• Tartalom

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.02.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a kertészetben a termelőtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) kapcsolt vállalkozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 17. pontja szerinti vállalkozás;

b) geotermális fejlesztés: olyan energiatermelési célú beruházás, ahol az energia előállítása a földtani közeg hőenergiájának leadásával valósul meg, és a talajba lefúrt mélység meghaladja a talajfelszíntől számított harminc méter mélységet, vagy geotermális eredetű (termál) víz kivétele valósul meg;

c) leányvállalat: olyan vállalat, amelyben egy vagy több termelői szervezet, vagy azok társulásai részesedéssel rendelkeznek, és amely hozzájárul a termelői szervezet vagy termelői szervezetek társulásai célkitűzéseihez, ideértve azokat a vállalatokat is, amelyben egy vagy több zöldség-gyümölcs termelői csoport rendelkezik részesedéssel, és amely hozzájárul a zöldség-gyümölcs termelői csoport célkitűzéseihez;

d) támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez a rendelet elszámolható kiadás-felsőhatárt állapít meg;

e) telepi út: az e rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott létesítményeket összekötő út;

f)2 zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában ekként meghatározott fogalom;

g)3 termelői szervezet: zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában ekként meghatározott fogalom.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások részletes szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:

a) a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása (a továbbiakban: 1. célterület),

b) a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása (a továbbiakban: 2. célterület),

c)4 az a)–b) pontokban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását és az energiaellátás fenntarthatóságát biztosító beruházások megvalósítása (a továbbiakban: 3. célterület).

(2) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül:

a) az 1. célterület esetében:

aa) az 1. számú mellékletben szereplő építés, épületgépészet-kialakítása, felújítása és korszerűsítése,

ab) telepi út, térburkolat, kerítés építése, felújítása (a továbbiakban: infrastrukturális beruházás);

b) a 2. célterület esetében:

ba) a 2. számú mellékletben szereplő építés, épületgépészet-kialakítása, felújítása és korszerűsítése;

bb) infrastrukturális beruházás;

c) a 3. célterület esetében:

ca)5 a gépkatalógusban az 5141., a 6213., a 6221., a 6224. gépváltozatokhoz tartozó gépek, berendezések beszerzése,

cb)6 termálkútfúrás (minimálisan 30 méter fúrási mélység esetén) és a meglévő termálkút fennmaradását – beleértve a termálvíz visszasajtolását, illetve szénhidrogén-meddő kút termálkúttá történő átalakítását – biztosító beruházások;

cc)7 a hőenergia előállításhoz kapcsolódó tüzelő-, biogáz-, termálkút-, valamint napenergia-hasznosító berendezéssel funkcionális egységet képező tartozékok, szerelvények beszerzése;

cd) a hőtermelő berendezés elhelyezéséhez, működéséhez kapcsolódó, az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építési beruházás.

(3) Támogatás igényelhető továbbá a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti kiadásokra.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult:

a) az a mezőgazdasági termelő, aki a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (TEÁOR'08) I. Melléklete szerinti 01.–1–01.3, vagy 01.5 tevékenység valamelyikét végzi,

b) zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai,

c) a kertészeti és a burgonya ágazatban működő termelői csoport

(a továbbiakban együtt: ügyfél).

(2) Az ügyfél mezőgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet (EUME). Nem vonatkozik ez a szabály az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ügyfelekre és az induló vállalkozás ügyfélre.

(3) Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári évben megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételnek.

(4) Amennyiben a beruházás a zöldség-gyümölcs és gomba ágazathoz kapcsolódik, a támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet 19–22. cikkében, illetve 2008. évtől a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK tanácsi rendelet 20–21. cikkében előírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) tagja, mely szervezet(ek) listáját az Irányító Hatóság közleményben teszi közzé.

(5) Az ügyfél vagy annak általa kijelölt alkalmazottja az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett, e jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni.

(6) A 3. célterületre irányuló kérelem esetén a támogatás igénybevételének további feltétele:

a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjától eltérően az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által készített és aláírt technológiai tervvel;

b)8 termálkút létesítése esetén az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, saját névre szóló hatályos, elvi vízjogi vagy létesítési vízjogi engedéllyel;

c)9

(7) A technológiai tervnek tartalmaznia kell a telepítési vázrajzot, a hasznos hőigény kiszámítását, a hőenergia előállító berendezés méretezését, az egyes fejlesztési komponensek legfontosabb műszaki-technológiai adatait.

(8)10 Nem tekinthető rendeltetéssel ellentétes használatnak, ha a kérelmező a burgonya tárházban a burgonya mellett az általa megtermelt, tárolásra alkalmas zöldségfélét is tárol.

(9)11 Amennyiben az ügyfél 2012. december 31-ét követően vette kézhez a támogatási határozatot, úgy köteles a támogatott műveletet a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően legkésőbb 2015. március 31. napjáig megvalósítani, és az utolsó kifizetési kérelmet a 8/C. § szerinti határidőig benyújtani.

A támogatás mértéke

5. § (1) Az ügyfél által igényelhető támogatás összege benyújtási időszakonként, célterületenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg,

(2) A támogatás mértéke:

a) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a;

b) a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának

ba) 40%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti ügyfél,

bb) 35%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél;

c) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha

ca) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy

cb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

d) a 2 célterület esetén – ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg – a beruházás összes elszámolható kiadásának

da) 50%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti ügyfél,

db) 45%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél,

dc) 55%-a, ha a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő;

e) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha

ea) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és

eb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

f)12 a 2. célterület esetén, a beruházás összes elszámolható kiadásának 45%-a, ha a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

(3)13 A 3. § (3) bekezdésében meghatározott kiadások tekintetében, ha a támogatási határozatban eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(4) A 3. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja szerinti tevékenység számlával igazolt elszámolható kiadása az 1. számú mellékletben meghatározott fajlagos kiadás alapján számított összeghatárig támogatható. A támogatási egységen belüli egyes elszámolható kiadások azonban nem haladhatják meg az ÉNGY-ben, illetve a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

(5) A 3. § (2) bekezdés a) pontjának ab) alpontja és b) pontjának bb) alpontja szerinti tevékenységek esetén a maximális elszámolható kiadás mértéke az ÉNGY alapján készített költségvetés-összesítő szerinti költségvetés alapján kerül meghatározásra, és az egyes elszámolható kiadások nem haladhatják meg az ÉNGY-ben szereplő referenciaárat.

(6) A 3. § (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerinti tevékenység számlával igazolt elszámolható kiadása a 2. számú mellékletben meghatározott fajlagos kiadás alapján számított összeghatárig támogatható. A támogatási egységen belüli egyes elszámolható kiadások azonban nem haladhatják meg az ÉNGY-ben, illetve a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

(7) A 3. § (2) bekezdés c) pontjának cb) és cc) alpontjai szerinti tevékenységek esetében a támogatás mértéke kiszámításának alapját a Vhr. 27. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt két árajánlat képezi.

(8) A 3. célterület esetében az elszámolható kiadások nem haladhatják meg:

a) a gépkatalógusban beazonosítható gépek, berendezések esetén a gépkatalógusban meghatározott referenciaárat;

b) a gépkatalógusban nem szereplő gép, berendezés esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott eljárással megállapított árat;

c) építési beruházás esetén az ÉNGY-ben meghatározott fajlagos referenciaárat.

(9) A (7) bekezdés és a (8) bekezdés b) pontja szerinti árajánlat nem származhat az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától, vagy olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél tulajdoni hányaddal rendelkezik.

(10) Támogatás nem vehető igénybe olyan beruházásra, amely kizárólag a 3. § (2) bekezdés ab) vagy bb) pontjai szerinti telepen belüli infrastrukturális beruházásra irányul.

A kérelem benyújtása

6. §14

A kérelem elbírálása

7. § (1)15 A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a 3. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hoz határozatot.

(2) Amennyiben az ügyfél a Vhr. 27. § (1) bekezdésének e) pontja alapján csak pénzügyi tervet köteles a kérelemhez mellékelni, az értékelés a 3. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján szerzett pontok arányosításával történik.

Kifizetési kérelem

8. § (1)16

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a)17 a 4. § (5) bekezdése szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást;

b) a 3. célterület szerinti fejlesztés esetén a beruházás befejezésére vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által kiállított nyilatkozatot;

c) termálkút létesítés esetén továbbá az üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat kiállítója és a technológiai terv készítője nem ugyanaz a személy, akkor az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát.

(4)18

(5)19

(6)20

8/A. §21 (1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban jóváhagyott műveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni és a művelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidő utolsó napja tekintendő.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a műveletet megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a művelet vélelmezett megvalósulását követő egy éves – határidő 2012. december 17. napján, vagy azt megelőzően jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján 2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.

8/B. §22 (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél legkésőbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan első kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő összeg is elszámolásra kerül. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

8/C. §23 Amennyiben az ügyfél 2012. december 31-ét követően vette kézhez a támogatási határozatot, úgy az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31-ig nyújthatja be.

Jogkövetkezmények

9. § (1) Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél a beruházási kötelezettségének nem vagy nem az építési engedély, illetve tervdokumentáció szerint tett eleget, a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybevett támogatásnak minősül.

(2)24

(3)25 Ha az ügyfél a 4. § (5) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget vagy a képzésben való részvételt nem igazolja legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, a támogatási határozattal jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell kivéve, ha a támogatási határozat közlését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző 30. nap közötti időszakban nem volt képzés.

(4) Ha a mezőgazdasági termelő ügyfél – induló vállalkozásként – a 4. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél e rendelet szerinti támogatáshoz való joga megszűnik.

(5)–(6)26

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10/A. §27 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 4. § (9) bekezdést és 8/C. §-t a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor28 folyamatban lévő eljárásokban, valamint a jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

10/B. §29 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 4. § (6) bekezdés c) pontot valamint 9. § (5) és (6) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor30 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. §31 E rendelet alapján a 2011. évtől kezdődően támogatási kérelem nem nyújtható be.

13. §32 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet hatályba lépésekor33 folyamatban lévő ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét 2008. április 1. napjától 2008. május 30. napjáig tartó időszakban nyújtotta be és módosító rendelet hatályba lépésekor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidő már letelt, de Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 8/A. §-t azokban az ügyekben, amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet hatályba lépésekor már jogerőre emelkedett.

14. §34 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet] megállapított 8/B. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor35 folyamatban lévő azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2010. január 15. napjáig nyújtották be és a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor36 a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerőre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.

1. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez37

Támogatási egységek elszámolható kiadásai az 1. célterülethez

Sorszám

Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom

Maximális elszámolható kiadás

Mérték-
egysége

1.

Új gombatermesztő létesítmények építése

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük.
A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezéseket, a komplett klímaberendezést, az elektromos hálózatot, a villám- és vagyonvédelem eszközeit, a kamion berakót, az elkülönített szennyvízkezelő rendszert, a polcos technológia esetében továbbá a gombakomposzt be- és kitárolásának speciális gépeit (polcfeltöltő és kihúzó, szállítószalag, targonca).
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeinek és azok beépítésének költségeit.
Az elszámolható kiadások polcos rendszerű termesztő létesítmények esetén termesztőfelületre (m2), nem polcos rendszerű termesztő létesítmények esetén alapterületre (m2) értendőek.
– Csiperkegomba termesztése esetén kizárólag a polcos termesztő rendszerrel felszerelt, klimatizált gombatermesztő ház támogatható.
– Egyéb gomba termesztése esetén polcos vagy nem polcos rendszerű termesztő ház vagy szigetelt fólia sátor támogatható.

 

 

1.1.

Polcos rendszerű, klimatizált, 750–3000 m2 közötti összes termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények

200 000

Ft/m2

1.2.

Nem polcos rendszerű, klimatizált, 750–3000 m2 közötti alapterülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények

150 000

Ft/m2

1.3.

Polcos rendszerű, klimatizált, 3000 m2-nél nagyobb termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények

160 000

Ft/m2

1.4.

Nem polcos rendszerű, klimatizált, 3000 m2-nél nagyobb alapterülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények

120 000

Ft/m2

 

 

 

 

2.

Gombatermesztő létesítmények átalakítása, rekonstrukciója

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Meglévő gombatermesztő házak, pincék és fóliasátrak rekonstrukciója, polcos termesztő rendszerűvé történő átalakítása vagy más rendeltetésű épületek (például istállók, raktárak) polcos gombatermesztő rendszerrel történő felszerelése, gombatermesztésre történő átalakítása. Nem polcos rendszerű gombaházak, fóliasátrak technológiai felújítása.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépített technológiák elemeinek és azok beépítésének költségeit. Az elszámolható kiadások polcos rendszerű termesztő létesítmények rekonstrukciója esetén termesztőfelületre (m2), nem polcos rendszerű termesztő létesítmények rekonstrukciója esetén alapterületre (m2) értendőek.

 

 

2.1.

Polcos rendszerű gombatermesztő létesítmények technológiai felújítása

50 000

Ft/m2

2.2.

Nem polcos rendszerű gombatermesztő létesítmények technológiai felújítása

35 000

Ft/m2

3.

Új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület nagysága legalább 5000 m2. Bővítés esetén az üzemben a meglévő és a bővítéssel megvalósuló üvegházak alapterületének el kell érnie legalább az 5000 m2 nagyságot.
A megépítésre kerülő üvegházak blokkosított formában (egy szerkezeti egységbe), tűzi horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált üvegnek minimum 4 milliméter vastagságúnak kell lennie.
A beruházásnak tartalmaznia kell a növénytartó szerkezetet, az öntöző, a tápoldatozó és a szellőztető rendszert, a fűtést, a klímakomputert (Δt= minimum 25 °C) és a vezérlés elemeit.
A beruházás tartalmazhatja a CO2 trágyázás elemeit, a párásító rendszert, a légkeverőket, a ventilátorokat, az árnyékoló ernyőt és az energiaernyőt.
Az asszimilációs pótmegvilágítás és vezérlés csak a 3. pontban szereplő valamely másik tevékenység megvalósítása esetén támogatható.
Bővítés esetén a meglévő növényházban a minimális vápamagasságnak 2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtés és csepegtető öntözés hiányában azok beépítése a meglévő növényházba kötelező.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások az üvegház alapterületére (m2) értendőek, a maximálisan elszámolható kiadások bővítés esetén az új építéssel érintett részre vonatkoznak.

 

 

3.1.

Automatizált üvegház építése zöldség- és virágtermesztés céljára

30 000

Ft/m2

3.2.

Automatizált üvegház építése palántanevelés céljára

35 000

Ft/m2

3.3.

Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése automatizált üvegházzal zöldség- és virágtermesztés céljára

30 000

Ft/m2

3.4.

Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése automatizált üvegházzal palántanevelés céljára

35 000

Ft/m2

3.5.

Asszimilációs pótmegvilágítás, vezérlés

9 000

Ft/m2

 

 

 

 

4.

Új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület nagysága legalább 5000 m2. Bővítés esetén az üzemben a meglévő és a bővítéssel megvalósuló fóliaházak alapterületének el kell érnie legalább az 5000 m2 nagyságot.
A fóliaházak blokkosított formában, (egy szerkezeti egységben) tűzi horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV-stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie.
A beruházásnak tartalmaznia kell a növénytartó szerkezetet az öntöző, a tápoldatozó és szellőztető rendszert, a fűtést, a klímakomputert (Δt= minimum 20 °C) és a vezérlés elemeit.
A beruházás tartalmazhatja a CO2 trágyázás elemeit, a párásító rendszert, a légkeverőket, a ventilátorokat, az árnyékoló ernyőt és az energiaernyőt.

 

 

 

Bővítés esetén a meglévő növényházban a minimális vápamagasságnak 2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtés és csepegtető öntözés hiányában azok beépítése a meglévő fóliaházba kötelező.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a növényház (blokkfóliaház) alapterületére (m2) értendőek, a maximálisan elszámolható kiadások bővítés esetén az új építéssel érintett részre vonatkoznak.

 

 

4.1.

Blokkrendszerű fóliaház építése zöldség- és virágtermelés céljára

17 000

Ft/m2

4.2.

Blokkrendszerű fóliaház építése palántanevelés céljára

22 000

Ft/m2

4.3.

Az üzemben meglévő fóliaházak alapterületének bővítése blokkrendszerű fóliaházzal zöldség- és virágtermelés céljára

17 000

Ft/m2

4.4.

Az üzemben meglévő fóliaházak alapterületének bővítése blokkrendszerű fóliaházzal palántanevelés céljára

22 000

Ft/m2

 

 

 

 

5.

Új, nagylégterű, egyhajós fóliasátrak építése

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:

 

 

 

Üzemi szinten típusonként legalább 5000 m2 összes alapterület nagyság. A megépítésre kerülő fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos fémcső bordákkal és tartólábakkal, minimum 8 m méteres fesztávolsággal készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére fém és műanyag profilok alkalmazhatóak.
A beruházásnak tartalmaznia kell az öntözőrendszert, a növénytartó szerkezetet, a szellőzőket, az öntözőket és a tápoldatozókat.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a fóliasátor alapterületére (m2) értendőek.

 

 

5.1.

Dupla borítású fóliasátor

4 000

Ft/m2

5.2.

Szimpla borítású fóliasátor

3 500

Ft/m2

 

 

 

 

6.

Blokkrendszerű mobil fóliaházak építése

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Üzemi szinten típusonként legalább 5000 m2 összes alapterület nagyság. A blokkrendszerű mobil fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos fémcső bordákkal és tartólábakkal, 4,5–7,5 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére fém és műanyag profilok, valamint UV stabil kötelek alkalmazhatóak. A beruházásnak tartalmaznia kell a fóliaház működtetéséhez szükséges öntözőrendszert, tápoldatozókat és a beépített szellőzőket.
A beruházás tartalmazhatja a vészfűtést, a vektorhálót és a növénytartó szerkezetet.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit.
Az elszámolható kiadások a blokkrendszerű mobil fóliaház alapterületére (m2) értendőek.

 

 

6.1.

Dupla borítású, blokkrendszerű mobil fóliaház

3 000

Ft/m2

6.2.

Szimpla borítású, blokkrendszerű mobil fóliaház

2 500

Ft/m2

7.

Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése

 

 

 

Kötelezően meglévő építészeti tartalom:
A korszerűsítés beépítendő technológiánként legalább 2500 m2 alapterületre, egybefüggő vagy különálló üvegházakra és fóliaházakra irányul.
A talaj nélküli termesztés kiépítése esetén kötelező a tápoldat közvetítésére alkalmas kőzetgyapot vagy kókuszháncs téglák alkalmazása, a teljes tápoldat előállító, elosztó és adagoló rendszer, a tápanyagtárolók, a programozható keverő berendezések, a tápoldattároló tartály, a szabályozható tápoldat adagolók, a fix építésű csővezetékek és a növényhez vezető rugalmas csövek. Támogathatók továbbá az ehhez szükséges talajmunkák és tereprendezések.
Az elszámolható kiadás tartalmazza az alábbiakban felsorolt technológiák kiépítési vagy felújítási költségeit.
Az elszámolható kiadások a meglévő, korszerűsítéssel érintett fóliaház vagy üvegborítású növényház alapterületére értendők.

 

 

7.1.

Energiaernyő beépítése

2 500

Ft/m2

7.2.

Árnyékoló ernyő beépítése

2 500

Ft/m2

7.3.

Klímakomputer és szerelvényei

1 000

Ft/m2

7.4.

Légcserélők, légkeverők, ventilátorok beépítése

500

Ft/m2

7.5.

Öntözés és tápoldatozás kiszolgáló egységeinek cseréje

1 000

Ft/m2

7.6.

Párásító rendszer kiépítése

2 000

Ft/m2

7.7.

Asszimilációs pótmegvilágítás kiépítése

9 500

Ft/m2

7.8.

CO2 trágyázás kiépítése

1 000

Ft/m2

7.9.

Fűtőrendszer kiépítése és korszerűsítése (a talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtési technológia)

7 000

Ft/m2

7.10.

Függesztett és nem függesztett termesztő csatornák és növénytartók beépítése

2 500

Ft/m2

7.11.

Asztalos termesztési technológia beépítése

9 000

Ft/m2

7.12.

Talaj nélküli termesztés kiépítése

2 500

Ft/m2

7.13.

Talaj nélküli termesztés felújítása

1 500

Ft/m2

 

 

 

 

8.

Szociális és kiszolgáló helyiségek építése

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a növényházak működéséhez szükséges, nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket.
Ezek a következők: öntözés berendezései (víztisztító, tápoldatozó szivattyú), göngyölegtároló, növényvédőszer raktár, szociális helyiségek (öltöző, melegedő, zuhanyzó, WC), iroda, válogatótér, klímakomputer vezérlő helysége, közlekedő, tehergépjárművek rakodását segítő rámpa.
A szociális és kiszolgáló helyiségek az 1–7. pontokban szereplő tevékenységekkel együtt vagy önállóan valósíthatók meg.
A helyiségek alapterülete az új építéssel vagy korszerűsítéssel érintett, támogatott létesítmények együttes, termesztő felület vagy alapterület méretének legfeljebb 6%-áig terjedhet.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket. Az elszámolható kiadások az építésre kerülő szociális és kiszolgáló helység m2-ére értendőek.

 

 

8.1.

Szociális helyiségek és kiszolgáló terek együttesen

90 000

Ft/m2

2. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez38

Támogatási egységek elszámolható kiadásai a 2. célterülethez

Sorszám

Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom

Maximális elszámolható kiadás

Mérték-
egysége

1.

Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük.
A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezést, a hűtési technológia (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályozók, összekötőelemek) és annak működését szolgáló elemeket, az alapvető épületgépészeti elemeket, a villám- és vagyonvédelem elemeit, a tűzjelző rendszert, az előtereket, a szociális helyiségeket, a kiszolgáló tereket, a felvonulási, a megvalósításhoz szükséges ideiglenes építményeket, a próbaüzemet, a beszabályozást és mindezek költségeit.
A hűtőházon belül több, különböző technológiával felszerelt hűtőtárolóval is megvalósítható az előírt hűtöttlégtér-méret.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a hűtött légtér méretére vonatkoznak.

 

 

1.1.

Hűtőház 300–3000 m3 hűtött légtér között

 

 

1.1.1.

Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (–1 °C)

57 000

Ft/m3

1.1.2.

Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel

59 000

Ft/m3

1.1.3.

Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel

61 000

Ft/m3

1.1.4.

Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel

63 000

Ft/m3

1.1.5.

Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával

61 000

Ft/m3

1.1.6.

Meglévő vagy új építésű 300–3000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktár

40 000

Ft/m3

1.2.

Hűtőház 3001 és 6000 m3 hűtött légtér között

 

 

1.2.1.

Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (–1 °C)

50 000

Ft/m3

1.2.2.

Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel

52 500

Ft/m3

1.2.3.

Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel

53 500

Ft/m3

1.2.4.

Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel

58 000

Ft/m3

1.2.5.

Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával

56 500

Ft/m3

1.2.6.

Meglévő vagy új építésű 3001–6000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktárak létesítése

36 000

Ft/m3

1.3.

Hűtőház 6001 és 9000 m3 hűtött légtér között

 

 

1.3.1.

Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (–1 °C)

45 000

Ft/m3

1.3.2.

Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel

47 000

Ft/m3

1.3.3.

Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel

48 000

Ft/m3

1.3.4.

Normál hőmérsékletű tároló gyorstöltéssel

53 000

Ft/m3

1.3.5.

Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával

51 000

Ft/m3

1.3.6.

Meglévő vagy új építésű 6001 és 9000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktárak létesítése

34 000

Ft/m3

2.

Hűtőházi rekonstrukció, felújítás

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
A hűtési technológia komplett cseréje, a régi technológiai elemek (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályzók, összekötő elemek) bontása, új elemek beépítése, beszabályozása az épületszerkezetek megtartása mellett. A felújítás keretében az adott hűtőházon belül különböző technológiával üzemelő tároló is beépítésre kerülhet.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépítésre került technológiai elemeknek és azok beszerelésének költségeit. Az elszámolható kiadások a hűtött légtér méretére vonatkoznak.

 

 

2.1.

Hűtőház 3000 m3 hűtött légtérig

 

Ft/m3

2.1.1.

Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (–1 °C)

12 800

Ft/m3

2.1.2.

Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel

14 700

Ft/m3

2.1.3.

Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel

16 000

Ft/m3

2.1.4.

Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel

20 000

Ft/m3

2.1.5.

Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával

23 000

Ft/m3

2.1.6.

Meglévő, maximum 3000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők felújítása

6 000

Ft/m3

2.2.

Hűtőház 3001 és 6000 m3 hűtött légtér között

 

 

2.2.1.

Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (–1 °C)

11 000

Ft/m3

2.2.2.

Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel

12 800

Ft/m3

2.2.3.

Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel

13 600

Ft/m3

2.2.4.

Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel

16 800

Ft/m3

2.2.5.

Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával

12 500

Ft/m3

2.2.6.

Meglévő, 3001 és 6000 m3 közötti hűtött légterű hűtőházhoz kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők felújítása

5 500

Ft/m3

2.3.

Hűtőház 6001 és 9000 m3 hűtött légtér között

 

 

2.3.1.

Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (–1 °C)

10 000

Ft/m3

2.3.2.

Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel

11 000

Ft/m3

2.3.3.

Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel

12 000

Ft/m3

2.3.4.

Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel

15 000

Ft/m3

2.3.5.

Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával

9 000

Ft/m3

2.3.6.

Meglévő, 6001–9000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők felújítása

5 000

Ft/m3

 

 

 

 

3.

Új burgonyatárházak építése

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:
Burgonyatárháznak az olyan hőszigetelt és az állagmegóvás céljára beépített technológiákkal felszerelt tárolóépület tekinthető, amely megteremti a burgonya téli raktározásának feltételeit is.
A beruházásnak tartalmaznia kell az épületgépészeti berendezéseket, a megvilágítást, az elektromos hálózatot, a villám- és vagyonvédelem eszközeit, a tűzvédelem elemeit, az állagmegóvás céljára beépített technológiák gépészeti elemeit (hűtés, párásítás, szellőztetés).
A kiszerelő üzemek esetében a fentieken túl a puffer és készárú tároló, a mosó, tisztító, osztályozó, mérlegelő, csomagoló, címkéző, rakatképző gépek és berendezések, illetve az anyagmozgató gépek is kötelezően megvalósítandók.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a tárolókapacitásra vagy a komplex üzem alapterületére vonatkoznak.

 

 

3.1.

Halmos tároló 1000 tonna tároló kapacitásig

75 000

Ft/t

3.2.

Halmos tároló 1001 és 2000 tonna tároló kapacitás között

65 000

Ft/t

3.3.

Halmos tároló 2001 tonna vagy feletti tároló kapacitás esetén

55 000

Ft/t

3.4.

Konténeres tároló 1000 tonna kapacitásig, konténerekkel együtt

90 000

Ft/t

3.5.

Konténeres tároló 1001 és 2000 tonna kapacitás között, konténerekkel együtt

80 000

Ft/t

3.6.

Konténeres tároló 2001 tonna vagy feletti kapacitás esetén, konténerekkel együtt

70 000

Ft/t

3.7.

Burgonya kiszerelő komplex üzem 600 m2 alapterületig

210 000

Ft/m2

3.8.

Burgonya kiszerelő komplex üzem 601 és 1300 m2 alapterület között

250 000

Ft/m2

3.9.

Burgonyakiszerelő komplex üzem 1301 m2 vagy feletti alapterülettel

270 000

Ft/m2

 

 

 

 

4.

Szociális és kiszolgáló helyiségek építése

 

 

 

Kötelező építészeti-műszaki tartalom:

 

 

 

A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a működéshez szükséges, a nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket.
A beruházás egybefüggő vagy különálló egységekben, csak az 1. pontban szereplő építéssel együtt valósítható meg.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket.
Az elszámolható kiadások az építésre kerülő szociális és kiszolgáló helyiség alapterületére (m2) értendőek.

 

 

4.1.

Szociális helyiségek (öltözők, pihenők, iroda), kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) együttesen

90 000

Ft/m2

3. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez39

Értékelés

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/Ellenőrzés módja

Pontszám

Szakmai szempontok

Az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy leányvállalata; termelői szervezet vagy leányvállalata; a kertészeti és burgonya ágazatban működő termelői csoport vagy annak tagja

 

Igazolás arról, hogy az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalata. A kertészeti és burgonya ágazatban működő termelői csoport tevékenységéről és az ügyfél tagságáról szóló igazolás

10

Az ügyfél a támogatási kérelemmel érintett létesítmény üzemeltetéséhez megújuló energiaforrást használ

 

Nyilatkozat

10

Összesen:

max. 20

Horizontális szempontok

A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatottak átlaglétszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

 

 

6

A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma

 

 

 

0–25 000 000 Ft/
új munkahely

 

12

 

25 000 001–50 000 000 Ft/
új munkahely

 

10

 

50 000 001–75 000 000 Ft/
új munkahely

 

8

 

75 000 001–100 000 000 Ft/
új munkahely

 

6

 

100 000 001–125 000 000 Ft/
új munkahely

 

4

 

125 000 001–150 000 000 Ft/
új munkahely

 

3

 

150 000 001–175 000 000 Ft/
új munkahely

 

2

 

175 000 001 Ft/
új munkahely felett

 

1

Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban (támogatási kérelmet nyújtott be a 2009. évi benyújtási időszakban).

 

 

4

Az ügyfél székhelye

 

 

 

 

Az ügyfél székhelye a Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van

 

2

Ha az ügyfél nem természetes személy

 

 

 

 

A beruházás helye szerint illetékes helyi cigány kisebbségi önkormányzat vagy az országos cigány önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást

Nyilatkozat

2

Nők foglalkoztatása

 

 

 

 

A foglalkoztatottak számának több mint 50%-a nő

Nyilatkozat

2

 

A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő

Nyilatkozat

1

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

 

 

 

 

Csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat

Nyilatkozat

2

Ha az ügyfél természetes személy

 

 

 

 

Az ügyfél nő

Támogatási kérelem

2

 

Az ügyfél roma származású

Nyilatkozat

2

 

Az ügyfél csökkent munkaképességű

Nyilatkozat

2

Összesen:

max. 30

Pénzügyi terv

Nem termelői csoport/zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy ezek leányvállalata

 

 

 

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

 

 

 

 

Befektetett eszközök változása

 

1

 

Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

 

1

 

Értékcsökkenés változása

 

2

 

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

 

2

Vállalatértékelés

A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése referenciaadatokkal

 

Termelési érték

 

2

 

Adózás előtti eredmény

 

2

 

Termelési értékarányos jövedelmezőség

 

2

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a működtetés alatt

 

Termelési érték

 

1

 

Adózás előtti eredmény

 

1

 

Termelési értékarányos jövedelmezőség

 

1

Pénzügyi terv üzemeltetési- hatékonysági vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez képest a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont

 

5

Termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy ezek leányvállalatai esetében

 

 

 

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Befektetett eszközök változása

 

2

 

Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

 

2

 

Értékcsökkenés változása

 

2

 

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

 

2

Vállalatértékelés

A vállalkozás bázis évében az árbevétel

Induló termelői csoport esetében a számítást a pályázat és az azt követő 2 év tervadatai alapján kell elvégezni

 

 

meghaladja az 1 milliárd forintot

 

6

 

500 millió–1 milliárd forint közötti

 

3

 

500 millió forint alatti

 

2

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

A vállalkozás árbevétele a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több mint

Induló termelői csoport esetében, ha eléri

 

 

20%-kal bővül

700 millió forintot

2

 

10%-kal bővül

500 millió forintot

1

 

Ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben tervezett árbevétele a benyújtás évében tervezett árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás

 

 

 

1,4-szeresét

 

4

 

1,2-szeresét

 

2

Üzleti terv

 

Vezetői összefoglaló

 

1

 

Ügyfél bemutatása

 

3

 

Piacelemzés és értékelés

 

4

 

Működési terv

 

8

 

Szervezet, emberi erőforrások

 

1

 

Fejlesztés bemutatása

 

13

Mindösszesen:

 

 

max. 100

Kommunikációs terv

 

 

(+) 5

A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása

 

 

(+) 5

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 18. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

3

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

4

A 3. § (1) bekezdésének c) pontja a 34/2009. (IV. 2.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5

A 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

6

A 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

7

A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

8

A 4. § (6) bekezdés b) pontja a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

9

A 4. § (6) bekezdés c) pontját a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (8) bekezdését az 57/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

11

A 4. § (9) bekezdését újonnan a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

12

Az 5. § (2) bekezdésének f) pontját az 57/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

13

Az 5. § (3) bekezdése a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

14

A 6. §-t a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 7. § (1) bekezdése a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

16

A 8. § (1) bekezdését az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 8. § (2) bekezdésének a) pontja a 34/2009. (IV. 2.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18

A 8. § (4) bekezdését a 136/2009. (X. 16.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § e) pontja.

19

A 8. § (5) bekezdését a 175/2009. (XII. 23.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § e) pontja.

20

A 8. § (6) bekezdését a 15/2010. (II. 25.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § e) pontja.

21

A 8/A. §-t az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet 3. §-a iktatta be.

22

A 8/B. §-t a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 3. §-a iktatta be.

23

A 8/C. §-t a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 9. § (2) bekezdését a 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 21. § (4) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 9. § (3) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 9. § (5)–(6) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A hatálybalépés időpontja 2014. november 20.

29

A 10/B. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 11. §-a iktatta be.

30

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

32

A 13. §-t az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

33

A hatálybalépés időpontja 2012. június 22.

34

A 14. §-t a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

35

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

36

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

37

Az 1. számú melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

38

A 2. számú melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

39

A 3. számú melléklet a 164/2009. (XI. 30.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a 2009. december 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére