• Tartalom

29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet

29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről1

2010.01.01.

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) kormányzati tevékenység összehangolásáért,

b) miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért,

c)3

d) közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,

e) audiovizuális politikáért,

f)–g)4

h)5 informatikáért,

i)6 közigazgatási informatikáért,

j)7 elektronikus hírközlésért

felelős tagja.

(2)8

(3)9

2. § A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) közreműködik a strukturális alapok és Kohéziós Alap hazai felhasználásához kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében és nyomon követésében,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását.

3. § A miniszter

a) a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében előkészíti különösen

aa) a központi államigazgatási szervek és az állami vezetők jogállására vonatkozó,

ab) a Kormány működésével és a kormányzati struktúrával kapcsolatos,

ac) a hivatalos lapokra és a hivatalos jogszabálygyűjteményekre vonatkozó,

ad) a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezet kivételével a szövetkezetek működésével összefüggő,

ae)10 az elektronikus információszabadságról szóló

b) a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen a köztisztviselők jogaival és kötelezettségeivel, kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, valamint illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos,

c) az audiovizuális politikáért való felelőssége keretében előkészíti különösen az audiovizuális médiával, valamint a digitális műsorterjesztésre való átállással kapcsolatos,

d)–e)11

f) az igazságügyi és rendészeti miniszterrel együttesen a közigazgatási informatikával összefüggő, így különösen a közigazgatási elektronikus azonosítási, fizetési és közbeszerzési rendszerre vonatkozó

g)12 az informatikáért való felelőssége körében előkészíti különösen az informatikáról, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló,

h)13 az elektronikus hírközlésért való felelőssége körében – a digitális műsorterjesztésre való átállás kivételével – előkészíti az elektronikus hírközlésről szóló

jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

4. § (1) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében felel

a) a kormányprogram megvalósításának stratégiai irányításáért,

b) a kormányzati munka tervezéséért,

c) a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartásáért,

d) a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetéséért, illetve közzétételéért.

(2) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés, az Európai Unió döntéshozatali tevékenységhez, valamint a EU 2011-es elnökségi felkészüléshez kapcsolódó kormányzati koordináció és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ennek érdekében szervezi és működteti a döntés-előkészítés és a végrehajtás egységes folyamatát, szükség esetén kezdeményezi a feladatkörrel rendelkező miniszter vagy a Kormány intézkedését.

(3) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében

a) működteti a szakmapolitikai egyeztetést, érvényesíti az ott kialakított álláspontot a döntés-előkészítés folyamatában,

b) koordinálja a közigazgatási egyeztetéseket, ennek során gondoskodik a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljeskörűen biztosíthatóak-e,

c) véleményt nyilvánít a miniszteri rendeletek tervezetéről,

d) az átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot, illetve előterjesztést tesz a Kormánykabinet és a Kormány részére, kezdeményezi és szervezi az érintett miniszterek összehangolt tevékenységét, más minisztereknél kezdeményezi szakpolitikai előterjesztések és jelentések elkészítését, illetve javaslatot tesz összkormányzati projekt indítására,

e) szervezi, vezeti és lebonyolítja az államtitkári értekezletet, a közigazgatási előkészítés és végrehajtás során érvényesíti annak állásfoglalásait,

f) javaslatot tesz a kormányülések napirendjére,

g) komplex – alkotmányossági, jogi, valamint társadalom- és gazdaságpolitikai szempontokra is kiterjedő – szakvéleményt készít a Kormány napirendjén szereplő előterjesztésekről,

h) írásba foglalja és aláírásra felterjeszti a Kormány döntéseit,

i) elkészíti és aláírja a Kormány üléseinek összefoglalóját,

j) lefolytatja a Kormány által elrendelt utóegyeztetéseket, annak során gondoskodik a Kormány döntésének érvényesítéséről,

k) megtervezi és működteti a kormányzati döntés-előkészítést támogató informatikai rendszert, figyelemmel kíséri annak informatikai kivitelezését és fejlesztését.

(4) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormánykabinet és a Kormány döntéseinek végrehajtását, ennek keretében tájékoztatást, illetve előterjesztés benyújtását kérheti a feladatkörrel rendelkező minisztertől, ütemtervet állíthat össze, egyeztetést tart, a több tárca együttműködését igénylő ügyekben javaslatot tesz ennek módjára. Ellenőrzi a határidős, valamint a folyamatos feladatok végrehajtását, közreműködik a döntések megvalósulásának értékelésében, a végrehajtás alakulásáról az érintett szerveknél közvetlenül is tájékozódhat.

(5) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében

a) a miniszterek feladat- és hatásköréről, valamint a központi hivatalokról szóló jogszabályok tervezetei,

b) a minisztériumok és a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatai

tekintetében egységes szempontrendszert dolgoz ki és érvényesít, valamint miniszterelnöki jóváhagyásra felterjeszti a minisztériumok és a kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatait.

(6) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében a végrehajtás ellenőrzésével összefüggésben megteszi

a) a Kormány munkatervének végrehajtásához,

b) a Kormány törvényalkotási programjának végrehajtásához,

c) a lejárt határidejű jogharmonizációs feladatok teljesítéséhez,

d) az Országgyűlés, annak bizottsága döntéseiből, az Alkotmánybíróság döntéseiből, az Állami Számvevőszék, valamint az országgyűlési biztosok vizsgálataival kapcsolatban adódó kormányzati feladatok végrehajtásához

szükséges intézkedéseket.

(7) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében

a) biztosítja a kormányzati iratkezelés személyi, tárgyi és informatikai feltételeit,

b) szervezi a kormányügyeletet, biztosítja a Miniszterelnöki Hivatal ügyeletének munkaidőn túl történő működését,

c) gondoskodik a Kormány és szervei működéséhez szükséges gazdasági és műszaki feltételek biztosításáról, szervezi a Kormány tagjai és az államtitkárok, a kormánybiztosok, a szakállamtitkárok, valamint külön jogszabály szerint erre jogosultak intézményes egészségügyi ellátását, bel- és külföldi üdülését.

(8)14 A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében elősegíti és szervezi a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoportok közötti együttműködést.

5. §15

6. § (1) A miniszter a kormányprogram megvalósításának stratégiai irányításáért való felelőssége keretében

a) a feladatkörrel rendelkező miniszternél kormány-előterjesztés (jelentés) benyújtását vagy egyéb intézkedést kezdeményez,

b) miniszteri szintű egyeztetést kezdeményez és végez,

c) a miniszterelnök által meghatározott módon közreműködik a Kormány társadalompolitikai stratégiaalkotási feladatainak ellátásában, továbbá közreműködik a társadalompolitikai összkormányzati szintű feladatok végrehajtásának szervezésében,

d) a miniszterelnök által meghatározott módon összehangolja a Kormány tagjainak tevékenységét a gazdaság fejlődésére vagy a társadalomra jelentős hatást gyakorló, tárcaközi együttműködést igénylő kormányzati programok és fejlesztési célkitűzések előkészítése, valamint megvalósítása során,

e) a miniszterelnök által meghatározott módon szervezi a stratégiaalkotás és a cselekvés koncepcionális összehangolását, továbbá közreműködik az összkormányzati szintű feladatok végrehajtásában a kül-, biztonság- és nemzetpolitika területén,

f) az érintett minisztériumok stratégiai elemző-tervező szerveivel együttműködve folyamatosan vizsgálja a társadalmi-gazdasági helyzet alakulását, részt vesz a költségvetés koncepcionális előkészítésében, a nemzetgazdasági jelentőségű döntési javaslatok kidolgozásában.

(2) A miniszter a kormányzati munka tervezésével összefüggésben

a) javaslatot tesz a Kormány munkatervére és a programozási-munkaszervezési döntésekre,

b) az igazságügyi és rendészeti miniszterrel együttműködve javaslatot tesz a Kormány törvényalkotási programjára,

c) közreműködik az Országgyűlés és annak bizottsága döntéseiből, az Alkotmánybíróság döntéseiből, az Állami Számvevőszék, valamint az országgyűlési biztosok vizsgálataival kapcsolatban adódó kormányzati feladatok meghatározásában.

(3) A miniszter a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartásáért való felelőssége körében

a) segíti a miniszterelnök országgyűlési tevékenységét,

b) gondoskodik a Kormány parlamenti kapcsolatrendszerének összehangolásáról, kapcsolatot tart az Országgyűlés kormánypárti képviselőcsoportjaival, képviseli a Kormányt az Országgyűlés Házbizottságában,

c) ellátja az országgyűlési ülésszakok előkészítésével összefüggő kormányzati teendőket, ennek keretében javaslatot tesz a Kormánynak az Országgyűlés rendkívüli ülésszaka, illetőleg ülése összehívásának kezdeményezésére,

d) figyelemmel kíséri az Országgyűlés napirendjét és üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumokon,

e) gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program, törvény- és országgyűlési határozati javaslatok, valamint beszámolók, tájékoztatók és jelentések benyújtásáról,

f) figyelemmel kíséri a benyújtott anyagok helyzetének további alakulását, segíti a törvényalkotási program országgyűlési érvényesítését,

g) koordinálja a kormányzati szervek és az Országgyűlés kormánypárti frakciói közötti egyeztetést, részt vesz az egyeztetések lefolytatásában,

h) ellátja a napirenden kívüli felszólalások, valamint az országgyűlési képviselői interpellációk, kérdések és azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz a válaszadó személyére, illetőleg a miniszterelnök megbízása alapján kijelöli a válaszadót,

i) figyelemmel kíséri a kormányzati intézkedést igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat, közreműködik a szükséges intézkedések előkészítésében.

(4) A miniszter a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetésével, illetve közzétételével összefüggésben

a) gondoskodik a kormányrendeletek, a kormányhatározatok, a miniszterelnöki rendeletek és határozatok, a miniszteri rendeletek, valamint a jogszabályok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a jogalkotási törvény előírásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő, nyomdakész megjelentetésre történő előkészítéséről,

b) ellátja a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára szerkesztését,

c)16 kijelöli a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára szerkesztőbizottságának tagjait és felelős szerkesztőjét,

d) az igazságügyi és rendészeti miniszterrel együttesen ellátja a Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye és a Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye szerkesztését,

e) nyilvántartja a Kormány és a miniszterelnök rendeleteit és határozatait.

7. § A miniszter a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért való felelőssége körében

a) a miniszterelnök részére döntés-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységet végez, segíti a miniszterelnök kormányzati irányítással kapcsolatos szakmai tevékenységét,

b) segíti a miniszterelnök társadalompolitikai kérdésekkel összefüggő tevékenységének ellátását, szervezi az ehhez szükséges koordinációt,

c) segíti a miniszterelnök kül-, biztonság- és nemzetpolitikai kérdésekkel összefüggő tevékenységének ellátását, szervezi az ehhez szükséges koordinációt,

d) közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé,

e) a miniszterelnök részére, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetőleg szakértői közreműködést kér,

f) előkészíti a Kormány, a miniszterelnök, a kormánybiztosok és a Kormány megbízásából tevékenykedő más kormányzati tisztségviselők hatáskörébe tartozó kinevezési, felmentési és egyéb személyügyi előterjesztéseket, illetőleg okiratokat,

g) előkészíti a köztársasági elnök, a Kormány, valamint a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel, továbbá a Kormány, illetőleg a miniszterelnök által adományozható egyéb elismerésekkel kapcsolatos előterjesztéseket,

h) gondoskodik a miniszterelnökhöz érkező közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásáról, lakossági kapcsolatokat tart,

i) gondoskodik a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó miniszterelnöki előterjesztések benyújtásáról,

j) kezeli a Kormány tagjai, az államtitkárok, a kormánybiztosok, a szakállamtitkárok, kormányhivatalok vezetőinek, továbbá azoknak a tisztségviselőknek a személyi anyagát, akik kinevezésüket (megbízásukat) a köztársasági elnöktől, a Kormánytól vagy a miniszterelnöktől kapják, vezeti az állami vezetők nyilvántartását,

k) külön jogszabályban meghatározott személyek részére állami vezetői igazolványt állít ki, külön jogszabály szerint igazolja az állami vezetői juttatások igénybevételére való jogosultságot,

l) ellátja a miniszterelnök által meghatározott személyügyi feladatokat,

m) előkészíti a miniszterelnöki rendeleteket és határozatokat,

n) ellátja a miniszterelnök általa esetenként meghatározott egyéb feladatokat.

8. § A miniszter a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért viselt felelőssége körében

a) kidolgozza és érvényesíti a Kormány közigazgatási személyzetpolitikáját,

b) működteti a köztisztviselői érdekegyeztetés fórumait, továbbá képviseli a Kormányt az országos közszolgálati érdekegyeztetés során,

c) gondoskodik a köztisztviselők képzését, továbbképzését és átképzését érintő nemzetközi támogatási programok alapcélkitűzéseinek, irányainak, a végrehajtás ütemeinek meghatározásáról,

d) előkészíti a központi államigazgatási szervek, valamint ezek területi és helyi szervei létszámának meghatározásával összefüggő döntéseket,

e) ellátja a stratégiai kormányzati célokat szolgáló összkormányzati projekt indításával és a projektprémium igénylésével kapcsolatos feladatokat.

9. § A miniszter az audiovizuális politikáért való felelőssége keretében felel az audiovizuális médiával, valamint a digitális műsorterjesztésre való átállással kapcsolatos ügyekért.

10–11. §17

11/A. §18 A miniszter az informatikáért való felelőssége körében előkészíti az információs társadalom kiteljesítéséhez, valamint az infokommunikációs szektor fejlesztéséhez kapcsolódó stratégiákat, továbbá gondoskodik az azokhoz kapcsolódó programok végrehajtásáról.

11/B. §19 A miniszter az elektronikus hírközlésért való felelőssége körében ellátja a nem polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelős miniszternek címzett hatásköröket.

12. § A miniszter a közigazgatási informatikáért viselt felelőssége körében

a) előkészíti a szolgáltató állam kialakításához szükséges közigazgatási informatika stratégiáját és összehangolja a stratégia végrehajtását,

b) összehangolja az egységes közigazgatási elektronikus fejlesztési és szolgáltatási politika kialakítását és megvalósítását,

c) felügyeli a központi elektronikus szolgáltató rendszert és a külön jogszabályban meghatározott zártcélú hálózatokat,

d) összehangolja az elektronikus közigazgatás fejlesztésére irányuló pénzeszközök felhasználását,

e) meghatározza, szervezi, illetve végrehajtja a védelemszervezés közigazgatási szerveket érintő informatikai feladatait,

f)20 gondoskodik az Informatikai Közháló Program működtetéséről.

13. § A miniszter irányítja

a) a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságot,

b) a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központot,

c) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,

d)21

e)22

14. § A miniszter a „Miniszterelnökség” költségvetési fejezettel kapcsolatban – kivéve a költségvetésről szóló törvényben meghatározott címeket – ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok a fejezetek irányító szervei hatáskörébe utalnak.

15. §23 A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a pénzügyminiszter helyettesíti.

15/A. §24 A miniszter megnevezésének rövidítéseként a „MeHVM” megjelölést kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

17. §25

1

A rendeletet a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 121. § (2) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte 2010. július 1. napjával.

2

Az 1. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta a 285/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése.

3

Az 1. § (1) bekezdésének c) pontját a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (1) bekezdésének f)–g) pontját a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § h) pontja a 102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (4) bekezdését.

6

Az 1. § i) pontját a 102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. § (1) bekezdés j) pontját a 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

8

Az 1. § (2) bekezdését a 285/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatva, hatályon kívül helyezte a 306/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése.

10

A 3. § a) pontjának ae) alpontját a 285/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § d)–e) pontját a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 3. § g) pontját a 102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 285/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § h) pontját a 285/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

14

A 4. § (8) bekezdése a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. §-t a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 10–11. §-t a 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 11/A. §-t a 102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (4) bekezdését.

20

A 12. § f) pontját a 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

21

A 13. § d) pontját a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 13. § e) pontját a 102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 343/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése.

23

A 15. § a 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 15/A. §-t a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

25

A 17. § saját (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére