• Tartalom

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.02.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, környezetbarát (energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzése révén.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) leányvállalat: olyan vállalat, amelyben egy vagy több termelői szervezet, vagy azok társulásai részesedéssel rendelkeznek, és amely hozzájárul a termelői szervezet vagy termelői szervezetek társulásai célkitűzéseihez, ideértve azokat a vállalatokat is, amelyben egy vagy több zöldség-gyümölcs termelői csoport rendelkezik részesedéssel, és amely hozzájárul a zöldség-gyümölcs termelői csoport célkitűzéseihez;

b) zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. § a) pontja szerinti csoport (előzetesen elismert TÉSZ);

c) termelői szervezet: zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. § b) pontja szerinti szervezet (véglegesen elismert TÉSZ).

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.

A támogatott tevékenység

3. § Támogatás vehető igénybe a 2. számú mellékletben meghatározott gépkatalógus szerinti gépváltozatokhoz tartozó mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére.

A támogatás mértéke

4. § (1) Az ügyfél által igényelhető támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

(2) A támogatás mértéke a tevékenység összes elszámolható kiadásának 35%-a.

(3) A tevékenység elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult

a)2 az a mezőgazdasági termelő, aki a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló törvény alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1–01.3. és 01.5. alágazatba tartozó tevékenységek valamelyikét végzi;

b) zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalata;

c)3 a kertészeti és a burgonya ágazatban működő termelői csoport

(a továbbiakban együtt: ügyfél).

(2) Az ügyfél mezőgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet (EUME). Ez a szabály nem vonatkozik az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott ügyfelekre és az induló vállalkozás ügyfélre.

(3) Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben meg fog felelni a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)4

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a)5

b) az 1. számú mellékletben szereplő értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat szükség szerint.

c)6 ha az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet leányvállalata, akkor az agrárpolitikáért felelős miniszter igazolását a leányvállalati minőségéről.

(3) A Vhr. 27. § (1) bekezdésének e)–f) pontjaitól eltérően, az ott meghatározott összeghatártól függetlenül, kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani.

(4) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép tárolásának helyét.

(5)7

(6) E jogcím keretében egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(7)8 A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően a támogatási határozat jogerőre emelkedéséig a kérelem részlegesen is visszavonható. A részleges visszavonás kizárólag gépre, a hozzá kapcsolódó darabszámra vagy összegre vonatkozhat.

A támogatási kérelem elbírálása

7. § (1)9 A támogatási kérelmeket az MVH a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerint rangsor állításával bírálja el az 1. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

(2) A Vhr. 9. § (3) bekezdés b) pontja nem vonatkozik a jelen rendeletben szabályozott támogatási kérelem elbírálására.

Kifizetési kérelem

8. §10

Jogkövetkezmények

9. §11 (1) Amennyiben a mezőgazdasági üzem – a benyújtás évétől számított 4. évben – művelt területe 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt területtől, az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó csökkenésen túl százalékpontonként az igénybe vett támogatási összeg 3%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Amennyiben a zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet által a benyújtás évétől számított 4. évben realizált árbevétel a 40%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtől, úgy a 40%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 10%-át kell intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg az 5. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor köteles az 5. § (2) bekezdésében meghatározott üzemmérettől való 20%-ot meghaladó elmaradás esetén az elmaradáson túli százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10/A. §12 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor13 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez14

Értékelési szempontok
1.    Szakmai szempontok

 

A

B

C

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2

Az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport, annak tagja vagy leányvállalata.
Az ügyfél termelői szervezet, annak tagja vagy leányvállalata.
Az ügyfél a kertészeti és a burgonya ágazatban működő véglegesen elismert termelői csoport vagy annak tagja

Igazolás arról, hogy az ügyfél a zöldség-gyümölcs termelői csoport, annak tagja vagy leányvállalata, termelői szervezet, annak tagja vagy leányvállalata.
A kertészeti és a burgonya ágazatban működő véglegesen elismert termelői csoport tevékenységéről és az ügyfél tagságról szóló igazolás

15

3

Az ügyfél nem a dohánytermesztés speciális gépére nyújtotta be kérelmét

Támogatási kérelem alapján

10

4

A beruházás keretében megvásárolni kívánt gépek mindegyike 1-es korszerűségi mutatóval szerepel a gépkatalógusban

Gépkatalógus alapján

10

2.    Horizontális szempontok
2.1.     Általános horizontális szempontok

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2

A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

8

3

A támogatási kérelem benyújtását megelőző
12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására.

0–25 000 000 Ft/új munkahely

16

4

25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely

14

5

50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely

12

6

Az igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma

75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely

10

7

100 000 001–
125 000 000 Ft/új munkahely

8

8

125 000 001–
150 000 000 Ft/új munkahely

6

9

150 000 001–
175 000 000 Ft/új munkahely

4

10

175 000 001 Ft/új munkahely felett

2

11

Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban. A támogatási kérelem benyújtásakor érvényes helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik.

7

12

Az ügyfél székhelye a Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van.

7

2.2.     A nem természetes személy ügyfelekre vonatkozó horizontális szempontok

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást.

Nyilatkozat alapján

3

3

Nők foglalkoztatása

a foglalkoztatottak számának több mint 50%-a nő

Nyilatkozat alapján

3

4

a foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő

Nyilatkozat alapján

2

5

a foglalkoztatottak számának kevesebb mint 20%-a nő

Nyilatkozat alapján

1

6

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

 

Nyilatkozat alapján

2

2.3.    A természetes személy ügyfelekre vonatkozó horizontális szempontok

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2

Az ügyfél roma származású

 

Nyilatkozat alapján

3

3

Az ügyfél nő

 

Támogatási kérelem alapján

3

4

Az ügyfél csökkent munkaképességű

 

Nyilatkozat alapján

2

3.    Pénzügyi tervhez kapcsolódó értékelési szempontok
3.1.     Nem termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet pénzügyi tervéhez kapcsolódó értékelési szempontok

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

befektetett eszközök változása

1

3

saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

1

4

értékcsökkenés változása

2

5

saját tőke változása a működtetési időszak alatt

2

6

Vállalatértékelés

termelési érték

2

7

A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése referenciaadatokkal

adózás előtti eredmény

2

8

termelési értékarányos jövedelmezőség

1

9

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

termelési érték

1

10

adózás előtti eredmény

1

11

Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a működtetés alatt

termelési értékarányos jövedelmezőség

1

12

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez képest a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, maximum 5 pont

5

3.1.    Termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet pénzügyi tervéhez kapcsolódó értékelési szempontok

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

befektetett eszközök változása

2

3

saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

2

4

értékcsökkenés változása

2

5

saját tőke változása a működtetési időszak alatt

2

6

Vállalatértékelés

16 millió forintot

Induló termelői csoport esetében a számítást a pályázat és az azt követő 2 év tervadatai alapján kell elvégezni

6

7

A vállalkozás bázisévében az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a

12 millió forintot

3

8

8 millió forintot

2

9

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

a vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több, mint 20%-kal bővül

2

10

a vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több, mint 10%-kal bővül

1

11

induló termelői csoport esetében, ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri a 9,6 millió forintot

2

12

induló termelői csoport esetében, ha az 1 tagra jutó árbevétel eléri 8,8 millió forintot

1

13

ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben tervezett árbevétele a benyújtás évében tervezett árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás 1,4-szeresét

3

14

ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben tervezett árbevétele a benyújtás évében tervezett árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás 1,2-szeresét

2

4.
4.1.     Az 1. pontban foglalt táblázat alapján adható pontszámok maximális értéke: 35 pont
4.2.     A 2. és 3. pontban foglalt táblázatok alapján adható pontszámok maximális értéke: 65 pont
4.3.     Az 1–3. pontban foglalt táblázat alapján adható pontszámok maximális értéke: 100 pont

2. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez15

A rendelet alapján támogatható gépváltozatok a gépkatalógusban szereplő gépváltozat azonosító száma, megnevezése, műszaki, technikai tulajdonságai alapján
1. 1111 Kerekes traktorok közül a maximum 74 kW teljesítményű, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott traktorok
2. 1112 Lánctalpas traktorok közül a maximum 74 kW teljesítményű, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott lánctalpas traktorok
3. 1113 Gumihevederes traktorok közül a maximum 74 kW teljesítményű, valamint a 3. számú mellékletben szereplő gumihevederes traktor
4. 1121 Hidas kivitelű szőlőművelő eszközhordók, valamint a 3. számú mellékletben szereplő eszközhordozók
5. 1123 Mezőgazdasági abronccsal szállított, három pont felfüggesztéssel és TLT kihajtással rendelkező traktorok, valamint a 3. számú mellékletben szereplő többcélú traktorok
6. 1212 Kukoricabetakarítók közül a csemegekukorica-betakarítók
7. 1216 Paradicsombetakarítók
8. 1217 Zöldborsó- és zöldbab-betakarítók
9. 1218 Egyéb zöldségbetakarítók
10. 1219 Egyéb szántóföldi növényeket betakarító gépek közül a dohánybetakarítók
11. 1291 Gyümölcsbetakarítók
12. 1292 Szőlőbetakarítók
13. 1914 Targoncák, tereptargoncák
14. 1992 Permetezők közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
15. 1999 Egyéb magajáró gépek közül a dohány kacsgátlók, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
16. 2152 Sorközművelő kultivátorok közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
17. 2153 Ültetvénykultivátorok
18. 2159 Egyéb kultivátorok közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
19. 2179 Egyéb kombinált talajlazítók
20. 2183 Talajmarók
21. 2184 Ásógépek
22. 2185 Bakhátkészítők, ágyáskészítők, burgonyatöltögetők
23. 2193 Gödörfúrók
24. 2214 Zöldség- és aprómagvető gépek
25. 2221 Burgonyaültető gépek
26. 2222 Palántázógépek
27. 2223 Csemeteültető gépek
28. 2229 Egyéb ültetőgépek
29. 2293 Fóliafektetők, fólia alagútkészítők, fólia begyűjtők
30. 2311 Permetező-, porozó- és folyékony műtrágya kijuttató gépek közül az ültetvénypermetezők
31. 2441 Burgonyakiszedők
32. 2442 Burgonyafelszedők, kocsirakók
33. 2443 Egymenetes burgonyabetakarítók
34. 2449 Egyéb burgonyabetakarító gépek
35. 2463 Zöldborsó- és szárazborsó-betakarító gépek, adapterek
36. 2464 Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek
37. 2465 Hagymabetakarító gépek
38. 2466 Gyökérzöldség-betakarító gépek
39. 2467 Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek
40. 2469 Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei
41. 2491 Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyűjtőernyők
42. 2492 Szőlőbetakarító gépek
43. 2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
44. 2512 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei közül a raklapemelő villák, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
45. 2531 Törzstisztítók
46. 2532 Metszők, szőlőcsonkázók, -levéltépők, -kötözők
47. 2533 Mulcsozók, zúzók, sorkaszák
48. 2539 Oszlopnyomók és egyéb szőlő-, gyümölcsápolási gépek
49. 2591 Permetlékeverők, keverőfeltöltők
50. 2592 Komposztálók, zúzók
51. 3115 Csepegtető öntözőberendezések
52. 3123 Öntöző szivattyúk
53. 3191 Szűrők, víztisztítók
54. 3192 Műtrágya-, növényvédőszer- stb. adagolók
55. 3211 Szállítószalagok közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
56. 3215 Beépített fogadógaratok közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
57. 3216 Mobil fogadógaratok közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
58. 3217 Anyagmozgatók kiegészítő egységei közül burgonyaszállítás gépei, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
59. 3221 Mechanikus üzemű raktári felszedő- és rakodógépek közül a burgonya felszedő és rakodógépek, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
60. 3321 Burgonyatisztító, osztályozó és feldolgozó gépek
61. 3324 Szőlőfeldolgozás gépei
62. 3329 Egyéb termények tisztítását osztályozását, feldolgozását végző gépek közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
63. 3334 Dohányszárítók
64. 3335 Fűszer- és gyógynövényszárítók
65. 3913 Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális gépei, berendezései
66. 3993 Ködképző gépek
67. 3999 Növénytermelés egyéb stabil és kézi gépei közül a 3. számú mellékletben meghatározott gépek
68. 5991 Műszerek, laboratóriumi berendezések közül a gépek helyzetmeghatározására, irányítására szolgáló sorvezető, párhuzamos kormányzási és automatakormányzási rendszerek és berendezések (GPS, DGPS, RTKGPS), valamint az agrometeorológiai állomások

3. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez16

A támogatható kertészeti alkalmazású traktorok egyedi nyilvántartási szám szerint

Egyedi nyilvántartási szám

Típus/Márka/Megnevezés

1111 Kertészeti célra használható kerekes traktorok

1111-0001-1111-0034

AGT

1111-0035-1111-0085

Antonio Carraro

1111-3362-1111-3362

Antonio Carraro

1111-0086-1111-0088

Armatrac

1111-0089-1111-0091

Barbieri

1111-0092-1111-0180

BCS

1111-2694-1111-2762

BCS

1111-2861-1111-2883

BCS

1111-3176-1111-3177

Berger-Eurotrac

1111-0212-1111-0223

CARRARO AGRIPLUS

1111-0231-1111-0235

Case IH

1111-0242-1111-0242

Case IH

1111-3045-1111-3048

Case IH

1111-3050-1111-3050

Case IH

1111-0263-1111-0265

Challenger

1111-3162-1111-3162

Challenger

1111-0289-1111-0332

Claas

1111-3178-1111-3181

Claas

1111-0374-1111-0435

Deutz-Fahr

1111-0447-1111-0449

Deutz-Fahr

1111-2944-1111-2956

Deutz-Fahr

1111-3426-1111-3439

Deutz-Fahr

1111-0458-1111-0461

Efsane

1111-3167-1111-3175

Farmtrac

1111-0466-1111-0476

Farmer

1111-0477-1111-0484

Fendt

1111-0549-1111-0559

Fendt

1111-2476-1111-2484

Fendt

1111-0573-1111-0575

Feng-Shou

1111-0576-1111-0653

Ferrari

1111-0654-1111-0666

FOTON EUROPARD

1111-0667-1111-0674

GianniFerrari

1111-0675-1111-0734

Goldoni

1111-3010-1111-3030

Goldoni

1111-3058-1111-3061

Goldoni

1111-0751-1111-0754

Jinma

1111-0755-1111-0837

John Deere

1111-2545-1111-2556

John Deere

1111-3182-1111-3239

John Deere

1111-3414-1111-3425

John Deere

1111-1067-1111-1089

KIOTI

1111-3070-1111-3093

Kioti

1111-1090-1111-1126

Kubota

1111-3372-1111-3392

Kubota

1111-1128-1111-1295

Lamborghini

1111-1326-1111-1327

Lamborghini

1111-1389-1111-1391

Lamborghini

1111-1416-1111-1466

Lamborghini

1111-2587-1111-2590

Lamborghini

1111-3258-1111-3259

Lamborghini

1111-3270-1111-3271

Lamborghini

1111-1472-1111-1578

Landini

1111-2982-1111-2987

Landini

1111-2491-1111-2496

Landini

1111-3006-1111-3009

Landini

1111-3094-1111-3130

Landini

1111-3272-1111-3273

Landini

1111-3276-1111-3277

Landini

1111-1579-1111-1587

LG Gold Star

1111-1588-1111-1589

Limb

1111-1591-1111-1604

Lindner

1111-1605-1111-1606

LTZ

1111-2591-1111-2592

LTZ

1111-1607-1111-1646

Massey Ferguson

1111-1653-1111-1654

Massey Ferguson

1111-2918-1111-2936

Massey Ferguson

1111-2509-1111-2509

Massey Ferguson

1111-3131-1111-3136

Massey Ferguson

1111-3142-1111-3145

Massey Ferguson

1111-3151-1111-3151

Massey Ferguson

1111-1690-1111-1744

MCCORMICK

1111-1750-1111-1750

MCCORMICK

1111-1760-1111-1761

MCCORMICK

1111-3288-1111-3315

MCCORMICK

1111-3318-1111-3328

MCCORMICK

1111-3137-1111-3148

MCCORMICK

1111-1787-1111-1795

MT8 132

1111-1796-1111-1813

MTZ

1111-2909-1111-2912

MTZ

1111-2775-1111-2775

MTZ

1111-1826-1111-1830

New Holland

1111-1850-1111-1858

New Holland

1111-1863-1111-1866

New Holland

1111-1873-1111-1894

New Holland

1111-2776-1111-2787

New Holland

1111-2815-1111-2823

New Holland

1111-1912-1111-1952

Pasquali

1111-1954-1111-1957

Prima

1111-1958-1111-1972

Pronar

1111-1973-1111-1977

Pronar

1111-1981-1111-1987

Pronar

1111-2605-1111-2606

Pronar

1111-3363-1111-3364

Pronar

1111-1992-1111-1995

Same

1111-2000-1111-2045

Same

1111-2076-1111-2078

Same

1111-2093-1111-2105

Same

1111-3365-1111-3371

Same

1111-2607-1111-2630

Steyr

1111-2649-1111-2660

Steyr

1111-2153-1111-2155

Swaraj

1111-2798-1111-2814

Tym

1111-3278-1111-3287

Tym

1111-2169-1111-2169

TV 826 Ecotrac

1111-2170-1111-2183

U-453 /483/523/683s

1111-2190-1111-2199

URSUS

1111-2200-1111-2347

Valpadana

1111-2678-1111-2686

Valpadana

1111-2348-1111-2357

Valtra

1111-3153-1111-3157

Valtra

1111-2379-1111-2382

Vega

1111-2383-1111-2384

VTZ

1111-2884-1111-2908

Yagmur

1111-2519-1111-2521

YTO

1111-2788-1111-2791

YTO

1111-2391-1111-2427

Zetor

1111-2824-1111-2856

Zetor

1111-2438-1111-2444

ZTS

1112 Kertészeti célra használható lánctalpas traktorok

1112-0143-1112-0144

Caterpillar

1112-0147-1112-0148

Komatsu

1112-0021-1112-0045

Lamborghini

1112-0046-1112-0063

Landini

1112-0115-1112-0142

Landini

1112-0064-1112-0080

MCCORMICK

1112-0081-1112-0090

New Holland

1112-0158-1112-0162

New Holland

1112-0091-1112-0096

OMP

1112-0098-1112-0106

Same

1112-0108-1112-0114

Valpadana

1113 Gumihevederes járószerkezetű traktorok

1113-0042-1113-0046

Same Rock C/N

1121 Eszközhordozó alvázak

1121-0017-1121-0032

Pellenc Multifunction

1123 Kertészetekben alkalmazható többcélú traktorok

1123-0018-1123-0026

Iseki

1123-0091-1123-0106

Iseki

3999 Növényvédelem egyéb stabil és kézi gépei

3999-0064-3999-0066

Frustar rendszerű jégvédőháló és tartozékai

1992 Permetezők

1992-0106-1992-0108

De Cloet dohánypermetezők

1992-0308-1992-0309

Agri JS 826 dohánypermetezők

1999 Egyéb magajáró gépek

1999-0029-1999-0046

Pazzaglia földlabdakiszedő gépek

1999-0090-1999-0091

De Cloet dohány kacsgátlók

2152 Sorközművelő kultivátorok

2152-0056-2152-0057

De Cloet dohány sorközművelő kultivátorok

2159 Egyéb kultivátorok

2159-0023-2159-0027

De Cloet dohányművelő kultivátorok

2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek

2511-0003-2511-0055

Traktoros raklapemelővilla

2511-0127-2511-0142

Traktoros raklapemelővilla

2511-0157-2511-0164

Traktoros raklapemelővilla

2511-0244-2511-0272

Traktoros raklapemelővilla

2511-0282-2511-0282

Traktoros raklapemelővilla

2511-0288-2511-0288

Traktoros raklapemelővilla

2511-0315-2511-0332

Traktoros raklapemelővilla

2511-0397-2511-0397

Traktoros raklapemelővilla

2511-0469-2511-0478

Traktoros raklapemelővilla

2511-0597-2511-0641

Traktoros raklapemelővilla

2511-0753-2511-0754

Traktoros raklapemelővilla

2511-0770-2511-0771

Traktoros raklapemelővilla

2511-0776-2511-0781

Traktoros raklapemelővilla

2511-0786-2511-0796

Traktoros raklapemelővilla

2511-0826-2511-0831

Traktoros raklapemelővilla

2511-0861-2511-0864

Traktoros raklapemelővilla

2511-0917-2511-0922

Traktoros raklapemelővilla

2511-0926-2511-0930

Traktoros raklapemelővilla

2511-1002-2511-1029

Traktoros raklapemelővilla

2512 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei

2512-2847-2512-2879

Traktoros raklapemelővilla

3211 Szállítószalagok

3211-0016-3211-0024

Burgonyatárházi szállítóberendezések

3211-0025-3211-0100

Burgonyatárházi szállítóberendezések

3211-0172-3211-0184

Burgonyatárházi szállítóberendezések

3211-1220-3211-1222

Burgonyatárházi szállítóberendezések

3211-1223-3211-1228

Burgonyatárházi szállítóberendezések

3211-1455-3211-1456

Burgonyatárházi szállítóberendezések

3211-1755-3211-1764

Burgonyatárházi szállítóberendezések

3215 Beépített garatok

3215-0006-3215-0007

Burgonya fogadógaratok

3215-0008-3215-0018

Burgonya fogadógarat

3215-0037-3215-0038

Burgonya fogadógarat

3216 Mobil fogadógaratok

3216-0001-3216-0002

Mobil garat burgonyához

3216-0067-3216-0070

Mobil garat burgonyához

3216-0071-3216-0071

Mobil garat burgonyához

3216-0085-3216-0092

Mobil garat burgonyához

3216-0095-3216-0108

Mobil garat burgonyához

3217 Anyagmozgatók kiegészítőegységei

3217-0073-3217-0082

Burgonya anyagmozgató gépek kiegészítőegységei

3217-1245-3217-1247

Burgonyafeldolgozási gépek

3221 Mechanikus üzeműraktári felszedő és rakodógépek

3221-0011-3221-0012

Gumós termék halomfelszedő-berendezések

3221-0085-3221-0092

Gumós termék halomfelszedő-berendezések

3221-0128-3221-0128

Gumós termék halomfelszedő-berendezések

3329 Egyéb termények tisztítását, osztályozását, feldolgozását végző gépek

3329-0027-3329-0027

Burgonyamosó

3329-0035-3329-0035

Burgonyatörlő

3329-0038-3329-0040

De Cloet dohánymanipuláló gépek

3329-0042-3329-0043

Dobos burgonyamosó

3329-0089-3329-0089

Komplex burgonyafeldolgozó vonal

3329-0117-3329-0129

De Cloet dohánymanipuláló gépek, gépsorok

3329-0132-3329-0133

Dohányvarró gép

3329-0140-3329-0145

Burgonyaosztályozók, válogatók

3329-0047-3329-0047

Dohányvarró gép

3999 Növénytermelés egyéb stabil és kézi gépei, berendezései

3999-0366

Unger PC vezérelt tápkész.sor

4. számú melléklet
a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez17

A támogatási kérelemhez rendszeresített formanyomtatvány adattartalma
1. az 1. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázatok szerinti értékelési szempontokra vonatkozó adatok
2. nyilatkozat, hogy az ügyfél a támogatást induló vállalkozásként, termelői csoportként, zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként, annak leányvállalataként, magánszemély esetében őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként igényli, valamint termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy zöldség-gyümölcs termelői szervezet ügyfél esetében a tagok létszáma
3. a mezőgazdasági tevékenység megkezdésére vonatkozó nyilatkozat
4. a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan az Eljárási törvény, az államháztartásról szóló törvény, a Vhr. és az e rendelet szerinti nyilatkozatok
5. az ÁFA alanyiságra vonatkozó nyilatkozat
6. a tervezett elszámolható kiadásokra vonatkozó adat, valamint a tervezett támogatási összeg
7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés
7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyű gépkódja
7.2. beszerezni tervezett darabszáma
7.3. tervezett beszerzési ára
7.4. állandó tárolási helye
7.5. tervezett üzembe helyezési időpontja
8. a mezőgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban
9. az 1. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázatok szerinti értékelési szempontok értékeléséhez a beruházás, az ügyfél jövőben tervezett, valamint az induló vállalkozásnak nem minősülő ügyfélnek a múltbeli gazdálkodásának adatai
9.1. a kifizetési kérelmek tervezett benyújtása szerinti ütemezésben a beruházás tervezett költsége, az igénybe venni tervezett támogatás összege
9.2. befektetett és forgóeszközök állományára vonatkozó adatok
9.3. forrásokra vonatkozó adatok
9.4. árbevételekre, bevételekre vonatkozó adatok
9.5. költségekre és ráfordításokra vonatkozó adatok
9.6. a gazdálkodás eredményére vonatkozó adatok
1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 19. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdésének c) pontja az 58/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

A 6. § (1) bekezdését a 15/2011. (II. 28.) VM rendelet 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § (2) bekezdés a) pontját a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 6. § (2) bekezdés c) pontja a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (5) bekezdését a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (7) bekezdését az 58/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. § (1) bekezdése az 58/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított, a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 8. §-t az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 9. § a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

14

Az 1. számú melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. számú melléklet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. számú mellékelt a 35/2009. (IV. 2.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17

A 4. számú mellékletet a 49/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére