• Tartalom

248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet

az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3)2

(4) E rendelet 2. § (3) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

3. §3 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez9

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Létesítmény

Létesítmény azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt nagyberuházásként motorverseny-pálya és ahhoz kapcsolódó egyéb sport, szálláshely, szolgáltató és logisztikai kiszolgáló bázis és létesítményei.

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa által lehatárolt terület Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt terület.

általános építésügyi hatósági engedélyek

Somogy Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezések

Somogy Megyei Kormányhivatal

4.

útügyi hatósági engedélyek

Somogy Megyei Kormányhivatal

5.

vízjogi engedélyek

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

6.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Baranya Megyei Kormányhivatal

7.

földvédelmi hatósági eljárások

Somogy Megyei Kormányhivatal

8.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Somogy Megyei Kormányhivatal

9.

földmérési hatósági eljárások

Somogy Megyei Kormányhivatal

10.

erdővédelmi hatósági engedélyek

Somogy Megyei Kormányhivatal

11.

hírközlési hatósági engedélyek

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

12.

bányahatósági engedélyek

Baranya Megyei Kormányhivatal

13.

talajvédelmi hatósági engedélyek

Somogy Megyei Kormányhivatal

14.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Somogy Megyei Kormányhivatal

15.

vasúti hatósági engedélyek

közlekedésért felelős miniszter

2. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez10

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (3) bekezdése e rendelet 2. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

5

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

9

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

10

A 2. számú mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére