• Tartalom

315/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

315/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.10.01.

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés n) és o) pontjában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Kormány a Hivatalt jelöli ki az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
a) 111. § (5) bekezdése szerint az alapnyilvántartást vezető egészségügyi államigazgatási szervként,
b) 112. § (8) bekezdése szerint a működési nyilvántartást vezető államigazgatási szervként.”

2. § Az R. 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Kormány az Eütv. 114. § (2) bekezdése szerinti, az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszert működtető egészségügyi államigazgatási szervként a Hivatalt jelöli ki.”

3. §2

4. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) 2009. január 1-jén lép hatályba az 1. § és a 2. §, továbbá a (4) bekezdés a) és b) pontja.

(3)3

(4) Hatályát veszti

b) az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a és 3. § (6) bekezdése.

c) a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról szóló 56/2007. (XII. 21.) EüM rendelet.

(5) Az R. 2008. december 31-én hatályos 2. § (5) bekezdése szerint a működési nyilvántartás vezetésében közreműködő szerv 2009. január 1-ig átadja a Hivatal részére

a) az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek működési nyilvántartásának a közreműködő szerv által kezelt adatait

aa) elektronikus úton, valamint

ab) működési nyilvántartási szám szerint emelkedő sorrendben, kinyomtatott formában, és

b) az a) pont szerinti nyilvántartási adatok alapját képező dokumentumokat.

(6) A Kr. 2008. december 31-én hatályos 2. §-a szerinti alapnyilvántartást vezető szerv 2009. január 1-ig átadja a Hivatal részére

a) az alapnyilvántartás adatait

aa) elektronikus úton, valamint

ab) az alapnyilvántartási szám szerint emelkedő sorrendben, kinyomtatott formában,

b) az alapnyilvántartás alapját képező dokumentumokat.

(7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti adatátadást követően a 2008. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti adatkezelőhöz beérkező alapnyilvántartási és működési nyilvántartási adatokat 5 munkanapon belül, pótlólagosan – az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott módon – át kell adni a Hivatalnak.

(8) Ez a rendelet 2010. március 22-én hatályát veszti.

1

A rendelet – a 4. §-ának (8) bekezdése alapján – hatályát vesztette 2010. március 22. napján.

2

A 3. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 384. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

3

A 4. § (3) bekezdését a 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (18) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére