüggésben a miniszter által nem utasítható.

(4) A Programtanács feladata, hogy a közoktatás területét érintő szoftver-akkreditációs eljárás szabályainak meghatározására, az akkreditációs jog visszavonására vonatkozóan – az ügyrendje alapján – javaslatot tegyen a miniszternek. A miniszter döntését a Minisztérium honlapján 2008. szeptember 30-ig nyilvánosságra kell hozni.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Informatikai és szakmai fejlesztések támogatása

3. § (1) A fenntartó legfeljebb 2400 Ft/fő támogatást igényelhet az általa fenntartott intézménynek az egy–tizenhárom évfolyamán az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló, valamint a kollégiumi ellátásban részesülő tanulói után. A kollégiumban tanulót a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. számú melléklet 15. pont f) alpontjában meghatározott számítási mód szerint kell figyelembe venni.

(2) A fenntartó az óvodába járó gyermekek létszáma után legfeljebb 1200 Ft/fő támogatást igényelhet.

(3) A fenntartó az alapfokú művészetoktatási intézményben tanulók után legfeljebb 600 Ft/fő támogatást igényelhet. Az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulót a költségvetési törvény 3. számú melléklet 15. pont e) alpontjában meghatározott számítási mód szerint kell figyelembe venni.

(4) A támogatást a fenntartó

a) informatikai eszközökre,

b) a nevelési, pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében szereplő eszközökre, taneszközökre,

c) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. MKM rendelet) 7. számú mellékletben meghatározott eszközökre, berendezésekre és felszerelésekre,

d) a közoktatásról szóló törvény 8. § (3) bekezdés d) pontja alapján a 2008/2009. tanévben a nevelési oktatási intézményekben az 5. évfolyamon először megszervezésre kerülő nem szakrendszerű oktatás érdekében, a kooperatív pedagógiai módszerek és a projektmódszer tanórai megvalósításához és a pedagógiai munkát támogató portfóliók elkészítéséhez szükséges szemléltetőeszközök elkészítésének költségeihez

[a továbbiakban a b)–d) pontban meghatározott eszközök együtt: szakmai eszköz] igényelheti.

(5) A fenntartó a támogatást az intézménnyel egyeztetve a (4) bekezdésben meghatározott szakmai, informatikai és taneszközök pótlására, korszerűsítésére, fejlesztésére, valamint azok üzemeltetésére, működtetésére használhatja fel.

(6) E rendelet alkalmazásában informatikai eszközön hardvereket és szoftvereket kell érteni. Kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható, vagy a miniszter által akkreditált szoftver vásárolható. Kereskedelmi forgalomban kapható szoftver akkor vásárolható, ha azt a tanuló fejlesztéséhez az intézmény a nevelési, pedagógiai programjában meghatározott pedagógiai céloknak megfelelően használja.

(7) A támogatás nem használható fel olyan szoftverre, amely használatára az intézmény a „Tiszta szoftver” program alapján jogosult, illetve hardverek esetében további bérleti konstrukció létesítésére.

(8) Az akkreditált szoftverekre összesen a támogatásból tanulónként legfeljebb 1400 Ft összeg fordítható. Az egy–tizenhárom évfolyamon általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű oktatásban, valamint kollégiumi nevelésben részesülő tanuló után igényelt támogatásból – tanulónként legfeljebb 1200 Ft/fő összegben – biztosítani kell az adminisztrációs és ügyviteli szoftver működését. Ha az intézmény az akkreditált szoftvert első alkalommal vezeti be, vagy a meglévőt szeretné lecserélni, a fenntartó – az általa fenntartott intézmények képviselőinek részvételével – egyeztető tárgyalást folytat le, amelynek során az intézmények igényeinek összehangolásával kiválasztja a megfelelő szoftvert. Az egyeztető tárgyalásról a részt vevő intézmények és a fenntartó által aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a kiválasztott szoftver megnevezését, amelyet a fenntartó a jegyzőkönyv lezárását követően haladéktalanul megrendel, vagy a megrendelése érdekében szükséges közbeszerzési eljárást haladéktalanul megkezdi. Nem szükséges egyeztető tárgyalást lefolytatni, ha a fenntartó az intézménynél a már bevezetett szoftvert tartja továbbra is alkalmazásban, és azt kívánja frissíteni.

4. § (1) A fenntartó támogatási igényt nyújthat be az általa fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó közoktatási intézmény részére a (3) bekezdésben meghatározott informatikai eszközökre az alábbi feltételek megléte esetén:

a) a pedagógiai szakszolgálat a következő feladatok valamelyikét látja el: tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, országos szakértői és rehabilitációs tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás,

b) az a) pontban meghatározott feladatok ellátása szakmailag és szervezetileg önálló intézmény vagy intézményegység keretében történik.

(2) A fenntartó legfeljebb 70 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok ellátására pedagógus-munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján.

(3) A fenntartó a támogatást személyi számítógép, notebook és táska, pendrive, scanner, fénymásológép, router, valamint kereskedelemben kapható szoftver megvásárlására fordíthatja.

(4) A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet, valamint nevelési tanácsadást ellátó intézmény fenntartója legfeljebb 300 000 Ft/intézmény támogatást igényelhet a Wechsler Gyermek Intelligenciateszt-készlet (WISC-IV) megvásárlásához, valamint akkreditált WISC-IV tanfolyamon való részvétel képzési díjához. Képzésre a támogatás akkor fordítható, ha a képzésen részt vevőt az intézmény főállásban, pedagógus munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatja.

5. § (1) Ha a fenntartó 3000 fő alatti lakosságszámú településen tart fenn nevelési-oktatási feladatot ellátó közoktatási intézményt, akkor támogatási igényt nyújthat be az óvodai, általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézménye részére szakmai, informatikai és taneszközre a következő feltételek megléte esetén:

a) az intézmény nem rendelkezik a 11/1994. MKM rendelet eszköz- és felszerelés jegyzékében felsorolt eszközökkel és azt kívánja pótolni,

b) az intézmény a meglévő eszközeit, berendezéseit kívánja korszerűsíteni vagy lecserélni,

c) óvodai, iskolai csoportok, osztályok számának, létszámának növelése miatt új eszközöket igényel,

d) az intézménynek feladatbővülés miatt új eszközöket igényel.

(2) A fenntartó intézményenként legfeljebb 2 000 000 Ft támogatást igényelhet azzal, hogy a támogatás az egyes fenntartók között differenciáltan és elsősorban a (3) bekezdésben meghatározott szempontoknak való megfelelés arányában, valamint a település lakosságszáma alapján kerül megállapításra.

(3) A pályázatok elbírálása a beküldött adatlapok, mellékletek és a közoktatási információs rendszerben nyilvántartott adatok alapján feladatellátási helyenként történik. A benyújtott támogatások elbírálásánál a következő szempontoknak való megfelelés előnyt jelent:

a) az intézményt három vagy több tagból álló társulás tartja fenn,

b) a kiválasztott eszközöket a gyermek, tanuló használja a nevelő, oktató munka során,

c) a hiányzó szakmai eszközök az intézmény további működése szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak,

d) a településen az intézmény kizárólagosan lát el óvodai, általános iskolai feladatot,

e) az intézmény több település tekintetében lát el óvodai, általános iskolai feladatot,

f) az intézmény a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott mindkét mutató szempontjából hátrányosnak minősülő településen működik,

g) az intézmény kihasználtsági mutatója eléri a 80%-ot,

h) az intézmény integráltan látja el a testi, érzékszervi fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását,

i) az intézmény 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú településen működik,

j) az általános iskolai feladat ellátása egységes iskolai oktatás keretében történik.

(4) A támogatási javaslat kialakításának további prioritása: szakmai eszközök, taneszközök, informatikai eszközök.

A támogatás igénylése, folyósítása és elszámolása

6. § (1) A fenntartó a 3. §-ban meghatározott támogatásra vonatkozó igényét az 1. számú mellékletben szereplő tartalommal, a 4. § szerinti támogatási igényét a 2. számú mellékletben szereplő tartalommal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) honlapján közzétett adatlapon valamennyi melléklettel együtt egy eredeti és egy másolati példányban postai úton 2008. szeptember 10-ig nyújtja be:

a) a helyi önkormányzati intézményfenntartó – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján – a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága megyeszékhelyen működő szakterületi feladatot ellátó szervezeti egységéhez (a továbbiakban: Igazgatóság),

b) a nem állami intézményfenntartó – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján – az Igazgatósághoz,

c) az állami felsőoktatási intézményfenntartó a Minisztérium részére.

(2) Az adatlaphoz csatolni kell:

a) az intézményvezető nyilatkozatát arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

b) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy igényléskor sem neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedékes, meg nem fizetett köztartozása,

c) a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy az Igazgatóság a b) pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja,

d) az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozatot.

(3) A fenntartó 2008. szeptember 1-jei tényleges, a beírási naplóba beírt létszám alapján nyújtja be a támogatási igényét.

(4) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása alapján, valamint az e rendeletnek való megfelelés szempontjából megvizsgálja a támogatási igényt, és szükség esetén a beérkezéstől számított öt napon belül, nyolcnapos határidővel hiánypótlásra, módosításra hívja fel a fenntartót. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja, és erről 2008. szeptember 30-ig értesíti a fenntartót. Az e bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell az állami felsőoktatási intézmény esetében is.

(5) Az Igazgatóság a helyi önkormányzati intézményfenntartók adatlapjait a 3. számú melléklet alapján összesíti, és 2008. október 5-ig papíralapon és elektronikus formában is megküldi az Önkormányzati Minisztérium részére, valamint az 1–2. számú melléklet szerinti adatlapokat másolatban, a 4–5. számú melléklet alapján összesített adatokat elektronikusan és postai úton is továbbítja a Minisztérium részére. A támogatás folyósításáról az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben 2008. október 25-ig gondoskodik a költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. pont a) alpontja szerinti jogcím előirányzat terhére.

(6) Az Igazgatóság a nem állami intézményfenntartók adatlapjainak feldolgozása alapján a fenntartók adatlapjait másolatban és a 4–5. számú melléklet alapján összesített adatokat 2008. október 5-ig megküldi a Minisztérium részére, továbbá a támogatást nyert fenntartókat értesíti a megítélt támogatások összegéről. A Minisztérium a támogatás folyósításához szükséges fedezetet az Igazgatóság részére 2008. november 10-ig a költségvetési törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. előirányzat-csoportszám „Humánszolgáltatások normatív állami támogatása” előirányzata terhére biztosítja.

(7) A Minisztérium az állami felsőoktatási intézményfenntartó részére 2008. november 10-ig intézkedik a költségvetési törvény XX. fejezet 11. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére történő előirányzatok átcsoportosításáról.

7. § (1) A helyi önkormányzati intézményfenntartó az 5. § szerinti támogatási igényét a 6. számú mellékletben szereplő tartalommal az OKM Támogatáskezelő honlapján közzétett adatlapon valamennyi melléklettel együtt egy eredeti és három másolati példányban postai úton 2008. szeptember 10-ig nyújtja be az Igazgatósághoz. A hiánypótlások és az elutasítások tekintetében alkalmazni kell a 6. § (4) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy az Igazgatóság a támogatási igényeket egy eredeti és kettő másolati példányban 2008. október 1-jéig küldi meg az OKM Támogatáskezelő részére.

(2) A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az 5. § szerinti támogatási igényét a 6. számú mellékletben szereplő tartalommal az OKM Támogatáskezelő honlapján közzétett adatlapon, valamennyi melléklettel együtt egy eredeti és két másolati példányban postai úton 2008. szeptember 10-ig nyújtja be az OKM Támogatáskezelőhöz.

(3) A támogatási igényt a 6. számú melléklet szerint a következők szerint kell benyújtani:

a) a közoktatási információs rendszerben meghatározott feladatellátási helyre nyújtható be igénylés;

b) az egyes feladatellátási helyekre a 6. számú melléklet A) vagy a B) pontja szerint lehet benyújtani igénylést; mind az A), mind a B) pont szerinti igényléssel egyidejűleg lehetőség van a 6. számú melléklet C) pontja alapján kiegészítő támogatást igényelni; a C) pont alapján önállóan igénylés benyújtására nincs lehetőség;

c) az ellátott feladat alapján a 6. számú melléklet D) és E) pontja szerint adatokat kell közölni.

(4) A támogatási igények benyújtásakor az adatlaphoz kettő példányban csatolni kell:

a) az intézményvezető nyilatkozatát arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

b) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy igényléskor sem neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedékes, meg nem fizetett köztartozása,

c) a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy az Igazgatóság, a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén a Minisztérium a b) pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja,

d) az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozatot, továbbá

e) másolatban a nem helyi önkormányzati intézményfenntartónak a Vhr. 13. § (7) bekezdés e) pontja és (9) bekezdése szerinti okiratokat, valamint az önkormányzattal létesített közoktatási megállapodást.

(5) Az OKM Támogatáskezelő az e rendeletnek való formai megfelelés szempontjából megvizsgálja a támogatási igényeket, és szükség esetén a beérkezéstől számított öt napon belül, nyolcnapos határidővel hiánypótlásra, módosításra hívja fel a nem helyi önkormányzati intézményfenntartót. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesít, az OKM Támogatáskezelő a támogatási igényt nem továbbítja, és erről 2008. október 1-jéig értesíti a fenntartót és a Minisztériumot.

(6) Az OKM Támogatáskezelő összesítő jelentést készít az 1. § szerinti fenntartói bontásban, intézmény-, valamint feladatellátási hely sorosan összesítve elektronikus formában 2008. október 15-ig megküldi a Minisztérium részére.

(7) A támogatás megítéléséről a Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértőiből álló öt tagú bíráló bizottság az e rendeletben foglaltak figyelembevételével 2008. október 27-ig tesz javaslatot a miniszternek. A bíráló bizottságba két tagot a miniszter, egy-egy tagot az önkormányzati miniszter, a pénzügyminiszter és a szociális és munkaügyi miniszter jelöl. Ha a bíráló bizottság a pályázatok vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a fenntartók – külön felhívásra – kötelesek teljesíteni.

(8) A támogatások odaítéléséről a miniszter nyolc napon belül dönt. A döntés eredményéről minden igénylőt levélben értesíteni kell, illetve a támogatást kapott fenntartók közérdekből nyilvános adatait a Minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(9) A Minisztérium a döntést követően a támogatásra jogosult helyi önkormányzati intézményfenntartók adatlapjait a 2. számú melléklet alapján összesíti, majd a támogatást elnyert helyi önkormányzatok összesített adatait – az önkormányzatok KSH kódjának, településtípus nélküli megnevezésének és az ezer forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével – utalványozás céljából papír alapon és elektronikus formában is 2008. november 5-ig megküldi az Önkormányzati Minisztérium részére. Az Önkormányzati Minisztérium a támogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. pont a) alpontja szerinti forrás terhére biztosítja. A Magyar Államkincstár a támogatást az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján 2008. november 25-ig folyósítja.

(10) A nem állami intézményfenntartók esetén a támogatást – a Minisztérium utalványozása alapján – az Igazgatóság a költségvetési törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. előirányzat-csoportszám „Humánszolgáltatások normatív állami támogatása” című előirányzat terhére 2008. november 25-ig folyósítja.

(11) Az állami felsőoktatási intézményfenntartók részére a Minisztérium 2008. november 25-ig intézkedik a költségvetési törvény XX. fejezet 11. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére történő előirányzatok átcsoportosításáról és folyósításáról.

Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések

8. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény települési önkormányzat fenntartásában működik, a pályázathoz csatolni kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a képviselő-testület elfogadta az önkormányzati intézkedési tervet és az önkormányzati minőségirányítási programot, meghatározva a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, a gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás kapcsolatát (a továbbiakban együtt: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések). E rendelkezéseket önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a társulási tanács elnöke adja ki.

(2) A fővárosi, megyei fenntartásban működő nevelési-oktatási intézmények tekintetében arról kell nyilatkozatot csatolni, hogy az önkormányzati minőségirányítási program tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.

(3) A nyilatkozatoknak ki kell terjedni arra is, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések az óvodai nevelési programba, illetve iskolai, kollégiumi pedagógiai programba történő beépítését azok jóváhagyásával kapcsolatos eljárás során vizsgálták.

(4) Ha a fenntartó, a társulási tanács elnöke a nyilatkozatot megfelelő döntés hiányában nem vagy nem a meghatározott tartalommal tudja kiadni, a pályázathoz csatolni kell azt a nyilatkozatot, hogy elkészítik a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, megjelölve, hogy a képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács melyik ülésén tárgyalja azt, illetve elvégzik a nevelési programok, pedagógiai programok esélyegyenlőségi szempontból történő felülvizsgálatát.

(5) Ha a nevelési-oktatási intézmény nem önkormányzati fenntartásban működik, a pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a pályázatot, amelyhez csatolják a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket az általa fenntartott óvoda nevelési programja, iskola, kollégium pedagógiai program tartalmazza, illetve annak vállalását, hogy beépítik azokat.

(6) Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos testületi, fenntartói hatáskörbe tartozó döntéseket – az intézményi átszervezések, megszűnések, fenntartói jog átadása eseteit kivéve – 2008. augusztus 31-ig lehet meghozni. Az intézményi átszervezések, megszűnések, fenntartói jog átadása esetén a döntéshozatal határideje 2008. szeptember 30-a. A döntések alapján a nevelési programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok felülvizsgálatát és fenntartói jóváhagyását 2008. december 31-ig lehet elvégezni.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiányában a pályázat érdemben nem bírálható el.

(8) Az e §-ban meghatározott nyilatkozat benyújtása annak tudomásul vételét is jelenti, hogy valótlan nyilatkozat esetén, vagy a nyilatkozatban vállaltak nem teljesítése esetén – e tényfeltárást követő évben – a fenntartó által benyújtott bármilyen közoktatási célú pályázatot érdemi elbírálás nélkül el kell utasítani.

Közös rendelkezések

9. § (1) Az e rendeletben meghatározott valamennyi határidő a postára adás utolsó napját, továbbá az elektronikus kitöltés esetében az adatbázis lezárását jelenti.

(2) Minden támogatási igénylés benyújtásának feltétele, hogy az igényléskor megadott adatok megegyezzenek a közoktatási információs rendszerben nyilvántartott adatokkal, valamint a Vhr. 12/A. § (4) bekezdésében felsorolt valamennyi okirat megtekinthető legyen az adatbázis internetes felületén. A létszámalapon történő igénylés további feltétele a tanulói és pedagógus azonosító szám intézményi szintű nyilvántartása.

(3) A fenntartó és az intézmény köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(4) A fenntartó a támogatást köteles az e rendeletben meghatározott célra és arra az intézményére fordítani, amelyre a támogatást elnyerte.

(5) A fenntartó az 5. § alapján kapott támogatást a megítélt eszközökre köteles fordítani.

(6) A fenntartók a támogatás felhasználásáról – kivéve a (7) bekezdésben foglaltakat – legkésőbb 2008. december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje, valamint a Vhr. rendelkezései szerint kötelesek elszámolni.

(7) A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2009. június 30-ig lehet felhasználni, amelyről 2009. december 31-i fordulónappal kell elszámolni a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje, valamint a Vhr. rendelkezései szerint.

(8) Kötelezettségvállalásnak minősülnek az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 67. pontjában leírtak, különösen a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés. Kötelezettségvállalásnak kell elfogadni a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben leírtak alapján a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetményt, megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívást.

(9) Az állami felsőoktatási intézményfenntartó a Minisztérium részére, más fenntartó az Igazgatósághoz nyújtja be a támogatással kapcsolatos pénzügyi elszámolását.

(10) Ha a fenntartó a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást visszafizetni a következők szerint: a helyi önkormányzati intézményfenntartó a központi költségvetés javára, a nem állami intézményfenntartó a területileg illetékes Igazgatóságon keresztül a Minisztérium részére, az állami felsőoktatási intézményfenntartó közvetlenül a Minisztérium számára. A fel nem használt és kötelezettségvállalással sem terhelt maradványt a fenntartó köteles az e bekezdés szerint visszafizetni.

(11) Visszafizetés esetén a támogatást kamatokkal terhelten kell visszafizetni. A kamat mértéke az Áht., valamint a Vhr. által meghatározott összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell felszámítani.

(12) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenőrzés során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az Áht., a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az Áht., valamint a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(13) A fenntartóknak – az OKM Támogatáskezelő által végzendő monitoring tevékenységhez szükséges – adatszolgáltatási kötelezettségük van a támogatás folyósítását követő öt évben. A támogatás céljának szakmai megvalósulását – jogszabályban meghatározott szervek mellett – az OKM Támogatáskezelő is jogosult a helyszínen ellenőrizni. Az OKM Támogatáskezelő az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenőrzést írásban kezdeményezi.

(14) A támogatást elnyert fenntartó a „Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok” keretében beszerzett informatikai és szakmai eszközökről az OKM Támogatáskezelő honlapján 2008. november 15-ig nyilvánosságra hozott adatlapot az erre kialakított elektronikus rendszeren keresztül 2009. január 15-ig kitölti, és ezzel egyidejűleg a kinyomtatott adatlapot postai úton – egy eredeti és egy másolati példányban – megküldi az OKM Támogatáskezelő részére. Amennyiben a fenntartó az e bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, az érintett jogcím 2009. évi igényléséből ki kell zárni.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet.

1. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez


Adatlap a 3. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

FENNTARTÓI ADATLAP

Fenntartó neve:

Képviselő neve:

Adószáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜  ⬜  ⬜ ⬜

KSH kódja: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

A számlavezető bank neve:    Bankszámlaszáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ -⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Kapcsolattartó neve:    Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:     Kapcsolattartó faxszáma:

A nem állami intézmény fenntartóra vonatkozó további adat:

Nyilvántartási száma:    


Kelt:....................., 2008. .......................................
....................................................
a fenntartó képviselőjének
cégszerű aláírása


INTÉZMÉNYI ADATLAP

 

Az intézmény

3. § Létszám1 (fő)

 

Sor-
szám2

OM
azono-
sítója

Neve

Székhelye

Óvodás

1–4.
évf.

5– 8.
évf.

9–13. évf.

Kollé-
giumi

AMI3

Támogatási igény
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenntartó 3. § szerinti össz. igénye:

 

 

 ____________
1 Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek, illetve nappali, általános műveltséget megalapozó évfolyamon tanuló tanulók létszámának meghatározásakor a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók létszámát is figyelembe kell venni. A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható közoktatásról szóló törvény 3. sz. melléklete II/3. pontjában foglalt, csoportok szervezéséhez előírt létszámszámítás.
2 A sorok száma igény szerint bővíthető.
3 AMI: Alapfokú művészetoktatási intézmény.

Sor-
szám

Az intézmény

Alapító okirat kelte

Hatályos működési
engedély száma1

Telephelyek
száma

OM azonosítója

Neve

Székhelye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kelt:....................., 2008. .......................................
....................................................
a fenntartó képviselőjének
cégszerű aláírása

Az adatlap beküldendő 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzat és a nem állami intézményfenntartó esetén az Igazgatósághoz,
b) a gyakorló nevelési-oktatási intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények esetén a Minisztériumhoz.

A borítékra írják rá: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása”

Az elektronikus igénylés a http://e-igenyles.omai.hu/ című honlapon történik.


Mellékletek (2 – egy eredeti és egy másolati – példányban):

1. Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
2. A fenntartó nyilatkozata arról, hogy igényléskor sem neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedékes, meg nem fizetett köztartozása.
3. A fenntartó hozzájárulása ahhoz, hogy az Igazgatóság a 2. pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja.
4. Az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozat.


____________
1 Nem helyi önkormányzat esetén kell kitölteni. Ha az intézmény több hatóság területén működik, és a működési engedélyt a nyilvántartást vezető hatóság nem adta ki egységes szerkezetben, akkor az ügyben illetékességgel bíró valamennyi hatóság nevét és a kiadott valamennyi, érvényes és jogerős záradékkal ellátott működési engedély számát meg kell adni.

2. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez


Adatlap a 4. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

FENNTARTÓI ADATLAP


Fenntartó neve:

Képviselő neve:

Adószáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜  ⬜  ⬜ ⬜

KSH kódja: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

A számlavezető bank neve:    Bankszámlaszáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ -⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Kapcsolattartó neve:    Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:     Kapcsolattartó faxszáma:

A nem állami intézmény fenntartóra vonatkozó további adat:

Nyilvántartási száma:Kelt:....................., 2008. .......................................

....................................................
a fenntartó képviselőjének
cégszerű aláírásaINTÉZMÉNYI ADATLAP

8M08384_0

Sor-
szám 1

Az intézmény

Ellátott szakszolgálati feladat2

Alapító
okirat
kelte

Hatályos
működési
engedély
száma3

Telephelyek száma

Logopédia
(L)

Nevelési
tanácsadás
(N)

Szakértői
és rehab biz. (Sz)

OM
azonosítója

Neve

Székhelye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

1 A sorok száma igény szerint bővíthető.
2 Ellátja a feladatot igen/nem.
3 Nem helyi önkormányzat esetén kell kitölteni. A működési engedély csak egységes szerkezetű lehet, és a nyilvántartásért felelős szerv adja ki.

Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási hely cím
(KIR háromjegyű kódja)

Pedagógus-munkakörre
engedélyezett álláshely
(db)

Pedagógus-munkakörben,
teljes munkaidőre átszámított foglalkoztatottak létszáma

Igényelt támogatás

L

N

Sz

L

N

Sz

4. § (2) bek.1

4. § (4) bek.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kelt:....................., 2008. .......................................
....................................................
a fenntartó képviselőjének
cégszerű aláírása


Az adatlap beküldendő 1 eredeti és 1 másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzat és a nem állami intézmény fenntartó esetén az Igazgatósághoz,
b) a gyakorló nevelési-oktatási intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények esetén a Minisztériumhoz.

A borítékra írják rá: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása”

Az elektronikus igénylés a http://e-igenyles.omai.hu/ című honlapon történik.


Mellékletek (2 – egy eredeti és egy másolati – példányban):

1. Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
2. A fenntartó nyilatkozata arról, hogy igényléskor sem neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedékes, meg nem fizetett köztartozása.
3. A fenntartó hozzájárulása ahhoz, hogy az Igazgatóság a 2. pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja.
4. Az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozat.

_____________
1 Számítás: teljes munkaidőre átszámított foglalkoztatottak (L+N+Sz) össz létszáma*70 000 Ft. Intézménysorosan a szorzat eredményét kell beírni.
2 Igényjogosultság esetén intézményenként legfeljebb 300 000 Ft. Az igényelt támogatás összesen: 70 000 Ft*X fő+ 300 000 Ft.

3. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez


Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ....................................................


Megyei összesítő
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3-4. §-aiban meghatározottak alapján

Sor-
szám1

Önkormányzat

Költségvetésről szóló törvény
5. melléklet 18. a) pontja

KSH kód

Neve2

Megítélt támogatási összeg
(Ft)

Összesen:Kelt: ......................, 2008. ........................................
....................................................
cégszerű aláírás

–––––––––––
1 A sorok száma igény szerint bővíthető.
2 Az önkormányzat neve a település típusa nélkül értendő.

4. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez


Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ............................................................
Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó


Országos összesítő
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3. §-ában meghatározottak alapján


8M08387_0

Régió

Fenntartó összes

Érkezett kérelem

Elutasított kérelem

Elfogadott/
továbbított kérelem

(2008/2009-es tanévben
finanszírozott fenntartók
száma)

Határidőn belül

Határidőn túl

Határidőn belül nem küldött
hiánypótlást

Továbbra sem jó adatokkal
teljesítette
a hiánypótlást

Ennyi fenntartó kérelmét fogadta el a Kincstár, ill. ennyiről küldött adatlapot

Közép-magyarországi Régió

 

 

 

 

 

Főváros

 

 

 

 

 

 

Pest Megye

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Nyugat-dunántúli Régió

 

 

 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

 

 

 

 

 

 

Vas

 

 

 

 

 

 

Zala

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Dél-dunántúli Régió

 

 

 

 

 

 

Baranya

 

 

 

 

 

 

Somogy

 

 

 

 

 

 

Tolna

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Közép-dunántúli Régió

 

 

 

 

 

 

Fejér

 

 

 

 

 

 

Komárom-Esztergom

 

 

 

 

 

 

Veszprém

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Észak-magyarországi Régió

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

 

 

 

 

 

 

Heves

 

 

 

 

 

 

Nógrád

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Észak-alföldi Régió

 

 

 

 

 

 

Hajdú-Bihar

 

 

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

 

 

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Dél-alföldi Régió

 

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun

 

 

 

 

 

 

Békés

 

 

 

 

 

 

Csongrád

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

 

 

 

 

 

 Kelt: ............................., 2008. ............................................
....................................................
cégszerű aláírásMegyei összesítő a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3. §-ában meghatározottak alapján

Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ...........................................
Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó

Sorszám1

Fenntartó neve

Megítélt támogatás
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 Kelt:........................................, 2008. ................................................


....................................................
cégszerű aláírás


–––––––––––
1 A sorok száma igény szerint bővíthető.

5. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez


Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ............................................................
Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó


Országos összesítő
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 4. §-ában meghatározottak alapján


8M08389_0

Régió

Fenntartó összes

Érkezett kérelem

Elutasított kérelem

Elfogadott/
továbbított kérelem

(2008/2009-es tanévben
finanszírozott fenntartók
száma)

Határidőn belül

Határidőn túl

Határidőn belül nem küldött
hiánypótlást

Továbbra sem jó adatokkal
teljesítette
a hiánypótlást

Ennyi fenntartó kérelmét fogadta el a Kincstár, ill. ennyiről küldött adatlapot

Közép-magyarországi Régió

 

 

 

 

 

Főváros

 

 

 

 

 

 

Pest Megye

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Nyugat-dunántúli Régió

 

 

 

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

 

 

 

 

 

 

Vas

 

 

 

 

 

 

Zala

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Dél-dunántúli Régió

 

 

 

 

 

 

Baranya

 

 

 

 

 

 

Somogy

 

 

 

 

 

 

Tolna

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Közép-dunántúli Régió

 

 

 

 

 

 

Fejér

 

 

 

 

 

 

Komárom-Esztergom

 

 

 

 

 

 

Veszprém

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Észak-magyarországi Régió

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

 

 

 

 

 

 

Heves

 

 

 

 

 

 

Nógrád

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Észak-alföldi Régió

 

 

 

 

 

 

Hajdú-Bihar

 

 

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

 

 

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Dél-alföldi Régió

 

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun

 

 

 

 

 

 

Békés

 

 

 

 

 

 

Csongrád

 

 

 

 

 

 

Régió összesen:

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

 

 

 

 

 

 Kelt: ............................., 2008. ............................................
....................................................
cégszerű aláírásMegyei összesítő a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 4. §-ában meghatározottak alapján

Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ...........................................
Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó

Sorszám1

Fenntartó neve

Megítélt támogatás
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 Kelt:........................................, 2008. ................................................


....................................................
cégszerű aláírás

––––––––––––
1 A sorok száma igény szerint bővíthető.

6. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez


Adatlap az 5. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

FENNTARTÓI ADATLAP

Fenntartó neve:

Képviselő neve:

Adószáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜  ⬜  ⬜ ⬜

KSH kódja: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

A számlavezető bank neve:    Bankszámlaszáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ -⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

Kapcsolattartó neve:    Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:     Kapcsolattartó faxszáma:

A nem állami intézmény fenntartóra vonatkozó további adat:

Nyilvántartási száma:


Kelt:....................., 2008. .......................................

....................................................
a fenntartó képviselőjének
cégszerű aláírása


INTÉZMÉNYI ADATLAP

A) A 11/1994. MKM rendelet eszközjegyzéke alapján a hiányzó eszközök listája

Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási hely címe
(KIR háromjegyű kódja)

Ellátott feladat

Gyermek/tanuló létszáma

Eszköz
megnevezése

Fogyasztói
ár/db

Beszerzési mennyiség

Igényelt
támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

 B) A 11/1994. MKM rendelet eszközjegyzéke alapján meglévő, korszerűsítést igénylő eszközök listája

Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási hely címe
(KIR háromjegyű kódja)

Ellátott feladat
(óvodai/
általános iskolai)

Gyermek/
tanuló létszáma

Eszköz
megnevezése

Fogyasztói
ár/db

Beszerzési mennyiség

Igényelt
támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

 C)
Funkcionális eszközök listája (taneszközök, informatikai eszközök)

Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási hely címe
(KIR háromjegyű kódja)

Ellátott feladat

Gyermek/
tanuló létszáma

Eszköz
megnevezése

Fogyasztói
ár/db

Beszerzési mennyiség

Igényelt
támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

 


Kelt: ............................, 2008. ..............................

........................................
fenntartó képviselőjének
cégszerű aláírása

D)
A fenntartó feladatellátási helyenként (pályázatonként), óvodai feladatellátás esetén tölti ki.

8M08391_3

OM azonosító:     

KIR feladatellátási hely 3 jegyű kódszáma:     

Szempontok

Igen/Nem

Szöveges válasz

Megjegyzés
(lényegre törő indokolás)

Részt vesz a kötelező feladatellátásban.

 

 

 

Kötelező feladatot lát el több település esetében.

 

Hány település vonatkozásában?

 

Az adott településen kizárólag látja el a feladatot.

 

 

 

240/2006. Korm. rendelet mellékletében meghatározott mindkét mutató szempontjából hátrányosnak minősül.

 

 

 

240/2006. Korm. rendelet mellékletében a társad., gazd. és infrast. mutató szempontjából hátrányosnak minősül.

 

 

 

240/2006. Korm. rendelet mellékletében a munkanélküliségi mutató szempontjából hátrányosnak minősül.

 

 

 

Település lélekszáma:

 

Mennyi? (fő)

 

Gyermekek össz létszáma:

 

Mennyi? (fő)

 

Az eszközök tekintetében az Oktatási Hivatal (régi nevén OKÉV) halasztási engedélyével rendelkezik.

 

Mikor kell teljesíteni? (év)

 

Halasztási engedélyhez beadott ütemtervben foglaltaknak legalább 50%-át teljesítette.

 

 

Ha nem, mi az oka?

Halasztási engedéllyel nem rendelkezik, és hiányzik eszköze.

 

 

Indokolás (felmenőrendszerben jön létre, csoportbővítést valósít meg stb.)

2007-es évre tervezett eszközfejlesztés összege:

 

Mennyi? (Ft)

Ha nem rendelkezik, mi az oka?

2007-es évben tervszerűen felhasznált támogatás összege:

 

Mennyi? (Ft)

Ha nem, akkor mi az oka?

2008-as évre tervezett eszközfejlesztés összege:

 

Mennyi? (Ft)

Ha nem, akkor mi az oka?

2009-es évre tervezett eszközfejlesztés összege:

 

Mennyi? (Ft)

Ha nem, akkor mi az oka?

2003-tól öt év távlatában legalább 20%-kal növekedett-e a gyermeklétszám?

 

 

 

2003-tól öt év távlatában legalább 20%-kal csökkent-e a gyermeklétszám?

 

 

 

2008-tól öt év távlatában legalább 20%-kal növekedik-e a gyermeklétszám?

 

 

 

2008-tól öt év távlatában legalább 20%-kal csökken-e a gyermeklétszám?

 

 

 

Korszerűsíteni kívánt eszközök 10 évnél régebbiek.

 

 

 

Korszerűsíteni kívánt eszközök 20 évnél régebbiek.

 

 

 

Korszerűsíteni kívánt eszközök 30 évnél régebbiek.

 

 

 

A testi, érzékszervi, halmozottan súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek száma:

 

Fogyatékosság típusa és létszám.

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:

 

Mennyi? (fő)

 

Egyéb, méltányolható szempont.

Max. fél oldal terjedelemben, felsorolás jelleggel.


Kelt: ............................, 2008. ..............................
..............................................
fenntartó képviselőjének
cégszerű aláírása
E)
A fenntartó feladatellátási helyenként (pályázatonként), általános iskolai feladatellátás esetén tölt ki.

8M08391_4

OM azonosító:     

KIR feladatellátási hely 3 jegyű kódszáma:     

Szempontok

Igen/Nem

Válasz

Megjegyzés
(lényegre törő indokolás)

Részt vesz a kötelező feladatellátásban.

 

 

 

Kötelező feladatot lát el több település esetében.

 

Hány település vonatkozásában?

 

Az adott településen kizárólag látja el a feladatot.

 

 

 

240/2006. Korm. rendelet mellékletében meghatározott mindkét mutató szempontjából hátrányosnak minősül.

 

 

 

240/2006. Korm. rendelet mellékletében a társad., gazd. és infrast. mutató szempontjából hátrányosnak minősül.

 

 

 

240/2006. Korm. rendelet mellékletében a munkanélküliségi mutató szempontjából hátrányosnak minősül.

 

 

 

Település lélekszáma:

 

Mennyi? (fő)

 

Gyermek, tanuló össz létszáma:

 

Mennyi? (fő)

 

Az eszközök tekintetében az Oktatási Hivatal (régi nevén OKÉV) halasztási engedélyével rendelkezik.

 

Mikor kell teljesíteni? (év)

 

A halasztási engedélyhez beadott ütemtervben foglaltaknak legalább 50%-át teljesítette.

 

 

Ha nem, mi az oka?

Halasztási engedéllyel nem rendelkezik, és hiányzik eszköze.

 

 

Indokolás (felmenőrend-
szerben jön létre, csoport-
bővítést valósít meg stb.)

2007-es évre tervezett eszközfejlesztés összege:

 

Mennyi? (Ft)

Ha nem rendelkezik, mi az oka?

2007-es évben tervszerűen felhasznált támogatás összege:

 

Mennyi? (Ft)

Ha nem, akkor mi az oka?

2008-as évre tervezett eszközfejlesztés összege:

 

Mennyi? (Ft)

Ha nem, akkor mi az oka?

2009-es évre tervezett eszközfejlesztés összege:

 

Mennyi? (Ft)

Ha nem, akkor mi az oka?

2003-tól öt év távlatában legalább 20%-kal növekedett-e a tanulólétszám?

 

 

 

2003-tól öt év távlatában legalább 20%-kal csökkent-e a tanulólétszám?

 

 

 

2008-tól öt év távlatában legalább 20%-kal növekedik-e a tanulólétszám?

 

 

 

2008-tól öt év távlatában legalább 20%-kal csökken-e a tanulólétszám?

 

 

 

Korszerűsíteni kívánt eszközök 10 évnél régebbiek.

 

 

 

Korszerűsíteni kívánt eszközök 20 évnél régebbiek.

 

 

 

Korszerűsíteni kívánt eszközök 30 évnél régebbiek.

 

 

 

Oktatási Hivatal továbbműködési engedélyével rendelkezik.

 

 

 

Ellátja a testi, érzékszervi, halmozottan, súlyos és, halmozottan fogyatékos gyermekeket.

 

Fogyatékosság típusa és létszámuk.

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.

 

Mennyi? (fő)

 

Egyéb, méltányolható szempont.

Max. fél oldal terjedelemben, felsorolás jelleggel.


Kelt: ............................, 2008. ..............................
................................................
fenntartó képviselőjének
cégszerű aláírása

Az adatlap beküldendő 1 eredeti és 3 másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén az Igazgatósághoz,
b) a nem állami intézmények fenntartói és a gyakorló nevelési-oktatási intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

A borítékra írják rá: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása”

Az elektronikus igénylés a http://e-igenyles.omai.hu/ című honlapon történik.

Mellékletek (3 példányban):

1. Az intézményvezető nyilatkozata arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
2. A fenntartó nyilatkozata arról, hogy igényléskor sem neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedékes, meg nem fizetett köztartozása.
3. A fenntartó hozzájárulása ahhoz, hogy az Igazgatóság, a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén a Minisztérium a 2. pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja.
4. Az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozat.
5. A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó másolatban csatolja a Vhr. 13. § (7) bekezdés e) pontja és (9) bekezdése szerinti okiratokat, valamint az önkormányzattal létesített közoktatási megállapodást.
6. A D) és E) pont szerinti adatlapokat – az e rendeletben meghatározott formában – kizárólag papír alapon kell beküldeni.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére