• Tartalom

2008. évi XXX. törvény

2008. évi XXX. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2012.06.27.

1–62. §2

63. § (1) Ez a törvény a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)3 E törvény 42–44., 59. és 61. §-a a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E törvény 14., 15., 20., 23–26. és 30. §-a, 50. §-a (1) bekezdésének a Pp. 395. §-a (4) bekezdésének g) pontját megállapító rendelkezése, valamint 55–58. és 60. §-a, továbbá 64. §-ának (1) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 62. §-a 2008. november 13-án lép hatályba, egyidejűleg a Pp. 135. §-a (1) bekezdése a) pontjának, valamint 136/A. §-a (3) bekezdése a) pontjának1348/2000/EK tanácsi rendelet” szövegrésze helyébe az „1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész lép.

(5) E törvény 50. §-ának (2) bekezdése 2008. december 18-án lép hatályba.

(6)4 E törvény 53. §-ának (2)–(3) bekezdése 2008. december 30-án, 54. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba.

(7)5 E törvény 2. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba. E törvény 45. §-ának a Pp. 314. §-ának (3), 315. §-ának (4) és 317. §-ának (2) bekezdését megállapító rendelkezése nem lép hatályba.

(8) E törvény által megállapított rendelkezéseket – amennyiben a (9) bekezdés eltérően nem rendelkezik – a hatálybalépésük után indult ügyekben kell alkalmazni.

(9)6 E törvény 1., 2., 9., 10., 14., 15., 17., 20–34., 38–44., 46. és 61. §-a által megállapított rendelkezéseket, valamint 64. §-ának (1) bekezdését a hatálybalépésükkor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(10)7

64. §8

65. § (1) A Pp. e törvény 15. §-ával módosított a rendelkezését a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, ha a bírósági meghagyás ellen előterjesztett ellentmondás alapján kitűzött tárgyalást a törvény hatálybalépésekor még nem tartották meg.

(2) A Pp. e törvény 20., 23–26. és 30. §-ával, valamint 64. §-ának (1) bekezdésével módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben arra a tanúra (szemletárgy birtokosára) és igazságügyi szakértőre kell alkalmazni, akinek a kihallgatását, illetve meghallgatását a bíróság még nem foganatosította.

(3) A Pp. e törvény 40. és 41. §-ával módosított rendelkezéseit azokban az ügyekben is alkalmazni kell, melyekben a jogerős ítéletet e törvény hatálybalépését megelőző öt éven belül hozták meg.

(4) A Pp. e törvény 46. §-ának (3) bekezdésével megállapított 340/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt határidőt azokban az ügyekben, melyekben a felülvizsgálati kérelem e törvény hatálybalépése előtt érkezett a Legfelsőbb Bírósághoz, a törvény hatálybalépésének időpontjától kell számítani.

66. §9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. június 18.

2

Az 1–62. §-t a 66. § hatályon kívül helyezte.

3

A 63. § (2) bekezdés „valamint 63. § (10) bekezdése” szövegrészét az Alkotmánybíróság a 2/2009. (I. 23.) AB határozatának 2. pontjával megsemmisítette 2008. június 18. napjával.

4

A 63. § (6) bekezdése a 2008: XCVI. törvény 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 63. § (7) bekezdése a 2009: L. törvény 66. §-ával megállapított szöveg.

6

A 63. § (9) bekezdés „valamint 63. § (10)” szövegrészét az Alkotmánybíróság a 2/2009. (I. 23.) AB határozatának 3. pontjával megsemmisítette 2008. június 18. napjával.

7

A 63. § (10) bekezdését az Alkotmánybíróság a 2/2009. (I. 23.) AB határozatának 1. pontjával megsemmisítette 2008. június 18. napjával.

8

A 64. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

9

A 66. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére