• Tartalom

326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.01.01.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (2) bekezdésében és (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendelet 2/A. §-ának, 7–9. §-ának és 12. §-ának hatálya nem terjed ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében megjelölt gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottra. E rendelet hatálya nem terjed ki a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottra.”
„(3) E rendelet alkalmazásában
a) szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti személyes gondoskodást nyújtó szervezet;
b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége;
c) integrált intézmény: integrált szervezeti formában működő szociális intézmény;
d) közös igazgatású intézmény: közös igazgatású, több önálló intézményegységből álló gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény;
e) önálló intézmény: szervezeti és szakmai tekintetben olyan önálló szociális vagy gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, amely nem képezi részét valamely integrált, illetve közös igazgatású intézménynek;
f) vezető beosztás: magasabb vezetői, illetve vezetői feladatkör, melyet megbízás vagy kinevezés alapján látnak el.”

2. § (1) Az R. 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1/A. § (1) A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása
a) azon munkakör esetében, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdése szerinti „A”–„E” fizetési osztályba történő besorolással tölthető be,
b) a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, valamint III.A. pontja szerinti élelmezésvezető munkakör esetében.”

(2) Az R. 1/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat
a) intézményvezető esetén a fenntartó
aa) önkormányzat jegyzője, főjegyzője, illetve
ab) minisztérium,
b) minisztériumi fenntartású intézményben a gazdasági vezető, valamint a belső ellenőrzési egység vezetője tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a minisztérium egyetértésével,
c) az a)–b) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója
(a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője) látja el.”

3. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Magasabb vezetőnek minősül az önálló intézmény vezetésére, valamint az integrált, illetve közös igazgatású intézmény vezetésére a fenntartó által kinevezett vagy megbízott vezető, valamint annak helyettese.
(2) Vezetőnek minősül
a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese,
b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője,
c) a gazdasági vezető, a vezető gondozó, a vezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a bölcsődei tagintézmény-vezető.
(3) A magasabb vezető beosztás ellátásának feltétele
a) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és
b) magasabb vezető megbízás esetén
ba) az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés, vagy
bb) a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés.”

4. § Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) A (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével a magasabb vezető, vezető beosztás ellátása megbízás alapján történik.
(2) Szociális intézményben a fenntartó önálló vezető munkakörbe nevezi ki
a) önálló intézmény esetén: a bentlakást nyújtó intézményben az intézményvezetőt,
b) integrált intézmény esetén: a legalább három alapellátást nyújtó vagy bentlakást is nyújtó intézményben az intézményvezetőt.
(3) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben a fenntartó önálló vezető munkakörbe nevezi ki
a) önálló intézmény esetén: a gyermekjóléti központ, a bölcsődei igazgatóság vagy egyesített bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a nevelőszülői hálózat, a gyermekotthon (a lakásotthon kivételével), a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a javítóintézet intézményvezetőjét,
b) közös igazgatású intézmény esetén: a legalább három intézményegységből álló vagy az a) pontban foglalt ellátást is nyújtó intézményben az intézményvezetőt.”

5. § Az R. 7. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen eltölteni]

a) a gyógymasszőrnek, a konduktornak, a gyógytornásznak, a logopédusnak, a pszichológusnak, a gyógypedagógusnak és a fejlesztő pedagógusnak;”

6. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14. § A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka nem lehet kevesebb a 4. számú mellékletben meghatározott összegnél.”

7. § Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az alaptevékenységen túl ellátott feladatok elvégzéséért a pótlékalap 200%-ával megegyező módszertani pótlék illeti meg a külön jogszabály szerint kijelölt módszertani feladatokat ellátó
a) szociális intézmény intézményvezetőjét, illetve konzorcium esetén a gesztor intézmény és a konzorciumi tag intézmény intézményvezetőjét,
b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjét, valamint módszertani feladatokat ellátó osztályvezetőjét.”

8. § (1) Az R. 2. számú mellékletének I. pontja helyébe e rendelet 1. számú mellékletében foglalt rendelkezés lép.

(2) Az R. 2. számú mellékletének II. pontja helyébe e rendelet 2. számú mellékletében foglalt rendelkezés lép.

(3) Az R. 2. számú mellékletének III. pontja helyébe e rendelet 3. számú mellékletében foglalt rendelkezés lép.

(4) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

9. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.

b) 2. §-a és az ezt megelőző alcím,

c) 2/B. §-a és az ezt megelőző alcím,

d) 6. §-a és az ezt megelőző alcím,

(3) 2012. december 30-án hatályát veszti az R.

a) 10. §-a és az ezt megelőző alcím,

b) 11. §-a és az ezt megelőző alcím.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1/A. § (10) bekezdés c) pontjában a „megbízás” szövegrész helyébe „beosztás” szövegrész lép.

1. számú melléklet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orvos, orvos konzultáns

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

mentálhigiénés munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

addiktológiai konzultáns

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

szociális munkás, utcai szociális munkás

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

családgondozó, közösségi gondozó

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

közösségi koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

addiktológiai koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

utcai szolgálat koordinátor

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

diplomás ápoló

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

foglalkoztatás-vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

foglalkoztatás-szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyógytornász

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

konduktor, mozgásterapeuta

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

logopédus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szociális munkatárs/szakértő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

terápiás munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

módszertani munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

pedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

pszichológusi, jogi tanácsadó

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

asszisztens

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

szakasszisztens

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

2.

Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez nem kötött munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

asszisztens

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

b)

ápoló/szakápoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakápoló

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

általános ápoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

ápoló, csecsemő- és gyermekápoló

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

segédápoló, ápolási asszisztens

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

gondozó/szakgondozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gondozó (irányító gondozó)

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

szociális gondozó, közösségi gondozó

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

utcai szociális munkás

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

családgondozó

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

szociális segítő

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

d)

egyéb ágazati munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diétás nővér

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foglalkoztató, munkavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

e)

kisegítő munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gépkocsivezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

szociális ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

falugondnok, tanyagondnok

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

szociális segítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

egyéb kisegítő munkakörök

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2. számú melléklet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

pszichológiai tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

családgondozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyógypedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyógytornász

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

növendékügyi előadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fejlesztőpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

helyettes szülői tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

örökbefogadási tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

hivatásos gyám

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyámi gondozói tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

szaktanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szakgondozó

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

2.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

asszisztens/szakasszisztens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asszisztens

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

szakasszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

gyermekvédelmi asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

b)

gondozó/szakgondozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gondozó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

segédgondozó

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

szakgondozó

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

c)

egyéb ágazati munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szaktanácsadó

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

hivatásos nevelőszülő

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

gyermekfelügyelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

gyermekvédelmi ügyintéző

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

tejkonyhavezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

gépkocsivezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

egyéb kisegítő munkakörök

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

3. számú melléklet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

III. Nem ágazatspecifikus munkakörök

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A.

Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő (szakértői/szaktanácsadói) munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jogász, szociológus, munkavédelmi szakmérnök stb.

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

főkönyvelő, humánpolitikai szervező, informatikus, könyvtáros, revizor (belső ellenőr), statisztikus stb.

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

élelmezésvezető

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

B.

Egyetemi, főiskolai végzettséget nem igénylő munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ügyintézői munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

általános titkár, titkárnő

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

bér- és társadalombiztosítási humán erőgazdálkodási, pénzügyi, statisztikai, számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

egyéb ügyintéző

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

2.

Irodai és ügyviteli munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anyagnyilvántartó, bérelszámoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

könyvelő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

adminisztrátor, gondnok, gyors- és gépíró, iratkezelő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

leltározó, leltárellenőr, nyilvántartó pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

telefon-, telex- és telefaxkezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb irodai és ügyviteli munkakörök

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

3.

Szolgáltató munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

élelmezésvezető

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

technikus

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

szakmunkás

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

fűtő, kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

raktáros, raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

4.

kisegítő munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

különösen: betanított munkás, konyhai kisegítő, takarító, éjjeliőr, hivatalsegéd, kézbesítő, őr/telepőr, portás, segédmunkás

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

4. számú melléklet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kjt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján illetménynövekedésre jogosító szakképesítések,
szakmai képesítések

Munkakör

Többletképesítés

gyógypedagógus

látás-, hallás-, értelmi- és mozgássérült szakirányú pszichopedagógusi végzettség

szakgondozó

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint a gyógypedagógiai asszisztens

helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó, gyámi gondozói tanácsadó, hivatásos gyám, eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok

felsőfokú szociális vagy pedagógus szakképzettség

bentlakásos szociális intézményben ápoló, gondozó

felsőfokú szociális szakképzettség vagy vezetői, szervezői végzettség vagy egészségügyi felsőfokú szakképzettség

alapellátásban szociális gondozó, ápoló, gondozó

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének végén a kiegészítő szabályok között megjelenített egészségügyi szakképesítés

a 2. számú melléklet szerinti bármely munkakör

amennyiben a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a további képesítés megszerzésére, és az nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást; vagy a további szakképesítés hasznosítását a munkáltató foglalkozási feltételként a közalkalmazott kinevezésében (kinevezés-módosításában, átsorolásában) előírja

5. számú melléklet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka
I.Magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

1.

A helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények intézmény-vezetőjének vezetőinek pótléka

 

a) szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény vezetője esetén a pótlékalap

250%-a

b) szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény vezetője esetén a pótlékalap

200%-a

c) lakóotthon vezetője esetén a pótlékalap

200%-a

2.

Az országos feladatot ellátó, minisztériumi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben az intézményvezető helyettesének pótléka a pótlékalap

150%-a

3.

A helyi önkormányzatok által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben az intézményvezető helyettesének pótléka a pótlékalap

100%-a

II.Vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

1.

Az országos feladatot ellátó, minisztériumi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazottak pótléka a pótlékalap

150%-a

2.

A helyi önkormányzatok által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazottak pótléka a pótlékalap

100%-a

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 198. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére