• Tartalom
Oldalmenü

339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról

2019.11.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a Kormány a következőket rendeli:

1. §1 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 166. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti, emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárást (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) végző egészségügyi szolgáltató az egyes reprodukciós eljárásokról vezetett, külön jogszabály szerinti programdokumentáció alapján a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vett és finanszírozott, valamint a nem finanszírozott reprodukciós eljárás során elvégzett beavatkozásról az 1. számú mellékletben meghatározott adatokat elektronikus formában jelenti az országos tisztifőorvos részére. A jelentés elküldése közvetlenül, elektronikus úton történik.

2. §2 (1)3 Az országos tisztifőorvos az 1. §-ban meghatározott adatok kezelése és a kapcsolati kód képzése tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 18. §-ában meghatározottak szerint jár el.

(2)4 Az országos tisztifőorvos működteti a Reprodukciós Eljárások Adatbázisát (a továbbiakban: Adatbázis), ennek keretében az 1. § szerint beküldött jelentéseket egészségügyi szolgáltatónkénti bontásban dolgozza fel és teljesítményértékelési feladatai keretében elemzi azt.

(3)5 Az országos tisztifőorvos az Adatbázis alapján évente elkészíti a reprodukciós eljárások statisztikai összesítését országos és az egyes egészségügyi szolgáltatók szerinti bontásban a nemzetközi adatszolgáltatásnak is megfelelő módon (a továbbiakban: éves jelentés). Az országos tisztifőorvos az éves jelentést a tárgyévet követő második év február 20-áig megküldi a Humán Reprodukciós Bizottság elnöke részére. Az országos tisztifőorvos a statisztikai összesítés adatait a tárgyévet követő második év február 20-áig a honlapján teszi közzé.

3. §6 (1) Az Adatbázis működésének szükségességéről és céljáról a kérelmezőt a reprodukciós eljárás megkezdését megelőzően a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató tájékoztatja.

(2)7 Az egészségügyi szolgáltató az adott reprodukciós eljárás befejezésének hónapjára vonatkozó teljesítményjelentésével egyidejűleg, a reprodukciós eljárás befejezését követő hónap 10. napjáig, külön állományban megküldi a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére a kérelmező TAJ számát.

(3)8 A NEAK az országos tisztifőorvos részére a reprodukciós eljárásban részt vettek tekintetében a szülészeti esemény tényére vonatkozóan adatot szolgáltat a szülészeti esemény hónapját követő második hónap 15. napjáig. Az országos tisztifőorvos ezen adatok kezelése és a kapcsolati kód képzése tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 18. §-ában meghatározottak szerint jár el.

4. § A 2. § (3) bekezdése szerint éves jelentésnek tartalmaznia kell az adott egészségügyi szolgáltató által végzett reprodukciós beavatkozások számát, típusát a kérelmező életkora szerinti bontásban, továbbá a meddőség okait, a létrejött terhességek és élveszületések számát.

5. §9 Az országos szakfelügyelő évente vizsgálatot tart az egészségügyi szolgáltatóknál a 3. § szerinti kötelezettségek teljesítése tekintetében és közreműködik az éves jelentés elkészítésében.

6. § Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő reprodukciós eljárások vonatkozásában is alkalmazni kell.

1. számú melléklet
a 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez10

Adatszolgáltatás reprodukciós eljárás során elvégzett beavatkozásról

Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:

1. ÁNTSZ azonosító

2. Intézményi törzsszám

3. TAJ szám (A külföldi személyek esetén a TAJ szám: 000000000)

4.11 Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott

4/A.12 Nem magyar állampolgár esetén a költségviselő megnevezése

5. Páciens születési éve

6. Férj/partner születési éve

7.13 Összesen hányadik reprodukciós eljárás kezdődik most (megelőző szüléstől függetlenül összesen)

7/A.14 A jelenleg végzett humán reprodukciós eljárásból összesen hányadik kezdődik

8. Korábbi friss embriótranszferek száma

9. Korábbi fagyasztott embriótranszferek száma

9/A.15 Korábbi ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitelek száma

10. Kezelés javallata

11. Kezelési ciklus (gyógyszeres kezelés/beültetés) kezdetének dátuma

12. Gyógyszeres kezelés típusa

13. Beavatkozás típusa

14. Beavatkozás módja

15. Petesejtleszívás időpontja

15/A.16 Az ondóbevitel időpontja

16. Leszívott petesejtek száma összesen

17. Ebből lefagyasztott petesejtek száma

18. Ebből adományozásra szánt petesejtek száma

19. Petesejtek megtermékenyítése

20. Megtermékenyült (PN2) petesejtek száma

21. Felhasznált petesejtek száma

22. PN2-ből létrejött embriók száma

23. Lefagyasztott petesejtből létrehozott embriók száma

24. Preimplantációs genetikai vizsgálat történt (PGD)

25. Embrióvisszaültetés történt

26. Embrióvisszaültetés történt dátum

27. Beültetett embriók száma

28. Lefagyasztott embriók száma

29. A kezelések szövődményei (30 napon belül) – korházi felvétellel járó szövődmények

30. Anyai halálozási (30 napon belül)

31. Klinikai terhesség

32. Klinikai terhesség helye

33. Ultrahanggal igazolt petezsákok száma

34. Embrióredukció történt

35. Redukált magzatok száma

36. Élveszülés

37. Megszületett gyermekek száma

38. Páciens testmagassága

39. Páciens súlya

40. Adományozott embriók száma

41. Adományozás (petesejt/spermium/embrio) esetén a donorok száma

2. számú melléklet a 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez17

3

A 2. § (1) bekezdése a 190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdése a 190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 125. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. számú melléklet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 72. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. számú melléklet 4. pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 125. § g) pontjával megállapított szöveg.

12

Az 1. számú melléklet 4/A. pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-a iktatta be.

13

Az 1. számú melléklet 7. pontja az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. számú melléklet 7/A. pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-a iktatta be.

15

Az 1. számú melléklet 9/A. pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-a iktatta be.

16

Az 1. számú melléklet 15/A. pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-a iktatta be.

17

A 2. számú mellékletet a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 72. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

_