• Tartalom

28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet

a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról1

2014.03.15.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének v) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2 A rendelet hatálya az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti, a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásokra terjed ki.

2. § (1) Támogatás pályázat alapján, valamint pályázaton kívüli támogatás keretében adható.

(2) A támogatások nyújtására irányuló pályázati felhívásokban, a támogatások jogcímei tekintetében, továbbá a pályázatok kezelése, elbírálása, a szerződéskötés és ellenőrzés, valamint a célelőirányzatok forrásainak felhasználása során biztosítani kell a pályázati programok átláthatóságát.

3. § (1)3 A támogatás forrása Magyarország központi költségvetése.

(2) A Nemzeti Kulturális Alapból nyújtható támogatásokra a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, valamint a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet szabályait kell alkalmazni.

4. §4 Magyarország központi költségvetéséből támogatást (a továbbiakban: támogatás) az alkotóművészeti, az előadóművészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységek tekintetében a következő célokra lehet nyújtani:

a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;

b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;

c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;

d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;

e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;

f) kulturális vidékfejlesztésre;

g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;

h) határon túli magyar kultúra támogatására;

i)5 a nemzetiségek kultúrájának támogatására.

5. §6 A támogatás éves keretösszegét a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg.

6. §7 Támogatást természetes és jogi személyek, valamint egyéni vállalkozások igényelhetnek.

7. § (1)8 A támogatást nyújtó szerv – a kultúráért felelős miniszter kivételével – a támogatás odaítélése előtt 30 nappal regisztrálja magát – a tervezett támogatási összeg megjelölésével – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti, az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szervezetnél.

(2) Pályázaton kívüli visszatérítendő, illetőleg vissza nem térítendő támogatás csak akkor nyújtható, ha

a) a támogatandó cél a kultúra fejlesztésében stratégiai jelentőségű,

b) kulturális hatása országos, illetőleg nemzetközi,

c) a támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, illetőleg jelentős hátrány hárítható el, vagy

d) a támogatandó cél másképp nem érhető el vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna.

(3) A pályázaton kívüli támogatás iránti kérelmet megfelelő dokumentumokkal és adatokkal alá kell támasztani és meg kell jelölni a támogatási igény nagyságát.

(4)9 A támogatás pályázaton kívüli odaítéléséről – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a támogatást nyújtó szerv vezetője dönt.

8. § A támogatás mértékének felső határa nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után benyújtott támogatás iránti kérelmek elbírálása esetén kell alkalmazni.

(2)10 E rendelet alapján 2018. szeptember 1. napjáig nyújtható támogatás.

(3)11 E rendeletnek a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor12 folyamatban levő támogatási kérelmek esetében is alkalmazni kell.

10. §13 E rendelet az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával jóváhagyott kulturális célú állami támogatást tartalmaz.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 168. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

3

A 3. § (1) bekezdése a 258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § nyitó szövegrésze a 258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 4. § i) pontja a 258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § a 73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (1) bekezdése a 258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. § (4) bekezdése a 258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. § (2) bekezdése a 258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. § (3) bekezdését a 258/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése iktatta be.

12

A hatálybalépés időpontja 2012. szeptember 15.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére