• Tartalom

27/2008. (III. 12.) FVM rendelet

27/2008. (III. 12.) FVM rendelet

a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról1

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) vadászterület: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 8. §-ában meghatározott terület;

b) különleges rendeltetésű vadászterület: a Vtv. 21. §-ában meghatározott terület;

c) vadászatra jogosult: a Vtv. 6. §-a szerinti vadászatra jogosult;

d) nagyvadas terület: az a vadászterület, ahol az erdősültség mértéke 15% vagy azt meghaladó, valamint a vadgazdálkodás tárgya jellemzően a Vtv. végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § a) pontjában meghatározott, nagyvadnak minősülő vadászható állatfajok populációinak védelme, kezelése és hasznosítása;

e) apróvadas terület: az a vadászterület, ahol az erdősültség mértéke 15% alatt van, valamint a vadgazdálkodás tárgya jellemzően a Vhr. 1. § ba) és bb) pontjában meghatározott, apróvadnak minősülő vadászható állatfajok populációinak védelme, kezelése és hasznosítása;

f) csökkentett vegyszerhasználat:

fa) nagyvadas területeken az integrált szántóföldi növénytermesztésben engedélyezett vegyszerek – a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: 150/2004. FVM rendelet) 21. §-a (3) bekezdésének d)–e) pontjai alapján –, illetve maximum 90 kg/ha/év nitrogén hatóanyag kijuttatása,

fb) apróvadas területeken a szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram által engedélyezett vegyszerek – 150/2004. FVM rendelet 26. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján –, illetve maximum 90 kg/ha/év nitrogén hatóanyag kijuttatása;

g)2 vadászati hatóság: a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága;

h) éves vadgazdálkodási terv: a Vtv. 47. §-a szerinti terv;

i)3

j)4 gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

A támogatás célja

2. § (1) A támogatás célja a vadgazdálkodás feltételeinek javítása, továbbá a vadon élő állatokhoz, a vadászathoz kapcsolódó ismeretek bővítése.

(2) Támogatás az alábbi célterületekre nyújtható:

a) a vadászható állatfajok élőhelyvédelme, valamint a kiemelkedő genetikai értékű vadállomány megőrzése;

b) vadászati-vadgazdálkodási kultúra és ismeretterjesztés.

A támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján a meghatározott célterületekre, pályázat útján, a teljesítést követően utólagos finanszírozással, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

(2)5

(3)6 A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(4)7 A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

A támogatás mértéke és forrása

4. § (1) A támogatás mértéke az elszámolható nettó költségek legfeljebb 50%-a.

(2)8 A támogatást a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű 10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási tevékenységek előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése ugyanezen számlára történik.

A jogosultság feltételei

5. § Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely

a) a vadászati hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;

b) nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;

c) nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásakor

ca) nincs lejárt köztartozása,

cb) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

cc) az államháztartás alrendszereiből vagy európai uniós forrásokból juttatott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási kötelezettségeit teljesítette,

cd)9

ce)10 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelel.

A pályázatok benyújtása

6. § (1)11 A támogatás pályázat útján igényelhető. A pályázat tartalmi és formai követelményeit a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által évente közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(2)12 A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő hatályú. A pályázat kiegészítésére, illetve hiánypótlásra e határidő utolsó napjáig van lehetőség. A határidőn túl benyújtott, formailag vagy tartalmilag hiányos, illetve a valótlan adatot közlő pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. Ugyancsak elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek esetében a pályázó a pályázat kiírását megelőző öt évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy arról nem nyújtott be elszámolást, illetve a benyújtott elszámolást a vadászati hatóság nem fogadta el.

II. Fejezet

A TÁMOGATÁS CÉLTERÜLETEI

A vadászható állatfajok élőhelyvédelmének,
valamint a kiemelkedő genetikai értékű vadállomány megőrzésének támogatása

7. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető

a) szervestrágya használatával, vegyszerhasználat nélküli, illetve csökkentett vegyszerhasználatú vadföldművelésre, vadlegelők, tisztások művelésére;

b) cserjetelepítésre;

c) kiegészítő takarmány biztosítására;

d) vadriasztásra;

e) villanypásztor felállítására;

f) ragadozókontrollra (legális módszerekkel történő csapdázásra);

g) vadgazdálkodási berendezések, itatóhelyek, sózók, ösvények, erdei utak, pihenőhelyek kialakítására, a meglévők karbantartására;

h) a vadászterület különleges rendeltetéséből fakadó többletfeladatok ellátására;

i) fogoly referenciaterületeken a fogoly-repatriációból eredő többletköltségek ellentételezésére;

j) az erdőt vagy mezei élőhelyet és annak élővilágát bemutató információs táblák, prospektusok, ismeretterjesztő anyagok készítésére azzal a feltétellel, hogy ezek általános információkat terjesztenek, nem tartalmaznak megnevezett termékekre vagy termelőkre vonatkozó hivatkozást, és nem reklámoznak termékeket.

(2) Pályázat benyújtására jogosult a támogatási cél megvalósításában érintett vadászterület vadászatra jogosultja, amennyiben megfelel az 5. § szerinti követelményeknek.

(3) Csak a Vtv. alapján a tárgyévvel kezdődő vadászati évre jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervvel összhangban végzett tevékenységekre igényelhető támogatás.

(4)13 A pályázatot két eredeti példányban a vadászterület fekvése szerint illetékes vadászati hatósághoz kell benyújtani.

(5)14 A vadászati hatóság áttekinti a pályázatokat, majd a benyújtott pályázatok összesített forrásigényét az esetleges javaslatokkal együtt a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül továbbítja a miniszternek. A vadászati hatóság az összesített forrásigényen belül külön bontásban szerepelteti a különleges rendeltetésű, valamint a fogoly repatriációs vadászterületekre vonatkozó támogatási igény összegét.

8. §15 (1) A rendelkezésre álló forrás, a beérkezett igény, valamint a vadászati hatóság javaslatai alapján a miniszter dönt a megyei keretösszegek nagyságáról. A vadászati hatóság a pályázat tartalma és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján hozza meg döntését. A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének csökkentésére, illetve a pályázat elutasítására.

(2) Az elbírálás során előnyt élveznek az élőhely megőrzését, védelmét, fejlesztését szolgáló tartós hatású, természetközeli vadgazdálkodási beavatkozások megvalósítását célzó pályázatok, a 7. § (1) bekezdés a), b), f) és i) pontjaiban felsorolt feladatok vállalása.

Vadászati-vadgazdálkodási kultúra és ismeretterjesztés támogatása

9. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető:

a) vadászati-szakmai fórumok, rendezvények megszervezésére és lebonyolítására;

b) vadászati táborok szervezésére és lebonyolítására;

c) szakmai, ismeretterjesztő kiadványok, szakkönyvek, folyóiratok megjelentetésére.

(2)16 A pályázatot két eredeti példányban a pályázó székhelye szerint illetékes vadászati hatósághoz kell benyújtani.

(3)17 A vadászati hatóság áttekinti a pályázatokat, majd a benyújtott pályázatok összesített forrásigényét – az esetleges javaslatokkal együtt – a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül továbbítja a miniszternek.

(4) A rendelkezésre álló forrás, a beérkezett igény, valamint a vadászati hatóság javaslatai alapján a miniszter dönt a megyei keretösszegek nagyságáról. A vadászati hatóság a pályázat tartalma és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján hozza meg döntését. A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének csökkentésére, illetve a pályázat elutasítására.

III. Fejezet

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A pályázó értesítése, szerződéskötés

10. § (1)18 A pályázat benyújtóját a 8. § (1) bekezdése, valamint a 9. § (4) bekezdése szerinti döntésről, annak meghozatalától számított 60 napon belül a vadászati hatóság értesíti.

(2) A pályázatról szóló döntés ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon belül, kifogást lehet benyújtani a miniszterhez, aki azt 30 napon belül bírálja el. A miniszter e döntését diszkrecionális jogkörében hozza meg.

11. § (1) A nyertes pályázó részére a vadászati hatóság összeállítja és postázza a támogatási szerződést, amely meghatározza a támogatás részletes feltételeit.

(2) A támogatási szerződésben a támogatás jogosultját írásban tájékoztatni kell arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell az általános de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(3) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a pályázat benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(4) Amennyiben a szerződést a pályázó a támogatásról szóló értesítést követő 60 napon belül önhibájából nem köti meg, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti.

(5) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(6) Az adott támogatási célhoz igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az állami támogatásokra irányadó közösségi szabályban vagy az Európai Bizottság támogatást jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást.

(7)19 A vadászati hatóság a mindkét fél részéről aláírt támogatási szerződésekből az aláírást követő 30 napon belül két eredeti példányt köteles megküldeni a miniszternek.

A pályázati cél megvalósítása, a támogatás folyósítása

12. § (1) A támogatási szerződésben foglaltakat a megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított egy év elteltéig kell megvalósítani.

(2) A megvalósítás során a pályázatban vállalt költségtervezettel szemben elért megtakarítás a támogatást arányosan csökkenti, az esetleges költségtöbbletet a támogató nem téríti meg.

(3)20 A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a kifizetési kérelmet a pályázónak a tevékenység megvalósulását követő 60 napon belül – de legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőig – kell benyújtania. A kifizetési kérelmet a támogatási szerződésben meghatározott helyre az előírt mellékletekkel és bizonylatokkal együtt kell benyújtani.

(4)21 A beérkező kifizetési kérelmekről a vadászati hatóság teljesítés-igazolást állít ki, és azt 30 napon belül megküldi a miniszternek.

(5) A kifizetési kérelem határidőn túli benyújtása jogvesztő hatályú, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

(6) Csak a pályázat benyújtása után kiállított számlák számolhatók el.

13. § (1) A támogatást a teljesítésigazolás beérkezése után a Magyar Államkincstár engedélyét követő 60 napon belül a minisztérium folyósítja. A kifizetés a pályázatban megadott számlára átutalással történik.

(2)22 A támogatás csak akkor fizethető ki, amennyiben a támogatott megfelel az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában foglalt feltételeknek.

Ellenőrzés

14. § A pályázatban vállalt cél(ok) megvalósulását – annak bármely szakában – a vadászati hatóság ellenőrizheti. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, a vadászati hatóság határozatot hoz a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről.

Nyilvántartás

15. § (1)23 E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vezeti. A támogatások kifizetője – a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig – köteles a Kincstár részére megküldeni a nyilvántartás vezetéséhez szükséges információkat, amely tartalmazza a jogosult megnevezését, ügyfél-azonosítóját, a támogatás e rendelet szerinti jogcímét, a támogatási szerződés számát és megkötésének dátumát, a juttatott vagy juttatandó támogatás összegét, valamint az alkalmazott átváltási árfolyamot. E § szabályait megfelelően alkalmazni kell minden olyan esetben is, ha a támogatási szerződés érvényét veszti, felmondásra kerül, vagy a támogatás jogosulatlan igénybevételét állapítják meg.

(2)24 Amennyiben a Kincstár az (1) bekezdés szerinti adatok felhasználásával, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítja, hogy a jogosult az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott egyéni keretét az e rendelet alapján megállapított támogatással meghaladja, úgy erről a támogatásokat kifizető minisztériumot értesíti.

(3) A kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig – illetve amennyiben más jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt rendel, annak megfelelő ideig – meg kell őrizniük.

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)25 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendeletet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 25. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 30. napjával.

2

Az 1. § g) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 89. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § i) pontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § j) pontját a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 56. §-a iktatta be.

5

A 3. § (2) bekezdését a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (3) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. § (4) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 89. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § c) pont cd) alpontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. § c) pontjának ce) alpontját a 107/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

11

A 6. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 89. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdése a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 19. napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

13

A 7. § (4) bekezdése a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 19. napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

14

A 7. § (5) bekezdése a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 19. napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

15

A 8. § a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 19. napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

16

A 9. § (2) bekezdése a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 19. napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

17

A 9. § (3) bekezdése a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 19. napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

18

A 10. § (1) bekezdése a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 19. napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

19

A 11. § (7) bekezdését a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 6. §-a iktatta be. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 19. napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

20

A 12. § (3) bekezdése a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 19. napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

21

A 12. § (4) bekezdése a 2/2009. (I. 16.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 19. napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

22

A 13. § (2) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 15. § (2) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 21. § c) pontja, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 27. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 16. § (2) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére