• Tartalom

338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról

2023.08.01.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában, az 5. § (3)–(5) bekezdése tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában, illetve a szakhatósági kijelölések tárgyában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a Kormány a következőket rendeli:

1. §1

2. § (1)2 A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban eljáró hatóság által a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint kiszabott bírságot a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK) a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára – a (2) bekezdésben megjelölt időpontig – kell megfizetni, amelyet az NNGYK a kincstár által megjelölt fizetési számlára utal.

(2)3 A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kell megfizetni.

(3)4 A bírság megfizetésére az NNGYK a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelemre egy alkalommal legfeljebb harminc nap fizetési halasztást, illetve a kiszabott bírság összegétől függően legfeljebb egy évre – negyedéves vagy havi teljesítéssel – részletfizetést engedélyezhet.

(4)5 Az NNGYK által kiszabott bírságot banki átutalással kell megfizetni. Az átutalási megbízásban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó határozat számát, az átutalás jogcímét és a kötelezett nevét (megnevezését).

(5)6

3. §7

4. §8

4/A. §9

5. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)–(5)10

6. §11

1

Az 1. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 659. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 2. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 230. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

5

A 2. § (4) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. erndelet 226. § (2) bekezdése, a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 35. § c) pontja, a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 659. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 3–4. §-t a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 3–4. §-t a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. § (2)–(5) bekezdése e rendelet 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. § a (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére