• Tartalom

270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról1

2013.05.18.

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvénnyel (a továbbiakban: Kit.) alapított Magyar Köztársasági Érdemrend és Magyar Köztársasági Érdemkereszt kitüntetés (a továbbiakban együtt: állami kitüntetés) odaítélésének összehangolt előkészítésére Kitüntetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2)2 A Bizottság

a) elnöke a miniszterelnök helyettesítésére első helyen jogosult miniszterelnök-helyettes;

b) tagjai:

ba) a belügyminiszter,

bb) a honvédelmi miniszter,

bc) a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

bd) a külügyminiszter,

be) a nemzetgazdasági miniszter;

bf) a nemzeti erőforrás miniszter;

bg) a nemzeti fejlesztési miniszter;

bh) a vidékfejlesztési miniszter;

c) titkára a Miniszterelnökség kitüntetési ügyekért felelős szervezeti egységének vezetője.

(3)3

(4) A Bizottság tagját az érintett minisztérium államtitkára helyettesítheti.

2. § (1) Állami kitüntetésre az javasolható, aki büntetlen előéletű és életvitele erkölcsi szempontból példaértékű, kivételesen magas színvonalú munkássága, az általa nyújtott rendkívüli teljesítmény vagy kimagasló eredmény révén, illetve más módon szerez a Kit. 1. §-a szempontjából elévülhetetlen érdemet.

(2) Állami kitüntetés posztumusz adományozására – kivételesen indokolt esetben – akkor tehető javaslat, ha az érintett

a) hivatása teljesítése közben a nemzet, a haza biztonságának, az ország lakosságának védelme érdekében tanúsított hősies és önfeláldozó helytállása során vesztette életét, vagy

b) a nemzet javát szolgáló kimagasló érdemei elismerését kizárólag halála akadályozta meg.

(3) Állami kitüntetésre – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem javasolható a Bizottság tagja.

3. § (1) Állami kitüntetéssel rendelkező személy újabb állami kitüntetésre az előző kitüntetés adományozásától számított tíz éven belül csak kivételesen indokolt esetben javasolható. Az újabb kitüntetésre irányuló javaslat az előző kitüntetés adományozását követően szerzett érdemen alapulhat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt javaslattételnél figyelembe kell venni a köztársasági elnök, a Kormány és a miniszterelnök Kormánya által tíz éven belül adományozott kitüntetéseket is.

4. § (1) Állami kitüntetés adományozására általában évente kétszer, március 15-e és augusztus 20-a, nemzeti, illetve állami ünnep alkalmával kerül sor. Ettől eltérni csak kivételesen, jelentős állami érdekből vagy más különleges alkalom esetén lehet.

(2)4 Az adományozásra irányuló javaslatot a március 15-ei adományozás esetén az adományozást megelőző év november 1-jéig, az augusztus 20-ai adományozás esetén április 15-éig, az ettől eltérő időpontban történő adományozás esetén az azt megelőző 90 nappal kell a Bizottság részére megküldeni. Ettől eltérni csak kivételesen, jelentős állami érdekből vagy más különleges alkalom esetén lehet.

5. § (1) Állami kitüntetés adományozására irányuló javaslatot a Bizottság részére a Kormány tagja – külföldi állampolgár esetében a külpolitikáért felelős miniszter – tehet. Más állami vezető, állami tisztségviselő, szervezet vagy intézmény a kezdeményezését a Bizottság elnökénél vagy a feladatköre szerint érintett miniszternél (a továbbiakban: miniszter) terjesztheti elő.

(2) A kitüntetés adományozására irányuló javaslatot írásban, a kitüntetésre javasolt személy azonosításához szükséges személyazonosító és lakcím adatok feltüntetésével kell benyújtani.

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt életútját, korábbi kitüntetéseit és azokat az érdemeket, amelyek a kitüntetés odaítélését megalapozhatják.

(4) Állami kitüntetés adományozását – a javaslattételre jogosultaknál – bárki kezdeményezheti.

6. § (1) A Bizottság a javaslatokat értékeli és a törvényben meghatározott kitüntetési keretszámok határai között, az adományozás szempontjainak mérlegelésével összehangolt ajánlást készít a Magyar Köztársasági Érdemrend tekintetében a miniszterelnök, a Magyar Köztársasági Érdemkereszt tekintetében a javaslattevő miniszter részére.

(2) A Bizottság az általa állami kitüntetésre ajánlani kívánt személyeket az ajánlásról az ajánlástételt megelőzően tájékoztatja. Ha a kitüntetendő személy a tájékoztatás kézhezvételét követő tizenöt napon belül úgy nyilatkozik, hogy az állami kitüntetést nem fogadja el, a Bizottság személyére ajánlást nem tesz.

(3) A Magyar Köztársasági Érdemrend adományozására vonatkozó ajánlást a Bizottság elnöke – a miniszterelnök erre vonatkozó döntése esetén – a Kormány elé terjesztheti. A kitüntetésre előterjesztendő személyekről a miniszterelnök dönt.

(4) A miniszter a Magyar Köztársasági Érdemkereszt adományozására vonatkozó ajánlásban foglaltaktól eltérhet, eltérő álláspontját a Bizottság elnökével egyeztetni köteles.

(5) A Magyar Köztársasági Érdemrend tekintetében a miniszterelnök, illetve a Bizottság javaslata alapján a miniszterek a Magyar Köztársasági Érdemkereszt adományozására előterjesztést készítenek a köztársasági elnök részére.

(6)5

7. § (1) Az állami kitüntetésben részesített személyekről a Miniszterelnöki Hivatal külön jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásból adat kizárólag törvényben meghatározottak részére továbbítható.

8. § Az állami kitüntetés visszavonása során alkalmazandó eljárásra az 5. §-ban és a 6. § (1)–(4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a nem magyar állampolgár állami kitüntetésének visszavonásáról a külügyminiszter véleményét is ki kell kérni.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2009. március 15-i adományozásra irányuló javaslatot 2008. december 1-jéig kell a Bizottság részére megküldeni.

(3) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő, még el nem bírált, az állami kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatok elbírálására is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 7. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 8. §-a alapján a 2014. szeptember 7-én még el nem bírált javaslatok tekintetében a 224/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 235/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 235/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (2) bekezdés második mondatát a 235/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A 6. § (6) bekezdését a 150/2013. (V. 17.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére