• Tartalom

312/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

312/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről, és a változások átvezetésének szabályairól1

2009.01.02.

A Kormány az 1–3. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdés – az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 17. § (2) bekezdésével megállapított – d) pontjában foglalt, valamint a 4. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) határokmány (műszaki határokmány, demarkációs okmány, redemarkációs okmány): az államhatár rendjével, illetve az államhatár vonalának megjelölésével kapcsolatos nemzetközi szerződések által meghatározott szöveges, térképi és numerikus adattartalmú, a Magyar Köztársaság és a szomszédos államok közötti államhatár vonalát és annak megjelölését – hagyományos vagy számítógépen kezelhető adathordozón – tartalmazó és ábrázoló okmány (határtérkép, határleírás, koordinátajegyzék stb.), továbbá a kiegészítő határokmány,

b) kiegészítő határokmány: a határokmányok adataiban bekövetkezett változásokat tartalmazó okmány,

c) határjegyzőkönyv: a Magyar Köztársaság és a szomszédos államok illetékes szervei által közösen elkészített két- vagy háromoldalú, leíró, térképi és numerikus adatokat tartalmazó munkarészek, melyek az államhatár vonalának a természeti környezet megváltozása miatt bekövetkezett módosulásait, valamint az államhatár megjelölésének megváltozását tartalmazzák, hagyományos vagy számítógépen kezelhető adathordozón.

2. § (1) A határokmányok és határjegyzőkönyvek eredeti példányait a külpolitikáért felelős miniszter őrzi a Magyar Köztársaság szerződéstárában.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett határokmányok és határjegyzőkönyvek egy hitelesített példányát a külön jogszabályban az államhatár földmérési munkáinak végrehajtására kijelölt Földmérési és Távérzékelési Intézetnél (a továbbiakban: FÖMI) kell elhelyezni. A hitelesítésről a külügyminiszter gondoskodik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, hitelesített példányok (a továbbiakban: nyilvántartási példány) szolgálnak az államhatár vonalában, illetve megjelölésében bekövetkező változások folyamatos vezetésére.

(4) Az e rendelet hatálybalépését követően keletkezett határokmányok és határjegyzőkönyvek egy példányát az illetékes határbizottság (vegyesbizottság) magyar elnöke, illetve a magyar határmegbízott hitelesíti, és azokat – jóváhagyásukat követően – haladéktalanul megküldi a FÖMI-nek.

(5) Új határokmány hatálybalépését követően a változásokat annak nyilvántartási példányán kell tovább vezetni, a korábbi nyilvántartási példányt (a továbbiakban: archív példány) pedig archiválni kell.

(6) A kiegészítő határokmányok és határjegyzőkönyvek tartalmával a nyilvántartási példányt a FÖMI aktualizálja.

(7) Az államhatár földmérési munkái, valamint az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező egyéb földmérési munkák során a nyilvántartási példány adattartalmát kell kötelezően felhasználni.

3. § (1) A nyilvántartási példányokat, valamint az archív példányokat a FÖMI e célra kijelölt, a tűzbiztonsági és vagyonvédelmi szempontoknak megfelelő helyiségében kell tárolni.

(2)2 A FÖMI az államhatár adataival kapcsolatos, külön jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét a nyilvántartási példány kivonatának vagy másolatának szolgáltatásával teljesíti.

(3)3 A nyilvántartási példány adattartalma nyilvános, abba – a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 7. §-a szerinti feltételekkel, előzetes időpont-egyeztetést követően – bárki betekinthet.

(4)4 Jogszabályba foglalt határrendészeti feladatok végrehajtásához a FÖMI a Rendőrség részére díjmentesen szolgáltatja az adott feladat ellátásához szükséges nyilvántartási példányok adattartalmát.

4. §5

5. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (2)–(4) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendeletet a 386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A 3. § (2) bekezdése e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

3

A 3. § (3) bekezdése e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § (4) bekezdése e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1-jén lép hatályba.

5

A 4. § e rendelet 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére