• Tartalom

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.06.10.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §2 A támogatás célja hozzájárulni a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélő, víz és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást, továbbá a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében a vízhiány csökkentését, a vizek és vizes élőhelyek jó ökológiai állapotának elérését, megőrzését szolgáló mezőgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósításához.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontja szerinti lehatárolt földfelszín;

b) mezőgazdasági parcella: a MePAR rendelet 1. §-ának e) pontja szerinti földterület;

c) Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot: az egyszerűsített terület alapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti előírások összessége;

d) vízgazdálkodási társulat: a vízgazdálkodásról szóló 1995. év LVII. törvény 34. §-ában meghatározott társulat;

e) melioráció: minden olyan tartós és lényeges hatású beavatkozás, amely a földhasználat igényeivel összhangban és a környezet- és természetvédelem követelményeinek megfelelően kedvezően módosítja a termőhelyi adottságokat;

f) vízilétesítmény: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének 26. pontjában meghatározott létesítmény;

g) mezőgazdasági célú víz: minden mezőgazdasági hasznosítású víz;

h)3 ügyfél: vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, mezőgazdasági termelő, TÉSZ, termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport, nonprofit gazdasági társaság;

i)4 közösségi beruházás: olyan e rendelet 3. § bb), illetve cb) pontja alapján megvalósítható beruházás (új építésű, vagy felújítani kívánt közösségi létesítmény, meliorációs tevékenység), ami a vonatkozó terv és engedély alapján közösségi létesítmény felújítására, illetve létrehozására irányul;

j) közösségi létesítmény: több termelő érdekeit szolgáló létesítmény;

k)5 talajvédelmi terv: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) szerint;

l)6 mezőgazdasági termelő: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 12. pontjában meghatározott termelő, továbbá az alapító okirat szerint öntözési szolgáltatási igények kielégítésére létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet, kivéve nonprofit gazdasági társaság.

m)7 közcélú vízilétesítmény: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének 26. a) pontjában meghatározott létesítmény;

n)8 megvalósítási hely: az az egyedileg azonosítható (névvel ellátott) vonalas létesítmény, tározó, egy vagy több helyrajzi számon szereplő összefüggő földterület, amelynek részén vagy egészén a beruházás megvalósul, beleértve az öntözéssel érintett területet is;

o)9 fődarabcsere: az öntöző berendezés/telep működésének jellegét alapvetően meghatározó, azonos funkciót ellátó, Gépkatalógusban szereplő elemek cseréje;

p)10

q)11 zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott csoport;

r)12 öntözéssel érintett terület: olyan, a támogatott fejlesztés megvalósításával öntözött terület, amely az alkalmazott öntözési technológia vagy azok kombinációja alapján egyértelműen lehatárolható.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §13 (1)14 E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi célterületeken történő tevékenységek megvalósításhoz:

a) külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, belvízvédelemre; a közcélú létesítmények belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok megelőzésére, csökkentésére irányuló fejlesztésekkel együtt valósulnak meg (1. célterület);

b) az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében

ba) az üzemen belüli, támogatott építéssel együttjáró fejlesztésekre (2.1 célterület),

bb) a közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület);

c) a melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében

ca) az üzemen belüli beruházásokra (3.1 célterület),

cb) a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére (3.2 célterület).

(2) Rétegvízből történő öntözővíznyerésre alapuló öntözési beruházások esetén csak a víz- és energiatakarékos mikroöntözési technológiákat tartalmazó fejlesztések támogathatók.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1)15 A 3. § a) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe

a) külterületi vizek felett tulajdonosi, használati vagy üzemeltetési jogot gyakorló települési önkormányzat;

b) külterületi vizek tulajdonjogával rendelkező települési önkormányzat;

c) vízgazdálkodási társulat;

d) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);

e) a termelői csoport;

f) a zöldség-gyümölcs termelői csoport;

g) a nonprofit gazdasági társaság;

h)16 a vízügyi igazgatási szerv.

(2)17 Támogatás a 3. § a) pontban meghatározott célterület esetén erdőterületen megvalósuló fejlesztésre is irányulhat, a 3. § b) és c) pontjaiban meghatározott célterületek esetén a támogatás erdőterület öntözésére, meliorációjára nem irányulhat.

(3)18 A 3. § ba) és ca) pontjaiban meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe

a) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);

b) a termelői csoport;

c) a zöldség-gyümölcs termelői csoport;

d) a nonprofit gazdasági társaság.

(4)19 A 3. § bb) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:

a) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);

b) a nonprofit gazdasági társaság;

c) a vízgazdálkodási társulat;

d)20 a vízügyi igazgatási szerv.

(5)21 A 3. § cb) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:

a) a nonprofit gazdasági társaság;

b) a termelői csoport;

c) a zöldség-gyümölcs termelői csoport.

(6)22 Az az ügyfél, akinek a támogatási határozata

a) 2010. január 1. napján vagy azt követően, 2013. december 31. napjával bezárólag emelkedett jogerőre, köteles

aa) a műveletet 2015. március 31. napjáig megvalósítani és

ab) az utolsó kifizetési kérelmet a 9. § (4) bekezdés a) pont szerinti időpontig benyújtani,

b) 2014. január 1. napján vagy azt követően emelkedett jogerőre, köteles

ba) a műveletet 2015. május 31. napjáig megvalósítani és

bb) az utolsó kifizetési kérelmet a 9. § (4) bekezdés b) pont szerinti időpontig benyújtani.

(7) A (3) és (4) bekezdés aa) pontjában meghatározott feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelel a (3) és a (4) bekezdés aa) pontjában meghatározott feltételeknek.

(8)23

(9)24 Ha az ügyfél vízgazdálkodási társulat, akkor az állami tulajdonú földterületek esetében a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az első kifizetési kérelemhez kell mellékelni a beruházás megvalósításának helyére vonatkozó, teljes bizonyító erejű okiratot.

(10)25

(11)26 Előtársaság esetén a cégjegyzékbe történő bejegyzésről szóló végzéshiteles másolatát – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) értesítésére – a kérelem befogadásáig kell benyújtani az MVH-hoz.

(12)27 A vízgazdálkodási társulat, amennyiben közcélú vízilétesítményt hoz létre vagy a beruházást közcélú vízilétesítményen hajtja végre, saját kivitelező szervezetével is elvégezheti a munkát.

(13)28 E rendelet alkalmazásában saját munkaként kizárólag az építésügyi normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) szereplő tételek számolhatók el, a vízgazdálkodási társulat önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának és a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartott kiadások alapján. Saját munka esetén a gépköltség és rezsióradíj az adott építési tételhez kapcsolódó, az ÉNGY-ben szereplő referenciaár 90%-áig számolható el.

(14)29 E rendelet alapján támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha az ügyfél, szakmai pontszámai elérik vagy meghaladják az 1. célterület esetén a 10 pontot, a 2.1. és 2.2. célterületek esetén a 10 pontot, a 3.1. célterület és 3.2. célterületek esetén a 10 pontot.

Kötelezettségek

5. § (1) A 3. § b)–c) pontjaiban meghatározott célterületre irányuló tevékenység esetén az ügyfél köteles a beruházással érintett terület határainak azonosíthatóságáról az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt gondoskodni.

(2) A 3. §-ban meghatározott célterületekre irányuló tevékenységek esetén az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt év.

Az ügyfél köteles a 3. § b)–c) pontjaiban meghatározott célterületen a tevékenységet a külön jogszabály szerinti hatósági engedélyben foglaltak szerint végrehajtani.

(3)30 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, az öntözés üzemi (2.1 célterület) és a melioráció üzemi (3.1 célterület) beruházásainak fejlesztésére benyújtott kérelmek esetében, e célterületek tárgyában szervezett kötelező képzésen

a) a természetes személy ügyfél esetén

aa) az ügyfél saját maga, vagy

ab) teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott kijelölt munkavállalója,

b) a nem természetes személy ügyfél esetén

ba) teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott kijelölt munkavállalója,

bb) vezető tisztségviselője,

bc) tagja,

c) családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja

köteles részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt.

5/A. §31 Azon támogatási ügy esetében, amelyben a vízitársulatokról szóló törvény alapján a vízitársulat helyett jogutódként a vízügyi igazgatási szerv minősül ügyfélnek, a megvalósítási határidő, a Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2015. június 30.

A támogatás mértéke

6. § (1) E rendelet alapján igényelhető támogatás összege támogatási kérelem benyújtási időszakonként:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forint;

b)32 a 3. § b) pont ba) alpontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 1 200 000 eurónak megfelelő forint, az alábbi öntözési technológiákra vonatkozó támogatási határértékek figyelembevételével:

ba) lineár- és körforgó öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében legfeljebb

1. 30 ha terület nagyságig legfeljebb 72 000 eurónak megfelelő forint,

2. 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 2400 eurónak megfelelő forint/ha,

bb) csévélődobos öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében legfeljebb

1. 30 ha terület nagyságig legfeljebb 36 000 eurónak megfelelő forint,

2. 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 1200 eurónak megfelelő forint/ha,

bc) mikroöntözéses technológiára irányuló támogatásigénylés esetén legfeljebb

1. szántóföldi zöldség öntözésnél legfeljebb 1600 eurónak megfelelő forint/ha,

2. ültetvényöntözésnél legfeljebb 2400 eurónak megfelelő forint/ha,

3. üvegház, fóliaöntözésnél legfeljebb 3200 eurónak megfelelő forint/ha;

c)33 a 3. § bb) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 8 millió eurónak megfelelő forint.

d) a 3. § c) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forint.

(1a)34 Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában foglaltakat vízügyi igazgatási szerv ügyfél esetén nem kell alkalmazni.

(2) E rendelet alapján igényelhető támogatás mértéke:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterületekre irányuló művelet esetén az elszámolható kiadások 70%-a;

b) a 3. § ba) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának

ba) 40%-a,

bb) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg,

bc) 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

c) a 3. § bb) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén az elszámolható kiadások 70%-a;

d) a 3. § ca) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának

da) 40%-a,

db) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg,

dc) 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

e) a 3. § cb) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén az elszámolható kiadások 70%-a;

f)35 a (4) bekezdés szerinti egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, célterületenként egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(3)36

(4) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadás a fejlesztéssel kapcsolatban felmerült, a Vhr. 31. §-ban meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadás.

(5)37 E rendelet alkalmazásában az egyes elszámolható kiadások nem haladhatják meg a Gépkatalógus és az ÉNGY-ben szereplő referenciaárakat. Amennyiben a referenciaár az ÉNGY alapján nem állapítható meg, úgy a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelőn kell eljárni. Gép, berendezés, eszköz esetében kizárólag a Gépkatalógusban szereplő tételek számolhatók el.

(6)38 Az (1) bekezdés ba)–bc) alpontjai esetében, amennyiben az ügyfél egy öntözéssel érintett területen többféle öntözési technológiát alkalmaz, akkor az öntözéssel érintett területre vonatkozóan az alkalmazott technológiákra külön-külön kiszámított támogatási összegek közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni.

(7)39 Az üzemen belüli öntözés-fejlesztési beruházásoknál az öntözendő területen megvalósított beruházás és az azon kívül létesített, az üzemen belüli öntözés-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások, valamint az öntözőgépek fődarabcseréje – a Gépkatalógus alapján – is az elszámolható költségek közé tartozik.

(8)40 A támogatás forrása:

a) a 3. § b) pontjának ba) alpontjában és a c) pontjának ca) alpontjában meghatározott célterületek esetében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése” intézkedéshez rendelt keretösszeg;

b) 3. § a) pontjában, b) pontjának bb) alpontjában és a c) pontjának cb) alpontjában meghatározott célterületek esetében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra” intézkedéshez rendelt keretösszeg.

(9)41 A jogcím keretösszege 7 195 539 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 2 milliárd forint.

A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1)42 A támogatási kérelmet 2011. szeptember 15. és október 14. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) az ügyfél típusához kapcsolódó adatok,

b) a pontozáshoz kapcsolódó adatok,

c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,

d) a tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként.

(2)43 A támogatási kérelemhez általánosan benyújtandó dokumentumok:

a) a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén

aa) a működtetési terv, amennyiben a támogatásra jogosult vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, és a rendelet 3. § bb) pontja szerinti tevékenység megvalósítása esetén az alapító okirat szerint öntözési szolgáltatási igények kielégítésére létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet,

ab) a jogcímre vonatkozó üzleti terv, amennyiben a kérelmet benyújtó az aa) pontban fel nem sorolt egyéb ügyfél;

b) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti, helyrajzi számos hálóval ellátott egyedi blokktérkép, amelyen jól láthatóan be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet (határvonalakat, helyrajzi számokat);

c)44 engedélyköteles beruházás esetén az engedélyezési terv hiteles másolata vagy ennek hiányában a 4. számú mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles másolata; nem engedélyköteles beruházás esetén a 4. számú mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles másolata.

d) önkormányzat ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének a kérelemben foglalt beruházás megvalósításáról szóló határozat kivonatának hiteles másolata;

e) vízgazdálkodási társulat esetén a beruházással érintett tagok adatait is tartalmazó hatályos létesítő okirat hiteles másolata;

f) az öntözési szolgáltatási igények kielégítésére létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet ügyfél esetén az alapító okirat hiteles másolata, valamint az öntözővíz szolgáltatásra feljogosító hatósági engedély hiteles másolata;

g)45 pénzügyi terv.

(3)46 A támogatási kérelemhez a 3. § a) pontjában meghatározott célterület (1. célterület) esetén mellékelni kell az alábbi okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint engedélyköteles beruházás esetén

aa) új vízilétesítmény létrehozása vagy a meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterek megváltoztatása esetében a jogerős létesítési vízjogi engedélyt;

ab) meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt;

b) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles.

(4)47 A támogatási kérelemhez a 3. § ba) és bb) pontjaiban megjelölt célterületek (2.1. és 2.2. célterületek) esetén csatolni kell az alábbi okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint

aa) engedélyköteles beruházás esetén

1.48 a jogerős létesítési vízjogi engedélyt vagy ennek hiányában az eljáró hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt a vízkészletek rendelkezésre állásáról;

2. meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt;

ab) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles;

b) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint

ba) talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét vagy ennek hiányában a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát arról, hogy a beruházás engedélyköteles;

bb) talajvédelmi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát, mely szerint hatósági engedély nem szükséges.

(5)49 A támogatási kérelemhez a 3. § c) pontjaiban megjelölt célterületek (3.1. és 3.2. célterületek) esetén csatolni kell az alábbi okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint

aa) engedélyköteles beruházás esetén

1.50 a jogerős létesítési vízjogi engedélyt vagy ennek hiányában az eljáró hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt a felesleges vizek befogadásáról

2. meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt;

ab) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles;

b)51 a Tftv. szerint

ba) talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét vagy ennek hiányában a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát arról, hogy a beruházás engedélyköteles;

bb) talajvédelmi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát, mely szerint hatósági engedély nem szükséges;

bc)52 az ingatlanügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén az ingatlanügyi hatóság jogerős engedélyét;

bd)53 ingatlanügyi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén az ingatlanügyi hatóság nyilatkozatát, mely szerint hatósági engedély nem szükséges.

(6)54 E jogcím tekintetében, egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be, és – a vízügyi igazgatási szerv kivételével – egy támogatási határozat alapján lehet támogatásra jogosult.

(7)55 Azonos fizikai területen egy célterületen belül nem támogatható újabb támogatási kérelem 2007–2013 között. Ez alól kivétel a 3. § a) célterület, azzal a feltétellel, hogy a korábban elvégzett fejlesztéstől/felújítástól eltérő beruházást kíván megvalósítani.

(8)56

(9)57 A művelet a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére megkezdhető. A Vhr. 25. § (1) bekezdésétől eltérően, amennyiben a támogatási kérelemben felújítással, korszerűsítéssel járó művelet is szerepel, a kérelemben szereplő műveletek a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhetők meg. Engedélyköteles beruházás megvalósítása csak jogerős engedély(ek) birtokában kezdhető meg.

A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH, e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a 3. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával döntést hoz.

(2) E jogcím tekintetében célterületenként, több megvalósítási hely esetén a 3. számú mellékletben szereplő pontozás alapján akkor adható pont, ha mindegyik megvalósítási hely megfelel a pontozási kritériumban leírtaknak.

Kifizetési kérelem

9. §58 (1)59 A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél, az első kifizetési kérelem benyújtását követően, három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet.

(2) Az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 3. § b)–c) pontjaiban foglalt célterületeken (2. és 3. célterületek) – amennyiben azok a támogatási kérelemhez nem kerültek benyújtásra –

a)60

b)61 a Tftv. szerint talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolatát,

c)62 a Tftv. szerint ingatlanügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén az ingatlanügyi hatóság jogerős engedélyének hiteles másolatát.

(2a)63 A második kifizetési kérelemhez kell mellékelni a 3. § b)–c) pontjaiban foglalt célterületeken (2. és 3. célterületek) – amennyiben azok a támogatási kérelemhez nem kerültek benyújtásra – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint engedélyköteles beruházás esetén a jogerős vízjogi létesítési engedély hiteles másolatát.

(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát, amennyiben az a támogatási kérelemhez nem került benyújtásra,

b)64 az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást. Amennyiben a kötelező képzésen nem az 5. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott személy vett részt, úgy csatolni kell az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a képzés megtartásának időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között az 5. § (3) bekezdése szerinti jogviszony fennáll.

(4)65 A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 4. § (6) bekezdés

a) a) pont szerinti ügyfeleknek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. március 31. napjáig,

b) b) pont szerinti ügyfeleknek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig

kell benyújtani.

(5)66 Az 5/A. § szerinti támogatási ügyben az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtani.

(6)67

9/A. §68 (1) A 2008. március 28. napján kezdődő és 2008. május 2. napjáig tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban benyújtott támogatási kérelmek esetén, amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban jóváhagyott műveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni és a művelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidő utolsó napja tekintendő.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a műveletet megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a művelet vélelmezett megvalósulását követő egy éves – határidő 2012. december 17. napján, vagy azt megelőzően jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján 2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.

9/B. §69 (1) A 2008. június 16. napján kezdődő és 2008. július 16. napjáig tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban benyújtott támogatási kérelmek esetén, amennyiben az ügyfél 2012. április 30-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban jóváhagyott műveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni és a művelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidő utolsó napja tekintendő.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a műveletet megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a művelet vélelmezett megvalósulását követő egy éves – határidő 2012. december 17. napján, vagy azt megelőzően jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján 2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.

9/C. §70 (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél legkésőbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan első kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő összeg is elszámolásra kerül. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Jogkövetkezmények

10. § (1)71 Ha az ügyfél a 4. § (7) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben nem felel meg a 4. § (3) és (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(2) Ha az ügyfél az 5. § (1) bekezdésben, illetve az 5. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(2a)72 Ha az ügyfél az 5. § (2) bekezdésében foglalt üzemeltetési kötelezettségét megszegi, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(3)73 Ha az ügyfél a 5. § (3) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell.

(4)74

(5)75 Ha az ügyfél a 4. § (9) bekezdésében foglalt teljes bizonyító erejű okiratot nem nyújtja be az első kifizetési kérelemmel, akkor az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

10/A. §76 Amennyiben a vízgazdálkodási társulat ügyfél az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 2013. évi CCXLIX. törvény hatálybalépését követően került felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá, és a vízügyi igazgatási szerv minősül jogutódnak, de a műveletet az ügyfél a megvalósításra rendelkezésre álló határidőben megvalósította és az utolsó kifizetési kérelmet határidőben benyújtotta, abban az esetben az ügyfél által igénybe vett támogatás vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait nem kell alkalmazni, feltéve, hogy a vízgazdálkodási társulatot terhelő üzemeltetési kötelezettség teljesülése hitelt érdemlően igazolt.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

12. §77 E rendeletnek egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 9/A. és 9/B. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor78 folyamatban lévő ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben a módosító rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidő már letelt, de a Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 9/A. és 9/B. §-t azokban az ügyekben, amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet hatályba lépésekor már jogerőre emelkedett.

12/A. §79 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet] megállapított 9/C. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor80 folyamatban lévő azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 30. napjáig nyújtották be és a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor81 a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerőre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.

12/B. §82 (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 9. § (1) bekezdését a 2011. szeptember 15–2011. október 14. közötti támogatási kérelem benyújtási időszakban benyújtott, jóváhagyott támogatási kérelmek alapján folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 9. § (2a) bekezdését a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépéskor83 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

12/C. §84 Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 5/A. §-t az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor85 folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.

12/D. §86 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által megállapított 4. § (6) bekezdést és 9. § (4) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor87 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

12/E. §88 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 4. § (1) bekezdés h) pontját, 4. § (4) bekezdés d) pontját, 5/A. §-t, 10. § (3) bekezdését a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor89 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

12/F. §90 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor91 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. és 30. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez92

2. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez93

A területi vízgazdálkodás főművekkel összehangolt fejlesztésre kijelölt területei

 

A

B

1.

Berettyó-Sebes Körös közti tájegység. Alsó-Nyírvíz tájegység.
Fürjéri öblözet

Hajdú Bihar megye

2.

Algyői belvízrendszer

Bács-Kiskun és Csongrád megye

3.

Kraszna balparti belvízrendszer

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4.

Királyéri öblözet

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Hajdú-Bihar megye

5.

Réhelyi, Szeghalmi, Gyomai belvízrendszer

Békés megye-Hajdú Bihar megye

6.

Túr-belvíz főcsatorna és Tapolnok-Kömörő térsége

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

7.

Doba-milléri öblözetek

Jász-Nagykun-Szolnok megye

8.

Hármas-Körös jobbparti tájegység

Jász-Nagykun-Szolnok megye

9.

Kígyós Főgyűjtő csatorna öblözete

Bács-Kiskun megye

10.

Felsőszabolcsi belvízrendszer

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

11.

Tisza-Maroszugi, Sámsoni belvízrendszer

Csongrád megye-Békés megye

12.

Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszer

Jász-Nagykun-Szolnok megye

13.

Dél-Pest megyei tájegység

Pest megye

14.

Dél-Dunavölgyi tájegység

Bács-Kiskun megye

15.

Dél-Borsodi tájegység

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

16.

Mezőberényi és Dögös-Kákafoki belvízrendszerek

Békés megye

17.

Sárréti tájegység és Kösely öblözet

Hajdú-Bihar megye-Békés megye

18.

Alsó Szigetköz

Győr-Moson-Sopron megye

19.

Kelet Baranyai Tájegység

Baranya megye

20.

Nyíri belvízrendszer

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

21.

Cece-Ősi belvízrendszer

Fejér megye

22.

Rinya térség

Somogy megye

23.

Gyála, Maros balparti belvízrendszer, Percsorai öblözet

Csongrád megye

24.

Tisza-Kunság térsége

Bács-Kiskun megye

25.

Taktaköz

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

26.

Bodrogköz

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

27.

Dél-Heves síkvidék öblözetei

Heves megye

28.

Beregi belvízrendszer

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

29.

Kurcza térség (Szentes)

Csongrád megye

30.

Vidre-éri belvízrendszer (Csongrád)

Csongrád megye

31.

Dél-Tolna öblözet

Tolna megye

3. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez94

Értékelés
1. A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés

 

A.

B.

C.

1.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja
(Ellenőrzés módja)

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

2.

Szakmai szempontok

3.

Vonalas létesítmények*

4.

Vízkárelhárítás, belvízvédekezés hatékonyságának elősegítése

Vízügyi hatóság igazolása

5

5.

Mezőgazdasági termelés biztonságának emelése, vizek és vizes élőhelyek ökológiai állapotának megőrzése

Vízvédelmi hatóság igazolása

2

5a.

Mezőgazdasági termelés biztonságának emelése, vizek és vizes élőhelyek ökológiai állapotának megőrzése

Természetvédelmi hatóság igazolása

2

6.

Kapcsolódás vízvisszatartó, víztározó létesítményekhez

Engedélyezési terv vagy műszaki leírás és tervdokumentáció alapján

3

7.

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi

Vízügyi hatóság igazolása

10

8.

Tározók**

9.

Vízkárelhárítás, belvízvédekezés hatékonyságának elősegítése

Vízügyi hatóság igazolása

5

10.

A tározó öntözési célú hasznosításra is alkalmas

Engedélyezési terv vagy műszaki leírás és tervdokumentáció alapján

2

11.

Belvízkár (belvíztározó), helyi vízkár (záportározó) elhárító hatás.

Vízügyi hatóság igazolása

3

12.

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi

Vízügyi hatóság igazolása

10

13.

Összesen:

 

max. 20

14.

Horizontális szempontok

15.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatottak átlaglétszámának szinten tartása
(legalább 1 fő)

Főlap

10

A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

1 új munkahely
Főlap

14

2 vagy több új munkahely

17

16.

Az megvalósítás helye a Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van

 

5

17.

Összesen:

 

max. 22

18.

Egyéb szempontok

19.

Ha az ügyfél nem természetes személy

20.

Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata

Az eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolata

1

21.

Nők foglalkoztatása

Főlap

 

22.

 

A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő

5

23.

 

A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nő

2

24.

 

A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nő, de legalább 1 fő

1

25.

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

Főlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak vonatkozásában kiállított eredeti szakvélemény, eredeti igazolás vagy hiteles másolata.

2

26.

Ha az ügyfél természetes személy

 

27.

Az ügyfél nő

Főlap

4

28.

Az ügyfél roma származású

Főlap

1

29.

Az ügyfél csökkent munkaképességű

Főlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak vonatkozásában kiállított eredeti szakvélemény, eredeti igazolás vagy hiteles másolata.

3

30.

Összesen:

 

max. 8

31.

Pénzügyi terv önkormányzat, vízgazdálkodási társulat, mezőgazdasági termelő esetén összesen

 

max. 20 pont

32.

Üzleti terv vagy Működtetési terv

 

max. 30 pont

33.

Mindösszesen:

 

max. 100

34.

 

Kommunikációs terv

(+)1

35.

 

Társadalmi felelősségvállalás

(+)1

2. Öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

36.

A.

B.

C.

37.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja
(Ellenőrzés módja)

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

38.

Szakmai szempontok

39.

Öntözés üzemi létesítményei*

40.

Az öntözött terület kisebb vagy egyenlő 20 ha-nál

Műszaki leírás és tervdokumentáció

5

41.

Alacsony nyomású – a szórófejnél kisebb, mint 4 bar nyomású –, kis és közepes intenzitású, esőztető, valamint mikroöntöző berendezések alkalmazása.

Műszaki leírás és tervdokumentáció, engedélyezési terv

Igen: 5 Nem: 0

42.

A beruházás vízvisszatartó tározó építését is tartalmazza

Műszaki leírás és tervdokumentáció vagy Vízjogi engedély alapján

3

43.

Meglévő öntöző-vízszolgáltató mű kihasználtságának fokozása

Műszaki leírás és tervdokumentáció vagy Vízügyi hatóság igazolása

2

44.

A fejlesztés kizárólag felszíni vízkészletre támaszkodik.

Vízjogi engedély alapján

3

45.

A beruházás közösségi öntözővízszolgáltató műből nyeri az öntözővizet

Vízjogi engedély alapján

2

46.

Öntözés közösségi létesítményei**

47.

Meglévő öntöző-vízszolgáltató mű kihasználtságának fokozása

Műszaki leírás és tervdokumentáció vagy Vízjogi engedély alapján

10

48.

Új öntözővízszolgáltató mű

Műszaki leírás és tervdokumentáció vagy Engedélyezési terv alapján

5

49.

A kiszolgálni tervezett öntözésre berendezett terület nagysága

Műszaki leírás és tervdokumentáció vagy Engedélyezési terv alapján

Nagyobb, vagy egyenlő mint 50, akkor
5 pont
ha kisebb mint 50 ha:
0 pont

50.

Összesen:

 

max. 20

51.

Horizontális szempontok

52.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatottak átlaglétszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

Főlap

10

 

A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

1 új munkahely
Főlap

14

2 vagy több új munkahely

17

53.

A megvalósítás helye a Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van

 

5

54.

Összesen:

 

max. 22

55.

Egyéb szempontok

56.

Ha az ügyfél nem természetes személy

57.

Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata

Az eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolata

1

58.

Nők foglalkoztatása

Főlap

 

59.

 

A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő

5

60.

 

A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nő

2

61.

 

A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nő, de legalább 1 fő

1

62.

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

Főlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak vonatkozásában kiállított eredeti szakvélemény, eredeti igazolás vagy hiteles másolata.

2

63.

Ha az ügyfél természetes személy

 

64.

Az ügyfél nő

Főlap

4

65.

Az ügyfél roma származású

Főlap

1

66.

Az ügyfél csökkent munkaképességű

Főlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak vonatkozásában kiállított eredeti szakvélemény, eredeti igazolás vagy hiteles másolata.

3

67.

Összesen:

 

max. 8

68.

Pénzügyi terv mezőgazdasági termelő, termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport, nonprofit gazdasági társaság, vízgazdálkodási társulat esetén összesen

 

max. 20 pont

69.

Üzleti terv vagy Működtetési terv

 

max. 30 pont

70.

Mindösszesen:

 

max. 100

71.

 

Kommunikációs terv

(+)1

72.

 

Társadalmi felelősségvállalás

(+)1

3. Melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

73.

A.

B.

C.

74.

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja
(Ellenőrzés módja)

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

75.

Szakmai szempontok

76.

Üzemi melioráció*

77.

Az ügyfél komplex meliorációt valósít meg. (Legalább a vízrendezés és területrendezés elemeiből egyaránt tervez beavatkozást)

Műszaki leírás és tervdokumentáció vagy Engedélyezési terv alapján

Igen: 5 Nem: 0

78.

Talajvédelmi funkciója van

NÉBIH szakvéleménye alapján

5

79.

Talaj-vízháztartást javító funkciója van

NÉBIH szakvéleménye alapján

5

80.

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi

 

5

81.

Közösségi létesítmények**

82.

Kapcsolódik védett területek vízellátásához

Műszaki leírás és tervdokumentáció vagy Engedélyezési terv alapján

Igen: 5 Nem: 0

83.

Vízvisszatartó, tározó létesítményeket tartalmaz

Műszaki leírás és tervdokumentáció vagy Engedélyezési terv alapján

5

84.

Belvízkárt, helyi vízkárt elhárító hatása van

Műszaki leírás és tervdokumentáció vagy Engedélyezési terv alapján

5

85.

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi

 

5

86.

Összesen:

 

max. 20

87.

Horizontális szempontok

88.

A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatottak átlaglétszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

Főlap

10

A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

1 új munkahely
Főlap

14

2 vagy több új munkahely

17

89.

A megvalósítás helye a Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van

 

5

90.

Összesen:

 

max. 22

91.

Egyéb szempontok

92.

Ha az ügyfél nem természetes személy

 

 

93.

Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata

Az eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolata

1

94.

Nők foglalkoztatása

Főlap

 

95.

 

A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő

5

96.

 

A foglalkoztatottak számának 20-50%-a nő

2

97.

 

A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nő, de legalább 1 fő

1

98.

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

Főlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak vonatkozásában kiállított eredeti szakvélemény, eredeti igazolás vagy hiteles másolata.

2

99.

Ha az ügyfél természetes személy

 

100.

Az ügyfél nő

Főlap

4

101.

Az ügyfél roma származású

Főlap

1

102.

Az ügyfél csökkent munkaképességű

Főlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak vonatkozásában kiállított eredeti szakvélemény, eredeti igazolás vagy hiteles másolata.

3

103.

Összesen:

 

max. 8

104.

Pénzügyi terv termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport, nonprofit gazdasági társaság esetén

 

max. 20 pont

105.

Üzleti terv vagy Működtetési terv

 

max. 30 pont

106.

Mindösszesen:

 

max. 100

107.

 

Kommunikációs terv

(+)1

108.

 

Társadalmi felelősségvállalás

(+)1

Az egy és kettő csillaggal (*, **) jelzett értékelési szempontok együttes megvalósulása esetén a magasabb pontszámot kell figyelembe venni.
Pénzügyi terv pontozása

1.

Pénzügyi terv önkormányzat esetén

2.

Saját bevételek aránya

A bázisévben* a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest 20% feletti

6

Ha 15,01% és 20 % között van

3

Ha 10% és 15% között van

1

Ha 10% alatti

0

3.

Felhalmozási kiadások

Bázisévben* a felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz képest 13% feletti

6

ha 9,01% és 13% között van

3

ha 5% és 9% között van

1

ha 5% alatti

0

4.

Üzemeltetési vizsgálat

Az önkormányzat területén a belvízzel veszélyeztetett területek aránya a bázisévhez* képest a támogatási határozat kézhezvételét követő harmadik évben hány százalékkal csökken.

max.: 6

10 százalékpontonkénti csökkenésre 1 pont adható, de maximum 6 pont.

5.

Pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitás: (költségvetési hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket)

2

Amennyiben a bázisévben* a költségvetési hozzájárulások fedezik a működési költségek 100%-át

 

6.

Összesen:

 

max. 20

1.

Pénzügyi terv vízgazdálkodási társulat esetén

2.

A befektetett eszközök változása

A befektetett eszközök változása:

 

– A bázisévhez* viszonyítva a befektetett eszközök változása a támogatási határozat kézhezvételét követő harmadik évben eléri a beruházás 110%-át

4

Ha eléri a 100%-át, de kevesebb, mint 110%, akkor

2

Ha eléri a 90%-át, de kisebb, mint 100%, akkor

1

Ha 90% alatti, akkor

0

3.

Az ügyfél értékelése

Likviditás:

 

Amennyiben a likviditási mutató (Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) értéke a bázisévben* nagyobb, mint 1,5

2

ha nagyobb, mint 1,2, de kisebb vagy egyenlő, mint 1,5

1

4.

Pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitás: (költségvetési hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket)
Amennyiben a bázisévben* a költségvetési hozzájárulások fedezik a működési költségek 100%-át

1

5.

Terv adatok értékelés

Amennyiben a likviditási mutató (Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) értéke a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. évben nagyobb, mint 1,5

2

ha nagyobb, mint 1,2, de kisebb vagy egyenlő, mint 1,5

1

6.

Pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitás: (költségvetési hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket). Amennyiben a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. évben a költségvetési hozzájárulások fedezik a működési költségek 100%-át

1

7.

Üzemeltetési vizsgálat

A beruházással érintett mű vízgyűjtő területén a belvízzel veszélyeztetett területek aránya a támogatási határozat kézhezvételét követő harmadik évben hány százalékkal csökken. 10 százalékpontonkénti csökkenésre 2 pont adható, de maximum 10 pont

10

8.

Összesen:

 

max. 20

1.

Pénzügyi terv termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport esetén

2.

Vállalatértékelés

A bázisévben* az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a 16 millió forintot

5

ha a 12 millió forintot, de kevesebb vagy egyenlő, mint 16 millió forint

4

ha a 8 millió forintot, de kevesebb vagy egyenlő, mint 12 millió forint

3

Induló TCS esetében a számítást a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. év tervadatai alapján kell elvégezni.

 

3.

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata I

Ha az 1 tagra jutó árbevétel a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. évre nézve a benyújtás évéhez képest több, mint 20%-kal bővül

4

ha több, mint 10%-kal, de kevesebb vagy egyenlő, mint 20% a bővülés

2

Induló TCS esetében, ha eléri az egy tagra jutó árbevétel a 9,6 millió forintot

4

ha a 8,8 millió forintot, de kevesebb, mint 9,6 millió forint

2

4.

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata II.

Ha a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. évi árbevétel értéke, a bázisévi* árbevételéhez képest eléri a támogatás 1,2-szeresét, de kevesebb, mint az 1,4-szerese

3

Ha eléri a támogatás 1,4-szeresét

6

5.

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata III.

Az üzem által a bázisévhez* képest a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. évre vállalt befektetett eszközök növekménye, meghaladja a 25%-ot

5

 

 

Ha 20,01-25%

4

Ha 15,01-20%

3

Ha 10,01-15%

2

Ha 5-10%

1

Ha 5% alatti

0

6.

Összesen:

 

max. 20

1.

Pénzügyi terv mezőgazdasági termelő esetén

2.

Értékesítés nettó árbevétele

Ha az értékesítés nettó árbevétele a bázisévet* követő 3. évre 15% vagy azt meghaladó mértékben növekszik

8

Ha 13,01-15%

7

Ha 11,01-13%

6

Ha 9,01-11%

5

Ha 7,01-9%

4

Ha 5,01-7%

3

Ha 3,01-5%

2

Ha 1-3%

1

Ha 1% alatti

0

3.

Adózás előtti eredmény vizsgálata

Az adózás előtti eredmény a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. és 4. évben pozitív

6

Amennyiben a két év közül csak az egyikben pozitív, akkor

3

4.

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez* képest a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 6 pont.

6

5.

Összesen:

 

max. 20

1.

Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társaság esetén

2.

Az ügyfél értékelése

Amennyiben a likviditási mutató (Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) értéke a bázisévben* nagyobb, mint 1,3

5

ha nagyobb, mint 1,1, de kisebb vagy egyenlő, mint 1,3

2

3.

Pénzügyi stabilitás

Amennyiben a likviditási mutató (Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) értéke a támogatási határozat kézhezvételét követő 3. évben nagyobb, mint 1,3

5

ha nagyobb, mint 1,1, de kisebb vagy egyenlő, mint 1,3

2

4.

Pénzügyi terv üzemeltetési hatékonyság vizsgálata

A befektetett eszközök változása:
– A bázisévhez* viszonyítva a befektetett eszközök változása a támogatási határozat kézhezvételét követő harmadik évben meghaladja a beruházás 110%-át

5

Ha eléri a 100%-át, de kevesebb vagy egyenlő, mint 110%, akkor

3

Ha nagyobb 90%-nál, de kisebb, mint 100%, akkor

1

Ha 90% alatti, akkor

0

5.

Terv adatok értékelése

A beruházással érintett mű vízgyűjtő területén a bázisévhez* képest a támogatási határozat kézhezvételét követő első 3 évre a fejlesztéssel érintett (meliorált, öntözhető) területek aránya nő, akkor 10 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont.

5

6.

Összesen:

 

max. 20

4. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez95

Nem engedélyköteles beruházások tervmellékleteinek minimális tartalma

1.

1. célterület esetén:

2.

Műszaki leírás

3.

A beruházás alapadatai:

4.

a beruházó (kérelmező, engedélyes) neve

5.

a beruházás helye (külterület megnevezése),

6.

a beruházás jellege: új, felújítás,

7.

a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

8.

a tervezett létesítmények leírása:

9.

a létesítmények műszaki alapadatai (méret, kapacitás stb.)

10.

a berendezések műszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fő méretek)

11.

kapcsolódása a vízrendszerhez,

12.

belvízvédekezés, vízkárelhárítás hatékonyságának értékelése, mezőgazdasági termelés biztonsága emelésének értékelése, vizek és vizes élőhelyek ökológiai állapota megőrzésének értékelése, tározó többcélú hasznosításának leírása,

13.

Rajzok

14.

átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000

15.

részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000 (létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).

16.

2. célterület esetén:

17.

Műszaki leírás

18.

a beruházás alapadatai:

19.

a beruházó (kérelmező, engedélyes) neve

20.

a beruházás helye (külterület megnevezése),

21.

a beruházás jellege: új, felújítás,

22.

a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

23.

az öntözőtelep bruttó területe (öntözött terület):

24.

lineár, körforgó rendszer területei (ha),

25.

mikroöntöző rendszer területei (ha),

26.

tömlős, csévélődobos rendszer területei (ha),

27.

egyéb öntözési mód területei (ha),

28.

a tervezett öntözési üzem alapadatai:

29.

az öntözési mód megnevezése,

30.

az öntözőtelep bruttó területe (ha),

31.

az évente öntözött nettó terület (ha),

32.

az öntözés mértékadó vízsugárigénye (m3/h, m3/s),

33.

az éves vízigény (m3),

34.

öntözött növények,

35.

a tervezett létesítmények leírása:

36.

a létesítmények műszaki alapadatai (méret, kapacitás stb.),

37.

a berendezések műszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fő méretek, nyomásviszonyok),

38.

kapcsolódása a vízrendszerhez.

39.

Rajzok

40.

átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000

41.

részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000 (mind a meglévő, mind pedig a tervezett létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).

42.

3. célterület esetén:

43.

Műszaki leírás

44.

a beruházás alapadatai:

45.

a beruházó (kérelmező, engedélyes) neve, címe,

46.

a beruházás helye (külterület megnevezése),

47.

a beruházás jellege: új, felújítás,

48.

a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

49.

a tervezett létesítmények leírása:

50.

a létesítmények műszaki alapadatai (méret, kapacitás stb.)

51.

a berendezések műszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fő méretek)

52.

kapcsolódása a vízrendszerhez,

53.

talajvédelmi, talajvíz-háztartási funkciók értékelése.

54.

Rajzok

55.

átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000

56.

részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000 (mind a meglévő, mind pedig a tervezett létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 22. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § h) pontja az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § i) pontja a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § k) pontja az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § l) pontja a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § m) pontját a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § o) pontját a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 2. § p) pontját a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 57. § a) pontja.

11

A 2. § q) pontját a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

12

A 2. § r) pontját a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

13

A 3. § a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdése az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdése az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdés h) pontját a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

17

A 4. § (2) bekezdése a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

18

A 4. § (3) bekezdése a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

A 4. § (4) bekezdése a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

20

A 4. § (4) bekezdés d) pontját a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 4. § (5) bekezdése a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

22

A 4. § (6) bekezdését a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

23

A 4. § (8) bekezdését az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 4. § (9) bekezdése a 145/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 3. §-a alapján a rendelkezést a 2008. június 15. napja után benyújtott támogatási kérelmek esetében is alkalmazni kell.

25

A 4. § (10) bekezdését a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 57. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 4. § (11) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. § (12) bekezdését a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

28

A 4. § (13) bekezdését a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

29

A 4. § (14) bekezdését az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

30

Az 5. § (3) bekezdése az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

32

A 6. § (1) bekezdésének b) pontja a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésével, bevezető szövegrésze a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a 2009. november 1-je után benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.

33

A 6. § (1) bekezdésének c) pontja a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 6. § (1a) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 14. § (1) bekezdése iktatta be.

35

A 6. § (2) bekezdésének f) pontját a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 6. § (3) bekezdését az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 6. § (5) bekezdése a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 6. § (6) bekezdését a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 6. § (7) bekezdését a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

40

A 6. § (8) bekezdését a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

41

A 6. § (9) bekezdését az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

42

A 7. § (1) bekezdése az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 7. § (2) bekezdése a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

44

A 7. § (2) bekezdés c) pontja a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a 2009. november 1-je után benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.

45

A 7. § (2) bekezdés g) pontját a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be.

46

A 7. § (3) bekezdése a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

47

A 7. § (4) bekezdése a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

48

A 7. § (4) bekezdés a) pont aa) alpont 1. alpontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 7. § (5) bekezdése a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

50

A 7. § (5) bekezdés a) pont aa) alpont 1. alpontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 14. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 7. § (5) bekezdés b) pontja az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 7. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontját az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be.

53

A 7. § (5) bekezdés b) pont bd) alpontját az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be.

54

A 7. § (6) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 7. § (7) bekezdése a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 7. § (8) bekezdését a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 6. § (7) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 9. § c) pontja.

57

A 7. § (9) bekezdését a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelet 6. § (7) bekezdése iktatta be.

58

A 9. § a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

59

A 9. § (1) bekezdését az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § g) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

60

A 9. § (2) bekezdés a) pontját a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

61

A 9. § (2) bekezdés b) pontja az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 9. § (2) bekezdés c) pontját az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

63

A 9. § (2a) bekezdését a 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

64

A 9. § (3) bekezdés b) pontja az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 9. § (4) bekezdését újonnan az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

66

A 9. § (5) bekezdését újonnan a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be.

67

A 9. § (6) bekezdését a 15/2010. (II. 25.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § g) pontja.

68

A 9/A. §-t az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

69

A 9/B. §-t az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

70

A 9/C. §-t a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

71

A 10. § (1) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

72

A 10. § (2a) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

73

A 10. § (3) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 14. § (6) bekezdésével megállapított, a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

74

A 10. § (4) bekezdését a 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 21. § (4) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 10. § (5) bekezdését a 145/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, e módosító rendelet 3. §-a alapján a rendelkezést a 2008. június 15. napja után benyújtott támogatási kérelmek esetében is alkalmazni kell.

77

A 12. §-t az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 9. § e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet 7. §-a iktatta be.

78

A hatálybalépés időpontja 2012. június 22.

79

A 12/A. §-t a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

80

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

81

A hatálybalépés időpontja 2012. július 28.

83

A hatálybalépés időpontja 2013. július 30.

85

A hatálybalépés időpontja 2014. április 30.

87

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

89

A hatálybalépés időpontja 2014. december 31.

91

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

92

Az 1. számú mellékletet az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 9. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 2. számú melléklet az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 4. számú mellékletet a 114/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be, szövege az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére