• Tartalom

335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló kormányrendeletek módosításáról1

2009.07.02.

A Kormány a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a), b), f), h) és l) pontjában, valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A magánnyugdíjpénztárak befektetési
és gazdálkodási tevékenységéről szóló
282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosítása

1–7. §2

8. § (1) A Br. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2)–(3)3

II. Fejezet

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési
és gazdálkodási szabályairól szóló
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

9–16. §4

III. Fejezet

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

17–24. §5

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 8. §-ának (1) bekezdése és 1. számú melléklete 2010. január 1-jén lép hatályba.

26. § (1) A tárgyévben elszámolóegységre épülő rendszert alkalmazó pénztár a Br. 22. §-ának (1) bekezdésében előírt kötelezettségét a 2008. évre vonatkozóan 2009. június 30-áig köteles teljesíteni.

(2) Az elszámolóegységre épülő nyilvántartási rendszerre 2008. december 31-ével áttérő magánnyugdíjpénztár azon tagok követelésének eszközfedezetét, akik 2008. negyedik negyedévében az Mpt. 28. §-a szerinti egyösszegű kifizetést, átlépést, illetve a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépést kezdeményeztek, 2009. évben a klasszikus portfolió befektetési szabályai szerint köteles befektetni.

27–28. §6

29. § (1)7

(2)8

30–31. §9

32. § (1) E rendelet 1–7. §-a, 8. §-ának (2)–(3) bekezdése, 9–24. §-a, 27–28. §-a, 29. §-ának (1) bekezdése, valamint a 30–31. §-a 2009. január 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 29. §-ának (2) bekezdése 2009. július 2-án hatályát veszti.

(3) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

1. számú melléklet a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez


A Br. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A pénztár csak állampapír alapú, szállításos vagy óvadéki repót (fordított repót) köthet, melynek értéke nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök 20%-át. A fedezeti tartalékból repó ügyletek (ide nem értve a fordított repót) csak likviditási célból köthetők.”

2. számú melléklet a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez


A Br. 4. számú mellékletének 1. pontja a következő g) ponttal egészül ki:
g) Az elszámolóegység-árfolyamot az egyes választható portfoliók egyéní számlái eszközfedezetének e rendelet szerint számított piaci értékének és az elszámoló egységek számának hányadosaként kell megképezni.”

3. számú melléklet a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethezA 10 éves vagyonnövekedési mutató meghatározása

A pénztárnak a vagyonnövekedési mutatót a következő képlet szerint kell meghatároznia:


ahol

V     = 10 éves vagyonnövekedési mutató
Ri     = a tárgyévi (a tárgyévben i = 1) és az azt megelőző 9 év nettó hozamrátája


ahol

vi     = a tárgyévben és az azt megelőző 9 évben a pénztár fedezeti tartaléka egy pénztártagra jutó vagyona nyitó és záró értékének számtani átlaga
Az egy pénztártagra jutó vagyon nyitó értéke a pénztár fedezeti tartaléka tárgyév első napján kimutatott piaci értékének és a tárgyév első napján meglévő taglétszámnak a hányadosa. Az egy pénztártagra jutó vagyon záró értéke a pénztár fedezeti tartaléka tárgyév utolsó napján kimutatott piaci értékének és a tárgyév utolsó napján meglévő pénztári taglétszámnak a hányadosa.
vb     = a tárgyévet megelőző 9. évben a pénztár fedezeti tartaléka egy pénztártagra jutó vagyonának nyitó értéke.

4. számú melléklet a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez


Az Nybr. 4. számú mellékletének 1. pontja a következő g) ponttal egészül ki:
g) Az elszámolóegység-árfolyamot az egyes választható portfoliók egyéni számlái eszközfedezetének e rendelet szerint számított piaci értékének és az elszámoló egységek számának hányadosaként kell megképezni.”

5. számú melléklet a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethezA 10 éves vagyonnövekedési mutató meghatározása

A pénztárnak a vagyonnövekedési mutatót a következő képlet szerint kell meghatároznia:


ahol

V     = 10 éves vagyonnövekedési mutató
Ri    = a tárgyévi (a tárgyévben i=1) és az azt megelőző 9 év nettó hozamrátája


ahol

vi    = a tárgyévben és az azt megelőző 9 évben a pénztár fedezeti tartaléka egy pénztártagra jutó vagyona nyitó és záró értékének számtani átlaga
Az egy pénztártagra jutó vagyon nyitó értéke a pénztár fedezeti tartaléka tárgyév első napján kimutatott piaci értékének és a tárgyév első napján meglévő taglétszámnak a hányadosa. Az egy pénztártagra jutó vagyon záró értéke a pénztár fedezeti tartaléka tárgyév utolsó napján kimutatott piaci értékének és a tárgyév utolsó napján meglévő pénztári taglétszámnak a hányadosa.
vb     = a tárgyévet megelőző 9. évben a pénztár fedezeti tartaléka egy pénztártagra jutó vagyonának nyitó értéke.
1

A rendelet a 32. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 2-án.

2

Az 1–7. §-t a 32. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § (2)–(3) bekezdését a 32. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 9–16. §-t a 32. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 17–24. §-t a 32. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 27–28. §-t a 32. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 29. § (1) bekezdését a 32. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 29. § (2) bekezdését a 32. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 30–31. §-t a 32. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére