• Tartalom

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet

a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről1

2012.09.01.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § d) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) Az adótanácsadó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit az 1. számú melléklet szerint határozom meg.

(2) Az államháztartási szakügyintéző szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. számú melléklet szerint határozom meg.

(3) A banki befektetési termékértékesítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 3. számú melléklet szerint határozom meg.

(4) A befektetési tanácsadó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 4. számú melléklet szerint határozom meg.

(5) A biztosítási tanácsadó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit az 5. számú melléklet szerint határozom meg.

(6) A biztosításközvetítő szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a 6. számú melléklet szerint határozom meg.

(7) A közösségi-civil szervező szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 7. számú melléklet szerint határozom meg.

(8) A mérlegképes könyvelő szakképesítés és ráépüléseinek szakmai és vizsgakövetelményeit a 8. számú melléklet szerint határozom meg.

(9) A nonprofit menedzser szakképesítés és a nonprofit ügyintéző részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 9. számú melléklet szerint határozom meg.

(10) Az okleveles adószakértő szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a 10. számú melléklet szerint határozom meg.

(11) Az okleveles pénzügyi revizor szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 11. számú melléklet szerint határozom meg.

(12) A pénzügyi és számviteli szakellenőr szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a 12. számú melléklet szerint határozom meg.

(13)2

(14) A pénzügyőr szakképesítés és ráépüléseinek szakmai és vizsgakövetelményeit a 14. számú melléklet szerint határozom meg.

(15) A szakképesített bankreferens szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a 15. számú melléklet szerint határozom meg.

(16) Az üzleti szakügyintéző szakképesítés elágazásainak szakmai és vizsgakövetelményeit a 16. számú melléklet szerint határozom meg.

(17)3

(18) A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés és kifizetőhelyi pénztáros részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a 18. számú melléklet szerint határozom meg.

(19)4

2. § Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel felelősségi körömbe utalt szakképesítések megfeleltetésének szabályait e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza. A 20. számú melléklet rendelkezései nem érintik a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2007. (VII. 30.) PM rendelettel és az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján biztosított jogosultságokat.

3. § Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakképesítések esetében a szakmai bizonyítvány kiegészítőlapokat e rendelet 21. számú melléklete szerint kell kibocsátani.

4. § Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott szakmai követelmények tulajdonságprofiljának szakmai kompetenciáihoz tartozó szakmai ismeretek típusait és szakmai készség szintjeit a 22. számú melléklet határozza meg.

5. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell lefolytatni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint 2013. december 31-ig van lehetőség.

6. § (1) Hatályát veszti a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet, valamint a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 7.) PM rendelet, továbbá a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet módosításáról szóló 20/2005. (VI. 20.) PM rendelet.

(2) Hatályát veszti a pénzügyminiszter ágazatába tartozó akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 20/1998. (VII. 22.) PM rendelet.

(3) Hatályát veszti a nonprofit ügyintéző és a nonprofit menedzser szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 7/1998. (III. 11.) MüM rendelet.

(4) Hatályát veszti a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet mellékletének I. rész 110. számú sora, valamint II. részének az „A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 110. sorszáma alatt kiadott Gazdálkodási menedzserasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei” fejezete.

1. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez5

ADÓTANÁCSADÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    61 344 01 0000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Adótanácsadó
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Elágazások

Nincsenek

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    2512
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Adótanácsadó

1500

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Adótanácsadó
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    –
    Iskolai előképzettség:    felsőfokú (egyetemi/főiskolai) iskolai végzettség.
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    a) a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett végzettséggel, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat;
b) az a) pontban fel nem sorolt egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább két év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    –
    Szakmai alkalmassági követelmények:    –
2.    Elmélet aránya:    70%
3.    Gyakorlat aránya:    30%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    –
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

2512

Adószakértő, szaktanácsadó

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, a rendszeresen ismétlődő feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói munkát végez.
Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.
Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, ellenőrzi, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.
Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében közreműködik az adóhatóságok előtti eljárásokban, képviseletet lát el, az adóbevallásokat ellenjegyzi.
Ismeri, és munkája során alkalmazza a hazai, és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét. Tájékoztatást ad a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről.
Értelmezi és alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat.
A tanácsadó-, vagy más szervezeten belül foglalkoztatott adótanácsadó a vállalkozásnál, illetve az ügyfélnél rendszeresen ismétlődő feladatokra és ügyletekre vonatkozó, megalapozott szakmai ismeretei birtokában ellátja az adótanácsadó munkaköréhez rendelt feladatokat.
Munkájának megszervezésével integrálódik az őt alkalmazó vállalkozás, illetve adótanácsadó szervezet munkájába, érvényesíti az irányadó szakmai és etikai normákat.
Tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikál a környezetével, a felügyeletével megbízott vezető adótanácsadóval, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal.
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2133-06    Adótanácsadási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Megszervezi az adótanácsadói tevékenységet, adótanácsadó szervezeten belül részt vesz az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában.
−    Kialakítja a tevékenység folytatásához szükséges feltételeket, beszerzi a hatósági engedélyeket.
−    Megköti a megbízójával (megbízóival) az adótanácsadói szerződéseket, felméri a kockázatot és szükség szerint biztosítást köt. Munkaadójának érdemi tájékoztatást ad az ügyfélről és az esetleges kockázatokról.
−    Ellátja az adótanácsadási feladatokat, alkalmazza a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat.
−    Érvényesíti az adótanácsadás etikai normáit.
−    Folyamatosan bővíti, naprakészen tartja szakmai ismereteit.
−    Alkalmazza a tevékenység gyakorlására vonatkozó szakmai előírásokat, a piaci követelményeket, a versenytársakat és a piacon kialakult gyakorlatot.
−    Átlátja az adótanácsadói tevékenységet, mint üzleti vállalkozás eredményességét alakító legfontosabb tényezőket, elkészíti a tanácsadói vállalkozása pénzügyi tervét, illetve részt vesz a terv kialakításában.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
A    Az adótanácsadás jogi környezete.
B    Az adótanácsadó tevékenység lehetséges szervezeti formái.
B    Az adótanácsadás, mint szolgáltatás.
A    Az adótanácsadó tevékenység területei.
A    Az adótanácsadó tevékenység folyamata.
B    Az adótanácsadó marketing.
A    Adómorál, adózási etika.
A    Adótanácsadás és felelősség, az adótanácsadás biztosítása.
A    Az adótanácsadás és a pénzmosás.
A    A kommunikáció általános szabályai, a konfliktuskezelés és a problémamegoldás.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése.
5    Hallott szakmai szöveg megértése.
5    Szakmai kommunikáció.
5    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.
4    Adóbevallási szoftverek kezelése.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás.
−    Önállóság.
−    Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:
−    Határozottság.
−    Fogalmazáskészség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
−    Kommunikációs rugalmasság.
−    Prezentációs készség.
−    Segítőkészség.
−    Hatékony kérdezés készsége.
−    Meghallgatási készség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás és megoldás.
−    Problémamegoldás, hibaelhárítás.
−    Gyakorlatias feladatértelmezés.
−    Felfogóképesség.
−    Információ gyűjtés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2126-06    Jogi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Azonosítja a tanácsadói tevékenysége szempontjából releváns tényállási elemeket, a meghatározó összefüggéseket.
−    Értelmezi az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazza a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködik.
−    Különös figyelmet fordít azokra a jogi kérdésekre, amelyek eltérnek a megszokottól, vagy értelmezést igényelnek.
−    Alkalmazza a jogrendszer adózással kapcsolatos fogalmait, azok pontos tartalmát, és figyelemmel kíséri a szakmai gyakorlatból ismert értelmezést.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    A jog és a jogi norma, a jog tagozódása, a jogforrások, a jogforrások érvényessége és hatályossága.
C    Magyarország jogrendje, a jogforrások rendszere, a jogszabályalkotás folyamata és rendje.
B    A polgári jog alapfogalmai. A jogalany, a jogképesség, a cselekvőképesség. A személyhez fűződő jogok rendszere. A dologi jog. A tulajdonjog alapjai (tartalma, a tulajdonjog védelme, a tulajdonjog megszerzése, a tulajdon átruházására irányuló szerződések, az ingatlan nyilvántartás).
B    A kötelmi jog, általános tartalma, a szerződés, a szerződés tartalma, tárgya, a szerződés semmissége és megtámadhatósága. A szerződés teljesítése, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a szerződésszegés és annak jogkövetkezményei. A szerződés megszűnése.
B    A vállalkozási, megbízási és a bérleti szerződés, építési-szerelési szerződés.
B    Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért, és a jogalap nélküli gazdagodásért.
B    A társasági jog alapjai. A gazdasági társaságok alapítására és működésére vonatkozó általános szabályok. A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. A bírósági cégeljárás.
B    A gazdasági társaságok jogutódlással és jogutódlás nélküli megszűnése. A végelszámolás. A csődeljárás és a felszámolás. A bírósági végrehajtás.
B    Egyéb gazdálkodó szervezetek.
D    A szellemi alkotások rendszere. A szerzői jog. Műszaki alkotások jogi védelme (iparjogvédelem).
B    A munkaviszony, a munkaviszony alanyi köre, a munkaviszony keletkezése és időtartama, a munka díjazása, a munkaviszony megszűnése és megszüntetése, a munkaviszonyhoz kötődő sajátos kárfelelősségi szabályok. A munkaviszony, a megbízás és a vállalkozási jogviszony alapvető jellegzetességei.
C    A szabálysértési jog alapjai. Jogkövetkezmények és mentesülés Az adózáshoz és a számviteli fegyelem megsértéséhez kapcsolódó szabálysértési alakzatok.
C    A bűntető jog alapjai. A bűncselekmény és elkövetői. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai. Büntetések és intézkedések. A gazdasági és pénzügyi bűncselekmények.
B    A hazai és a nemzetközi jog kapcsolata, joghatóság, nemzetközi egyezmények, kettős adóztatást elkerülő egyezmények, beruházás-védelmi megállapodások, modellegyezmények. OECD modellegyezmény alapjai, illetőség, korlátlan és korlátozott adókötelezettség.
B    A közösségi jog, forrásai, jogalkotás, rendelet, irányelvek, határozatok, ajánlások, közösségi jogalkotás, esetjog, a közösségi jog és a hazai jog viszonya, az Európai Bíróság döntése.
A    Adóügyi együttműködési szabályok az Európai Unióban, jogsegély irányelv, behajtási irányelv.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése.
5    Hallott szakmai szöveg megértése.
5    Szakmai kommunikáció.
5    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás.
−    Önállóság.
−    Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:
−    Határozottság.
−    Fogalmazáskészség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
−    Kommunikációs rugalmasság.
−    Prezentációs készség.
−    Segítőkészség.
−    Hatékony kérdezés készsége.
−    Meghallgatási készség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás és megoldás.
−    Problémamegoldás, hibaelhárítás.
−    Gyakorlatias feladatértelmezés.
−    Felfogóképesség.
−    Információ gyűjtés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2127-06    Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Felismeri az egyes adókötelezettségekhez kapcsolódó adóigazgatási eljárási cselekményeket, rámutat az adókötelezettségek elmulasztásának következményeire.
−    Önállóan értelmezi és követi az új adójogi eljárási normákat, nyomon követi a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait.
−    Tájékoztatja megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről.
−    Megvalósítható javaslatokat fogalmaz meg megbízójának a hatóságokkal kapcsolatos optimális magatartására.
−    Tanácsot ad megbízójának az adóhatóságokkal kapcsolatos, az ellenőrzések során követendő optimális magatartásra, tájékoztatást nyújt a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
A    A pénzügyi jog rendszere, a pénzügyi ellenőrzés, a hatósági ellenőrzés, az adóellenőrzés.
A    Az államháztartási törvény, az éves költségvetési törvény főbb bevételi forrásokra vonatkozó adatai, a központi és helyi adók szerepe a költségvetési politikában, az előző év főbb bevételi forrásokra vonatkozó zárszámadási adatai.
A    Adójogviszonyok, adórendszer. Adójog, adójogi norma, eljárási és anyagi jogszabályok közötti viszony.
A    Az egyes adókra vonatkozó jogszabályok alapvető fogalmai, normái (személyi, területi, tárgyi hatály, adóalany, adótárgy, adóalap, tételes és százalékos adó, átalányadó, egy- és többkulcsos adóztatás, progresszív adóztatás).
A    Az adók fajtái (közvetlen, közvetett, tárgyi adók, stb.), ezek közgazdasági és adóigazgatási, nyilvántartási szempontból vett jellegzetességei, szerepük a mai magyar költségvetés-politikában.
A    Adózás rendje, az adóeljárás, a közigazgatási eljárás, és más hatósági, bírósági eljárások viszonya. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény általános szabályai és alkalmazása az adóeljárásban.
A    Az adózás folyamata, jogi szabályozása.
A    Az adóeljárásban érvényesülő alapelvek Az adózók és az adóhatóságok, képviselet, jogok, kötelezettségek.
A    Az adóhatóságok hatásköre, illetékessége (általános, különös, kizárólagos illetékesség).
A    Adóhatósági szolgáltatás, igazolások, forgalmi adatok közlése.
A    Bejelentkezés, nyilvántartásba vétel, adóazonosítók.
A    Az adó megállapításának rendje, egyes adó megállapítások, önadózás, munkáltatói, adóhatósági adó megállapítás, adókivetés, adókiszabás, adóbeszedés.
A    Az önadózás elve, gyakorlata, módszere, következményei.
A    A számvitel és az adónyilvántartások kapcsolata, adatszolgáltatás, adótitok.
A    Elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu, elektronikus adóbevallás, adatszolgáltatás, adófizetés, igazolások kérése, fizetési kedvezmény.
A     Adóbevallás általános és különös szabályai, joghatása, javítása, önellenőrzése, nyilatkozat, elévülés.
A    Adófizetés, előleg, elszámolás, határidők, elévülés.
A    Ellenőrzés általában, az ellenőrzés típusai, fajtái, kiválasztás.
A    Az ellenőrzés megkezdése, feltételei, lefolytatása, jogok, kötelezettségek.
A    Hatósági eljárás, adó utólagos megállapítása, tényállás tisztázása, bizonyítékok, bizonyítás, becslés, adókülönbözet, adóhiány.
A     Büntetések, intézkedések, adóbírság, késedelmi pótlék, mulasztási bírság, áru lefoglalás, üzletbezárás.
A    Jogorvoslat, fellebbezés, bírósági felülvizsgálat, felügyeleti intézkedés.
A    Végrehajtás, elektronikus árverés.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése.
5    Hallott szakmai szöveg megértése.
5    Szakmai kommunikáció.
5    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás.
−    Önállóság.
−    Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:
−    Határozottság.
−    Fogalmazáskészség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
−    Kommunikációs rugalmasság.
−    Prezentációs készség.
−    Segítőkészség.
−    Hatékony kérdezés készsége.
−    Meghallgatási készség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás és megoldás.
−    Problémamegoldás, hibaelhárítás.
−    Gyakorlatias feladatértelmezés.
−    Felfogóképesség.
−    Információ gyűjtés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2128-06    Jövedelemadózási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    A gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a döntéshozatalhoz.
−    A bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok, és a szakirodalom áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját, vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót, és együttműködik más tanácsadókkal.
−    Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föltárja azok gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó vállalkozásra gyakorolt hatását.
−    Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.
−    Megbízás alapján, vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó (munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését. Azonosítja az adókockázatokat, javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
A    Személyi jövedelemadó kötelezettségek a belföldi illetőségű személyek körében (az illetőség megállapítása, a korlátlan adókötelezettség, az adó megállapításának módja, az adókötelezettség keletkezésének időpontja, az összevonandó jövedelmek után a számított adó meghatározása, az adóalapot és az adót csökkentő kedvezmények, a családi támogatás, a külön adózó jövedelmek, az értékpapír kölcsönzésből származó, az opciós és a tőzsdei ügyletekből, valamint az értékpapírból származó jövedelmekre vonatkozó szabályok).
B    Jövedelemadó kötelezettség a Magyarországon dolgozó külföldiek körében (illetőség megállapítása, a jövedelemforrásának megállapítása, belföldi forrásból származó jövedelem adóztatása, a kettős adózás esetei, kiküszöbölésük eszközei).
A    Az egyéni vállalkozó adózása (bejelentkezés, működés, megszüntetés).
A    Személyi jövedelemadó előleg levonási és fizetési, bevallási és adatszolgáltatási szabályok.
A    Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás.
A    Egyszerűsített vállalkozói adó.
A    Társasági adó kötelezettségek a belföldi illetőségű társaságok és egyéb adóalanyok körében. Az adó alanyai, az adóalap és az adóalap-módosítások, az elhatárolt veszteség, a számított adó, adómentességek, adókedvezmények, az átalakulásokra, megszűnésre, a pénzügyi eszközök értékelésére és a tőkekivonásra vonatkozó sajátos szabályok.
C    A külföldi vállalkozó adóztatása Magyarországon (telephely, fióktelep, kereskedelmi képviselet). Az adóalap megállapítása, a kettős adózás esetei, kiküszöbölésük eszközei.
B    A külföldiek adóztatásának fontosabb szabályai, nemzetközi egyezmények, az OECD modellegyezmény, a kettős adóztatást kizáró egyezmények, fontosabb EU irányelvek (anya-leányvállalat-, kamat-jogdíj-, fúziós irányelv).
C    Nonprofit szervezetek adózása.
A    A társasági adóelőleg megfizetésének, az adó bevallásának szabályai.
A    A különadó.
A    Szakképzési hozzájárulás.
A    Rehabilitációs hozzájárulás.
A    Munkavállalói-, munkaadói járulék, vállalkozói járulék.
A    A társadalombiztosítási járulékok a belföldi személyek körében, egyéni vállalkozó és társas vállalkozás járulékai. A magánnyugdíj és a magánnyugdíjpénztár. Alkalmi munkavállaló.
A    Egészségügyi hozzájárulás (a belföldi személyek körében).
A    Eljárási szabályok, bevallás.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése.
5    Hallott szakmai szöveg megértése.
5    Szakmai kommunikáció.
5    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás.
−    Önállóság.
−    Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:
−    Határozottság.
−    Fogalmazáskészség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
−    Kommunikációs rugalmasság.
−    Prezentációs készség.
−    Segítőkészség.
−    Hatékony kérdezés készsége.
−    Meghallgatási készség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás és megoldás.
−    Problémamegoldás, hibaelhárítás.
−    Gyakorlatias feladatértelmezés.
−    Felfogóképesség.
−    Információ gyűjtés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2129-06    A közvetett adókkal kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    A gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a döntéshozatalhoz.
−    A bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok, és a szakirodalom áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját, vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót, és együttműködik más tanácsadókkal.
−    Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föltárja azok gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó vállalkozásra gyakorolt hatását.
−    Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.
−    Megbízás alapján, vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó (munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését. Azonosítja az adókockázatokat, javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
A    Az általános forgalmi adó általános szabályai a területi hatályra, a tárgyi hatályra, a termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, az importra és Közösségen belüli beszerzésre, a teljesítés helyére, a Közösségen belüli termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, az export és a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtásra.
B    A nemzetközi fuvarozásra, a távolsági értékesítésre, a vállalkozói készletek határokon át történő mozgatására, a vevői készletekre, az áfa raktárra, a külföldi vállalkozó telephelyére, a háromszög és láncügyletekre, az alkalmazott kereskedelmi paritások jogkövetkezményeire vonatkozó sajátos szabályok.
A    Az általános forgalmi adó általános szabályai, az adófizetési kötelezettség keletkezése, az adóalap, a termékek és szolgáltatások besorolása az adókulcsok alá, az adó alóli mentesség esetei, az adómentes ügyletek köre.
A    Az adólevonási jog, az adólevonási jog feltételei, korlátai, részleges adómentesség, arányosítás.
A    Az adófizetésre kötelezett személye, a fordított adózás esetei, az adó megállapítása, az adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése.
A    A számla kibocsátási kötelezettség, a számlahelyesbítés, a nyugtaadási kötelezettség.
C    Különleges eljárások az általános forgalmi adó rendszerében.
E    A regisztrációs adó alapjai.
A    Az EU általános forgalmi adóra vonatkozó irányelve.
C    A jövedéki szabályozás alapjai, jövedéki adó irányelvek.
E    A Közösségi vámrendszer alapjai (a Vámkódex hatálya, a vámáru, a származás, a beléptetés és a behozatali vámeljárások, a vámérték megállapítás általános szabályai, a vámigazgatás, a vámérték bevallás, a vám kiszabása és megfizetése, a vámbiztosítékok, a vámok visszatérítése és elengedése, a vámmentességek köre, a jogkövetkezmények).
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése.
5    Hallott szakmai szöveg megértése.
5    Szakmai kommunikáció.
5    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás.
−    Önállóság.
−    Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:
−    Határozottság.
−    Fogalmazáskészség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
−    Kommunikációs rugalmasság.
−    Prezentációs készség.
−    Segítőkészség.
−    Hatékony kérdezés készsége.
−    Meghallgatási készség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás és megoldás.
−    Problémamegoldás, hibaelhárítás.
−    Gyakorlatias feladatértelmezés.
−    Felfogóképesség.
−    Információ gyűjtés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2130-06    Egyéb adózási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    A gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a döntéshozatalhoz.
−    A bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok, és a szakirodalom áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját, vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót, és együttműködik más tanácsadókkal.
−    Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föltárja azok gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó vállalkozásra gyakorolt hatását.
−    Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.
−    Megbízás alapján, vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó (munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését. Azonosítja az adókockázatokat, javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    Az illetékek (fajtái, az általános illetékmentesség, az ingyenes és a visszterhes vagyonszerzési illeték, az ezek alóli mentességek, az államigazgatási eljárási illetékek és a mentességek, a bírósági eljárási illeték és a mentességek, az illeték megfizetése, jogkövetkezmények).
B    A helyi adók (fajtái, alapjuk, eljárási rendjük, megfizetésük módja, adóelőlegek, mentességek).
E    A környezetvédelmi termékdíj általános szabályai (a termékdíj köteles termékek köre, az adó alapja termékenként, az adóköteles és adómentes ügyletek köre, az adó bevallása és megfizetése szabályai az adó átvállalására, visszaigénylésére és a láncügyletekre vonatkozó sajátos szabályok kivételével).
E    Környezetterhelési díj.
E    Energiaadó.
E    Kulturális járulék.
B    Luxusadó.
B    A játékadó.
B    Innovációs járulék.
B    A belföldi gépjárművek adója, a külföldön nyilvántartott gépjárművek adózása.
E    A bányajáradék.
E    Különleges helyzetek miatti befizetések.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése.
5    Hallott szakmai szöveg megértése.
5    Szakmai kommunikáció.
5    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás.
−    Önállóság.
−    Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:
−    Határozottság.
−    Fogalmazáskészség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
−    Kommunikációs rugalmasság.
−    Prezentációs készség.
−    Segítőkészség.
−    Hatékony kérdezés készsége.
−    Meghallgatási készség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás és megoldás.
−    Problémamegoldás, hibaelhárítás.
−    Gyakorlatias feladatértelmezés.
−    Felfogóképesség.
−    Információ gyűjtés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2131-06    Számviteli feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Α számvitel alapvető feladatainak, a számvitel alapelveinek, a számvitelben használt alapfogalmak ismeretében végzi tevékenységét.
−    A vállalkozások éves beszámolóiról, az egyszerűsített éves beszámolóról, a mérlegről, a nonprofit szervezetek beszámolóiról, azok felépítéséről és elemeiről megszerzett ismeretei birtokában végzi munkáját.
−    Felhasználja munkájában a vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének felépítéséről, elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló ismereteit.
−    Elemzi a beszámolót, a számviteli, illetve adójogi előírások eltéréseiből adódó különbözetek értékelését, indokoltságának okait.
−    Az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében feltárja, kiemeli, értékeli az adózási összefüggéseket.
−    Különbséget tesz a számviteli elszámolások és az adózáshoz szükséges elszámolások között.
−    Ellenőrzi és értékeli a gazdasági műveletekkel kapcsolatos elszámolások, valamint a bizonylatolás szabályszerűségét.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    A Számviteli törvény. A számviteli alapelvek. Számviteli politika.
C    Az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló. A mérleg formája, tagolása. Az éves beszámoló mérlegének számviteli törvény szerinti felépítése. Az eredménykategóriák, az éves beszámoló eredmény-kimutatása a számviteli törvény szerint. A kiegészítő melléklet. Az üzleti jelentés.
C    A beszámolás és a könyvvezetés kapcsolata.
A    A bizonylati elv, a bizonylati fegyelem, a bizonylat fogalma, alaki és tartalmi kellékei, a bizonylatok megőrzése.
C    Főkönyvi kivonat, eredménykimutatás.
C    A vállalkozás eszközei és forrásai.
C    A számlakeret, a vállalkozások számlarendje, a számlaosztályok kapcsolata.
C    A mérlegtételek értékelésének általános szabályai, az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke.
A    Az értékcsökkenés és az értékcsökkenési leírás, a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés, a terven felüli értékcsökkenés visszaírása, az eszközök értékvesztése, az értékvesztés visszaírása.
B    Az ellenőrzés és önellenőrzések megállapítása és megjelenése a beszámolóban.
B    Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulását meghatározó mutatók értékelése.
C    Nyilvánosságra hozatal és közzététel, a könyvvizsgálat.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
5    Olvasott szakmai szöveg megértése.
5    Hallott szakmai szöveg megértése.
3    Szakmai kommunikáció.
3    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Megbízhatóság.
−    Pontosság.
−    Precizitás.
−    Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
−    Motiválhatóság.
−    Segítőkészség.
−    Határozottság.
−    Interperszonális rugalmasság.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
−    Kommunikációs rugalmasság.
−    Prezentációs készség.
−    Hatékony kérdezés készsége.
−    Meghallgatási készség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Rendszerszemlélet.
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás.
−    Hibaelhárítás.
−    Ellenőrzés.
−    Gyakorlatias feladatértelmezés.

A 61 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2133-06

Adótanácsadási feladatok

2126-06

Jogi feladatok

2127-06

Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás

2128-06

Jövedelemadózási feladatok

2129-06

A közvetett adókkal kapcsolatos feladatok

2130-06

Egyéb adózási feladatok

2131-06

Számviteli feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák
A 61 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Adótanácsadási feladatok,
2. modulzáró vizsga: Jogi feladatok,
6. modulzáró vizsga: Egyéb adózási feladatok,
7. modulzáró vizsga: Számviteli feladatok.
Az Adótanácsadási feladatok 1. modulzáró vizsga és a Jogi feladatok 2. modulzáró vizsga lebonyolításához kötelezően alkalmazandó szóbeli tételsort, valamint az Egyéb adózási feladatok 6. modulzáró vizsga és a Számviteli feladatok 7. modulzáró vizsga lebonyolításához kötelezően alkalmazandó feladatlapokat a PM bocsátja ki az alábbiakban meghatározottak szerint.
1. modulzáró vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2133-06    Adótanácsadási feladatok
A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:
Az adótanácsadási tevékenységgel összefüggő feladatok számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
2. modulzáró vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2126-06    Jogi feladatok
A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:
A magyar jogrendszer felépítése és működése, polgárjogi alapismeretek, a büntetőjog, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályozása; a munkajog, a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
6. modulzáró vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2130-06    Egyéb adózási feladatok
A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:
A tárgy során érintett adónemek adott tényállás alapján történő számszerű meghatározása, az érintett adónemekhez kapcsolódó elméleti kérdések kifejtése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
7. modulzáró vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2131-06    Számviteli feladatok
A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:
A számviteli törvény rendelkezéseinek ismerete, főkönyvi kivonat értelmezése, a vállalkozás eredményének, vagyonának meghatározása komplex feladatok formájában a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.
A 7. Számviteli feladatok modulzáró vizsga alól felmentést kap, aki okleveles könyvvizsgálói oklevéllel, szaktól függetlenül mérlegképes könyvelő bizonyítvánnyal vagy oklevéllel, illetve felsőfokú költségvetési oklevéllel rendelkezik, továbbá akinek felsőfokú iskolai végzettsége alapot ad a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilvántartásba vételre.
A 2. Jogi feladatok modulzáró vizsgarész alól felmentést kap, aki a jogi és igazgatási képzési terület jogász egységes, osztatlan mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkezik, illetve akinek végzettsége a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint megfeleltethető.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
2.    A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2133-06    Adótanácsadási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –
Időtartama:    –
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2126-06    Jogi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –
Időtartama:    –
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2127-06    Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az adóhatóság és az adózók jogainak és kötelezettségeinek pontos ismeretében egy tényállás releváns következményeinek, lehetséges alternatíváinak meghatározása a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közpénzügyek, adózási elvek, alapfogalmak, az adóhatóságok és az adóalanyok jogai és kötelezettségei, az adózás folyamata, az ellenőrzés és önellenőrzés folyamata, az adóigazgatási, végrehajtási eljárás szabályainak számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    60%
2. feladat    40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2128-06    Jövedelemadózási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tárgy tanulása során érintett adónemek és járulékok adott tényállás alapján történő számszerű meghatározása, az érintett adónemekhez kapcsolódó elméleti kérdések kifejtése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A tárgy során érintett adók részletes számonkérése (különösen az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények) a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    60%
2. feladat    40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2129-06    A közvetett adókkal kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az adónemek – általános forgalmi adó, jövedéki adó adott tényállás alapján történő számszerű meghatározása, az érintett adónemekhez kapcsolódó elméleti kérdések kifejtése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A tárgy során érintett adók részletes számonkérése (különösen az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények) a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    60%
2. feladat    40%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2130-06    Egyéb adózási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –
Időtartama:    –
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2131-06    Számviteli feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: –
Időtartama:    –
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 61 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész    5
2. vizsgarész:    10
3. vizsgarész:    25
4. vizsgarész:    25
5. vizsgarész:    25
6. vizsgarész:    5
7. vizsgarész:    5
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A 7. Számviteli feladatok modulzáró vizsgarész alól felmentést kap, aki okleveles könyvvizsgálói oklevéllel, szaktól függetlenül mérlegképes könyvelő bizonyítvánnyal vagy oklevéllel, illetve felsőfokú költségvetési oklevéllel rendelkezik, továbbá akinek felsőfokú iskolai végzettsége alapot ad a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételre.
A 2. Jogi feladatok modulzáró vizsgarész alól felmentést kap, aki a jogi és igazgatási képzési terület jogász egységes, osztatlan mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkezik, illetve akinek végzettsége a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint megfeleltethető.
Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A 3. Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás, a 4. Jövedelemadózási feladatok és az 5. A közvetett adókkal kapcsolatos feladatok vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:
90-100%    jeles (5)
80–89%    jó (4)
70–79%    közepes (3)
60–69%    elégséges (2)
Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.
Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Adótanácsadó

Iratrendezők

X

Irodatechnikai eszközök

X

Számítógép

X

Szkenner

X

Nyomtató

X

Szoftverek

X

Internet hozzáférés

X

Kommunikációs eszközök

X

Ügyintézési eljárásrend

X

Formanyomtatványok

X

Szerződés- és ajánlatminták

X

Jogszabály gyűjtemény

X

VII.
EGYEBEK
A képzés nyelve: magyar.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. § (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete,
Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete.
Az írásbeli vizsgatevékenységek, valamint a beszámításra kerülő modulzáró vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó.
A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.
A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 33. §-a szerinti igazolást oly módon kell kiállítani, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek a vizsga alábbi adatai is:
A modulzáró vizsga száma:
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Modulzáró vizsga vizsgafeladata(i)    Vizsgatevékenység    Elért teljesítmény %
1. vizsgafeladat
2. vizsgafeladat
.................................

2. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez6

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    55 344 01
2.    A szakképesítés megnevezése:    Államháztartási szakügyintéző
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Elágazások

Azonosítószám:

55 344 01 0010 55 01

Megnevezés:

Adóigazgatási szakügyintéző

Azonosítószám:

55 344 01 0010 55 02

Megnevezés:

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    3605
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Államháztartási szakügyintéző

2

II.
EGYÉB ADATOK
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Adóigazgatási szakügyintéző
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    –
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)
    Pályaalkalmassági követelmények:    –
    Szakmai alkalmassági követelmények:    –
2.    Elmélet aránya:    45%
3.    Gyakorlat aránya:    55%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    –
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    –
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)
    Pályaalkalmassági követelmények:    –
    Szakmai alkalmassági követelmények:    –
2.    Elmélet aránya:    45%
3.    Gyakorlat aránya:    55%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    –
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3605

Pénzügyi ügyintéző

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Adóigazgatási szakügyintéző
Az állami adóhatóságnál:
Részt vesz az adóügyi szakfeladatok ellátásban, így különösen:
−    közreműködik az ügyfélszolgálati feladatokban,
−    átveszi, előkészíti, továbbítja az adózók különféle beadványait, kérelmeit,
−    részt vesz az adózók tájékoztatásában,
−    előkészíti, kiadja az adó-, jövedelem- és illetőség igazolásokat,
−    közreműködik a magánszemélyek adóbevallásainak átvételében, feldolgozásának előkészítésében, közreműködik a folyószámla kivonatok egyeztetésében,
−    előkészíti az adóügyi határozatokat.
Részt vesz az illetékügyi feladatok ellátásban, közreműködik az illetékkötelezettség megállapításában, az illeték kivetésében, ellenőrzésében, elősegíti a végrehajtást.
Részt vesz az egyes ellenőrzések előkészítésében, lefolytatásában, így különösen:
−    a magán nyugdíjpénztáraknál tartott, a működés megkezdését megelőző, a bizonylati fegyelem megtartására irányuló ellenőrzések előkészítésében és végrehajtásában.
Közreműködik az adóhatóság behajtási tevékenységében, így különösen:
−    a hátralékállomány alakulásának megfigyelésében, elemzésében,
−    a megkeresésre indított, az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásában, előkészíti a fizetési könnyítésekre vonatkozó határozatok elbírálását.
A gazdaság területén:
−    adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezet,
−    bevallást készít, jogszabályokat alkalmaz,
−    adózással kapcsolatos információkat gyűjt,
−    nyilvántart, adatokat szolgáltat, ellenőrzésre előkészít, ellenőrzésben közreműködik,
−    elemzési feladatokat végez, szervez, ellenőriz.
Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző
Közreműködik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó államháztartási szervezetnél jelentkező feladatok elvégzésében, illetve a költségvetési számviteli beszámoló elkészítésében.
Közreműködik az államháztartás szervezet működése, vagyon használata, hasznosítása során jelentkező tervezési, előirányzat-felhasználási, előirányzat-módosítási, munkaerő-gazdálkodási, készpénzkezelési, könyvvezetési, a beszámolási, illetve egyéb adatszolgáltatási feladatokban.
Közreműködik a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszere, módszere, ideértve a belső információs rendszer kialakításában.
Közreműködik a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésében, illetve rendszeres karbantartásában.
Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Közreműködik a szakmai feladatok érdekében a lehetséges megoldási változatok kidolgozásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, megszerzésében, a gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában.
Közreműködik a megoldandó szakmai feladat specifikálásában, a megoldásra vonatkozó javaslat kidolgozásában.
Gondoskodik arról, hogy a szakmai döntéseket hozók és végrehajtók megismerjék a szakmai feladat pénzügyi feltételrendszerét, a pénzügyi lehetőségeket, korlátokat, tevékenységük pénzügyi következményeit.
Részt vesz a pénzügyi szervezési, irányítási rendszer működtetésében, egyes területeken önállóan is tevékenykedik.
Segíti a szakmai és pénzügyi folyamatokban résztvevők sikeres együttműködését.
A saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és dokumentációját elkészíti.
A saját tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatokat ellát.
Pénzügyi jelentéseket, beszámolókat előkészít.
Az adott feladat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggést keres.
Szakmai útmutatókat, szakirodalmat használ.
Alkalmazza a feladataihoz rendelkezésre bocsátott személyi és tárgyi feltételeket, javaslatot tesz szükséges módosításukra.
Közreműködik a feladatok belső koordinációjában.
Az alkalmazói projekteket, szoftvereket üzemelteti.
Szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat lát el.
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

55 343 01

Üzleti szakügyintéző

55 345 03 0000 00 00

Közösségi-civil szervező

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2643-06    Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    A jövedelemelosztási folyamatok rendszerének ismeretében látja el feladatát.
−    Közreműködik a pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában.
−    Alkalmazza a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat.
−    Alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket.
−    Átlátja az államháztartás rendszerét, az egyes alrendszerek kapcsolatát.
−    Átlátja az államháztartás és a nemzetgazdaság kölcsönös összefüggéseit.
−    Elemzi az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását.
−    Munkája során felhasználja a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati kérdéseit.
−    Átlátja és munkája során alkalmazza az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási feladatait.
−    A társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit ismerve végzi feladatait.
−    Betartja a járulékfizetési szabályokat, átlátja a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat.
−    Betartja az adózási szabályokat.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    Pénzügypolitika helye, szerepe a gazdaságpolitika rendszerében.
B    Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei.
B    Pénzügyi piacok csoportosítása, funkciói.
B    Tőzsde működése, szerepe.
B    Magyar állampapírpiac működése.
B    Nemzetközi pénzügyi kapcsolat.
B    Közpénzügyek elmélete.
C    Az államháztartási törvény tartalma.
C    Az államháztartás mint gazdálkodási rendszer.
C    A központi költségvetés és az intézményi költségvetések.
C    Az elkülönített állami pénzalapok.
C    Társadalombiztosítási alapok.
C    Helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok költségvetése.
B    Államháztartás összevont mérlege.
B    A gazdasági fejlődés meghatározó elemei.
C    Járulékrendszer.
C    Hitelpolitika.
C    A magyar társadalombiztosítási rendszer.
B    Biztosítás fogalma, kockázatok csoportosítása és kezelése.
C    Társadalombiztosítás feladatai (nyugdíjbiztosítási ellátások, a felosztó-kirovó és tőkefedezeti rendszer, az állam szerepvállalása a különböző nyugdíjrendszerekben és tb.-finanszírozás).
C    Jelenlegi nyugdíjrendszerünk (kötelező tb. rendszer, a nyugellátások fajtái).
C    A magánnyugdíjpénztári szolgáltatások és működésük.
C    Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak szolgáltatása és működése.
C    Egészségbiztosítási feladatok (egészségügyi ellátások intézményrendszere és finanszírozási forrásai).
C    Egészségügyi hozzájárulás.
C    Hatáskör és illetékesség (eljáró közigazgatási szerv kijelölése).
C    Az első fokú eljárás megindítása.
C    Az ügyfél fogalma, hatáskör és illetékesség megállapítása, megkeresés.
C    A tényállás tisztázása, tárgyalás (határidő számítása, igazolás).
C    A közigazgatási szerv határozata (alakja, tartalma, közlése).
C    Határidők számítása, képviselet, kizárás.
C    Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás.
B    Jogorvoslatok.
C    Adózási rendszer.
C    Adóigazolvány és adónyilvántartás, a határozat módosítása és visszavonása.
C    Fellebbezés.
B    A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
5    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Adóbevallások készítésének gyakorlata.
4    Adónaptár-kezelés készsége.
4    Szakmai kommunikáció.
Személyes kompetenciák:
−    Döntésképesség.
−    Rugalmasság.
−    Megbízhatóság.
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás (pontosság).
Társas kompetenciák:
−    Nyelvhelyesség.
−    Kapcsolatteremtő készség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás és -megoldás.
−    Hibaelhárítás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1997-06    Vállalatgazdálkodási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Alkalmazza a legfontosabb gazdasági-jogi előírásokat (jogszabályok, egyezmények, egyéb előírások).
−    Alkalmazza a jogszabályokhoz való hozzáférés módszereit, technikai eszközeit.
−    Betartja a szervezetek belső rendjének, szabályzatainak jogi kereteit.
−    Betartja azokat az alapvető fontosságú jogszabályokat, melyek a gazdálkodás főbb kereteit meghatározzák.
−    Felismeri a marketing funkció tartalmát, szerepét, a marketing stratégia kialakításának folyamatát.
−    Felismeri a marketing mix elemeit és tartalmát a termék és szolgáltatás marketinget, az ármarketinget és az értékesítési utak marketingjét.
−    Értelmezi a gazdasági fogalmakat, felismeri a mikro- és makrogazdasági összefüggéseket, az üzleti környezet összetevőit és hatásait.
−    Jellemzi az üzleti vállalkozások működését, ismerteti a vállalkozások stratégiájának jelentőségét, folyamatát, alkalmazható módszereit.
−    Az innováció, a logisztikai rendszer vállalati működését, folyamatait, alkalmazott módszereit ismerve látja el feladatát.
−    Meghatározza a vezetők helyét, szerepét a szervezetekben, ismerteti a vezetői munka összetevőit; a döntéshozatalt és a vezetés feladatrendszerét.
−    Megismeri a vállalkozások szervezeti rendszerét, a szervezetek alkotórészeit, felépítésüket, típusait.
−    Megismeri az emberi erőforrás tartalmának, összetevőinek rendszerét a vállalkozásoknál.
−    Jellemzi a humán stratégia tartalmát, megismeri a munkaerő és bérgazdálkodás feladatait.
−    Átlátja az emberi erőforrás-gazdálkodás főbb tevékenységeit, vállalkozásoknál alkalmazható legfontosabb módszereit.
−    Megismeri a legjellemzőbb EU-s szabályokat és iránymutatásokat a vállalkozások működésében.
−    Jellemzi az EU legfontosabb intézményeit, azok jogállását, hatáskörét.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    Állami-önkormányzati szervek: jogforrások.
C    Polgári jog: személyek joga, tulajdonjog, kötelmi jog.
C    Gazdasági társaságok, szövetkezetek (társas vállalkozások), kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók jogi leírása, alapítási, átalakulási, megszűnési folyamatai.
C    Pénzügyi jog.
C    Bírósági cégnyilvántartás, cégek törvényességi felügyelete.
C    Állami vagyon összetétele, kezelése.
C    Munkajog (Munka Törvénykönyve).
C    Csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás.
C    Társadalombiztosítás jogi szabályozása.
C    Büntető Törvénykönyv gazdasági jellegű előírásai.
C    Közbeszerzési eljárások lényeges alanyai és tárgyai.
C    A marketing tartalma és jellemzése.
D    Marketingstratégia elemei: termékpolitika, árpolitika, értékesítési utak politikája.
D    A marketing vállalati működése.
C    Gazdasági rendszerek a modern gazdaságban.
D    Üzleti vállalkozások helye a modern gazdaságban.
C    A környezet tényezői és hatásuk az üzleti vállalkozásra.
C    Üzleti vállalkozások stratégiai alapjai: vállalkozás célrendszere, stratégiakészítés folyamata, legfontosabb alkalmazható módszerei.
C    Az innováció jellemzése, az innováció megvalósítása a vállalkozásoknál.
C    Logisztikai rendszer felépítése, folyamatok működése.
C    Vezetés a vállalkozásoknál, vezető helye és szerepe a szervezetekben.
C    Vezető-manager és vállalkozó.
C    Vezetés feladatrendszere.
C    Vállalkozások szervezeti rendszere.
C    Tulajdonosi (irányító) és munkaszervezet.
C    Munkaszervezet alapvető jellemzői: vállalkozási szervezetek típusai.
C    Az ember, mint különleges szervezeti erőforrás.
C    Emberi erőforrás tartalma, összetevői a vállalkozásoknál.
C    Humán stratégia, emberi erőforrás-tervezés.
D    EU irányelvek, szabályozások hatása a vállalkozások működésére. Az EU legfontosabb intézményei, jogállásuk, hatáskörük.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
3    Szakmai kommunikáció.
4    Jogforrások megfelelő alkalmazása.
Személyes kompetenciák:
−    Döntésképesség.
−    Rugalmasság.
−    Megbízhatóság.
−    Felelősségtudat.
Társas kompetenciák:
−    Kapcsolatteremtő készség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás és -megoldás.
−    Hibaelhárítás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1999-06    Számviteli-statisztikai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Alkalmazza a számvitelre vonatkozó jogszabályokat.
−    Alkalmazza a számviteli alapelveket, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítésének szabályait.
−    A különböző beszámolók részeit ismerve végzi feladatát.
−    A vállalkozás vagyonát el tudja helyezni a mérlegben.
−    A leltározással kapcsolatos szabályokat figyelembe véve leltározási feladatokat végez.
−    A gazdasági események fajtáit felismerve, azokat analizálja,és felméri hatásukat.
−    Rögzíti a gazdasági eseményeket a számlakeret felépítésének ismeretében, felismeri a könyvelés technikai megoldásait.
−    A gazdasági eseményeket számlasorosan és idősorosan könyveli.
−    Összeállítja a főkönyvi kivonatot, ellenőrzi az összefüggéseket.
−    Az értékelés módjait, az értékelési elveket és eljárásokat ismerve, az előírások alapján közreműködik a vagyon értékelésében.
−    Alkalmazza az eredmény-megállapítás módszereit.
−    A mérleg tartalmának, tagolásának, részletezésének ismeretében a mérleg egy-egy részletét összeállítja.
−    Az eredménykimutatás két változata összefüggéseinek ismeretében közreműködik a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés összeállításában.
−    Alkalmazza a számviteli előírások és az adóalap megállapításának összefüggéseit.
−    Feldolgozza a statisztikai adatokat.
−    Statisztikai csoportosításokat, összehasonlításokat végez.
−    Viszonyszámokat és átlagokat számít, azokat értelmezi.
−    Statisztikai táblákat készít, és azokat felhasználja az elemző munkában.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    A számvitel fogalma, célja, tárgya és feladata.
C    A számvitel szabályozásának célja és szükségessége.
C    A beszámoló célja, részei.
C    A beszámolási kötelezettség.
C    A számviteli alapelvek és azok gyakorlati alkalmazása.
C    A vállalkozás vagyona.
C    Az eszközök és a források a mérlegben.
C    A mérleg és a leltár jellemzői.
C    A leltározás célja és módszerei.
C    A gazdasági események fogalma és csoportosítása.
C    Bizonylati elv, bizonylati fegyelem, a bizonylatok megőrzése.
B    Az egyszerű és összetett gazdasági események jellemzői és típusai.
B    A gazdasági események hatása a mérlegre.
B    A számlasoros és az idősoros elszámolás.
C    A könyvvezetési kötelezettség.
C    A könyvvezetés jellemzői.
B    Könyvelés a főkönyvi számlákon.
C    A könyvviteli számlák jellemzői és típusai.
C    Az idősoros elszámolás célja és jellemzői.
B    Az elszámolás folyamata a főkönyvi számlák nyitásától azok zárásáig.
C    A könyvelési munkák ellenőrzése.
C    A könyvelési hibák javítása.
C    Az analitikus nyilvántartások célja.
C    A vagyonelemek értékelése, az értékelés fogalma és célja.
C    Az értékelési elvek és eljárások, az értékelés megvalósítása.
C    A bekerülési érték tartalma és megállapítása.
B    Az eszközök és a források értékelése.
C    A mérleg fogalma, jellemzői és fajtái.
C    A mérleg összeállításának lehetséges módjai.
C    A mérleg tartalma.
C    Eszközök és források a mérlegben.
C    A mérleg tagolása és részletezése.
C    Az eredményszámítás célja és módszerei.
C    Az eredménykategóriák és azok tartalma, kiszámítása.
C    Az eredménykimutatás két változata és azok összefüggései.
C    A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés készítésének célja, szerepe és tartalma.
C    A számviteli információs rendszer felépítése és kialakítása.
C    A számlakeret fogalma, feladata és kialakítása. A számlakeret elkészítése során érvényesítendő elvek.
C    Könyvvizsgálat, közzététel és letétbehelyezés.
C    A statisztika tárgya és szerepe. A statisztikai sokaság és ismérv. Mérési szintek.
C    Statisztikai adat. A statisztikai adatok korlátozott pontossága.
C    Statisztikai csoportosítás és összehasonlítás.
C    Viszonyszámok.
C    Átlagok.
C    A mennyiségi ismérv szerinti elemzés. Gyakorisági sorok.
C    Értékösszegsor. A gyakorisági sorok grafikus ábrázolása. Helyzetmutatók. Szóródási mutatók.
B    Az aszimmetria mérőszámai. A koncentráció elemzése.
B    Az időbeli ismérv szerinti elemzés.
B    A statisztikai táblák felhasználása az elemzésben. A táblaszerkesztés szabálya.
B    Az egyszerű és kombinált táblák felhasználása, elemzése. Intenzitási viszonyszámok és dinamikus viszonyszámok együttes alkalmazása.
B    A csoportosító táblák felhasználása, elemzése.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Jogforrások megfelelő alkalmazása.
4    Számviteli dokumentumok kitöltésének gyakorlata.
4    Statisztikai függvények alkalmazásának készsége.
Személyes kompetenciák:
−    Döntésképesség.
−    Rugalmasság.
−    Megbízhatóság.
−    Önállóság.
−    Felelősségtudat.
Társas kompetenciák:
−    Kapcsolatteremtő készség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás és -megoldás.
−    Hibaelhárítás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2000-06    Számítástechnikai-informatikai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Szakmai feladatait rendszerszemléletben áttekinti.
−    Megfogalmazza igényeit a korszerű és feladathoz igazodó számítógépes munkakörnyezet kialakításával kapcsolatosan.
−    Önállóan, a szakmai feladatmegoldás eszközeként kezeli a személyi számítógépet.
−    Szakmai feladatainak megoldása során használja az alkalmazói szoftvereket, a szövegszerkesztő, a prezentációs, a táblázatkezelő rendszereket.
−    Az internetes eszközöket használja: alkalmazza az internetes böngészési, levelezési technikákat.
−    Betartja az adatvédelem elemi követelményeit és eszközeit.
−    Szakmai feladatai megoldásánál alkalmazza a pénzügyi, számviteli-ügyviteli számítógépes rendszereket.
−    Segítséget nyújt szakmai feladatok számítógépre szervezése során.
−    Használja a statisztikai információgyűjtés, feldolgozás és kiértékelés egyszerűbb módszereit.
−    A rendszer fogalmát ismerve annak osztályozására, legfontosabb jellemzőire utalva látja el feladatát.
−    Átlátja a struktúrát, rendszerelemet, alrendszert, folyamatot.
−    Munkája során alkalmazza az információelmélet legfontosabb fogalmait (közlemény, ismeret, információ, hír, adat, kód).
−    Áttekinti az információs rendszer legfontosabb ismérveit és a vele szemben támasztott követelményeket.
−    Az információs rendszerek alapfogalmainak ismeretében látja el feladatát.
−    A rendszerfejlesztés életciklusait figyelemmel kíséri.
−    A rendszerfejlesztési módszertanok elemeit munkája során felhasználja.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
A    Az adatfeldolgozási rendszer környezete.
C    A számítógép hardver felépítése.
C    A szoftverek típusai, felhasználási területei.
C    A számítástechnikai alapfogalmak (bit, byte, MHz, Kb/s, dpi stb.).
C    Az operációs rendszer, feladatai, felhasználói felülete (parancsvezérlés, menüvezérlés, grafikus felület/ikonvezérlés).
C    Az alapfogalmak (fájl, meghajtó, könyvtár, útvonal).
C    A legalapvetőbb jelentőségű operációs műveletek (környezetbeállítás, könyvtárkezelés, másolás, formattálás, mentések készítésének lehetőségei DOS és WINDOWS környezetben).
C    Az adatbiztonság és adatvédelem egyes kérdései, víruskeresés, vírusvédelem.
C    A szövegszerkesztők fogalma, feladatai, jellemzői.
B    Az egyes szövegszerkesztők számítógéppel szemben támasztott követelményei, a különböző szövegszerkesztők kompatibilitási problémái.
B    A használt szövegszerkesztő felhasználói felülete [menü, legördülő menü, vonalzó, állapotsor (eszközsor, gördítősáv), szöveg terület, szövegablak stb.].
B    A környezet-beállítás lehetőségei [mértékegység, oldalméret, margók, (rejtett karakterek be/ki) stb.].
C    A szöveg létrehozásának és elmentésének művelete.
B    A szövegformázás lehetőségei [karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás, számozás (számolás a szövegben)].
B    A táblázatkezelők problémamegoldó szemlélete, a táblázatkezelőkkel megoldható feladatok.
B    A használt táblázatkezelő felhasználói felülete (menü, legördülő menü, állapotsor, [eszközsor, gördítősáv, munkafüzet, munkalap], cella stb.).
B    A táblázatkezelőben használt adattípusok.
B    A munkalapon való mozgás lehetőségei.
C    A munkalap tartalmi kialakításának lehetőségei, korábbi munka betöltése, munka elmentése.
C    A táblázat formázásának lehetőségei.
B    A számítási műveletek végzésének lehetőségei (címzések típusai).
B    A legfontosabb függvények (egyes matematikai, statisztikai, pénzügyi függvények).
C    A legfontosabb alapvető statisztikai munkafogalmak (sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek), az ezekre vonatkozó alkalmazások megvalósítása a táblázatkezelőben.
C    Az adatok grafikus ábrázolásának lehetőségei.
C    A „munka” kinyomtatásának módja (nézet, nyomtatóválasztás, beállítás).
B    A szövegszerkesztők és táblázatkezelők együttműködtetésének lehetőségei.
C    A szakma gyakorlatában előforduló feladatokon (pénzügyi számításokon, kisebb statisztikai elemzéseken) keresztül a táblázatkezelők használata.
B    A szintetikus és analitikus feldolgozó és nyilvántartó rendszerek (részrendszerek).
B    Főkönyvi könyvelési rendszer.
B    Pénzügyi rendszer.
C    Beruházások és befektetett eszközök nyilvántartása és elszámolásai, leltározás.
C    Bér- és munkaügyi rendszer.
C    Logisztikai rendszer.
C    Készletek nyilvántartása és elszámolásai.
C    Értékesítés.
C    A részrendszerek input adatszükségletének meghatározása és a fontosabb outputoknak a megismertetése.
C    Számviteli-pénzügyi rendszerben feldolgozási készség kialakítása.
B    A gazdasági események könyvelése (nyitás, rendezés, kimenő és bejövő számlák, pénztár, bank, eszközállomány változásai, munkabérek stb.).
B    Szállító- és vevő nyilvántartások.
B    Eszközökkel kapcsolatos elszámolások.
B    Adóelszámolások.
B    Az elektronikus adóbevallás, ügyfélkapu, nyomtatvány kitöltő, ellenőrző programok.
B    A rendszerek outputjai (mérleg, eredménykimutatás, folyószámla-kivonat, vevői nyitottlisták stb.).
B    A számítástechnikai-informatikai eszközök felhasználása a tevékenységek elemzéséhez.
B    Rendszerfogalmak, a rendszerek alkotóelemei, jellemzői, irányítási alapfogalmak.
B    A szervezetek, a szervezetek környezete és érintettjei.
B    A szervezetek strukturális jellemzői: munkamegosztás, felelősségi kör, hatáskör, koordináció.
C    Szervezeti formák.
C    A rendszerfejlesztés életciklusa.
C    A rendszerfejlesztési projekt.
C    Helyzetfelmérés és technikái.
C    Rendszertervezés.
C    Rendszerfejlesztés.
C    Új rendszer bevezetése.
C    Rendszerkarbantartás.
C    Rendszerfejlesztési módszertanok.
C    A korszerű kommunikációs technológiák az üzleti folyamatokban (irodaautomatizálás, elektronikus üzletvitel).
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2    ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.
4    Kész szoftverek használata.
4    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Számnagyságok érzékelése.
Személyes kompetenciák:
−    Precizitás.
−    Önállóság.
−    Pontosság.
−    Felelősségtudat.
Társas kompetenciák:
−    Szakmai kommunikáció.
−    Kapcsolatteremtő készség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Módszeres munkavégzés.
−    Gyakorlatias feladatértelmezés.
−    Információgyűjtés.
−    Helyzetfelismerés.
−    Figyelemmegosztás.
−    Problémafeltárás és -megoldás.
−    Hibaelhárítás.
−    Rendszerekben való gondolkodás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2644-06    Adóigazgatási szakmai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Feladatát az adózás rendjéről szóló törvény hatályos rendelkezéseinek teljes körű ismeretében, arra alapozva látja el.
Az általános adóismeretek körében:
−    alkalmazza az adóelméleti összefüggéseket, képes az általános és elméleti ismereteket a napi munkájában érvényesíteni,
−    munkája során érvényt szerez az adózási alapelveknek, elősegíti az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kéri a kötelezettségek teljesítését,
−    átlátja közbevételek fajtáit (adó, vám, díj, illeték, más befizetési kötelezettségek, támogatások), azok helyét, szerepét az államháztartás rendszerében, az adórendszert, a jelenlegi adóstruktúra kialakulását és működését.
A közpénzügyek intézményrendszeréből:
−    a közigazgatási jog- és intézményrendszer ismeretében látja el feladatát,
−    az egyes adóhatóságok hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét, egymással való kapcsolatát, a tagállamok más adóhatóságaival való együttműködés rendjére vonatkozó szabályokat alkalmazza.
−    A jogi szabályozás köréből:
−    alkalmazza a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait, azok összefüggéseit, az adóigazgatási eljárás és az egyes adók, illetékek megállapításának, nyilvántartásának és beszedésének rendjét, ismeri az adózással összefüggő nemzetközi szabályokat, az alkalmazandó Európai Uniós jogszabályokat.
Az ügyfelekkel való kapcsolat körében:
−    felvilágosítja az ügyfeleket az adózással kapcsolatos tennivalókról, segítséget nyújtani azok teljesítéséhez, ismeri és alkalmazza az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat.
Munkaköri feladatainak ellátása során:
−    használja és működteti a különféle információs rendszereket, a hatáskörébe tartozó adatbázisokat, előkészíti a feladatkörébe tartozó hatósági intézkedéseket, közreműködik a hatósági eljárások lefolytatásában, részt vesz a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    Kommunikációs alapvetések.
C    Problémamegoldások.
B    Konfliktuskezelés.
B    Távolsági kommunikáció.
B    Közönségkapcsolat.
C    Az adózás rendjéről szóló törvény alapelvei: megkülönbözetés nélküli eljárás, tájékoztatási kötelezettség, jóhiszemű, és rendeltetésszerű joggyakorlás, mérlegelés és méltányos ügyintézés.
C    Tárgyi, személyi és időbeli hatály, más eljárási és anyagi jogszabályokkal való kapcsolat, a nemzetközi egyezmények, az anyagi és az eljárási jog időbeli hatályának összefüggése.
C    Az adózók jogai, kötelezettségei, képviselet, a jogérvényesítés garanciái, iratbetekintés, adótitok.
C    Az egyes adóhatóságok, az adóhatóságok felügyelete, hatáskör és illetékesség, az európai közösség adóügyi együttműködése.
C    Az adóhatóság, az adózók jogai, kötelezettségei, a jogérvényesítés garanciái.
C    Az adózás folyamata, bejelentés, („egyablakos” bejelentési rendszer), bejelentendő adatok, a változások bejelentése.
C    Adószám, adóazonosító jel, közösségi adószám, adószám tartalma, joghatása, felfüggesztése.
C    Az adó megállapítás formái, az önadózás szabályai, a személyi jövedelemadó adóhatósági, munkáltatói megállapítása, kifizetői adó megállapítás, adatszolgáltatás, kivetés, kiszabás.
C    A hatósági adó megállapítás, az utólagos adó megállapítás, a soron kívüli adó megállapítás, elévülés.
C    A különös adó megállapítások, a feltételes adó megállapítás, a szokásos piaci ár megállapítása.
C    Adóbevallás, általános és különös szabályok, az elektronikus adóbevallás, az elektronikus aláírás, az ügyfélkapu, a bevallás ellenjegyzése.
C    Az önellenőrzés, tartalma, formája, szabályai, joghatása, önellenőrzési pótlék.
C    Az adó megfizetése, határidők, esedékesség, elszámolás, befizetés és bevallás összefüggése, a fizetési késedelem következménye.
C    Adónyilvántartás, a bizonylati rend, a számviteli és adónyilvántartások összefüggése, eltérése.
C    Az adózók és az adók ellenőrzése, az ellenőrzés célja és tartalma, az ellenőrzésre kijelölt szakmák, területek, adózók közzététele, a kiválasztás, felhívás a bevallás kiegészítésére.
C    Az ellenőrzés fajtái, (adatgyűjtés, egyes adókötelezettségek ellenőrzése, a bevallás utólagos ellenőrzése, a felülellenőrzés, az ismételt ellenőrzés).
C    Az ellenőrzés határidői, a kapcsolódó vizsgálat, a határidő hosszabbítás.
C    Az ellenőrzés megindítása, joghatása, lefolytatása, az adózó jogai, kötelezettségei az ellenőrzés során.
C    Az adóhatóság jogai, kötelezettségei az ellenőrzés során, az ellenőrzés befejezése, jegyzőkönyv, észrevételek.
C    A hatósági eljárás, a hivatalból, az ellenőrzés alapján indult eljárások, a kérelemre indult eljárások esetén, az igazolások, fizetési könnyítések engedélyezése.
C    Az eljárás befejezése, az intézkedések joghatása, a határozat, a végzés.
C    A jogorvoslati fórumrendszer, a fellebbezés, a jogerő, a bírósági felülvizsgálat, a felügyeleti jogkörben tett intézkedés.
C    Az adótartozás végrehajtása, a végrehajtás feltételei, szabályai, végrehajtás megkeresésre.
C    A biztosítási intézkedések, a visszatartási jog gyakorlása, a beszedési megbízás, a foglalás, az ingatlan-végrehajtás, az árverés.
C    A végrehajtási kifogás, a végrehajtási eljárás felfüggesztése, szünetelése, a végrehajtás költsége.
C    Az adóeljárásban alkalmazható jogkövetkezmények, adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék megállapításának feltételei, alkalmazása, számítása.
C    Az adóhatóság intézkedései, felhívás a személyazonosság igazolására. Elővezettetés, rendőri intézkedése kezdeményezése, helyszín, jármű átvizsgálása, dolog lefoglalása, helyiség bezárás.
Az egyes adókra vonatkozó szabályok részletes ismeretében az adóeljárásban való alkalmazásuk, így:
C    Az általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó, a társasági adó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a jövedéki adó, a különadó megállapításának, kimutatásának, elszámolásának, megfizetésének az ellenőrzése.
C    Az egyes járulékok, az összevont járulékok megállapításának, elszámolásának, bevallásának ellenőrzése.
C    A társadalombiztosítási alapokat megillető járulékok, az egészségügyi hozzájárulás megállapításának, megfizetésének az ellenőrzése.
C    A magánnyugdíj pénztárak tagdíjai tekintetében előírt ellenőrzési feladatok.
C    A helyi adók és a központi költségvetést megillető adók közötti összefüggés, számviteli elszámolásuk a társaságoknál.
C    Az illetékek körében a vagyonszerzési illetékek megállapításával, kiszabásával, a behajtással kapcsolatos feladatok, az ellenőrzés lefolytatása, az eljárási illetékek tekintetében a leletezés, az adóhatósági ügyiratkezelés rendszere, a számítógépes adatnyilvántartás, a minősített ügyiratkezelés általános elvei, szabályai, az adatvédelem általános elvei és szabályai.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
5    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Adóbevallások készítésének gyakorlata.
4    Adónaptár-kezelés készsége.
4    Szakmai kommunikáció.
Személyes kompetenciák:
−    Döntésképesség.
−    Rugalmasság.
−    Megbízhatóság.
−    Felelősségtudat.
Társas kompetenciák:
−    Kapcsolatteremtő készség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás, és-megoldás.
−    Hibaelhárítás.
−    Rendszerező képesség.
−    Ellenőrző képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2645-06    Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Felhasználja a gazdasági számítások alapján nyert információkat a tervszerű és gazdaságos tevékenység érdekében.
−    Előkészíti, adatot szolgáltat a tervezési feladatokhoz.
−    Szabályozottságot előkészíti.
−    Közreműködik a kötelezettségvállalási nyilvántartások kialakításában.
−    Megismeri és megismerteti a normatív elemeket.
−    Biztosítja a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, ellenőrizhető rendszerét.
−    Döntés-előkészítéshez szükséges információkat szolgáltat.
−    Előkészíti a vonatkozó jogszabályok feltételeihez való alkalmazkodást.
−    Felméri a konkrét munkaterületi kapcsolódásokat.
−    Elemzéseket végez a helyi jogszabályi keretek kialakításához.
−    Közreműködik a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében.
−    Önkormányzati vagyon összetétele és klasszifikációjának ismeretében segíti a gazdálkodási feladatokat.
−    A vagyonhasznosítás egyes formáihoz kapcsolódó keretszabályok alkalmazásához elemzéseket készít.
−    A vagyonnyilvántartás kötelező elemeit értelmezi és szerkeszti.
−    A vagyonnal kapcsolatos szabályzatok tartalmi követelményeinek ismeretében azokat alkalmazza.
−    A vagyonhozamokat elemzi.
−    Nyilvántartja a munkaerőt és illetményeket, alkalmazza az illetmény- és létszámgazdálkodás jogszabályi és belső előírásait.
−    Közreműködik a pénzügyi tevékenység ismeretében a költségvetési folyamatszabályozás kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében.
−    Minőségbiztosítási és környezetügyi szabványokat integrál.
−    Kapcsolatot tart a vevőkkel, adósokkal, szállítókkal, bankokkal, a Magyar Államkincstárral, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt.-vel, az ellenőrző szervezetekkel, biztosítókkal és társegységekkel.
−    Átlátja a finanszírozási lehetőségeket és gyakorlatát.
−    Megismeri a különböző támogatások feltételrendszerét.
−    Felkutatja a külső finanszírozási forrásokat és eszközöket.
−    Megismeri a piaci eszközök tulajdonságait, használatát, alapvető viszonyait.
−    Közreműködik a finanszírozási javaslatok, likviditási tervek elkészítésében.
−    Kialakítja a Kincstárral való együttműködés rendszerét.
−    Részt vesz a hazai és nemzetközi államháztartási és pénzügyi rendszerben és pénzforgalomban.
−    Közreműködik a számviteli információk értékelésében.
−    Követi és értelmezi az adott témára vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket.
−    Államháztartási tervezési rendszerek elméleti ismereteit munkájához felhasználja.
−    Részt vesz a lehetséges alkalmazások feltételeinek meghatározásában.
−    Az előirányzatok nyilvántartásának rendszerét ismerve végzi feladatát.
−    A munkáltató és munkavállaló legfontosabb jogait és kötelezettségeit ismerve betartatja azokat
−    EU források elkülönített pénzügyi nyilvántartási és elszámolási rendszerének ismeretében végzi munkáját.
−    A költségvetési szerv személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeit elemzi, pályázatot, munkaszerződést előkészít.
−    Betartja és betartatja a közpénzügyek működésére vonatkozó alapvető hazai és Európai Uniós szabályozásokat.
−    Alkalmazza az államháztartásra, a kincstárra vonatkozó jogszabályokat.
−    Kapcsolja a szakterületi jogszabályokat az államháztartási keretszabályokkal.
−    Alkalmazza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, beleértve az állami számvevőszékre vonatkozó szabályozásokat is.
−    Betartja a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat és átlátja alkalmazásuk feltételeit, adaptálja ezeket szakterületére.
−    Az adójogszabályokat, különösen a helyi adókra vonatkozó előírásokat ismerve alkalmazza azokat munkavégzése során.
−    Betartja és betartatja a közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait, valamint az adózás rendjéről szóló szabályozásokat.
−    A szakterülete alapján az Európai Uniós szabályozásokat megismeri és alkalmazásukhoz megfelelő környezeti elemeket fogalmaz meg.
−    Alkalmazza és betartja a közigazgatásra vonatkozó általános szabályokat.
−    A hazai és az Európai Uniós ellenőrzési követelményeket ismerve végzi feladatát.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    Államháztartás rendszere, tartalma.
D    Államháztartásban alkalmazott számítások.
B    Költségvetési szerv fogalma, fajtái, alapítása, megszűnése.
B    Költségvetési szervek tevékenységének megtervezése.
B    Költségvetési szervek munkaerő- és illetménygazdálkodása.
C    A költségvetési szervek tb.-fizetési kötelezettségeinek tervezése, nyilvántartása, teljesítése és elszámolása.
C    A költségvetési szervek adófizetési kötelezettségeinek tervezése, nyilvántartása, teljesítése és elszámolása.
B    Költségvetési szervek eszközgazdálkodása.
B    Költségvetési szervek bevételeinek tervezése és teljesítése.
B    Költségvetési szervek vertikális folyamatai, a kötelezettségvállalás rendje.
C    Költségvetési szervek likviditása.
C    Könyvvezetési és beszámolási rendszer sajátosságai az államháztartás szervezeteinél.
C    A beszámolási kötelezettség.
C    Számviteli alapelvek sajátos érvényesülése.
C    Pénzforgalmi jelentés formája és szerkezete és az ahhoz kapcsolódó tájékoztató adatok.
C    Költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere („FEUVE”).
C    Költségvetési szervek tevékenységének komplex elemzése.
C    Közigazgatás alapfogalmai.
C    A közigazgatás rendszere, szerepe.
C    Területszervezés és terület-államigazgatás.
C    Területfejlesztés intézményi rendszere.
C    Megállapodás lényeges kérdései.
C    Munkaszerződés tartalma és megkötése.
C    Az ígéretek beváltása.
B    Irodai munkavégzés általános folyamata, hatékonyságának feltételei.
B    Ügyintézés és kommunikáció.
B    Dokumentumok készítése, elküldése, írásbeli kommunikáció.
B    Ügyvitel és iratkezelés.
B    Etikett és viselkedéskultúra az üzleti életben.
C    Pénzügyi és adójogszabályok alkalmazási gyakorlata (bankjog, értékpapírjog, devizajog, vámjog, adójog, illetékjog).
C    Az EU költségvetése.
C    Az EU támogatási rendszere.
C    Az EU támogatások felhasználásának eljárási rendje.
C    Monetáris Unióhoz csatlakozás és feltételei.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
3    Önálló munkavégzés elsajátítása.
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Jogszabály-alkalmazás készsége.
Személyes kompetenciák:
−    Döntésképesség.
−    Rugalmasság.
−    Megbízhatóság.
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás (pontosság).
Társas kompetenciák:
−    Kapcsolatteremtő készség.
−    Meggyőzőkészség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Logikus gondolkodás.
−    Problémafeltárás, és-megoldás.
−    Hibaelhárítás.

Az 55 344 01 0010 55 01 azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2643-06

Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok

1997-06

Vállalatgazdálkodási feladatok

1999-06

Számviteli-statisztikai feladatok

2000-06

Számítástechnikai-informatikai feladatok

2644-06

Adóigazgatási szakmai feladatok

Az 55 344 01 0010 55 02 azonosító számú, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2643-06

Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok

1997-06

Vállalatgazdálkodási feladatok

1999-06

Számviteli-statisztikai feladatok

2000-06

Számítástechnikai-informatikai feladatok

2645-06

Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal.
Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.
A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.
2.    A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2643-06    Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1997-06    Vállalatgazdálkodási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1999-06    Számviteli-statisztikai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2000-06    Számítástechnikai-informatikai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2644-06    Adóigazgatási szakmai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adóigazgatási szakmai feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Adóigazgatási szakmai feladatok elméleti számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    60%
2. feladat    40%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2645-06    Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok, államháztartási számviteli feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok elméleti számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    60%
2. feladat    40%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 344 01 0010 55 01 azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:    15
2. vizsgarész:    10
3. vizsgarész:    15
4. vizsgarész:    10
5. vizsgarész:    50
Az 55 344 01 0010 55 02 azonosító számú, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:    15
2. vizsgarész:    10
3. vizsgarész:    15
4. vizsgarész:    10
6. vizsgarész:    50
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, úgy mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
Az 55 344 01 0010 55 01 azonosító számú, Adóigazgatási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 5. Adóigazgatási szakmai feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
Az 55 344 01 0010 55 02 azonosító számú, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt 6. Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt vizsgatevékenységét a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette.
A záródolgozat védései csak egy vizsganapon tehetők le.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:
90–100%    jeles (5)
80–89%    jó (4)
70–79%    közepes (3)
60–69%    elégséges (2)
Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.
Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
és felszerelések minimuma

Adóigazgatási
szakügyintéző

Költségvetés-gazdálkodási
szakügyintéző

Iratrendezők

X

X

Irodatechnikai eszközök

X

X

Számítógép

X

X

Szkenner

X

X

Nyomtató

X

X

Szoftverek

X

X

Internet hozzáférés

X

X

Kommunikációs eszközök

X

X

Jogszabály gyűjtemény

X

X

VII.
EGYEBEK
A képzés nyelve: magyar, kivéve a szakmai idegen nyelvet.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. § (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet elágazásonként:
Adóigazgatási szakügyintéző
Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete,
Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete.
Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző
Magyar Könyvvizsgálói Kamara,
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete.
Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó.
A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.
A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

3. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez7

BANKI BEFEKTETÉSI TERMÉKÉRTÉKESÍTŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    52 343 01 0000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Banki befektetési termékértékesítő
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Elágazások

Nincsenek

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    3633
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Banki befektetési termékértékesítő

800

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Banki befektetési termékértékesítő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    –
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    –
    Szakmai alkalmassági követelmények:    –
2.    Elmélet aránya:    70%
3.    Gyakorlat aránya:    30%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    –
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3633

Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Aktív bankműveleteket végez.
Aktív bankügylethez kapcsolódó döntés és lebonyolítási feladatokat lát el.
Hitelszámlát nyit és kezel.
Monitorozási tevékenységet lát el.
Passzív bankműveleteket végez.
Ügyféltájékoztatási feladatot végez.
Lekötési megbízást fogad.
Befektetési terméket értékesít.
Biztosítási terméket értékesít.
Folyószámlát kezel.
Pénzt/értéket kezel.
Pénzforgalmat bonyolít.
Váltót, inkasszót kezel.
Kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végez.
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 343 02

Biztosításközvetítő

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2036-06    Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Tájékoztatást ad a termékekről.
−    Átadja az ügyfeleknek a termékleírásokat, és segíti értelmezni az abban foglalt termékjellemzőket.
−    Összehasonlítja az ügyfelek számára a hasonló funkciójú termékek előnyeit és hátrányait.
−    Hiánypótlásra szólít fel, ha ez az ügylet lebonyolításához szükséges.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    A polgári jog és társasági jog alapjai.
B    A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése, valamint a követelések elévülésének feltételei.
A    Az érvényes szerződés alaki és tartalmi követelményei.
B    Egyes szerződéstípusok főbb jellemzői (adásvétel, csere, vállalkozás, megbízás, bizomány, bérlet).
A    Bankhitel- és kölcsönszerződés.
B    Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék), engedményezés, kötelezettség-átvállalás.
C    Az egyes társasági formák fő jellemzői.
B    Az értékpapír fogalma, megjelenési formái, kivonása.
A    Az értékpapírok fajtái és összehasonlításuk.
A    Az egyes értékpapírok szabályozási jellemzői (váltó, csekk, közraktári jegy, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy, jelzáloglevél, kárpótlási jegy, befektetési jegy, kockázati tőkealap-jegy, vagyonjegy, szövetkezeti tagi részjegy, részvény).
A    A tőkepiaci és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvények hatálya és főbb szabályai, a tőkepiac szereplői, a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének szabályai.
A    A tőkepiaci törvény Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére, értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatalára, tőzsdére, Befektetővédelmi Alapra, egyéb befektetővédelmi intézkedésekre, valamint az elszámolóházakra vonatkozó előírásai.
A    A bennfentes kereskedelem és a tisztességtelen piac befolyásolás tilalmára vonatkozó szabályok.
A    Az értékpapírszámla, az ügyfélszámla és a tőkeszámla főbb jellemzői.
A    Bszt. és a Tpt. befektetővédelmi szabályai, befektetési tanácsadási tevékenység nyújtásának szabályai, definíciója, alkalmassági és megfelelőségi tesztek tartalma, alkalmazásuk szabályai.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai íráskészség, fogalmazás írásban.
5    Jogszabály-alkalmazás készsége.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Megbízhatóság.
−    Precizitás (pontosság).
−    Türelmesség.
−    Önállóság.
Társas kompetenciák:
−    Tömör fogalmazás készsége.
−    Adekvát metakommunikáció.
−    Kommunikációs rugalmasság.
−    Empátia.
−    Udvariasság.
−    Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
Módszerkompetenciák:
−    Figyelem összpontosítás.
−    Áttekintő képesség.
−    Következtetési képesség.
−    Körültekintés, elővigyázatosság.
−    Rendszerekben való gondolkodás.
−    Felfogóképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2037-06    A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Aktív bankműveleteket végez.
−    Aktív bankügylethez kapcsolódó döntés és lebonyolítási feladatokat lát el.
−    Elvégzi az ügyfél-azonosítást, az ügyfélminősítést, valamint az ügylet (követelés) minősítését.
−    Elsődleges kockázat elbírálást végez.
−    Cenzúra előkészítést végez.
−    Egyeztet a közjegyzővel.
−    BAR, cégbírósági, APEH adatbázisból, belső banki listákról lekérdez.
−    Szükség esetén IRM-mel kapcsolatot tart.
−    Szerződést, folyósítást előkészít, ellenőrzi a szerződést.
−    Hitelszámlát nyit és kezel, hitelügyletet lezár.
−    Lakossági, vállalkozói hitel folyósítást előkészít, elvégzi a folyósítás előtti feltételek teljesülésének ellenőrzését.
−    Figyelemmel kíséri a törlesztést és szükség esetén intézkedik.
−    Monitorozási tevékenységet lát el.
−    Értékvesztést számol el, céltartalékot képez.
−    Felveszi a kapcsolatot a hátralékos ügyféllel, intézkedik a behajtásról.
−    Passzív bankműveleteket végez.
−    Betételhelyezést segít, betétkonstrukciókkal kapcsolatos tájékoztatást ad.
−    Lekötési megbízást fogad, ellenőrzi a lekötendő összeget.
−    Befektetési terméket értékesít, befektetési termékről tájékoztatást nyújt.
−    Ügyfél pénzügyi helyzetét, illetve szándékát felméri, alkalmassági tesztet kitöltet az ügyféllel.
−    Ügyfél befektetési ismereteit, tapasztalatait felméri megfelelőségi teszt segítségével.
−    Alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteti az ügyféllel.
−    Értékpapírszámlát nyit, számlaműveletet végez, számlát módosít, vagy megszüntet.
−    Megbízásokat fogad le az ügyféltől.
−    Tőzsdei megbízást ad.
−    Biztosítási terméket értékesít.
−    Ügyfélazonosítást (személyazonosítást) végez.
−    Bankkártyát (fő- és társkártya) rendel, kiad, visszavesz.
−    TeleBank szolgáltatás iránti igényt fogad és továbbít, vagy teljesít.
−    Kártyaletiltást fogad és továbbít.
−    Egyéb megbízásokat fogad és továbbít, vagy teljesít.
−    Ellátja a folyószámlahitel igénylésével kapcsolatos feladatokat.
−    Pénzt/értéket kezel.
−    Értékpapírokat kezel.
−    Értéktárosi feladatokat lát el.
−    Pénzforgalmat bonyolít.
−    Nyitási és napi ügyintézési feladatokat végez.
−    GIRO anyagot fogad.
−    Árfolyamot frissít.
−    Pénzmosással kapcsolatos ügyintézést folytat.
−    Megbízásokat vesz át, ellenőriz, rögzít.
−    Be/kifizetési bizonylatokat utalványoz.
−    Deviza átutalást kezel.
−    Kliring zárást végez.
−    Reklamációt kezel.
−    Adatokat ad át a főkönyvi könyveléshez.
−    Elvégzi az időszakos zárásokat.
−    Váltót kezel.
−    Inkasszót kezel.
−    Biztosítást köt.
−    Hatósági megkeresésekre válaszol, bankinfókat ad.
−    Igazolásokat készít.
−    Aláírásvizsgálatot végez.
−    Bankkártyával kapcsolatos tevékenységet lát el.
−    Levelezést folytat.
−    Jelentéseket, statisztikákat készít.
−    Piackutatásban vesz részt.
−    Központi háttér munkákat végez.
−    Törzsadatot karbantart.
−    VIBER-t kezel.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    A magyar bankrendszer felépítése, a hitelintézetek feladatai.
B    A hitelintézeti törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások.
C    A hitelintézeti törvényben meghatározott intézményi struktúra.
B    A bank alapvető tevékenységei, alapvető banki termékek.
A    Banki belső szabályzatok.
B    A bankok működési környezetét befolyásoló főbb törvényi előírások.
A    A bankok üzletszabályzatának és általános szerződési feltételeinek felépítése és tartalma.
A    A fogyasztóvédelem (célok, intézmények.).
A    Banktitok és üzleti titok.
A    A pénzmosás fogalma, a pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályok.
A    A betétvédelem magyarországi feltételei, az OBA szerepe.
B    Pénzforgalmi szolgáltatások. Fizetési módok. Készpénzfizetés és a készpénzt helyettesítő fizetési eszközök.
B    A pénzforgalmi bankszámla (lakossági folyószámla). A pénzforgalmi bankszámla tranzakciói. A pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások.
B    Bankkártya szolgáltatások. Elektronikus banki szolgáltatások.
B    Banki megtakarítási termékek (betétek, betéti okiratok) fő jellemzői.
B    A devizaárfolyam, az árfolyamkockázat.
B    A deviza alapú hitel és betéti termékek jellegzetességei.
B    Lakossági és kisvállalkozói hitelezés.
B    A bankhitel, mint finanszírozási mód. Jelentősebb banki hiteltípusok, hitelfajták.
A    A bank hitelezési kockázatai és ezek kezelése.
B    A bankban elérhető különféle lakossági hiteltípusok (fogyasztási hitel, lombardhitel, folyószámlahitel, lakásvásárlási hitel stb.).
A    Az igénybe vett hitelekkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb teendők.
C    A vállalkozások pénzügyi-gazdasági értékelésénél használatos gyakoribb technikák, és ezek alkalmazása a kisvállalkozások esetében.
B    Az adósminősítési rendszerek fő jellemzői, egy adott adósminősítési rendszer szakszerű alkalmazása egy kisvállalkozás esetében.
A    A lakossági hitelezésben alkalmazott scoringtechnikák.
C    A limit-meghatározás alapelvei.
A    Hitelkérelem befogadása.
B    A banki hitelezési folyamat egyes lépései.
B    A hiteldíj-számítás módszere.
B    Hitelbiztosítékok fajtái, egy adott hitelkérelemhez felajánlott biztosítékok értelmezése.
B    A banki hiteladminisztráció folyamata, az iktatási, tárolási rendszer, a hitelezési eljárási rend.
B    Hiteltörlesztési tervek készítése.
B    A pénzügyi piacok szerkezete, pénz- és tőkepiaci termékek és műveletek.
A    A befektetési döntések szempontjai (kockázat, likviditás, diverzifikálás, adózás).
B    Pénzügyi intézményi környezet (kibocsátók, befektetők, felügyelők és közvetítők). Pénzügyi rendszer (pénzügyi intézmények), befektetési szolgáltatók, befektetési alapok, biztosítók és nyugdíjpénztárak; a közvetítők jogi státusa, jellemzői.
B    Befektetési tanácsadás. Az ügyfél pénzügyi helyzetének és befektetési ismeretének felmérése. Alkalmassági teszt.
B    Az ügyfél minősítése, a minősítési kategóriához kapcsolható ügyviteli követelmények, átjárhatóság.
B    Az ügyfél tájékoztatása (megbízás előtt, a minősítés eredményéről, az ügyletkötés után).
B    Alkalmassági és megfelelőségi tesztek a gyakorlatban.
B    A legjobb végrehajtás: fogalom, kötelező tartalmi elemek.
B    Ügyfélmegbízások kezelése: általános elvek, megbízások összevonása és allokációja, az ügyletek saját számlára történő összegyűjtése és allokációja
B    Az Áru és Értéktőzsde, valamint a KELER működési elvei, működési szabályai, intézményi felépítése.
B    A befektetővédelem (törvényi biztosítékok és a megfelelő szervezetek tevékenysége) lehetőségei és kötelezettségei. A BEVA szerepe.
C    Az értékpapírok közgazdasági csoportosítási lehetőségei, az egyes értékpapírok jellemzői.
A    A legjellemzőbb értékpapírok: állampapír, vállalati kötvény, részvény, befektetési jegy hozamszámításának elvei, a termékek hozam és kockázat szerinti összehasonlítása.
A    A portfóliókezelés (egyéni befektetéskezelés) feladatai.
B    A határidős termékek.
A    Pénzügyi alapszámítások: kamatszámítás, nettó jelenérték-számítás, kötvényárfolyamok (nettó, bruttó), részvényárfolyamokból számolt hozamok és szórások.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Célszoftverek készségszintű alkalmazása (nyilvántartási, elszámolási, számviteli rendszerek).
5    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Szakmai kommunikáció.
4    Pénzügyi- matematikai számításokban való jártasság.
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Megbízhatóság.
−    Precizitás.
−    Türelmesség.
Társas kompetenciák:
−    Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
−    Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
−    Határozottság.
−    Empátia.
−    Konfliktuskerülő és -megoldó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Logikus gondolkodás.
−    Rendszerező képesség.
−    Hibakeresés (diagnosztizálás).
−    Rendszerekben való gondolkodás.
−    Módszeres munkavégzés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1995-06    Ügyfélkapcsolat és kommunikáció
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Tudatosan és hatékonyan kommunikál.
−    Tárgyalási, konfliktuskezelési technikákat alkalmaz.
−    Hatékony prezentációt tervez és tart.
−    Szakmailag is megalapozott kifogáskezelési és meggyőzési technikákat alkalmaz.
−    Alkalmazza a vállalati kommunikációs protokollt.
−    Időgazdálkodást folytat.
−    Időtervet készít.
−    Tevékenységet elemez.
−    Önszervezési technikákat alkalmaz.
−    Ügyfélkapcsolatot épít és ápol.
−    Ajánlásokat gyűjt.
−    Ügyfelet értékel.
−    Tárgyalási tervet készít.
−    A termék tulajdonságainak feltárásával annak megvásárlására ösztönöz.
−    Kezeli az ügyfelek kifogásait.
−    Fenntartja az ügyfélkapcsolatot.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
D    Kommunikációs csatornák.
B    Hatékony kommunikáció.
B    Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák.
C    Üzleti protokoll szabályai.
C    Önszervezési, időtervezési technikák.
C    Kapcsolatteremtés, kapcsolatápolás.
C    Prezentációs technikák.
C    Termékkel, szolgáltatással kapcsolatos érvelés és kifogáskezelés.
C    Eladási folyamat, eladási technikák.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
4    Jelképek értelmezése.
4    Kommunikációs eszközök használata.
1    Elemi szintű számítógéphasználat.
Személyes kompetenciák:
−    Türelmesség.
−    Rugalmasság.
−    Stressztűrő képesség.
Társas kompetenciák:
−    Kapcsolatteremtő képesség.
−    Kapcsolatfenntartó képesség.
−    Udvariasság.
−    Empátia.
−    Adekvát metakommunikáció.
−    Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Problémaelemzés, -feltárás.
−    Információgyűjtés.

Az 52 343 01 0000 00 00 azonosító számú, Banki befektetési termékértékesítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2036-06

Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok

2037-06

A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése

1995-06

Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: –
2.    A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2036-06    Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Polgári jogi és társasági jogi ismeretek, a szerződéskötéssel kapcsolatos ismeretek, az értékpapírpiacokkal kapcsolatos szabályozás, az értékpapírok jellemzői témakörök számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    75 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2037-06    A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A banki és befektetési piaci termékek értékesítéséhez kapcsolódó ismeretek számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    75 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A banki és befektetési piaci termékek értékesítéséhez kapcsolódó feladatok értelmezése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1995-06    Ügyfélkapcsolat és kommunikáció
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
„Hatékony kommunikáció a pénzügyi szolgáltatásokban” ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 343 01 0000 00 00 azonosító számú, Banki befektetési termékértékesítő megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:    30
2. vizsgarész:    50
3. vizsgarész:    20
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az 1. Jogi ismeretekkel kapcsolatos feladatok vizsgarész alól felmentést kap aki:
−    1997. január 1-je után szerezte meg a tőzsdei szakvizsga jogi részvizsgáját,
−    1997. január 1-je után szerezte meg a PSzÁF (ÁPTF) által elismert jogi szakmai vizsgát,
−    a PSzÁF (ÁPTF) által kiadott ideiglenes üzletkötői működési engedéllyel rendelkezik.
Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A 2. A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:
90–100%    jeles (5)
80–89%    jó (4)
70–79%    közepes (3)
60–69%    elégséges (2)
Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.
Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Banki befektetési termékértékesítő

Iratrendezők

X

Irodatechnikai eszközök

X

Számítógép

X

Nyomtató

X

Szoftverek

X

Internet hozzáférés

X

Kommunikációs eszközök

X

Ügyintézési eljárásrend

X

Formanyomtatványok

X

Szerződés- és ajánlatminták

X

Jogszabály gyűjtemény

X

VII.
EGYEBEK
A képzés nyelve: magyar.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. § (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Bankszövetség
Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó.
A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.
A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

4. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez8

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    54 343 01 0000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Befektetési tanácsadó
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Elágazások

Nincsenek

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    3635
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Befektetési tanácsadó

800

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Befektetési tanácsadó
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    –
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    –
    Szakmai alkalmassági követelmények:    –
2.    Elmélet aránya:    80%
3.    Gyakorlat aránya:    20%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    –
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3635

Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök)

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást végez.
Private banking szolgáltatás keretében befektetési tanácsot ad az ügyfeleknek.
A befektetési alapkezelő és a portfólió-kezelési tevékenységet végző szervezet back office területét vezeti.
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1994-06    Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Adatokat gyűjt az elektronikus és írott sajtóból.
−    Gazdasági adatokat gyűjt és elemez.
−    Tőzsdei adatokat gyűjt és elemez.
−    Várható gazdasági eseményeket számon tart.
−    Figyeli a befektetés-kezeléssel kapcsolatos nemzetközi tendenciák alakulását.
−    Kibocsátókról információt gyűjt.
−    Politikai eseményekről tájékozódik.
−    Várható politikai eseményeket számon tart.
−    Napi munkamenetet tervez.
−    Technikai hátteret ellenőriz.
−    Releváns ügyfeleket meghatároz.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    A makrogazdaság alapmodellje.
B    Makrogazdasági összefüggések.
B    A pénzügyi közvetítőrendszer elemei.
B    A külföldi tőkepiacok tendenciái.
C    Gazdaságpolitikai alapvetés.
C    A pénz szerepe a gazdaságban.
B    A fiskális és a monetáris politika.
B    Értékpapírok.
C    Az értékpapírok rövid története.
B    Az értékpapírok csoportosítása.
B    Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
B    Részesedést biztosító értékpapírok.
B    Speciális értékpapírok.
A    Az értékpapírok kockázata.
B    Értékpapírok innovációja.
B    Az értékpapírpiacok szereplői.
B    Az állampapírpiac.
B    Az államadósság keletkezése.
B    Az adósság egységes kezelésének kialakítása.
B    Az állampapírpiacok nemzetközi tendenciái.
B    A belföldön kibocsátott állampapírok fajtái.
B    Állampapír-értékesítési módszerek.
B    Az állampapírok másodlagos piaca.
B    Piaci tendenciák.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
3    Kombinációs készség.
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése.
Személyes kompetenciák:
−    Önállóság.
−    Döntésképesség.
Társas kompetenciák:
−    Tömör fogalmazás készsége.
−    Kommunikációs rugalmasság.
Módszerkompetenciák:
−    Felfogóképesség.
−    Logikus gondolkodás.
−    Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2019-06    Pénzpiaci ismeretek – pénzügyi tanácsadás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Befektetési tanácsot ad.
−    Ügyfelet akvirál.
−    A szerződéskötést megelőzően minősíti a leendő szerződő felet, és a szerződés hatályba lépését követően ügyfélként e minősítésnek megfelelően kezeli.
−    Azonosítja az ügyfél befektetési céljait.
−    Ügyfél kockázattűrő képességét felméri.
−    Ügyfélre szabott kereskedési stratégiát dolgoz ki.
−    A leendő szerződő fél vagy az ügyfél tájékoztatása során, világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást ad.
−    Tájékoztató anyagot állít össze, összehasonlítva az ügyfélforgalomban legjellemzőbb értékpapírok fő jellemzőit.
−    Befektetési lehetőségekről tájékoztat.
−    Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.
−    Kiegészítő, vagy helyettesítő termékeket ismertet és ajánl.
−    Ügyfélnek piaci információt biztosít.
−    Aktuális befektetési lehetőséget ajánl fel.
−    Magyarázatot ad a befektetési döntések szempontjairól (kockázat, likviditás, diverzifikálás, adózás).
−    Ügyfélszámlát kontrollál.
−    Ügyfélpozíciót ellenőriz.
−    Ügyfélpozíció-értékelést végez.
−    Számlainformációt ad.
−    Ügyfélpozíció zárást/likvidálást végez.
−    Aktív, passzív, függő státuszú ügyféllel kapcsolatot tart.
−    Üzletet köt.
−    Megbízást vesz fel és hajt végre az ügyfél javára.
−    Megbízást visszaigazol.
−    Ajánlatot tesz.
−    Árajánlatokat kér be.
−    Ellenajánlatot tesz.
−    Legjobb árajánlatot kiválaszt.
−    Tranzakciót lebonyolít.
−    Üzletkötést ügyfélnek visszaigazol.
−    Sajátszámlás kereskedést végez.
−    Pénzügyi eszközt helyez el az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással, vagy a nélkül.
−    Allokációt végez.
−    Megkötött üzletet/listát adminisztrációs feldolgozásra továbbít.
−    Potenciális kibocsátókat feltérképez.
−    Potenciális kibocsátóval kapcsolatot létesít.
−    Potenciális kibocsátókat a kibocsátási és forgalmazási feltételekről tájékoztatja.
−    Kibocsátásra ajánlatot tesz.
−    Állampapír aukciókon vesz részt.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
A    Állampapír-piaci hozam és árfolyamszámítás.
B    A részvények piaca.
B    A tőkebevonás szempontjai.
B    Részvényértékesítések szervezése.
B    Az értékpapírok másodlagos piaca.
B    A tőzsde.
A    Tőzsdei megbízások.
B    Tőzsdeindexek.
C    A Budapesti Értéktőzsde rövid kronológiája.
B    Részvényárfolyamok fundamentális elemzése.
B    Kamatszámítás.
B    Jövőérték, jelenérték.
B    Időarányos és kamatos kamatszámítás.
B    Névleges kamatláb, effektív kamatláb, folytonos kamatláb.
B    A hozamgörbe.
B    Forward kamatlábak.
B    A kockázat és az elvárt hozam.
B    A részvények hozama.
B    A részvények kockázata.
B    A befektetők hozam-kockázat preferenciái.
B    A részvényportfólió hozama és kockázata.
B    A nem diverzifikálható kockázat mértéke.
B    A részvények elvárt hozama és a CAPM.
B    Az időbeni diverzifikáció.
B    Pénzáramlások: kötvények, egyéb értékpapírok és projektek pénzáramlása.
B    Befektetési tanácsadás folyamata és a tanácsadó kiemelt feladatai.
B    A befektetés motivációi és szempontjai.
B    Az ügyfél kockázatviselő képessége, az ügyfél minősítése.
B    Az ügyfél tájékoztatása (megbízás előtt, a minősítés eredményéről, az ügyletkötés után).
B    Befektetési lehetőségek összevetése.
B    Az ügyfélmegbízások kezelésének elvei és folyamata.
B    Befektetési tanácsadás. Az ügyfél pénzügyi helyzetének és befektetési ismeretének felmérése. Alkalmassági teszt. Alkalmassági és megfelelőségi tesztek a gyakorlatban.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
5    Értékpapír-számtan alkalmazása.
5    Célszoftverek alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).
Személyes kompetenciák:
−    Rugalmasság.
−    Precizitás.
−    Terhelhetőség.
Társas kompetenciák:
−    Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
−    Udvariasság.
−    Határozottság.
−    Empátia.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Emlékezőképesség.
−    Problémamegoldás, hibaelhárítás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2020-06    Befektetési jogalkalmazás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Fedezetet ellenőriz.
−    Fedezetet kér be.
−    Ügyfél szakszerűtlen megbízására figyelmeztet.
−    Üzletkötéssel kapcsolatos reklamációt kivizsgál.
−    Jogos reklamáció esetén korrekciót kezdeményez.
−    Kibocsátásban közreműködik.
−    Kibocsátási tájékoztató elkészítésében részt vesz.
−    Jegyzési folyamatban részt vesz.
−    Ügyfél-alkalmassági teszt meglevőségét vizsgálja.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    Szerződésekkel összefüggő polgári jogi alapismeretek.
B    Az érvényes szerződés létrejötte, alakja, tartalma, tárgya, módosítása, megszűnése. A szerződést biztosító mellékkötelmek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék). Az engedményezés és a tartozásátvállalás.
B    Egyes polgári jogi szerződések (adásvétel, csere, megbízás, bizomány).
B    Társasági jogi ismeretek.
B    A pénzügyi eszközök és a tőkepiac jogi szabályozása.
B    A 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól.
B    Az egyes értékpapírok fő jellemzői (részvény, kötvény, vagyonjegy, kincstárjegy, letéti jegy, váltó, csekk, közraktárjegy, kárpótlási jegy, szövetkezeti üzletrész, stb.)
B    Befektetési alapok, befektetési jegy.
B    Az értékpapírok előállítása, kezelése, fizikai megsemmisítése, dematerializált értékpapírok.
A    A piac szabályozása.
A    A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya.
A    A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.
B    Az értékpapírok forgalomba hozatala.
A    Befektetési szolgáltatások és szolgáltatók.
A    A bennfentes kereskedelem és a tisztességtelen árfolyam-befolyásolás.
A    Az ügyfél tájékoztatás és ügyfélvédelem kötelezettsége.
A    A Befektető-védelmi Alap.
B    A biztosítók, nyugdíj- és egészségbiztosító pénztárak befektetési szabályai.
A    A pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályok.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése.
4    Jogszabály-alkalmazás készsége.
4    Célszoftverek készségszintű alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).
Személyes kompetenciák:
−    Precizitás (pontosság).
−    Felelősségtudat.
−    Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:
−    Közérthetőség.
−    Udvariasság.
−    Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Ismeretek helyén való alkalmazása.
−    Módszeres munkavégzés.
−    Ellenőrzőképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2021-06    Portfólió kezelés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Intézményi befektetők portfólióját kezeli.
−    Portfólió-kezelési szerződést köt.
−    A tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást végez.
−    Befektetési stratégiát dolgoz ki.
−    A befektetési szempontok vizsgálatával összehasonlítja a befektetési lehetőségeket.
−    Cash flow-t és nettó jelenértéket számol.
−    Hozamot kalkulál.
−    Kockázatkezelési technikát dolgoz ki (hitel-, árfolyam- és likviditási kockázatok).
−    Kötvények hozamgörbe értékelése.
−    Részvényértékelés.
−    Figyelemmel kíséri a piaci árakat.
−    Befektetésről döntést hoz.
−    Portfólió-elemekkel kereskedik.
−    Időszakos beértékelést végez.
−    Ügyfelet eredményről tájékoztat.
−    Felszámolja a portfóliót.
−    Elemzőkkel szakmai kapcsolatot tart.
−    Adminisztrációs feladatokat lát el.
−    Megbízásokat rögzít.
−    Kötjegyet készít.
−    A kereskedési rendszerben üzletkötést rögzít.
−    Kötéslistát készít.
−    Pozícióösszesítést készít.
−    Üzletmenettel, technikai háttérrel kapcsolatos problémákról jelentést készít.
−    Eseti adatszolgáltatást végez.
−    Jogszabályi kötelezettség alapján jelentést készít.
−    Külső és belső szakmai levelezést folytat.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    Pénzügyi piaci ismeretek – piaci számítások.
B    Személyes pénzügyi tervezés.
B    Befektetés-kezelés, befektetési tanácsadás.
B    Portfólió elmélet (alapfogalmak, hatékony portfóliók, a portfólió hozama, a portfólió kockázata, diverzifikáció, a hatékony portfóliók elmélete).
B    Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM).
B    Az elméletek gyakorlati alkalmazásai; új vagyonkezelési technikák; a hatékony piacok elmélete; az elméletek korlátai.
B    Indexek.
B    Kötvényindexek.
B    Részvényindexek.
B    Kötvények: passzív és aktív stratégiák.
B    Fogalmak és szokványok.
B    Kötvényszámtan.
B    A hozamgörbe.
B    Aktív kötvényportfólió menedzsment.
B    Passzív kötvényportfólió menedzsment.
B    Részvények: passzív és aktív stratégiák.
B    A részvény értékét befolyásoló tényezők.
B    A részvény értékének meghatározása.
B    Részvényelemzési módszerek.
B    Részvényportfólió menedzsment és részvénykereskedés.
B    Származtatott termékek alkalmazása a vagyonkezelésben.
B    Bevezetés a határidős ügyletekbe. A határidős ügyletek fogalma, szereplői; a határidős ár meghatározása és a határidős pozíció értéke.
B    A tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügyletek összehasonlítása; a határidős ügyletek kockázatai.
B    Fedezet, spekuláció és arbitrázs a határidős piacokon.
B    Az opciós ügyletek alapjai. Az opció fogalma, fajtái, az opciós ügylet szereplői; az opció lejáratkori értéke, nyereségküszöbe.
B    Az opció értékének alsó és felső korlátja, az opciós díj meghatározása; az opció értéke lejárat előtt; összetett opciós pozíciók; az opciós ügyletek kockázatai.
B    Fedezeti ügyletek az opciós piacokon.
B    Teljesítménymérés.
B    A teljesítménymérés célja és tartalma.
B    A teljesítménymérés első fejlődési lépései.
B    Hozamszámítási módszertan.
B    Teljesítményattribúció.
B    Kockázati és teljesítménymérésre alkalmas mérőszámok.
B    A hazai gyakorlat bemutatása: a befektetési alapok teljesítményének összehasonlítása; a nyugdíjpénztárak teljesítményének megítélése; a biztosítási piac. A teljesítménymérés alapjául szolgáló előírások egységesülése.
B    Nemzetközi kitekintés: a GIPS, a befektetések teljesítménymérésének globális szokványai; a GIPS kapcsolata az egyes országok törvényeivel, szabályaival és iparági szokványaival.
B    Vállalatfinanszírozás, vállalatértékelés.
A    A nyilvántartó programok.
B    Az egység működési rendjéhez, üzletmenethez kapcsolódó szabályok.
B    A kereskedelmi-üzleti levelezés alapvető szabályai.
C    A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja.
B    A számítógépek és perifériáik.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Célszoftverek készségszintű alkalmazása (kereskedési, nyilvántartási, elszámolási rendszerek).
4    Információforrások kezelése.
5    Számolási-elemzési készség.
4    Szakmai kommunikáció.
4    Elemi számolási készség.
4    Mennyiségérzék.
Személyes kompetenciák:
−    Önállóság.
−    Felelősségtudat.
−    Pontosság.
−    Döntésképesség.
Társas kompetenciák:
−    Motiváló készség.
−    Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
−    Határozottság.
−    Empátia.
Módszerkompetenciák:
−    Logikus gondolkodás.
−    Eredményorientáltság.
−    Következtetési képesség.
−    Problémaelemzés, -feltárás.
−    Numerikus gondolkodás, matematikai készség.

Az 54 343 01 0000 00 00 azonosító számú, Befektetési tanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1994-06

Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása

2019-06

Pénzpiaci ismeretek-pénzügyi tanácsadás

2020-06

Befektetési jogalkalmazás

2021-06

Portfólió kezelés

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: –
2.    A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1994-06    Pénzügyi és gazdasági ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A pénzügyi rendszer általános összefüggéseinek (pénzügyi közvetítés és eszköztranszformáció); a pénzügyi piacok szerkezete, a pénz- és tőkepiaci termékek és műveletek ismeretének számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2019-06    Pénzpiaci ismeretek – pénzügyi tanácsadás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Személyes pénzügyi tervezéssel (pénzügyi tervezés, cash menedzsment, befektetési, biztosítási tanácsadás) kapcsolatos ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    75 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2020-06    Befektetési jogalkalmazás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A befektetési piachoz kapcsolódó jogszabályok, törvények, a pénz és tőkepiac szabályozásának alkalmazása; az értékpapírral kapcsolatos megbízások szerződéses és számlaháttere jogi szempontból, témakörök számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    75 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2021-06    Portfólió kezelés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A befektetési szempontok vizsgálatával a rövid és hosszú távú befektetések eltérő szempontjainak elemzése; tőzsdei árak, összetett piaci árak értelmezése; a piaci indexek; kötvények és részvények értékelése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakmai és vizsgakövetelményekben megfogalmazott szakmai ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    60%
2. feladat    40%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 343 01 0000 00 00 azonosító számú, Befektetési tanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:    10
2. vizsgarész:    10
3. vizsgarész:    20
4. vizsgarész:    60
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A 4. Portfólió kezelés vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 80%-os teljesítményt ért el.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:
90–100%    jeles (5)
80–89%    jó (4)
70–79%    közepes (3)
60–69%    elégséges (2)
Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.
Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Befektetési tanácsadó

Iratrendezők

X

Irodatechnikai eszközök

X

Számítógép

X

Nyomtató

X

Szoftverek

X

Internet hozzáférés

X

Kommunikációs eszközök

X

Ügyintézési eljárásrend

X

Formanyomtatványok

X

Szerződés- és ajánlatminták

X

Jogszabály gyűjtemény

X

VII.
EGYEBEK
A képzés nyelve: magyar.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. § (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Bankszövetség,
Befektetési Szolgáltatók Szövetsége.
Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó.
A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.
A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

5. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez9

BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    54 343 02 0000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Biztosítási tanácsadó
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Elágazások

Nincsenek

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    3634
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Biztosítási tanácsadó

1100

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Biztosítási tanácsadó
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    –
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    2 év biztosítási területen szerzett igazolt gyakorlat, amennyiben
    az iskolai előképzettség érettségi vizsga
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    –
Szakmai alkalmassági követelmények:    –
2.    Elmélet aránya:    50%
3.    Gyakorlat aránya:    50%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    –
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3634

Biztosítási ügyintéző

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Biztosítási, kockázatkezelési és pénzügyi tanácsot ad.
Tájékoztat a biztosításról, a kockázatkezelésről és a pénzügyi szolgáltatásokról.
Kockázatkezelési, biztosítási koncepciót, elemzést, megoldási javaslatot, kockázatfinanszírozási és pénzügyi tervet készít.
Szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Biztosító, biztosításközvetítő részegységét vagy gazdálkodó szervezetbiztosítási, kockázatkezelési részegységét vezeti.
Biztosítási ügyviteli, portfóliókezelő, ügyfélkapcsolati rendszert kezel.
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 343 02

Biztosításközvetítő

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1996-06    Marketing
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Saját területén marketingtevékenységet folytat.
−    Megkülönbözteti az általános és biztosítás-specifikus marketinget.
−    Figyelemmel kíséri a biztosítási igények változását.
−    Tájékozódik és tájékoztatást ad az új termékek megjelenéséről.
−    Megérti és alkalmazza az ügyfélorientáció elvét.
−    Ügyfelet értékel.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
D    Piac, biztosítási piac.
E    Marketingmix.
D    Piackutatás, konkurenciaelemzés eredményeinek alkalmazása.
B    Szolgáltatásmenedzsment.
D    Biztosításmarketing.
B    Ügyfélorientáció.
B    Terméktájékoztatás.
D    Ügyfélszegmentáció.
C    Ügyfélprofil.
C    Értékesítési csatornák és módszerek.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
1    Elemi szintű számítógéphasználat.
3    Olvasott szakmai szöveg megértése.
3    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
Személyes kompetenciák:
−    Megbízhatóság.
−    Önállóság.
−    Pontosság.
−    Szervezőkészség.
−    Döntésképesség.
Társas kompetenciák:
−    Fogalmazó készség.
−    Nyelvhelyesség.
−    Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
−    Segítőkészség.
Módszerkompetenciák:
−    Ismeretek helyén való alkalmazása.
−    Problémaelemzés, -feltárás.
−    Információgyűjtés.
−    Helyzetfelismerés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2028-06    Közgazdaságtani feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Nemzetgazdasági és iparági fogalmakat, összefüggéseket értelmez.
−    Makro- és mikromodellek alapján értékeli a gazdasági környezetet, annak változását.
−    Biztosítási modellek elemeit és hatásmechanizmusait a gyakorlatban azonosítja.
−    A biztosításügyet, de különösen a biztosításközvetítő működését érintő hazai és az azt befolyásoló uniós szabályokat értelmez.
−    Közgazdasági fogalmakat és összefüggéseket magyaráz ügyfelének.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
D    Makroökonómiai és biztosításgazdasági modellek és mutatók.
C    A vállalat és a biztosító mikroökonómai modellje.
C    A biztosítás gazdasági szerepei.
D    Az EU gazdasága.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
4    Információforrások kezelése.
4    Komplex jelzésrendszerek értelmezése.
3    Elemi számolási készség.
3    Mennyiségérzék.
Személyes kompetenciák:
−    Precizitás (pontosság).
Társas kompetenciák:
−    Fogalmazó készség.
−    Nyelvhelyesség.
−    Közérthetőség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Logikus gondolkodás.
−    Felfogóképesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Rendszerekben való gondolkodás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2029-06    Pénzügyi tanácsadás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Informálódik a pénzügyi piacokról és intézményrendszerről.
−    Makro- és ágazati pénzügyi mutatókat elemez.
−    Biztosítási termékeket, azt kiegészítő és helyettesítő pénzügyi szolgáltatásokat mutat be, hasonlít össze és értékel, adózással kapcsolatos információt nyújt.
−    Munkájához kapcsolódó pénzügyi matematikai, statisztikai számításokat, valószínűségszámítást és elemzéseket végez.
−    Pénzügyi szolgáltatásokat biztosítással kombinál.
−    Ügyfél meglévő pénzügyi szolgáltatásainak portfólióját felméri (biztosítási törvény szerint).
−    Ismerteti a pénzügyi tervezés célját, területeit, alapvető eszközeit a vonatkozó magyar szabályozással és a nemzetközi szabványokkal összhangban.
−    Biztosítás- és nyugdíjtervezést végez és azt összehangolja más tervezési területekkel.
−    Munkájához kapcsolódó demográfiai, szociológiai, mortalitási és morbiditási adatokat felhasználja a pénzügyi tanácsadásban.
−    Személyi költségvetést, cash flowt, vagyonmérleget tervez.
−    Üzleti tervet és üzleti jelentést értelmez.
−    Biztosítással csökkenti a pénzügyi kockázatot és tőkeigényt.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    Pénzügyi intézményrendszer.
B    Lakossági pénzügyi termékek, szolgáltatások.
D    Pénzügyi jelentések, beszámolók.
B    Pénzügyi tervezés, biztosítástervezés, nyugdíjtervezés.
D    EU pénzügyek.
C    Pénzügyi felügyelet.
B    Pénzügyi számítások.
C    Statisztikák készítése és alkalmazása.
D    Value at risk, TACC.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
5    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
4    Diagramok, számolóábrák értelmezése.
4    Elemi számolási készség.
4    Mennyiségérzék.
3    Pénzügyi modellező, elemző és tervező szoftverek használata.
4    Információforrások kezelése.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás (pontosság).
Társas kompetenciák:
−    Közérthetőség.
−    Prezentációs készség.
−    Fogalmazó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Áttekintő képesség.
−    Logikus gondolkodás
−    Numerikus gondolkodás, matematikai készség.
−    Felfogóképesség.
−    Problémamegoldás, hibaelhárítás.
−    Ellenőrzőképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2030-06    Kockázatkezelés (risk management)
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Szakszerű kockázatfelmérést végez, kockázatértékelési és kockázatkezelési tanácsot ad.
−    A kockázatokat és veszélyeket felismeri, rendszerezi, összefüggéseiket meghatározza.
−    Kvantitatív kockázatértékelési, kockázatkezelési eljárásokat alkalmaz.
−    Biztosítási koncepciót, tervet készít a kockázatelemzés alapján, a lehetséges kockázatkezelési és biztosítási megoldások megadott szempontok szerinti értékelésével.
−    Kockázatfinanszírozási tervet, gazdaságossági számításokat készít.
−    Összehangolja és optimalizálja a biztosítási, pénzügyi és egyéb kockázatok kezelését.
−    Biztosítással csökkenti a pénzügyi kockázatot és tőkeigényt.
−    A személyes pénzügyi terv és a vállalkozás üzleti tervének kockázatait elemzi.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    Biztonság, veszély, kockázat.
B    Műszaki, gazdasági, pszichológiai, társadalmi kockázatkezelés.
B    Kockázatok modellezése, mérése.
B    Kockázatkezelési stratégia, eszköz, folyamat.
C    Kockázatpolitika, biztosításpolitika.
C    A biztosítás és a biztosítók szerepe a kockázatkezelésben és a gazdaságban.
C    Kockázatfinanszírozás, a kockázatkezelés gazdasági optimuma.
E    ART (alternative risk transfer), HPR (highly protected risks).
B    A kockázatok modellezése és mérése a pénzügyi tervezésben.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
3    Információforrások kezelése.
4    Rajzolás készségek, képességek.
4    Elemi számolási készség.
4    Mennyiségérzék.
3    Modellező szoftverek használata.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás.
−    Fejlődőképesség, önfejlesztés.
−    Önfegyelem.
−    Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
−    Fogalmazó készség.
−    Nyelvhelyesség.
−    Közérthetőség.
−    Visszacsatolási készség.
−    Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Logikus gondolkodás.
−    Emlékezőképesség.
−    Áttekintő képesség.
−    Rendszerező képesség.
−    Numerikus gondolkodás, matematikai készség.
−    Problémamegoldás, hibaelhárítás.
−    Módszeres munkavégzés.
−    Ellenőrzőképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2031-06    Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Biztosítási ajánlatot kezel.
−    Biztosítási szerződés karbantartásában közreműködik.
−    Biztosítási szerződést kezel, karbantart.
−    Jutalékrendszert alkalmaz.
−    Biztosítási igényt mér fel.
−    Kárrendezési feladatokban közreműködik.
−    Szervezeti részegységet vezet és szervez.
−    Szakmai és ügyviteli szabályzatok készítésében közreműködik.
−    Minőségbiztosítási rendszerben dolgozik.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
A    A biztosítási tanácsadó működése biztosítási törvény szerint.
C    Biztosítás, biztosíthatóság.
D    Üzleti biztosítás, társadalombiztosítás, előgondoskodás, öngondoskodás.
C    A biztosító kockázatai és kockázatkezelése.
C    A biztosítási piac szereplői és működése.
C    Biztosításfelügyelet.
B    Biztosítási események, formák és fedezetek.
B    Biztosítási szerződés életciklusa.
B    Kockázatvállalalási politika és irányelvek.
C    Műszaki és biológiai alapismeretek.
C    Viszontbiztosítás.
C    A biztosító szervezeti struktúrái.
C    A biztosító vezetése.
C    Szolgáltatásmenedzsment.
C    A biztosító számviteli és controlling rendszere.
C    A biztosító pénzügyei és befektetései.
C    Bankbiztosítás, integrált pénzügyi szolgáltatások.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
3    Diagramok, számolóábrák értelmezése.
3    Jelképek értelmezése.
3    Elemi számolási készség.
3    Mennyiségérzék.
Személyes kompetenciák:
−    Elhivatottság, elkötelezettség.
−    Megbízhatóság.
−    Felelősségtudat.
−    Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
−    Visszacsatolási készség.
−    Fogalmazó készség.
−    Prezentációs készség.
−    Közérthetőség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Rendszerező képesség.
−    Emlékezőképesség.
−    Felfogóképesség.
−    Módszeres munkavégzés.
−    Ellenőrzőképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2032-06    A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Biztosítási igényt mér fel és dokumentál.
−    Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatokat nem tartalmazó nem-élet kockázatokat elemzi, biztosítási fedezetet tervez.
−    Életbiztosítási és egyéb humán kockázatokat elemez, biztosítási fedezetet tervez.
−    Meglévő biztosítási fedezetet elemez, az ügyfelet érintő biztosítási hibákat kiszűri.
−    Termékcsomagot használ fel, hoz létre biztosítási és pénzügyi termékekből.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    A biztosítási ágak és ágazatok rendszere.
B    Vagyon- és felelősségbiztosítási ágazatok, termékek, sajátosságok.
B    Személybiztosítási ágazatok, termékek, sajátosságok.
C    Kockázatkezelés ágazati sajátosságai.
C    Ágazatok ügyviteli és kárrendezési sajátosságai.
B    Biztosítási hibák.
D    Versenyző és kiegészítő termékek.
B    Igényfelmérés és szükségletelemzés.
C    Viszontbiztosítás.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
Személyes kompetenciák:
−    Elhivatottság, elkötelezettség.
−    Felelősségtudat.
−    Fejlődőképesség, önfejlesztés.
−    Szorgalom, igyekezet.
Társas kompetenciák:
−    Visszacsatolási készség.
−    Fogalmazó készség.
−    Prezentációs készség.
−    Közérthetőség.
Módszerkompetenciák:
−    Rendszerező képesség.
−    Emlékezőképesség.
−    Felfogóképesség.
−    Problémamegoldás, hibaelhárítás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2033-06    Biztosítási jogi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Tevékenysége során a jogszabályoknak, felügyeleti ajánlásoknak, szakmai szövetségek ajánlásainak való megfelelést folyamatosan fenntartja és ellenőrzi.
−    A biztosítási törvény szerinti tájékoztatást nyújt az ügyfélnek, különösen az ügyféltájékoztatóban meghatározott kérdésekben.
−    Alkalmazza a biztosítási törvényt, a Polgári Törvénykönyvnek különösen a biztosítási szerződésre vonatkozó részeit, az adó- és társadalombiztosítási törvényeket, a versenytörvényt és e szabályokat tevékenysége során betartja.
−    Alkalmazza a fogyasztóvédelemi jogszabályokat és az egyéb, biztosításügyre vonatkozó jogszabályokat, a Pénzügyminisztérium rendeleteit.
−    A jogszabályváltozásokat figyelemmel kíséri.
−    Pontos és jogszerű tájékoztatást nyújt jogi státuszáról, képviseleti jogáról, jogi felelősségvállalásáról és a kínált szolgáltatásairól a regiszter szerint.
−    Betartja a szerzői és licenszjog szabályait.
−    Ügyfelet tájékoztat, ügyfelet képvisel.
−    Tájékoztatást ad a biztosítási piacról, szereplőiről.
−    Tájékoztatást ad az EU biztosítási jogról.
−    Tájékoztatást ad a biztosítási szerződéssel kapcsolatos jogi kérdésekben.
−    Általános és különös szerződési feltételeket ismertet.
−    A regiszternek megfelelően azonosítja magát.
−    Alkalmazza a biztosítási piac szereplőinek működését meghatározó jogszabályokat.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    Jogszerű működés.
C    Ajánlattétel, közreműködés a szerződéskötésben.
C    Biztosítási ajánlat kellékei.
D    Általános és különös szerződési feltételek.
C    Biztosítási kötelezettség.
C    Kockázatelbírálás.
B    Kárrendezés.
B    Kárigény érvényesítése.
D    Szerződésmegszüntetés.
B    Fogyasztóvédelem.
C    Biztosításfelügyelet.
D    EU biztosítási irányelvek.
B    A biztosítási törvény és a Polgári Törvénykönyv biztosításügyet érintő részei.
C    Versenytörvény, etikai kódex szerinti működés.
C    Biztosításügyet érintő adó- és társadalombiztosítási szabályozás.
C    A gazdálkodó szervezet és a biztosítási intézmények működését meghatározó lényegi gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
3    Információforrások kezelése.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás.
Társas kompetenciák:
−    Fogalmazó készség.
−    Nyelvhelyesség.
−    Közérthetőség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Logikus gondolkodás.
−    Emlékezőképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2034-06    Biztosításmatematikai számítások
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Díjat számít.
−    Szolgáltatást számít.
−    Szolgáltatás-díj elemzést végez.
−    Maradékjog értéket számít.
−    Díjtartalék időbeni alakulását számítja.
−    Portfóliót értékel.
−    Jutalékot számít.
−    Demográfiai, szociológiai, mortalitási és morbiditási adatokat alkalmaz a tervezésben.
−    Statisztikákat, jelentéseket kezel és tervez.
−    Statisztikákat készít és értelmez (szerzés, törlés, kár/szolgáltatás, állomány, darab, díj, tartalék stb.).
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    Díjkalkulációs alapelvek.
D    Tartalékszámítási alapelvek.
C    Termékterv.
D    Profitteszt.
D    Tőkeszükséglet.
E    Szolvenciatőke.
C    Economic value.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
3    Olvasott szakmai szöveg megértése.
3    Hallott szakmai szöveg megértése.
3    Jelképek értelmezése.
3    Diagramok, ábrák értelmezése.
3    Elemi számolási készség.
3    Mennyiségérzék.
1    Elemi szintű számítógéphasználat.
Személyes kompetenciák:
−    Kitartás.
−    Pontosság.
−    Szorgalom, igyekezet.
Társas kompetenciák:
−    Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Numerikus gondolkodás, matematikai készség.
−    Ellenőrzőképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2035-06    Biztosításinformatikai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Informatikai és telekommunikációs megoldásokat használ.
−    Biztosítástechnikai, ügyviteli, ügyfélkapcsolati és controlling rendszereket használ.
−    Alkalmazza az ügyviteli szabályzatokban foglaltakat, ellenőrzi azok teljesülését.
−    Használja az elektronikus kereskedelem, fizetési rendszerek és az e-biztosítás elterjedt folyamatait, szolgáltatásait.
−    Felhasználói szerepben részt vesz rendszerfejlesztésben, rendszerbevezetésben.
−    Üzleti funkció és felhasználói felület tervezésében és validálásában vesz részt felhasználói szerepben.
−    Informatikai rendszer funkcionális felhasználói tesztet végez.
−    Adatokat és dokumentumokat kezel.
−    Biztonsági rendszer szerint dolgozik.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    Modellezés, üzleti modell, informatikai modell, komponensek, rendszerfunkciók alapismeretei, üzleti és informatikai összefüggései.
C    Rendszerfejlesztés, rendszerbevezetés, migráció, audit felhasználói vonatkozásai.
B    DMS (dokumentumkezelő rendszerek) felhasználói funkciói, struktúrált dokumentumok..
C    Adatbázis-felhasználás.
B    Informatikai biztonság, adatvédelem.
C    E-business, e-biztosítás.
D    Folyamatvezérlés, automatizáció alapismeretei.
D    Ügyfélkapcsolati, szakértői, vállalatirányítási, minőségbiztosítási rendszerek.
C    Nemzetközi szabványok, alkalmazásuk és szerepük a biztosító és a biztosítási tanácsadói tevékenység működésében.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
3    Olvasott szakmai szöveg megértése.
3    Gépírás.
3    Jelképek értelmezése.
4    Információforrások kezelése.
1    Elemi szintű számítógéphasználat.
Személyes kompetenciák:
−    Pontosság.
−    Kitartás.
−    Türelmesség.
Társas kompetenciák:
−    Visszacsatolási készség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Logikus gondolkodás.
−    Emlékezőképesség.
−    Hibakeresés.
−    Információgyűjtés.

Az 54 343 02 0000 00 00 azonosító számú, Biztosítási tanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1996-06

Marketing

2028-06

Közgazdaságtani feladatok

2029-06

Pénzügyi tanácsadás

2030-06

Kockázatkezelés (risk management)

2031-06

Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok

2032-06

A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok

2033-06

Biztosítási jogi feladatok

2034-06

Biztosításmatematikai számítások

2035-06

Biztosításinformatikai feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák
Az 54 343 02 0000 00 00 azonosító számú, Biztosítási tanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:
2. modulzáró vizsga: Közgazdaságtani feladatok,
3. modulzáró vizsga: Pénzügyi tanácsadás,
4. modulzáró vizsga: Kockázatkezelés (risk management),
5. modulzáró vizsga: Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok,
6. modulzáró vizsga: A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok,
7. modulzáró vizsga: Biztosítási jogi feladatok,
8. modulzáró vizsga: Biztosításmatematikai számítások,
9. modulzáró vizsga: Biztosításinformatikai feladatok.
A Biztosításinformatikai feladatok 9. modulzáró vizsga lebonyolításához a PM módszertani útmutatót tesz közzé az alábbiakban meghatározottak szerint.
9. modulzáró vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2035-06    Biztosításinformatikai feladatok
A hozzárendelt 1. modulzáró vizsgafeladat:
Modellezési és rendszerszervezési ismeretek, biztosításinformatikai esetmegoldás a PM által kiadott Útmutató alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott további modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
2.    A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1996-06    Marketing
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Marketingtevékenység és biztosításmarketing ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2028-06    Közgazdaságtani feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Közgazdasági fogalmak és összefüggések számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2029-06    Pénzügyi tanácsadás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
I. Pénzügyi információk értelmezése és elemzése a biztosítással kapcsolatos esetmegoldásban a PM által kiadott feladatlap alapján.
II. Pénzügyi számítások és tervezési esetmegoldás a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2030-06    Kockázatkezelés (risk management)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Kockázatkezelési esetmegoldás a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2031-06    Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
I. A biztosításelmélet és a biztosító működésének koncepciói és módszerei számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
II. Problémafeltárás, elemzés és megoldás a biztosítás és a biztosító működéséből vett esetben a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2032-06    A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
I. Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatokat nem tartalmazó nem-élet kockázatok, fedezetek és eljárások témaköréből a PM által kiadott feladatlap alapján.
II. Személybiztosítási illetve életbiztosítási- és egyéb humán nem-élet kockázatok, fedezetek és eljárások témaköréből a PM által kiadott feladatlap alapján.
III. Szükségletelemző, fedezetmeghatározó esettanulmány megoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2033-06    Biztosítási jogi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tanácsadó jogszerű működése: jogismeret és jogalkalmazás a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A tanácsadó jogszerű működése: jogismeret és alkalmazás a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2034-06    Biztosításmatematikai számítások
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
I. Biztosításmatematikai számítások a PM által kiadott feladatlap alapján.
II. Biztosításmatematikai esetmegoldás a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2035-06    Biztosításinformatikai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A beszámítás a modulzáró vizsgán elért teljesítmény %-a alapján történik.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: -
Időtartama:    –
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 343 02 0000 00 00 azonosító számú, Biztosítási tanácsadó megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:    10
2. vizsgarész:    5
3. vizsgarész:    10
4. vizsgarész:    5
5. vizsgarész:    10
6. vizsgarész:    25
7. vizsgarész:    15
8. vizsgarész:    10
9. vizsgarész:    10
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A 7. Biztosítási jogi feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A 3. Pénzügyi tanácsadás vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. vizsgafeladathoz tartozó I. és II. szakmai feladatokat a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
Az 5. Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. vizsgafeladathoz tartozó I. és II. szakmai feladatokat a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
A 6. A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. vizsgafeladathoz tartozó I., II. és III. szakmai feladatokat a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
A 8. Biztosításmatematikai számítások vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. vizsgafeladathoz tartozó I. és II. szakmai feladatokat a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:
90–100%    jeles (5)
80–89%    jó (4)
70–79%    közepes (3)
60–69%    elégséges (2)
Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.
Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Biztosítási tanácsadó

Iratrendezők

X

Irodatechnikai eszközök

X

Számítógép

X

Szkenner

X

Nyomtató

X

Szoftverek

X

Internet hozzáférés

X

Kommunikációs eszközök

X

Ügyintézési eljárásrend

X

Formanyomtatványok

X

Szerződés- és ajánlatminták

X

Jogszabály gyűjtemény

X

VII.
EGYEBEK
A képzés nyelve: magyar.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. § (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Biztosítók Szövetsége,
Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége,
Magyarországi Biztosítási Alkuszok Szövetsége.
Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó.
A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.
A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 33. §-a szerinti igazolást oly módon kell kiállítani, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyenek a vizsga alábbi adatai is:
A modulzáró vizsga száma:
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Modulzáró vizsga vizsgafeladata(i)    Vizsgatevékenység    Elért teljesítmény %
1. vizsgafeladat
2. vizsgafeladat
................................

6. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez10

BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    52 343 02
2.    A szakképesítés megnevezése:    Biztosításközvetítő
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Elágazások

Azonosítószám:

52 343 02 0010 52 01

Megnevezés:

Független biztosításközvetítő

Azonosítószám:

52 343 02 0010 52 02

Megnevezés:

Függő biztosításközvetítő

Azonosítószám:

52 343 02 0010 52 03

Megnevezés:

Jogvédelmi biztosításközvetítő

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    3626
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Biztosításközvetítő

800

II.
EGYÉB ADATOK
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Független biztosításközvetítő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    –
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    –
    Szakmai alkalmassági követelmények:    –
2.    Elmélet aránya:    50%
3.    Gyakorlat aránya:    50%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    –
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Függő biztosításközvetítő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    –
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    –
    Szakmai alkalmassági követelmények:    –
2.    Elmélet aránya:    50%
3.    Gyakorlat aránya:    50%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    –
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:    Jogvédelmi biztosításközvetítő
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
    Bemeneti kompetenciák:    –
    Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
    Szakmai előképzettség:    –
    Előírt gyakorlat:    –
    Elérhető kreditek mennyisége:    –
    Pályaalkalmassági követelmények:    –
    Szakmai alkalmassági követelmények:    –
2.    Elmélet aránya:    50%
3.    Gyakorlat aránya:    50%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
    Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
    Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    –
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3626

Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi)

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Független biztosításközvetítő
Biztosítást közvetít.
Tájékoztat a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról.
Felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet.
Versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat hasonlít össze.
Közreműködik az ajánlattételben és a szerződésgondozásban.
Képviseli az ügyfelet.
Jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytat.
Marketingtevékenységben közreműködik.
Pénzügyi tervezésben közreműködik.
Informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz.
Függő biztosításközvetítő
Biztosítást közvetít.
Tájékoztat a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról.
Felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet.
Közreműködik az ajánlattételben és a szerződésgondozásban.
Képviseli a biztosítót.
Jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytat.
Marketingtevékenységben közreműködik.
Pénzügyi tervezésben közreműködik.
Informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz.
Jogvédelmi biztosításközvetítő
Jogvédelmi biztosítást közvetít.
Tájékoztat a biztosítóról, a jogvédelmi biztosításról, vagyon- és felelősségbiztosításokról.
Felméri a jogvédelmi biztosítási igényt, elemzi a jogvédelmi biztosítási szükségletet.
Közreműködik az ajánlattételben és a szerződésgondozásban.
Képviseli a jogvédelmi biztosítót.
Jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytat.
Informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz.
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

54 343 02 0000 00 00

Biztosítási tanácsadó

52 343 01 0000 00 00

Banki befektetési termékértékesítő

54 345 04 0000 00 00

Nonprofit menedzser

55 345 03 0000 00 00

Közösségi-civil szervező

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2022-06    Pénzügyi szolgáltatói feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Tájékoztat a pénzügyi piacokról és intézményrendszerről.
−    Rendszerezi a pénzügyi piacokon elérhető pénzügyi szolgáltatásokat.
−    Pénzügyi szolgáltatásokat értékel megadott szempontok szerint.
−    Kamatot és kamatos-kamatot számít.
−    Jelen- és jövőértéket számol.
−    Hozamot és árfolyamot számol.
−    Pénzügyi szolgáltatásokat biztosítással kombinál.
−    Kockázati és pénzügyi tényezőket azonosít és mér fel.
−    Meglévő biztosítási és befektetési portfóliót rögzít.
−    Pénzügyi tervezés részfeladatait végzi.
−    Tájékoztat az öngondoskodás, előgondoskodás céljáról és rendszeréről.
−    Tájékoztatást ad a pénzügyi tervezés céljáról, alapvető eszközeiről.
−    Felméri az ügyfél életkörülményeit.
−    Ügyfél élethelyzetének megfelelő terméket, termékcsomagot ajánl.
−    Az ügyfél igényeit felméri.
−    Kiegészítő és helyettesítő pénzügyi szolgáltatásokat ismertet és ajánl.
−    Nyugdíjmegoldást javasol az ügyfél számára.
−    Felméri az ügyfelet érintő adózási szempontokat.
−    Azonosítja az ügyfél befektetési céljait és attitűdjét.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    Pénzügyi intézményrendszer.
B    Pénzforgalmi szabályok.
C    Lakossági pénzügyi termékek, szolgáltatások.
D    Pénzügyi jelentések.
B    Befektetések.
C    Személyi pénzügyek tervezési alapjai.
C    Alapvető pénzügyi számítások.
C    Ügyféltájékoztató pénzügyi kimutatások.
C    Pénzügyi tervezés alapműveletei.
C    Statisztikák készítése, értelmezése és alkalmazása.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
5    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
4    Diagramok, számolóábrák értelmezése.
4    Elemi számolási készség.
4    Információforrások kezelése.
1    Elemi szintű számítógéphasználat.
Személyes kompetenciák:
−    Pontosság.
−    Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:
−    Közérthetőség.
−    Prezentációs készség.
−    Fogalmazó készség.
−    Meggyőző képesség.
−    Kapcsolatteremtő készség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Áttekintő képesség.
−    Logikus gondolkodás.
−    Rendszerező képesség.
−    Általános tanulóképesség.
−    Numerikus gondolkodás, matematikai készség.
−    Felfogóképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2023-06    Biztosítástechnikai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Ügyfélkapcsolatot épít és ápol.
−    Ügyféladatbázist kezel.
−    Ügyfélaktát vezet.
−    Azonosítja a biztosítási szerződés résztvevőit.
−    Ügyfélazonosítást végez.
−    Biztosítási ajánlatot kezel.
−    Nyomtatványt tölt ki.
−    Díjszabás alapján tarifál.
−    Ellenőrzi az ajánlat formai kellékeinek meglétét.
−    Ellenőrzi a biztosíthatóság feltételeit.
−    Elsődleges kockázatelbírálást végez.
−    Ajánlati hiányt pótol.
−    Szakértői véleményt szükség szerint bekér/értelmez az ügyfél számára.
−    Felméri a biztosítási igényt, szükségletet azonosít és tervez a biztosítási törvény és felügyeleti ajánlás szerint az ügyfélnek legmegfelelőbb biztosítási védelem kidolgozása céljából.
−    Az ügyfél szükségletének megfelelő biztosítási fedezeteket és termékeket ajánl.
−    Dokumentálja az igényfelmérést a biztosítási törvény és felügyeleti ajánlás szerint.
−    Terméket konkrét igénynek megfelelően kezel és a fedezetre javaslatokat tesz.
−    Fedezethiányokat tár fel.
−    Többes biztosítást ismer fel.
−    Alul- és túlbiztosítást azonosít.
−    Összeveti a társadalombiztosításból, a vállalati, a munkáltató által nyújtott és egyéb fedezeteket a meglévő és szükségesnek ítélt magánbiztosításokkal.
−    Biztosítási szerződésdokumentumokat (ajánlatot, kötvényt, számlát, számlaértesítőt, indexértesítőt stb.) továbbít, értelmez, magyaráz.
−    Egyéb biztosítási dokumentumokat ad át (zöldkártya, szerződési feltételek stb.).
−    Biztosítási szerződés karbantartásában és egyéb állománykezelési feladatokban közreműködik.
−    Változásokat észlel és felmér.
−    Partneradatot frissít.
−    Biztosítástechnikai szerződésadatot frissít.
−    Szerződésfelmondást továbbításra átvesz.
−    Felismeri az ügyfél szerződésmódosítási igényét, kezdeményezi és intézi a változtatást (átdolgozást).
−    A biztosító vagy biztosításközvetítő ügyviteli szabályzatainak megfelelően jár el.
−    Biztosítási fizetményeket kezel.
−    Díjfizetést kezdeményez (első díj, rendkívüli díj, hátralék stb.).
−    Készpénzdíjat vesz át.
−    Jutalékot számol, ellenőriz.
−    Statisztikák (szerzés, törlés, kár/szolgáltatás, állomány, darab, díj, tartalék stb.) készítésében és értelmezésében részt vesz.
−    Biztosításhoz kapcsolt pénzügyi szolgáltatásokat értékesít (ha jogosult).
−    Együttműködik más pénzügyi tanácsadóval keresztértékesítési feladathoz kapcsolható jogosultság alapján.
−    Csoportosítja a biztosítási ágakat, ágazatokat, termékeket és módozatokat.
−    Biztosításszakmai tudását fejleszti.
−    Szakmai szervezetek szabványait, ajánlásait tanulmányozza, értelmezi.
−    Továbbképzésen vesz részt.
−    Szakirodalmat, szaklapokat olvas és munkája során felhasznál.
−    A biztosítási piac fejlődését figyelemmel kíséri.
−    A pénzügyi szolgáltatások fejlődését figyelemmel kíséri.
−    A kárrendezést támogatja.
−    Értelmezi a biztosításban alkalmazott pénzügyi kimutatásokat, így különösen a számlaértesítőket és társaságok pénzügyi adatait.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
A    A biztosításközvetítő működése Biztosítási törvény szerint.
B    Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatok kivételével a nem-életbiztosítási ágazatok, termékek, sajátosságok.
B    A személybiztosítás illetve az életbiztosítás és egyéb humán kockázatok ágazatai, termékei, sajátosságai.
C    Veszély, kockázat, kockázatkezelés.
C    Üzleti biztosítás, társadalombiztosítás, előgondoskodás, öngondoskodás.
C    A biztosítás szakmai meghatározásai, kifejezései.
D    A biztosítás előnyei a gazdálkodó szervezetek és az egyén szempontjából.
C    A biztosító kockázatai és kockázatkezelése.
D    A biztosítási piac szereplői és működése.
B    Biztosítási események és fedezetek.
C    Biztosítási ágak, ágazatok, formák és termékek.
C    Biztosítási szerződés életciklusa.
D    Kockázatelbírálás, elsődleges kockázatelbírálás.
C    Kárrendezés.
D    A biztosító szervezeti struktúrái.
D    A biztosító vezetése.
D    A biztosító pénzügyei.
C    Bankbiztosítás.
C    E-biztosítás.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Szakmai kommunikáció.
4    Diagramok, számolóábrák értelmezése.
4    Elemi számolási készség.
2    Numerikus gondolkodás, matematikai készségek.
Személyes kompetenciák:
−    Elhivatottság, elkötelezettség.
−    Fejlődőképesség, önfejlesztés.
−    Felelősségtudat.
−    Szervezőkészség.
Társas kompetenciák:
−    Visszacsatolási készség.
−    Fogalmazó készség.
−    Prezentációs készség.
−    Közérthetőség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Rendszerező képesség.
−    Emlékezőképesség.
−    Felfogóképesség.
−    Megbízhatóság.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2024-06    A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    A regiszternek megfelelően azonosítja magát.
−    Tájékozódik a biztosítási piacról, szereplőiről.
−    Tájékozódik az EU biztosítási jogról.
−    Tájékoztatást ad a fogyasztóvédelemről.
−    Tájékoztatást ad a biztosítási szerződéssel kapcsolatos jogi kérdésekben.
−    Bemutatja az általános és különös szerződési feltételeket.
−    Jogi tájékoztatást nyújt és tevékenysége során a jogszabályoknak való megfelelést folyamatosan fenntartja és ellenőrzi.
−    Alkalmazza a Biztosítási törvényt, a Polgári Törvénykönyvnek különösen a biztosítási tevékenységre vonatkozó részét, az adó- és társadalombiztosítási törvényeket, a Versenytörvénynek a biztosítási tevékenységre vonatkozó részeit.
−    Jogszabályváltozásokat figyelemmel kíséri.
−    Jogszabályoknak és felügyeleti ajánlásoknak folyamatosan megfelel.
−    Pontos és jogszerű tájékoztatást nyújt közvetítői státuszáról, képviseleti jogáról, jogi felelősségvállalásáról és a kínált termékekről a biztosítási törvény szerint.
−    Betartja a biztosítási szerződésjog szabályait, felismeri a biztosítási szerződés kellékeit.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
A    Jogszerű működés.
B    Ajánlattétel, közreműködés a szerződéskötésben.
C    Biztosítási ajánlat kellékei.
B    Általános és különös szerződési feltételek.
C    Biztosítási kötelezettség.
D    Szerződésmegszüntetés.
C    Kárrendezési ismeretek.
A    Fogyasztóvédelem.
E    EU biztosítási irányelvek.
B    Biztosítási törvény és a Polgári Törvénykönyv biztosítási fejezete.
B    Versenytörvény, etikai kódex szerinti működés.
C    Biztosításügyre vonatkozó adó- és társadalombiztosítási szabályozás.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
3    Információforrások kezelése.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás.
Társas kompetenciák:
−    Fogalmazó készség.
−    Nyelvhelyesség.
−    Közérthetőség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Logikus gondolkodás.
−    Emlékezőképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2027-06    Jogvédelmi biztosítás közvetítése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Bemutatja a jogvédelmi biztosítás előnyeit az egyén és a gazdálkodó szempontjából.
−    Jellemzi a jogvédelmi biztosítás eseményeit, fedezetét, sajátosságait.
−    Tájékoztat a jogvédelmi szerződésről.
−    A jogvédelmi kockázatot felméri, bemutatja és fedezetet ajánl.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
D    A jogvédelem a biztosítási ágak és ágazatok rendszerében.
C    A jogvédelmi kockázat, fedezetek és módozatok.
D    A jogvédelmi biztosítás haszonérvelése.
C    A jogvédelem összefüggései és érdekütközése más biztosítási ágazatokkal.
C    Szerződéskötés és szerződésgondozás.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
3    Információforrások kezelése.
Személyes kompetenciák:
−    Felelősségtudat.
−    Precizitás (pontosság).
Társas kompetenciák:
−    Fogalmazó készség.
−    Nyelvhelyesség.
−    Közérthetőség.
Módszerkompetenciák:
−    Absztrakt gondolkodás.
−    Logikus gondolkodás.
−    Emlékezőképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1996-06    Marketing
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Saját területén marketingtevékenységet folytat.
−    Megkülönbözteti az általános és biztosítás-specifikus marketinget.
−    Figyelemmel kíséri a biztosítási igények változását.
−    Tájékozódik és tájékoztatást ad az új termékek megjelenéséről.
−    Megérti és alkalmazza az ügyfélorientáció elvét.
−    Ügyfelet értékel.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
D    Piac, biztosítási piac.
E    Marketingmix.
D    Piackutatás, konkurenciaelemzés eredményeinek alkalmazása.
B    Szolgáltatásmenedzsment.
D    Biztosításmarketing.
B    Ügyfélorientáció.
B    Terméktájékoztatás.
D    Ügyfélszegmentáció.
C    Ügyfélprofil.
C    Értékesítési csatornák és módszerek.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
1    Elemi szintű számítógéphasználat.
3    Olvasott szakmai szöveg megértése.
3    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
Személyes kompetenciák:
−    Megbízhatóság.
−    Önállóság.
−    Pontosság.
−    Szervezőkészség.
−    Döntésképesség.
Társas kompetenciák:
−    Fogalmazó készség.
−    Nyelvhelyesség.
−    Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége.
−    Segítőkészség.
Módszerkompetenciák:
−    Ismeretek helyén való alkalmazása.
−    Problémaelemzés, -feltárás.
−    Információgyűjtés.
−    Helyzetfelismerés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1995-06    Ügyfélkapcsolat és kommunikáció
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Tudatosan és hatékonyan kommunikál.
−    Tárgyalási, konfliktuskezelési technikákat alkalmaz.
−    Hatékony prezentációt tervez és tart.
−    Szakmailag is megalapozott kifogáskezelési és meggyőzési technikákat alkalmaz.
−    Alkalmazza a vállalati kommunikációs protokollt.
−    Időgazdálkodást folytat.
−    Időtervet készít.
−    Tevékenységet elemez.
−    Önszervezési technikákat alkalmaz.
−    Ügyfélkapcsolatot épít és ápol.
−    Ajánlásokat gyűjt.
−    Ügyfelet értékel.
−    Tárgyalási tervet készít.
−    A termék tulajdonságainak feltárásával annak megvásárlására ösztönöz.
−    Kezeli az ügyfelek kifogásait.
−    Fenntartja az ügyfélkapcsolatot.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
D    Kommunikációs csatornák.
B    Hatékony kommunikáció.
B    Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák.
C    Üzleti protokoll szabályai.
C    Önszervezési, időtervezési technikák.
C    Kapcsolatteremtés, kapcsolatápolás.
C    Prezentációs technikák.
C    Termékkel, szolgáltatással kapcsolatos érvelés és kifogáskezelés.
C    Eladási folyamat, eladási technikák.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Hallott szakmai szöveg megértése.
4    Szakmai kommunikáció.
4    Jelképek értelmezése.
4    Kommunikációs eszközök használata.
1    Elemi szintű számítógéphasználat.
Személyes kompetenciák:
−    Türelmesség.
−    Rugalmasság.
−    Stressztűrő képesség.
Társas kompetenciák:
−    Kapcsolatteremtő képesség.
−    Kapcsolatfenntartó képesség.
−    Udvariasság.
−    Empátia.
−    Adekvát metakommunikáció.
−    Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Problémaelemzés, -feltárás.
−    Információgyűjtés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2025-06    Számítástechnikai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
– PC-s operációs rendszert használ.
– Szabványos „Office” alkalmazásokat használ.
– Interneten kommunikál és keres.
– Irodai telekommunikációs és ügyvitel-automatizációs berendezéseket használ.
– Dokumentumokat kezel (érkeztet, iktat, archivál).
– Munkakörével kapcsolatban levelez.
– Irodai működéssel, ügyvitellel kapcsolatos logisztikai feladatokat végez (készletgazdálkodás, irodaszert, nyomtatványt rendel stb.).
– Elektronikus levelezést és adatforgalmat bonyolít.
– A munkakörébe tartozó üzleti ügyekben kommunikál (ügyféllel, vállalati belső munkatársakkal, részlegekkel, más pénzügyi szolgáltatóval).
– Folyamatosan megfelel a minőségbiztosítási rendszer előírásainak.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    PC operációs rendszer használata.
B    „Office” alkalmazások (e-mail, szövegszerkesztő, táblázatkezelő) használata.
C    Internet használat.
C    Dokumentumrendszerezés.
D    Irodagépek kezelése.
A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
3    Olvasott szakmai szöveg megértése.
4    Gépírás.
3    Jelképek értelmezése.
4    Információforrások kezelése.
2    ECDL 1. m. IT Alapismeretek.
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2    ECDL 7. m. Internet és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
– Pontosság.
– Kitartás.
– Türelmesség.
Társas kompetenciák:
– Visszacsatolási készség.
Módszerkompetenciák:
– Absztrakt gondolkodás.
– Logikus gondolkodás.
– Emlékezőképesség.
– Hibakeresés.
– Információgyűjtés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2026-06    Többes ügynöki és független közvetítői működés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Biztosítási szerződés karbantartásában közreműködik.
−    Az ügyfeleknek megfelelő szerződés-portfóliót adminisztrálja (díj, megújítás stb.).
−    Elhelyezi a biztosítást és a biztosítókat a pénzügyi szolgáltatók rendszerében.
−    Felhasználja a biztosítási piac szereplőit és termékeit minősítő rendszereket (rating, ranking).
−    Értelmezi a szolvencia-szabályozás és a tartalékolás alapelveit.
−    A piaci kereslet-kínálat szabályait alkalmazza.
−    Tevékenysége során a jogszabályoknak való megfelelést folyamatosan fenntartja és ellenőrzi.
−    Biztosítási szükséglet alapján ajánlatot készít.
−    Termékcsomagot használ fel, hoz létre biztosítási és pénzügyi termékekből.
−    Alkalmazza az informatikai biztonság szabályait és szabványait.
−    Számítógépes hálózati és telekommunikációs eszközöket önállóan kezel.
−    Alkalmazza az elektronikus kereskedelem, fizetési rendszerek és az e-biztosítás elterjedt folyamatait, szolgáltatásait.
−    Ügyviteli és biztosítástechnikai rendszereket használ.
−    Pénzügyi tervezés, biztosítási törvény és felügyeleti ajánlások szerinti részfeladatait végzi.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
C    Rating, ranking.
A    Független biztosításközvetítőkre vonatkozó speciális szabályozás.
C    Etikai kódexek.
B    Ügyfélképviselet.
B    Kockázatmenedzselés.
C    A biztosítók szabályzatainak megfelelő eljárás (jog, ügyvitel).
C    Szerződés-portfólió adminisztrációja.
C    Biztosítási termékek és biztosítók összehasonlítása.
D    Biztosítást helyettesítő vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatások összehasonlítása.
C    Biztosítás kombinálása más pénzügyi szolgáltatásokkal.
E    A tartalékképzés és a szolvencia-szabályozás alapvető szabályai.
C    Főbb díjkalkulációs elvek
C    Marketingstratégia végrehajtása.
B    Adatvédelem.
C    Állomány-nyilvántartó szoftver használata.
C    Értékesítés-támogató szoftver használata.
B    Elektronikus kereskedelem.
B    Elektronikus fizetés.
B    E-biztosítás.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
4    Szakmai kommunikáció.
3    Gépírás.
4    Információforrások kezelése.
4    Diagramok, számolóábrák olvasása és készítése.
4    Elemi számolási készség.
4    Irodagépek használata.
4    Nyilvántartó rendszerek használata.
2    Elemi szintű számítógéphasználat.
Személyes kompetenciák:
−    Elhivatottság.
−    Fejlődőképesség.
−    Felelősségtudat.
−    Önállóság.
−    Precizitás (pontosság).
−    Stressztűrő képesség.
−    Szervezőkészség.
−    Terhelhetőség.
−    Türelmesség.
−    Megbízhatóság.
Társas kompetenciák:
−    Közérthetőség.
−    Prezentációs készség.
−    Fogalmazó készség.
−    Nyelvhelyesség.
−    Visszacsatolási készség.
−    Motiváló készség.
−    Konfliktusmegoldó készség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Logikus gondolkodás.
−    Ismeretek helyén való alkalmazása.
−    Problémaelemzés, -feltárás.
−    Információgyűjtés.
−    Tervezés.
−    Lényegfelismerés.
−    Rendszerekben való gondolkodás.
−    Körültekintés, elővigyázatosság.

Az 52 343 02 0010 52 01 azonosító számú, Független biztosításközvetítő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2022-06

Pénzügyi szolgáltatói feladatok

2023-06

Biztosítástechnikai feladatok

2024-06

A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés

1996-06

Marketing

1995-06

Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

2025-06

Számítástechnikai feladatok

2026-06

Többes ügynöki és független közvetítői működés

Az 52 343 02 0010 52 02 azonosító számú, Függő biztosításközvetítő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2022-06

Pénzügyi szolgáltatói feladatok

2023-06

Biztosítástechnikai feladatok

2024-06

A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés

1996-06

Marketing

1995-06

Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

2025-06

Számítástechnikai feladatok

Az 52 343 02 0010 52 03 azonosító számú, Jogvédelmi biztosításközvetítő megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2024-06

A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés

2027-06

Jogvédelmi biztosítás közvetítése

1995-06

Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként
Az 52 343 02 0010 52 01 azonosító számú, Független biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Pénzügyi szolgáltatói feladatok,
2. modulzáró vizsga: Biztosítástechnikai feladatok,
3. modulzáró vizsga: A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés,
7. modulzáró vizsga: Számítástechnikai feladatok,
8. modulzáró vizsga: Többes ügynöki és független közvetítői működés.
Az 52 343 02 0010 52 02 azonosító számú, Függő biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Pénzügyi szolgáltatói feladatok,
2. modulzáró vizsga: Biztosítástechnikai feladatok,
3. modulzáró vizsga: A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés,
7. modulzáró vizsga: Számítástechnikai feladatok.
Az 52 343 02 0010 52 03 azonosító számú, Jogvédelmi biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:
3. modulzáró vizsga: A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés,
4. modulzáró vizsga: Jogvédelmi biztosítás közvetítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.
Az a jelölt, aki az 52 4641 03 Számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítéssel, vagy az 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltető részszakképesítéssel, vagy ECDL (European Computer Driving Licence) bizonyítvánnyal vagy a szakmai készségek között felsorolt valamennyi ECDL modul eredményes vizsgájáról kiállított dokumentummal rendelkezik, felmentést kap a Számítástechnikai feladatok 7. modulzáró vizsga alól.
Az a jelölt, aki az 52 343 02 0010 52 01 Független biztosításközvetítő szakképesítés-elágazást kívánja megszerezni és rendelkezik a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet alapján az 52 3440 03 Függő biztosításközvetítő szakképesítéssel, felmentést kap a Pénzügyi szolgáltatói feladatok 1. modulzáró vizsga, a Biztosítástechnikai feladatok 2. modulzáró vizsga és a Biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés 3. modulzáró vizsgák alól.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
2.    A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2022-06    Pénzügyi szolgáltatói feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
I. A pénzügyi szolgáltatások (pénzügyi piacok, termékek, pénzügyi tervezés) fogalmainak és eljárásainak magyarázata és alkalmazása konkrét példán a PM által kiadott feladatlap alapján.
II. Alapvető pénzügyi számítások (kamat, árfolyam, jelen-, jövőérték) a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2023-06    Biztosítástechnikai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
I. Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatok kivételével a nem-életbiztosítási kockázatok, fedezetek, termékek és eljárások értelmezése, magyarázata és esetmegoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.
II. Személybiztosítási illetve az életbiztosítási- és egyéb humán kockázatokat tartalmazó nem-élet fedezetek, termékek és eljárások értelmezése, magyarázata és esetmegoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
I. A biztosítás elméletének és a biztosító működésének magyarázata és konkrét eset megoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.
II. Biztosításmatematika: a díjszámítás, a tartalékok és a statisztikák alapkérdéseinek értelmezése, magyarázata, alapvető számítások a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2024-06    A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A biztosításközvetítő jogszerű működése ismereteinek számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A biztosításközvetítő jogszerű működése ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2027-06    Jogvédelmi biztosítás közvetítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A jogvédelmi biztosítás sajátosságai ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1996-06    Marketing
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Marketingtevékenység és biztosításmarketing ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1995-06    Ügyfélkapcsolat és kommunikáció
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
„Hatékony kommunikáció a pénzügyi szolgáltatásokban” ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2025-06    Számítástechnikai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítástechnikai feladatok értelmezése és megoldása a PM által kiadott Útmutató alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:    60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    100%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2026-06    Többes ügynöki és független közvetítői működés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A többes ügynök és a független biztosításközvetítő jogszerű és szakszerű működésének kérdései és esetmegoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:    60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A többes ügynök és a független biztosításközvetítő működésének egyéb sajátosságainak számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:    30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    50%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 343 02 0010 52 01 azonosító számú, Független biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:    15
2. vizsgarész:    25
3. vizsgarész:    15
5. vizsgarész:    10
6. vizsgarész:    10
7. vizsgarész:    10
8. vizsgarész:    15
Az 52 343 02 0010 52 02 azonosító számú, Függő biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész:    20
2. vizsgarész:    30
3. vizsgarész:    20
5. vizsgarész:    10
6. vizsgarész:    10
7. vizsgarész:    10
Az 52 343 02 0010 52 03 azonosító számú, Jogvédelmi biztosításközvetítő megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
3. vizsgarész:    40
4. vizsgarész:    50
6. vizsgarész:    10
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az a jelölt, aki az 52 4641 03 Számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítéssel, vagy az 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltető részszakképesítéssel, vagy ECDL (European Computer Driving Licence) bizonyítvánnyal, vagy a szakmai készségek között felsorolt valamennyi ECDL modul eredményes vizsgájáról kiállított dokumentummal rendelkezik, felmentést kap a 7. Számítástechnikai feladatok vizsgarész alól.
Az a jelölt, aki az 52 343 02 0010 52 01 Független biztosításközvetítő szakképesítés-elágazást kívánja megszerezni és rendelkezik a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet alapján az 52 3440 03 Függő biztosításközvetítő szakképesítéssel, felmentést kap az 1. Pénzügyi szolgáltatói feladatok, a 2. Biztosítástechnikai feladatok, a 3. Biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés, az 5. Marketing és a 6. Ügyfélkapcsolat és kommunikáció vizsgarészek teljesítése alól.
Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A 3. A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés és a 8. Többes ügynöki és független közvetítői működés vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 50%-os teljesítményt ért el.
Az 1. Pénzügyi szolgáltatói feladatok vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. vizsgafeladathoz tartozó I. és II. szakmai feladatokat a vizsgázó külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
A 2. Biztosítástechnikai feladatok vizsgarész írásbeli vizsgatevékenysége csak akkor eredményes, ha az 1. és 2. vizsgafeladatot a vizsgázó külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 50%.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:
90–100%    jeles (5)
80–89%    jó (4)
65–79%    közepes (3)
50–64%    elégséges (2)
Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.
Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Független biztosításközvetítő

Függő biztosításközvetítő

Jogvédelmi biztosításközvetítő

Iratrendezők

X

X

X

Irodatechnikai eszközök

X

X

X

Számítógép

X

X

X

Szkenner

X

X

X

Nyomtató

X

X

X

Szoftverek

X

X

X

Internet hozzáférés

X

X

X

Kommunikációs eszközök

X

X

X

Ügyintézési eljárásrend

X

X

X

Formanyomtatványok

X

X

X

Szerződés- és ajánlatminták

X

X

X

Jogszabály gyűjtemény

X

X

X

VII.
EGYEBEK
A képzés nyelve: magyar.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. § (3) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 90 napon belül be kell fejezni.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Biztosítók Szövetsége,
Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége,
Magyarországi Biztosítási Alkuszok Szövetsége.
Az írásbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a PM közleményben közreadott vizsganaptár az irányadó.
A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.
A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.

7. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelethez11

KÖZÖSSÉGI-CIVIL SZERVEZŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.    A szakképesítés azonosító száma:    55 345 03 0000 00 00
2.    A szakképesítés megnevezése:    Közösségi-civil szervező
3.    Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítés

Nincs

3.2

Elágazások

Nincsenek

3.3

Ráépülés

Nincs

4.    Hozzárendelt FEOR szám:    3910
5.    Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Közösségi-civil szervező

2

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:    Közösségi-civil szervező
1.    A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    –
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30–60 kredit)
Pályaalkalmassági követelmények:    –
Szakmai alkalmassági követelmények:    –
2.    Elmélet aránya:    50%
3.    Gyakorlat aránya:    50%
4.    Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):    –
Időtartama (évben vagy félévben):    –
5.    Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
Ha szervezhető, mikor:    –
6.    Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    –
III.
MUNKATERÜLET
1.    A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3910

Egyéb ügyintézők

2.    A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Közreműködik a nonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos szervezési feladatok jogszerű lebonyolításában.
Kiépíti a helyi kapcsolatrendszert, partnerségi együttműködést épít.
Ösztönzi a lokális részvételt, szakmailag támogatja a helyi cselekvést.
Közreműködik a gazdálkodást érintő döntések előkészítésében, megvalósításában és ellenőrzésében.
Részt vesz a nonprofit szervezetek szervezeti-vezetési feladatainak ellátásában.
Közreműködik a modern marketing és a public relations nonprofit szervezetekre specifikált alkalmazásában.
Hazai és nemzetközi projekteket, pályázatokat tervez meg és bonyolít le.
Forrásteremtési technikákat alkalmaz.
Képzéseket, tréningeket szervez, támogatja az élethosszig tartó tanulást.
Segíti a szervezet munkatársai, önkéntesei munkájának koordinálását.
Modern kommunikációs eszközök, csatornák és technikák segítségével ügyviteli feladatokat lát el.
Alkalmazza az érdekérvényesítő és érdekképviseleti technikákat.
3.    A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

55 343 01

Üzleti szakügyintéző

52 343 02

Biztosításközvetítő

54 345 04 0000 00 00

Nonprofit menedzser

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2720-06    Civil társadalom – civil-nonprofit szervezetek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Azonosítja a különböző társadalmi jelenségeket.
−    Felismeri és azonosítja a különböző társadalmi csoportokat, partnereket.
−    Megismeri tevékenységi hatókörének civil/nonprofit önkormányzati szereplőit.
−    Azonosítja és megkülönbözteti a civil/nonprofit szervezetek főbb jellemzőit.
−    Felismeri és azonosítja az egyes nonprofit szervezetek sajátos szervezeti-működési jellemzőit.
−    Meghatározza a konkrét nonprofit szervezeti célok, funkciók, közönségcsoportok, tevékenységek, források kategóriáit.
−    Felismeri a szervezet működésének jellemzőit.
−    Felsorolja a teljesítménymutatókat.
−    Eligazodik az EU intézményrendszerének felépítésében.
−    Eligazodik a főbb EU-s pályázatokban.
−    Tájékozódik az aktuális társadalmi, gazdasági helyzetről.
−    Szakirodalmat, adatbázisokat használ, illetve szövegfájlokat készít és használ.
−    Korszerű adathordozókat használ.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
B    Szociológiai alapfogalmak.
B    Esettanulmány, interjú, oral-history fogalma.
B    Társadalmi csoportok ismerete.
B    A nonprofit szervezetek strukturális-működési sokféleségének ismerete.
B    A teljesítményértékelés-, mérés főbb modelljeinek ismerete.
C    Informatikai, technikai ismeretek.
B    Kommunikációs ismeretek.
B    Információk gyűjtése és továbbadása.
C    Az Európai Unió intézményrendszere.
B    Az EU pályázati programjai, a pályázatok felépítése és főbb fogalomrendszerük.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek.
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2    ECDL 6. m. Prezentáció.
5    Elektronikus levelezés.
5    Köznyelvi beszédkészség.
5    Szakmai nyelvű beszédkészség.
4    Tárgyalási készség.
4    Előadói készség.
5    Kommunikációs készség.
5    Meghallgatni tudás készsége.
4    Dokumentálás.
Személyes kompetenciák:
−    Elhivatottság, elkötelezettség.
−    Fejlődőképesség, önfejlesztés.
−    Pontosság.
−    Szorgalom.
Társas kompetenciák:
−    Kapcsolatteremtő készség.
−    Kapcsolatfenntartó készség.
−    Kezdeményezőkészség.
−    Nyelvhelyesség.
−    Tömör fogalmazás készsége.
−    Kommunikációs rugalmasság.
Módszerkompetenciák:
−    Rendszerező képesség.
−    Ismeretek helyén való alkalmazása.
−    Emlékezőképesség.
−    Információgyűjtés.
−    Módszeres munkavégzés.
−    Gyakorlatias feladatértelmezés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2721-06    Közösségszervezés II.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
−    Kapcsolatokat szervez:
=    azonosítja a potenciális partnereket,
=    felkeresi a potenciális partnereket,
=    bizalmat épít személye, szándékai iránt,
=    beszélgetés(ek)re hívja az érdeklődőket,
=    nyilvánosságra hozza a közös szándékokat,
=    online rendszert, kapcsolatokat épít,
=    korszerű adathordozókat használ,
=    adatbázisokat, szövegfájlokat készít és használ,
=    él a tömegkommunikáció eszközeivel.
−    Ösztönzi a lokális civil részvételt:
=    biztosítja a lakossági, civil és intézményi részvétel lehetőségeit,
=    bátorítja a helyi cselekvési szándékokat,
=    bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket,
=    megszervezi a kezdeményezők első körét,
=    biztosítja a folyamatos, kölcsönös kommunikációt a helyi szereplők között,
=    bevonja a településfejlesztési koncepciók megalkotásának folyamatába a helyi közösségeket,
=    létrehozza a helyi közösségek számára fontos információs adatbázisokat,
=    közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében,
=    dokumentálja a közösségi munkát.
−    Partnerségi együttműködést épít:
=    figyelemmel kíséri a helyi és a munkája szempontjából fontosabb lokális döntéshozók tevékenységét,
=    eligazodik fontosabb közhivatalok, közintézmények területén, és szükség szerint kapcsolatot tart azokkal,
=    alkalmazza az önkormányzatokra vonatkozó törvényeket, rendeleteket, az adott település rendeleteit, a szakmai előírásokat,
=    bemutatja az önkormányzati rendszer működési elveit az érdekelteknek,
=    ellátja a település (térség) partikuláris érdekű közösségei közötti horizontális kapcsolatépítés feladatait a partnerség jegyében,
=    ellátja a településen (térségben) működő civil szerveződések szövetsége és a helyi hatalom közötti horizontális kapcsolatépítés feladatait a partnerség jegyében,
=    ellátja a településen (térségben) működő civil szerveződések szövetsége és a gazdasági élet szereplői közötti horizontális kapcsolatépítés feladatait a partnerség jegyében,
=    megteremti a kapcsolattartáshoz szükséges kereteket, folyamatosan működteti azokat az ahhoz nélkülözhetetlen nyilvánosság fenntartásával,
=    szakmailag támogatja a helyi cselekvést.
−    Tanulmányutat, tapasztalatcserét ajánl, szervez:
=    információkat közvetít,
=    szakmai műhelybeszélgetéseket szervez,
=    tájékozódik a pályázati lehetőségekről,
=    adekvát továbbképzéseket, szakmai képzéseket ajánl, kínál,
=    adekvát továbbképzéseket, szakmai képzéseket szervez,
=    nyomon követi az EU támogatási rendszerének változásait,
=    ismeri és továbbadja a hazai forrásteremtési lehetőségeket.
Tulajdonságprofil
Szakmai kompetenciák:
    A szakmai ismeretek a típus megjelölésével
Típus    Szakmai ismeret
A    Helyi társadalom, településközösség definíció.
A    Helyi hatalom definíció, az önkormányzatiság elve.
B    Csoportok szervezése.
B    Információk gyűjtése és továbbadása.
A    Civil cselekvési technikák.
B    Konfliktuskezelés.
B    Érdekegyeztetés.
B    Magyar önkormányzati rendszer.
B    Önkormányzatok működésének társadalmi feltételei és gazdasági alapjai.
B    Jogi előírások.
A    Szektorok közötti együttműködés változatai, a haszonáramlás irányai.
A    Szektorok közötti együttműködés statútumai.
B    Ágazatok a közszolgáltatásban és szektorok a közszolgáltatásban.
B    Szektorközi kapcsolatszervező munka lépéseinek ismerete.
A    Társadalmi egyeztetés lépéseinek ismerete.
C    Informatikai, technikai ismeretek.
A    Kommunikációs ismeretek.
A    A közösségszervezés alapvetése.
A    A kezdeményezés módozatainak ismerete.
A    A szakmai segítés módozatainak ismerete.
B    Interjú, oral-history, esettanulmány készítése.
A    Közösségi beszélgetések, ülések, tárgyalások levezetése.
A    Az aktivizáló módszerek alkalmazása.
A    Az együttműködés szervezése.
A    A lokális kapcsolatrendszer bővítése.
B    A nyilvánosság szervezése.
    A szakmai készségek a szint megjelölésével
Szint    Szakmai készség
2    ECDL 1. m. IT alapismeretek.
2    ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2    ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2    ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2    ECDL 6. m. Prezentáció.
5    Elektronikus levelezés.
4    A közösségi identitás jelképeinek alkotó használata.
5    Kapcsolatszervező készség.
5    Köznyelvi beszédkészség.
5    Szakmai nyelvű beszédkészség.
4    Prezentációkészítés.
3    Jogszabály-alkalmazás készsége.
5    Tárgyalási készség.
5    Előadói készség.
5    Kommunikációs készség.
5    Meghallgatni tudás készsége.
4    Dokumentálás.
Személyes kompetenciák:
−    Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság.
−    Kitartás.
−    Megbízhatóság.
−    Önfegyelem.
−    Pontosság.
−    Türelmesség.
Társas kompetenciák:
−    Kapcsolatteremtő készség.
−    Kapcsolatfenntartó készség.
−    Empatikus készség.
−    Tolerancia.
−    Közérthetőség.
−    Kezdeményezőkészség.
Módszerkompetenciák:
−    Áttekintő képesség.
−    Információgyűjtés.
−    Módszeres munkavégzés.
−    Gyakorlatias feladatértelmezés.
−    Nyitott hozzáállás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2722-06    A nonprofit szervezetek menedzselése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil
– Alkalmazza a nonprofit szervezetek alapításával, működésével és megszűnésével kapcsolatos szakjogi, jogszabályi ismereteket:
= közreműködik a nonprofit szervezetek alapításával kapcsolatos szervezési feladatok jogszerű lebonyolításában,
= közreműködik a szervezeti státusszal kapcsolatos dokumentumok (létesítő okirat és módosításai, nyilvántartásba vételi kérelem és mellékletei, közhasznú jogállás iránti kérelem) és a szervezeti belső szabályzatok elkészítésében,
= közreműködik a nonprofit szervezet cél szerinti és vállalkozási tevékenységei jogszerű ellátásának ellenőrzésében,
= alkalmazza a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi, számviteli, adó, TB, munkajogi szabályokat, részt vesz a kapcsolódó nyilvántartások, elszámolások elkészítésében,
= részt vesz a hazai és nemzetközi szerződések, pályázati anyagok dokumentációjának összeállításában,
= figyelemmel kíséri az Európai Unió civil szervezetekre vonatkozó döntéseit.
– Közreműködik a gazdálkodást érintő döntések előkészítésében, megvalósításában és ellenőrzésében:
= részt vesz a gazdálkodást érintő döntésekhez szükséges információ biztosításában,
= közreműködik a nonprofit szervezet stratégiájának kialakításában, a szervezet fejlesztési irányainak meghatározásában,