• Tartalom

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról

2023.07.01.

A Kormány a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

Ajánlás a Kossuth-díjra és a Széchenyi-díjra

1. § (1) Kossuth-díjra a kulturális és művészeti alkotások, a Széchenyi-díjra a tudományok, a kutatás, a műszaki alkotások, a műszaki fejlesztés, továbbá a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményeket elért személyeket lehet ajánlani.

(2) A Kossuth-díj és a Széchenyi-díj ismételt adományozására – az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén – csak olyan eredmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a jelölt az előző Kossuth-díj, illetve Széchenyi-díj adományozása óta eltelt időszakban ért el.

A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyarország Babérkoszorúja díj1

2. §2 A Kormány a kultúra területén végzett kiemelkedő művészi tevékenység elismerésére a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyarország Babérkoszorúja díjat (a továbbiakban együtt: művészeti díjak) alapít és adományoz.

3. § (1)3 A Magyarország Érdemes Művésze díj azoknak adományozható, akik a magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka (színház-, zene-, tánc-, artista-, mozgókép-, képző-, fotó-, iparművészet) területén huzamosabb ideig kiemelkedő művészeti értékeket hoztak létre, és már rendelkeznek a kultúráért felelős miniszter által adományozott művészeti díjjal.

(2)4 A Magyarország Érdemes Művésze díjban – a 6. §-ban meghatározott kivétellel – évente tizenöt személy részesülhet.

4. § (1)5 A Magyarország Kiváló Művésze díj azoknak a Magyarország Érdemes Művésze díjjal rendelkezőknek adományozható, akik pályájuk során magas szintű igényes teljesítményt nyújtva gyarapították a magyar művészet értékeit.

(2)6 A Magyarország Kiváló Művésze díj – az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túlmenően – akkor adományozható, ha a Magyarország Érdemes Művésze díj adományozása óta legalább 5 év eltelt.

(3)7 A Magyarország Kiváló Művésze díjban – a 6. §-ban meghatározott kivétellel – évente hat személy részesülhet.

5. § (1)8 A Magyarország Babérkoszorúja díj azoknak adományozható, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a magyar irodalom területén és már rendelkeznek a kultúráért felelős miniszter által adományozott művészeti díjjal.

(2)9 A Magyarország Babérkoszorúja díjban – a 6. §-ban meghatározott kivétellel – évente három személy részesülhet.

6. §10 Ha egy adott évben a kiemelkedő művészeti teljesítményeknek a művészeti területek közötti eltérő megoszlása indokolja, a Kormány a 3. § (2) bekezdésében, a 4. § (3) bekezdésében és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezésektől eltérhet azzal, hogy a díjazottak száma ebben az esetben együttesen nem haladhatja meg a huszonnégy főt.

Az adományozás közös szabályai

7. § (1) A Kossuth-díjra és a Széchenyi-díjra, valamint a művészeti díjakra nem javasolható

a)11 a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (3) bekezdése szerinti politikai felsővezető és a Kit. 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezető, valamint

b)12 a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság, és a Művészeti Díj Bizottság tagja.

(2) A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság posztumusz díjak adományozására nem tesz ajánlást.

8. § (1) A Kossuth- és Széchenyi-díj megosztott adományozása esetén a jutalom személyenként a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 3. § (3) bekezdésében meghatározott összeg fele.

(2) A művészeti díjak csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozhatóak.

(3) A művészeti díjak ismételten nem adományozhatóak.

(4) A művészeti díjjal adományozást igazoló okirat és pénzjutalom jár, amelynek összege:

a)13 a Magyarország Kiváló Művésze díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 85%-a,

b)14 a Magyarország Érdemes Művésze díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 50%-a,

c)15 a Magyarország Babérkoszorúja díj esetében a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 85%-a.

9. §16 (1) A Kormány a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj, valamint a művészeti díjak adományozására vonatkozó javaslatok értékelésére, a kitüntetésekre vonatkozó ajánlások megtételére Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2)17 A Bizottság elnöke a miniszterelnök, alelnöke a miniszterelnök általános helyettese. A Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a a nemzetpolitikáért felelős miniszter útján az általános politikai koordinációért felelős miniszter látja el.

(3)18 A Bizottság tagjai:

a)19 a kultúráért felelős miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter és a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszter,

b)20 a Sándor-palota által delegált egy fő,

c)21 a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és a Nemzeti Kulturális Tanács elnöke, valamint

d) a Kossuth-díjjal, Széchenyi-díjjal vagy az Állami Díjjal korábban kitüntetettek, továbbá a tudományos, a műszaki, a gazdasági, a művészeti és a kulturális élet mértékadó képviselői köréből a Bizottság elnöke által egyéves időtartamra felkért tíz fő.

(3a)22 A Bizottság elnöke a művészeti élet mértékadó képviselői köréből a Magyar Művészeti Akadémia elnöke javaslatára kér fel tagot vagy tagokat.

(4) A Bizottság tagjai sorából előkészítő, jelölő bizottságot alakíthat. A Bizottság, illetve a jelölőbizottság a véleménynyilvánításra külső szakértőt is felkérhet. A felkért szakértő véleményét a Bizottság ülésén fejti ki.

(5) A művészeti díjra vonatkozó javaslatok értékelését a Művészeti Díj Bizottság végzi.

(6)23 A Művészeti Díj Bizottság elnöke a miniszterelnök általános helyettese, tagjai az általános politikai koordinációért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, valamint a Bizottság elnöke által a Bizottság egyes művészeti ágakat képviselő tagjai közül felkért négy fő.

10. § (1) A Kossuth-díj és a Széchenyi-díj, valamint a művészeti díjak adományozására vonatkozó javaslatot az adományozást megelőző év november 1-jéig kell a Bizottsághoz eljuttatni. A határidő után előterjesztett javaslatot a következő adományozási évben lehet figyelembe venni.

(2) A Kossuth-díj és Széchenyi-díj adományozására a Kormány tagjai, az országos köztestületek, a Kossuth-díjjal, Széchenyi-díjjal és Állami Díjjal korábban kitüntetettek, a tudományos és művészeti élet területén működő országos szervezetek elnökségei, valamint az országos érdekképviseleti szervek jogosultak javaslatot tenni.

(3) A művészeti díjak adományozására a művészeti élet területén működő jogi személyek – így különösen a művészeti intézmények, művészeti érdekképviseleti szervezetek, művészeti társadalmi szervezetek, művészeti intézményeket fenntartó önkormányzatok, könyvkiadók – jogosultak javaslatot tenni.

(4) A Kossuth-díj és a Széchenyi-díj és a művészeti díjak adományozását a javaslattételre jogosultaknál bárki kezdeményezheti.

11. § Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, valamint azoknak az eredményeknek, alkotásoknak, illetve művészeti teljesítménynek az ismertetését, amelyek a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj és a művészeti díjak odaítélését megalapozhatják, illetve megfelelnek az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

12. § (1)24

(2)25 A Bizottság a javaslatok értékelését követően ajánlást tesz a Kormánynak a Kossuth-díjjal és a Széchenyi-díjjal, valamint a Művészeti Díjjal kitüntetendő személyekre.

(3) A Bizottság az általa Kossuth-díjra és a Széchenyi-díjra, valamint művészeti díjra ajánlani kívánt személyeket az ajánlásról az ajánlástételt megelőzően tájékoztatja. Ha a kitüntetendő személy a tájékoztatás kézhezvételét követő tizenöt napon belül úgy nyilatkozik, hogy a kitüntetést nem fogadja el, a Bizottság személyére ajánlást nem tesz.

13. § (1) A Kossuth-díj és a Széchenyi-díj, valamint a művészeti díjak ünnepélyes átadására – általában – nemzeti ünnepünk alkalmával, minden év március 15-én kerül sor. Ha a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj átadására nem ekkor kerül sor, a javaslattételi eljárásra a 10–11. §-okban foglalt szabályok az irányadóak.

(2) A művészeti díjakat a miniszterelnök vagy az általa kijelölt személy adja át.

14. §26

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népművészet Mestere díj alapításáról szóló 268/2004. (IX. 24.) Korm. rendelet 1. § a) pontja, 2–4. §-a, 6. § (1) bekezdése, 7. §-a, 9. § (3) bekezdése, 10. § (2) bekezdés a)–c) pontja és 11–12. §-a hatályát veszti.

(2)–(4)27

16. §28

1

A 2. §-t megelőző alcím a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § a 18/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (1) bekezdés a) pontja a 74/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a 3/2011. (I. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 8. § (4) bekezdés a) pontja a 18/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (4) bekezdés b) pontja a 18/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (4) bekezdés c) pontja a 18/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 435. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 9. § a 3/2011. (I. 19.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A 9. § (2) bekezdése a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. § (3) bekezdése az 1/2019. (I. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

19

A 9. § (3) bekezdés a) pontja a 258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

20

A 9. § (3) bekezdés b) pontja a 258/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

21

A 9. § (3) bekezdés c) pontja a 74/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

22

A 9. § (3a) bekezdését a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 9. § (6) bekezdése a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 12. § (1) bekezdését a 3/2011. (I. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 14. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 436. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 15. § (2)–(4) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 436. §-a hatályon kívül helyezte.

28

A 16. §-t a 3/2011. (I. 19.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 436. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére