• Tartalom

255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

a szépkorúak jubileumi köszöntéséről

2022.07.01.

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen – az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt feladatkörében – a következőket rendeli:1

1. § (1)2 A Kormány Magyarország nevében köszönti a 90., a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokat,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket, amennyiben az e bekezdés szerinti életkor (a továbbiakban: szépkor) betöltésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják [az a)–b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: szépkorú személy].

(2) A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.

(3) A jubileumi juttatás összege

a) a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,

b) a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,

c) a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,

d)3 a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,

e)4 a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,

f)5 a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

(4)6 Az (1) bekezdésben meghatározott köszöntés, valamint a (2) bekezdésben meghatározott okirat és juttatás nem jár annak, aki az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény szerinti saját jogán folyósított pótlékra a kárpótlásért felelős miniszter határozata alapján érdemtelen.

(5)7 A nyugdíjfolyósító szerv a (4) bekezdésben meghatározott feltétel ellenőrzése céljából a tárgyévet megelőző év szeptember 30-áig – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § k) pontja szerint – adatot igényel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztertől (a továbbiakban: miniszter) azon, (1) bekezdés szerinti személyek természetes személyazonosító adatairól, akik a tárgyévben betöltik az (1) bekezdés szerinti életkort.

(6)8 A miniszter az (5) bekezdés szerinti adatigénylést az igényelt adatokat tartalmazó összesítés megküldésével az adatigénylés kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti. A miniszter az adattovábbítás teljesítését követően haladéktalanul törli a nyugdíjfolyósító szervnek megküldött összesítést.

(7)9 A nyugdíjfolyósító szerv a 2. § (1) bekezdése szerinti megkeresés teljesítése céljából az adatigénylés (6) bekezdés szerinti teljesítését követő 30 napon belül megküldi Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: BFKH) a (6) bekezdés szerinti összesítésben szereplő azon személyeknek az összesítés szerinti természetes személyazonosító adatait, akik tekintetében a (4) bekezdésben meghatározott kizáró körülmény nem áll fenn. A nyugdíjfolyósító szerv az adattovábbítás teljesítését követően haladéktalanul törli a BFKH-nak megküldött adatokat.

2. § (1)10 A BFKH a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő szépkorú személyt, hogy a BFKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon

a) jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;

b)11 jelentse be azt a magyarországi lakcímet vagy magyarországi székhellyel, illetve fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla számát, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri;

c) adja írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a köszöntés megszervezése, lebonyolítása, az okirat elkészítése és a jubileumi juttatás folyósítása céljából

ca)12 a nyugdíjfolyósító szerv kezelhesse a nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét (a továbbiakban együtt: személyazonosító adatok), továbbá az a) és a b) pont szerinti adatokat,

cb) az a) pont szerinti lakcím szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) kezelhesse a személyazonosító adatait és a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető.

(2)13 Ha a szépkorú személy a köszöntést és az azzal járó jubileumi juttatást nem utasítja vissza, valamint az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti hozzájárulást a köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében megadta, a megfelelően kitöltött űrlap beérkezését követő 5 napon belül a BFKH elektronikus úton átadja

a)14 az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti adatokat a nyugdíjfolyósító szervnek,

b) az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti adatokat – amennyiben a szépkorú személy a személyes köszöntésre igényt tart és az adatkezeléshez hozzájárult – a jegyzőnek.

(3)15 Az okirat elkészítéséről a nyugdíjfolyósító szerv az adatátvételt követő 15 napon belül gondoskodik.

(4)16 A jegyző az adatátvételt követő 15 napon belül elektronikus úton jelzi a nyugdíjfolyósító szervnek, hogy a szépkorú személlyel egyeztetett időpontban gondoskodik-e a személyes köszöntésről, és ennek keretében a nyugdíjfolyósító szerv által a részére megküldött okirat átadásáról. Ha a szépkorú személy személyes köszöntésre nem tart igényt, adatainak a jegyző által történő kezeléséhez nem járul hozzá, vagy a jegyző határidőben nem jelzi, hogy gondoskodik a szépkorú személy személyes köszöntéséről, az okiratot a nyugdíjfolyósító szerv postai úton küldi meg a szépkorú személynek.

(5)17 A jubileumi juttatást a nyugdíjfolyósító szerv az adatátvételt követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.

(6)18 Amennyiben a szépkorú személy a BFKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhuny, a BFKH elektronikus úton haladéktalanul értesíti a nyugdíjfolyósító szervet és – amennyiben az adatátadás a jegyző részére is megtörtént – a jegyzőt. A kiutalt jubileumi juttatást a szépkorú személy halála miatt nem kell visszafizetni, a jubileumi juttatást az a személy veheti fel, aki a társadalombiztosítási nyugellátások felvételére külön jogszabály szerint jogosult.

3. §19 A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak a szépkorúak jubileumi juttatásának fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet alapján a szépkorú személy 2009. január 1-jétől köszönthető.

(3)–(5)20

5. §21 (1) EGT-állam Magyarországon letelepedett, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező és a szépkort 2018. január 1-je előtt betöltött, de jubileumi juttatásban nem részesült állampolgárának 2018. március 31-éig hivatalból folyósítani kell azt a jubileumi juttatást, amelynek feltételeit a szépkor betöltésekor teljesítette.

(2) Az (1) bekezdés alapján jubileumi juttatásra jogosult személyekkel kapcsolatban

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja és c) pont cb) alpontja, a 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 2. § (3) és (4) bekezdése nem alkalmazható,

b) a BFKH a 2. § (1) bekezdése szerinti megkeresést 2017. december 31-éig teljesíti,

c) a BFKH a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatátadást 2018. február 28-áig teljesíti azzal, hogy a 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokon túl azt is megküldi a nyugdíjfolyósító szervnek, hogy a szépkorú személy mely életkor után jogosult jubileumi juttatásra.

1

A preambulum a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 35. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdés d) pontját a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (3) bekezdés e) pontját a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (3) bekezdés f) pontját a 425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § (4) bekezdését a 63/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. § (5) bekezdését a 63/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (6) bekezdését a 63/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (7) bekezdését a 63/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (1) bekezdése a 63/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 314/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (2) bekezdése a 63/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 86. §-ával megállapított szöveg.

20

A 4. § (3)–(5) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az 5. §-t újonnan a 314/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére