• Tartalom

238/2008. (IX. 29.) Korm. rendelet

238/2008. (IX. 29.) Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.10.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A távhőfelhasználás esetében a támogatás fajlagos bruttó összege
a) 2184 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét,
b) 1794 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg annak két és félszeresét,
c) 1200 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum két és félszeresét, de nem haladja meg annak háromszorosát,
d) 816 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum háromszorosát, de nem haladja meg annak három és félszeresét.”

2. § Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltató az általa a jogosultsági időszakra érvényesített
a) támogatás visszaigénylése érdekében az 5. számú melléklet szerinti,
b) 10/A. § szerinti távhődíj-juttatás visszaigénylése érdekében a 6. számú melléklet szerinti
kimutatást küldi meg a közreműködőnek (igénylés).”

3. § Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § (1) A távhőszolgáltatást háztartási célra igénybe vevő, energiafelhasználási támogatásra nem jogosult fogyasztót havonta 1150 Ft összegű távhődíj-juttatás illeti meg.
(2) A távhődíj-juttatást a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti fogyasztó részére az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a számla-kibocsátási gyakorlathoz igazodóan, külön soron, a számlán feltüntetett hőmennyiség díjának a juttatással való csökkentése révén érvényesíti.”

4. § Az R. az e rendelet melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. október 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. – e rendelet 1. §-ával megállapított – 3. §-ának (2) bekezdése szerinti fajlagos bruttó összeget a szolgáltató a 2008. október 1-jétől felhasznált hőmennyiség tekintetében érvényesíti.

(3) A szolgáltató az R. – e rendelet 3. §-ával megállapított – 10/A. §-ában foglalt távhődíj-juttatást első ízben a 2008. október 1-jétől kezdődő fogyasztási időszakra kiadott számlában (részszámlában) érvényesíti.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 9. §-ának (1) bekezdésben a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatás, valamint a 10/A. § szerinti távhődíj-juttatás” szöveg lép.

Melléklet a 238/2008. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Kimutatás a jóváírt távhődíj-juttatás visszaigényléséhez
A szolgáltató azonosítója:     
A szolgáltató megnevezése:     
A szolgáltató székhelye:     
A szolgáltató adószáma:     
A szolgáltató bankszámlaszáma:     
Az ügyintéző neve és elérhetőségei:     
A visszaigénylés sorszáma:     
A számlák kibocsátási időszaka (tárgyidőszak):     
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése szerinti számlák darabszáma és a jóváírt juttatás:

1. Juttatás jóváírásával kibocsátott számlák száma (db)

 

2. Előirányzatból igényelt juttatás (Ft)

tárgyidőszakban

 

jogosultsági időszakban összesen

 

3. Előirányzatnak visszatérítendő juttatás (Ft)

tárgyidőszakban

 

jogosultsági időszakban összesen

 

4. Összesen (a 2. és 3. pont különbsége)

tárgyidőszakban

 

jogosultsági időszakban összesen

 

Dátum: ………….. év …………………… hó …….. nap
…………………………………………….
szolgáltató (cégszerű aláírás)
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 189. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére