• Tartalom

257/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

257/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.03.29.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörben eljárva – a Kormány a következőket rendeli:

1. § A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) DOT: a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: r.) 2. § t) pontja szerinti fogalom;
b) célérték: a mellékletben meghatározott ATC-csoportokba tartozó – az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által minden naptári negyedévben tájékoztatóban közzétett hatóanyag(ok)at tartalmazó – közfinanszírozott gyógyszereknek e rendeletben meghatározott szempontok szerinti, valamint az adott terápiás terület tekintetében irányadó irányelvekben és finanszírozási protokollokban lefektetett elvek szem előtt tartásával, az adott terápiás területen a gyógyszerek támogatással történő rendelésére vonatkozó – egy napi terápiára jutó társadalombiztosítási támogatás ATC-csoportra forintban kifejezve – elvárt érték;
c) orvos átlag: az orvos által normatív jogcímen felírt és a betegek által az adott naptári negyedévben kiváltott, a melléklet szerinti ATC-csoportokba tartozó – a miniszter által minden naptári negyedévben tájékoztatóban közzétett hatóanyago(ka)t tartalmazó – közfinanszírozott gyógyszerek egy napi terápiára számolt támogatás értékének az átlaga ATC-csoportra forintban kifejezve;
d) eltérés: az ATC-csoporton belül az orvos átlag és a b) pont szerinti célérték százalékos eltérése;
e) orvosra jellemző eltérés százalék mérőszáma (BSúly): a mellékletben meghatározott terápiás területeken az orvos által az adott terápiás területeken normatív jogcímen felírt gyógyszerekre kifizetett társadalombiztosítási támogatásnak a célértéktől való eltérése súlyozva a betegek által kiváltott mennyiséggel (DOT-ban).”

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az orvosok minőségi és hatékony gyógyszerrendelési tevékenysége az e rendelet mellékletében foglalt ATC-csoportokban szereplő, a miniszter által tájékoztatóban közzétett hatóanyago(ka)t tartalmazó gyógyszerek esetén kizárólag normatív támogatási jogcímen történő gyógyszerrendelésük alapján kerül értékelésre.
(2) A miniszter az azonos – e rendelet melléklete szerinti – ATC-csoportonként minden naptári negyedév első napjával megállapítja a terápiás gyógyszercsoportra jellemző, egy napi terápiára jutó elvárt társadalombiztosítási támogatást (célértéket). Az azonos terápiás gyógyszercsoport célértéke a költséghatékony gyógyszerrendelés mutatója. A célérték a következő naptári negyedévre érvényes.
(3) A célértéket az adott terápiás terület tekintetében irányadó irányelvekben és finanszírozási protokollokban lefektetett elvek, valamint az orvosok által felírt és a betegek által kiváltott gyógyszerek alapján a miniszter az OEP – a terápiás terület szerint illetékes szakmai kollégiumokkal való egyeztetést követő – javaslatának figyelembevételével állapítja meg.
(4) Az OEP folyamatosan figyelemmel kíséri az orvosok gyógyszerrendelési szokását és minden naptári negyedév utolsó napját követő második hónap 15. napjáig honlapján közzéteszi valamennyi orvos gyógyszerrendelési gyakorlatára jellemző mutatókat és a minőségi és hatékony gyógyszerrendelési rendszerben számított értékelésüket elemezhető módon.
(5) A terápiás gyógyszercsoportonként a következő naptári negyedévre érvényes célértéket mindig az előző naptári negyedév 1. napjáig az Egészségügyi Minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(6) A miniszter a mellékletben közzétett ATC-csoportokban az értékelésre kerülő hatóanyagokat az (5) bekezdés szerinti időpontban tájékoztatóban teszi közzé az Egészségügyi Minisztérium honlapján. Az értékelésben részt vevő hatóanyagok köre az OEP – az illetékes szakmai kollégiumokkal való egyeztetést követő – javaslatának figyelembevételével kerül meghatározásra, melynek során figyelemmel kell lenni a társadalombiztosítási támogatás kiáramlás nagyságára, a betegszámra, illetve olyan szakmai szempontokra, melyek alapján az adott hatóanyag hatásaira vagy indikációs területére figyelemmel nem vethető össze az ATC-csoport többi hatóanyagával.
(7) Nem lehet a (6) bekezdés szerinti értékelés tárgya az a hatóanyag, melynek DOT forgalmi részesedése a teljes ATC-csoport forgalmának 1%-át nem éri el.”

3. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) Az OEP a melléklet szerinti terápiás gyógyszercsoportonként vizsgálja az orvos minőségi és hatékony gyógyszerrendelési mutatóját (orvos átlag), azt, hogy az adott gyógyszer felírása alkalmával az orvos milyen mértékben alkalmazta az adott terápiás gyógyszercsoportba tartozó készítmények közül az egy napi terápiára számított alacsony támogatási értékű készítményeket.
(2) Amennyiben az adott negyedévi azonos terápiás gyógyszercsoportba tartozó, a miniszter tájékoztatójában közzétett hatóanyagokat tartalmazó közfinanszírozott gyógyszer figyelembevételével megállapított átlag (orvos átlag) a célértéknél alacsonyabb, az orvos gyógyszerrendelési gyakorlata megtakarító gyógyszerrendelésnek minősül.
(3) Az OEP negyedévi rendszerességgel vizsgálja a célértéktől való eltéréseket (eltérés). Az orvos által felírt és a beteg által kiváltott mennyiséggel súlyozott átlagot tized százalék pontossággal (BSúly) kell megadni.
(4) A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelése során nem kerül figyelembevételre az az orvos, akinek a mellékletben meghatározott ATC-csoportokba tartozó, a miniszter tájékoztatójában közzétett hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek rendelésére kifizetett társadalombiztosítási támogatás az adott naptári negyedévben az 50 000 forintot nem haladja meg.
(5) A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelése során nem kerül figyelembevételre
a) az a tétel, ahol
aa) a gyógyszerrendelés társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélkül történt,
ab) a vényen magisztrális készítményt rendeltek,
b) az a terápiás gyógyszercsoport, amelybe tartozó gyógyszerek orvos által társadalombiztosítási támogatással történő rendelése az adott naptári negyedévben az 500 DOT-nyi mennyiséget nem haladja meg.”

4. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Amennyiben a vizsgált terápiás területen az orvos által társadalombiztosítási támogatással felírt és a betegek által kiváltott gyógyszerek egy napra eső támogatásának mennyiséggel súlyozott átlaga az adott naptári negyedévben nagyobb, mint a célérték, a MEP tételes helyszíni ellenőrzést tarthat.
(2) A MEP az adott naptári negyedévben pozitív Bsúllyal rendelkező orvosok közül – az e rendelet alapján értékelt valamennyi pozitív Bsúllyal rendelkező orvos 5%-ának megfelelő számban – a legköltségesebben rendelő orvosok továbbképzését köteles elrendelni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott elméleti továbbképzéseket az OEP szervezi, azzal, hogy azokat a külön jogszabály szerinti kötelezően választható továbbképzésként kell bejelenteni és pontszámjavaslattal ellátni. A továbbképzés tartalmát az OEP az Országos Alapellátási Intézet, illetve az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ közreműködésével határozza meg.
(4) Az orvos a továbbképzésen való részvételre kötelezéstől számított három hónapon belül köteles a továbbképzésre való jelentkezést és a továbbképzés megkezdését megfelelő módon igazolni a MEP-nek. A továbbképzés költségét az orvos viseli.
(5) Az OEP köteles a továbbképzési programot az érintettek számára hozzáférhető formában közzétenni. A továbbképzési program közzétételéről szóló felhívásnak tartalmaznia kell a továbbképzés címét, formáját, célcsoportját, helyét, idejét, díját, a jelentkezés határidejét, a jelentkezés helyét és a megállapított pontértéket.”

5. § (1) Az R. 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy]

d) a gyógyszer rendelése során az orvos
da) a külön jogszabály szerinti helyettesíthetőség lehetőségeit az orvosi dokumentációban rögzített módon nem egyeztette a beteggel, illetve a beteget nem tájékoztatta igazolhatóan az azonos hatóanyag-tartalmú készítmények közül a beteg számára legalacsonyabb térítési díj ellenében hozzáférhető készítményekről,
db) a külön jogszabály szerinti helyettesíthetőséget a vényen megtiltotta, aminek szakmai indoka nem került rögzítésre az orvosi dokumentációban,”

[a MEP soron kívül tájékoztatja a tapasztalt hiányosságokról az orvost, illetve az egészségügyi szolgáltatót, valamint az Ebtv. 36. §-a szerint szakfelügyeleti ellenőrzést végez.]

(2) Az R. 7. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy]

e) a gyógyszer rendelésével egyidejűleg nem került rögzítésre a betegdokumentációban – ideértve a betegforgalmi adatok elektronikus formában való rögzítését is – a biztosítottra vonatkozó adatokon túl a rendelés kelte, jogcíme és a rendelt gyógyszer mennyisége, valamint a 30, illetve 90 napon túli mennyiség rendelése esetén annak indoka,”

[a MEP soron kívül tájékoztatja a tapasztalt hiányosságokról az orvost, illetve az egészségügyi szolgáltatót, valamint az Ebtv. 36. §-a szerint szakfelügyeleti ellenőrzést végez.]

(3) Az R. 7. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy]

g) az orvos a kiemelt és az emelt, indikációhoz kötött támogatással történő rendelésre vonatkozó, az r. 2–3. számú mellékletében foglalt feltételek megsértésével
ga) kiemelt vagy emelt, indikációhoz kötött támogatással történő rendelésre jogosító betegség, kórállapot hiányában rendelt gyógyszert vagy állított ki javaslatot,
gb) kiemelt vagy emelt, indikációhoz kötött támogatással történő rendelésre jogosító képesítés hiányában rendelt gyógyszert vagy állított ki javaslatot,
gc) kiemelt vagy emelt, indikációhoz kötött támogatással történő rendelésre jogosító jogviszony hiányában rendelt gyógyszert vagy állított ki javaslatot,
gd) nem a kiemelt vagy emelt, indikációhoz kötött támogatással történő rendelésre jogosító BNO-kód rögzítése mellett rendelt gyógyszert vagy állított ki javaslatot,”

[a MEP soron kívül tájékoztatja a tapasztalt hiányosságokról az orvost, illetve az egészségügyi szolgáltatót, valamint az Ebtv. 36. §-a szerint szakfelügyeleti ellenőrzést végez.]

(4) Az R. 7. § (2) bekezdése a következő i)–j) pontokkal egészül ki:

[Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy]

i) az orvos nem az r.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően állította ki a szakorvosi javaslatot,
j) az orvos szakorvosi javaslat hiányában, vagy lejárt szakorvosi javaslat alapján rendelt gyógyszert,”

[a MEP soron kívül tájékoztatja a tapasztalt hiányosságokról az orvost, illetve az egészségügyi szolgáltatót, valamint az Ebtv. 36. §-a szerint szakfelügyeleti ellenőrzést végez.]

6. § Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

7. § (1)2 Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. november 15-én lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelet 4. §-ával megállapított 6. §-ában foglalt, a továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket a 2009. június 30-át követően kiváltott vények tekintetében kell alkalmazni.

(2) E rendelet 5. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba.

(3) A miniszter első ízben 2008. december 1-jéig hirdeti ki a célértékeket és az R. melléklete szerinti ATC-csoportokba tartozó, értékelésre kerülő hatóanyagok körét.

(4) Az R. 7. § (2) bekezdés c) pontja és 8/A. §-a hatályát veszti.

Melléklet a 257/2008. (X. 21.) Korm. rendelethez

A célérték és az orvos átlag számítása során figyelembe veendő terápiás területek

Terápiás terület megnevezése

ATC kód

Gyomorbántalmak, GERD

A02

Magas vérnyomás

C02+C03+C07+C08+C09

Vérzsíreltérések (magas koleszterin, triglicerid)

C10

Cukorbetegség

A10

1

A rendeletet a 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

A 7. § (1) bekezdése a 62/2009. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére