• Tartalom

340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2010.01.01.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e)–g), j), m), q) és t) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b), i), l) és m) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 14/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogató szolgáltatás térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll.
(2) A támogató szolgálati óradíj megállapítására a 13. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy gondozásra fordított időnek a fogyatékos személy segítésére irányuló tevékenység – ide értve a lakáson kívüli segítést is – időtartama minősül.”

A Tr. 14/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az ellátott szállítása – pszichiáter vagy neurológus szakorvos által igazoltan – csak állandó felügyelet mellett biztosítható, a szállítás időtartama egyidejűleg személyi segítésként is elszámolható, azzal, hogy az ellátott csak a szállítási díjat fizeti meg.”

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Gyer.) – az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelettel megállapított – 68/F. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Az óvodáztatási támogatás iránti 11. számú melléklet szerinti kérelmet a szülő lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell előterjeszteni. A kérelemben a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, kivéve, ha korábban erről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. számú melléklete szerint már nyilatkozott.”

3. § A Gyer.- az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2008. (XI. 21.) Korm. rendelettel megállapított – 11. számú melléklete B) pontjának címe a következő szöveggel lép hatályba:

B) Nyilatkozat az iskolai végzettségről (Ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell.)”

A családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A családtámogatási ellátás iránti kérelem benyújtható, illetve az ellátásra való jogosultságot érintő változás bejelenthető elektronikus úton. A kérelem benyújtására az 1–8. számú melléklet szerinti adattartalommal a Kincstár által rendszeresített „elektronikus űrlap” használható. A változás bejelentésére a Kincstár által rendszeresített „elektronikus űrlap” használható, mellékletként a formanyomtatvány kitöltési útmutatójában felsorolt dokumentum csatolható. A Kincstár önálló portálon megjelenő, de ügyfélkapuhoz csatlakozó szolgáltatással biztosítja az ügyintézést. Az igényelbíráló szerv döntéseit írásban, hirdetményi úton vagy kézbesítési meghatalmazott, ügygondnok útján kell közölni.”

5. § A Cstvhr. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1/A. § Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének változása esetén, továbbá ha a családi pótlék összege a Cst. 11. § (4) bekezdése szerinti döntés eredményeként emelkedik, az igényelbíráló szerv az ellátás új összegben történő megállapításáról és folyósításáról nem hoz határozatot. Az igényelbíráló szerv egyszerűsített határozattal dönt a családtámogatási ellátás iránti kérelemről, ha a kérelemnek teljes egészében helyt ad.”

6. § A Cstvhr. 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) A Cst. 4. § d) pontjának alkalmazásában kereső tevékenységnek minősül, ha a Cst. 4. § d) pontja szerinti jogviszonyban álló személy munkavégzés nélkül megkapja a teljes keresetét vagy távolléti díjban részesül.”

7. § A Cstvhr. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A területi egészségbiztosítási pénztár, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhely a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj megállapítása iránti igény elutasításáról – a jogerős határozatának az ügyfél részére történő megküldésével egyidejűleg – értesíti az Igazgatóságot, illetve a 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyet is, amely hivatalból eljárást indít az igénylő gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítása iránt. A gyermekgondozási segélyre való jogosultság feltételeinek fennállása esetén a Cst. 37. § (1) bekezdésének alkalmazásában az igény benyújtása időpontjának a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásának időpontját kell tekinteni.”

8. § A Cstvhr. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy a gyermekgondozási segélyre jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.”

9. § (1) A Cstvhr. 1–7. számú melléklete helyébe e rendelet 1–7. számú melléklete lép.

10–19. §2

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről
és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

20. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:

[A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza]

d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység – 2. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt besorolás szerinti – megnevezését és számát,”
g) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztató adószámát.”

21. § Az Szfr. 7. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

[A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról szóló jogerős határozatát megküldi]

c) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség – a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes – területi szervének.”

A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

22. § A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A szociális szakértő előadó szakértőnek kijelölhető.”

Az egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
214/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 214/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) 2009. október 31-én hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdés d) pontja.
(3) 2009. július 1-jén hatályát veszti az R. 8. § (3) bekezdés c) pontja.”

24. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott, pszichiáter vagy neurológus szakorvos által kiállított igazolást 2009. április 1-jéig kell beszerezni. Eddig az időpontig az ellátott szállításának időtartama – igazolás nélkül is – egyidejűleg elszámolható személyi segítésként.

(3) Az Szmr. 2/A. § (1) bekezdés c) pontjának, 2/C. §-ának, 3. § (1) bekezdés d) pontjának, 8. § (1) bekezdésének, valamint 8. § (3) bekezdés e) pontjának – e rendelettel megállapított – szabályait az e rendelet hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(4)3 Az Szmr. 21–22/C. §-ának e rendelettel megállapított szabályait, valamint az Szmr. e rendelettel megállapított 2. és 7. számú mellékletét először a 2009. évi normatív állami hozzájárulás igénylése, elszámolása és ellenőrzése során kell alkalmazni. A 2008. évi normatív állami hozzájárulás folyósítása, elszámolása és ellenőrzése során a 2008. december 31-én hatályos rendelkezéseket és mellékleteket kell alkalmazni.

(5) A szociális és gyámhivatalok 2009. január 31-ig írásban értesítik a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező foglalkoztatókat a (6)–(7) bekezdésben foglalt kötelezettségről, valamint a (8) bekezdés szerinti jogkövetkezményről.

(6) Ha a szociális foglalkoztatási engedély nem tartalmazza a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint az egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti számát vagy megnevezését, abban az esetben a foglalkoztatónak 2009. március 31-ig kérelmeznie kell a szociális foglalkoztatási engedély módosítását.

(7) A (6) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység (6) bekezdésben foglalt szakágazati besorolása szerinti számát, illetve megnevezését tartalmazó foglalkoztatási szakmai programot.

(8) Ha a foglalkoztató nem tesz eleget a (6)–(7) bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja.

25. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

b) a Cstvhr.

ba) 4/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „–(2)” szövegrész,

bd) 22. § (6) bekezdésében a „–(3)” szövegrész;

c)4

(2) 2010. január 1-jén hatályát veszti a Cstvhr. 4/B. § (4) bekezdés a)–c) és e)–f) pontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Tr.

aa) 13. § (1) bekezdésének első és második mondatában a „gondozásra” szövegrész helyébe a „lakáson gondozásra” szövegrész,

ab) 31. § (4) bekezdésében az „1990. évi XCI.” szövegrész helyébe a „2003. évi XCII.” szövegrész,

ac) 1. számú mellékletének Havi zárás részében a „félórára” szövegrész helyébe a „félórára (támogató szolgáltatásnál 10 percre)” szövegrész;

b) a Cstvhr.

ba) 1. § (3) bekezdésének második mondatában a „kivonat csatolásával” szövegrész helyébe a „kivonat másolatának csatolásával” szövegrész,

bb) 1. § (8) bekezdésében a „Igénybejelentés családtámogatási ellátásra” című formanyomtatvány 6. számú pótlapját is ki kell tölteni” szövegrész helyébe a „és a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványt kell kitölteni” szövegrész,

bd) 5. § (1) bekezdésében az „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című formanyomtatvány és az 1. számú pótlap” szövegrész helyébe „Családi pótlék igénybejelentés” szövegrész,

be) 7. § (1) bekezdésében, valamint 7. § (2) bekezdésében a „3. számú” szövegrész helyébe a „9. számú” szövegrész,

bf) 10. § a „személy igénylése” szövegrész helyébe a „személy 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott igénylése” szövegrész,

bg) 11. § (1) bekezdésében a „4. számú” szövegrész helyébe a „6. számú” szövegrész,

bh) 19. § (1) bekezdésében „az 1. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című formanyomtatvány és a 2. számú pótlap” szövegrész helyébe „a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány” szövegrész,

bi) 19. § (2) bekezdésében „az 1. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című formanyomtatvány és a 3. számú pótlap” szövegrész helyébe „a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatvány” szövegrész,

bj) 21. § (1) bekezdésében „az 1. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című formanyomtatvány és a 4. számú pótlap” szövegrész helyébe „a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatvány” szövegrész,

bk) 23. § (1) bekezdésében „az 1. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című formanyomtatvány és a megfelelő pótlap” szövegrész helyébe „a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány” szövegrész,

bl) 24. § (1) bekezdésében az „1. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című formanyomtatvány és az 5. számú pótlap” szövegrész helyébe az „5. számú melléklet szerinti formanyomtatvány” szövegrész,

bm) 27/E. § (2) bekezdésében a „napja alatt az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában” szövegrész helyébe a „napja és az ellátás folyósításának időpontja alatt” szövegrész;

c)5

d) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

da) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendelet” szövegrész helyébe a „rendelet (a továbbiakban: Gyár.)” szövegrész,

db) 3. § (7) bekezdés c) pontjában az „illetékes területi igazgatóságát, Budapesten és Pest megyében a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát” szövegrész helyébe a „– normatív állami hozzájárulás folyósítására illetékes – területi szervét” szövegrész,

dc) 8. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 8. § (5) bekezdés a) pontjában a „ca) alpontja” szövegrész helyébe a „ba) alpontja” szövegrész,

dd) 15. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 118. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyár. 14. § (1) bekezdésének b) pontjában” szövegrész,

de) 17. § a) pontjában „a működtető székhelye” szövegrész helyébe a „– helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat és külső férőhelyeken biztosított utógondozói ellátás esetén – a működtető székhelye” szövegrész;

e) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

ea) 5. számú mellékletének 2.1.1.3. és 2.1.1.6. pontjában a „Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével rendelkező” szövegrész helyébe a „külön jogszabály szerinti szakvéleménnyel rendelkező” szövegrész,

eb) 5. számú mellékletének 2.1.1.4. pontjában a „várakozók száma” szövegrész helyébe a „várakozók száma, ezen belül a gondozási szükségletet igazoló szakvéleménnyel rendelkezők száma” szövegrész,

ec) 5. számú mellékletének 2.1.1.5., 2.1.1.6., 2.1.2.3., 2.1.3.3., 2.1.4.3., 2.1.5.3., 2.2.1.6, 2.2.2.5., 2.2.3.6., 2.2.4.5, 2.3.1.3., 2.3.2.3., 2.3.3.3., 2.3.4.3., 2.3.5.2., 2.3.6.3., 2.4.1.6., 2.4.2.3., 2.4.3.6. és 2.4.4.5. pontjában a „férőhelyeken elhelyezett” szövegrész helyébe a „férőhelyre bekerült” szövegrész;

f) a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének első mondatában a „2008” szövegrész helyébe a „2009” szövegrész

lép.

(4) 2009. január 2-án a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésének bevezető szövegében a „Támogató szolgáltatás, valamint közösségi ellátások” szövegrész helyébe a „Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, valamint idősek otthona” szövegrész lép.

1. számú melléklet a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Családi pótlék
igénybejelentés
I. Igénylőre vonatkozó adatok

1. igénylés jogcíme:

2. igénylő neve:

 

TAJ száma:

3. születéskori neve:

4. anyjának neve:

5. születési helye, ideje:

6. állampolgársága:

7. személyi igazolványának száma:

8. lakóhelye címe:

9. telefon, e-mail elérhetőség:

Tel:

e-mail:

10. házastársa, élettársa neve, TAJ száma:

Név:

TAJ szám:

11. igénylő, illetve házastársa folytat-e kereső tevékenységet az EU (EGT) valamelyik tagállamában?

12. mikortól kéri a családi pótlék folyósítását

    év    hó    nap

13. az ellátás folyósítását az alábbi számú bankszámlámra kérem:

14. az ellátást postai úton az alábbi címre kérem:

.......................................................
saját kezű aláírás
II. Igénylőre vonatkozó egyéb adatok családi pótlék igénylése esetén

1. a III. 1. pontban feltüntetett gyermek/ek után folyósít/folyósított-e valamely szerv valamely személy számára családi pótlékot

igen
utolsó folyósító szerv neve, címe,

személy neve:

nem

2. gyermekek ellátásáról egyedülállóként gondoskodik vagy nem:

3. ha egyedülálló, ennek jogcíme, kezdete:

III. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok
1. Gyermek/ek adatai, aki/k után a családi pótlékot igénylem

Név

születési hely

Születési idő

Anyja neve

TAJ száma

Mióta van
a háztartásban

Gyermek családi
jogállása

1.a)

 

 

 

 

 

 

1.b)

 

 

 

 

 

 

1.c)

 

 

 

 

 

 

2. A családi pótlékot a fenti gyermek/ek tartós betegségére tekintettel kérem:     igen     nem
3. Gyermek/ek adatai, akiket a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe kell venni:

Név

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

TAJ száma

A beszámítás jogcíme

3.a)

 

 

 

 

 

3.b)

 

 

 

 

 

3.c)

 

 

 

 

 

3.d)

 

 

 

 

 

3.e)

 

 

 

 

 

4. A fenti III. pontban felsorolt gyermekek közül valamelyik gyermek rendelkezik-e rendszeres jövedelemmel:
    igen    nem
Amennyiben a válasz igen, a gyermek(ek) neve:
Nyilatkozat
1. Kijelentem, hogy házastársammal/élettársammal egyetértésben a családi pótlékot a III.1. pontban feltüntetett közös gyermek/eink után én igénylem.
2. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a családtámogatási ellátás folyósítását érintő változásokat, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni. Ha az ellátások folyósítását érintő változások bejelentését elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét köteles vagyok visszafizetni.
A bejelentési kötelezettségről szóló tájékoztatóban foglaltakat megismertem.
3. Ezen igénybejelentéshez az alább felsorolt iratok másolatát mellékelem:
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénybejelentésen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ........................, .... év .................... hó  nap
.......................................................
saját kezű aláírás
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az igénybejelentő nyomtatványhoz családi pótlék igénylése esetén
Az igénybejelentő lapot egy példányban kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni.
Magyarázatok az egyes pontokhoz
I. Az igénylőre vonatkozó adatok:
I.1. ponthoz: Igénylés jogcíme:
Családi pótlékra a következő személyek lehetnek jogosultak: a) szülő, b) örökbe fogadó szülő, c) szülővel együtt élő házastárs, d) az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, e) nevelőszülő, f) hivatásos nevelőszülő, g) gyám, h) az a személy, akihez a Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, i) vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg vagyonkezelő eseti gondnok, j) Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője, k) a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.
(A nyomtatvány I.1. pontjához azt a jogcímet kell beírni, amely alapján a családi pótlékot igényli – pl. szülővel együtt élő házastárs. Amennyiben több gyermek után igényel ellátást, több jogcím is beírható – pl. saját gyermeke és gyámolt gyermeke után is igényel ellátást, akkor az 1. ponthoz két jogcímet kell beírni; szülő, gyám).
I.2. ponthoz:
Amennyiben az igénylő részére az igény benyújtásakor családtámogatási ellátást folyósítanak, az I. 3-I. 11. sorokat nem kell kitöltenie, feltéve, hogy az ott szereplő adatokban a folyósító szerv rendelkezésére álló adatokhoz képest változás nem következett be. Amennyiben az igénylő egyszerre több ellátás iránti igényt nyújt be, az I. 3–I. 11. sorokat csak az egyik ellátásra vonatkozó igénylőlapon kell kitöltenie.
I.6. ponthoz:
Az igénylő állampolgárságát kell beírni.
Amennyiben az igénylő nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia.
I.9. ponthoz:
Nem kötelező megadni a telefonszámot, illetve az e-mail elérhetőséget.
I.12. ponthoz:
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
II. az igénylőre vonatkozó egyéb adatok családi pótlék igénylése esetén:
II.3. ponthoz: (A nyomtatvány II.3. pontjában azt az elnevezést kell beírni, amely alapján egyedülállóként igényli a családi pótlékot – pl. házastársa felsőfokú tanulmányait folytatja és nincs jövedelme.)
a) Egyedülállóság jogcímei: egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.
b) Egyedülállónak kell tekinteni azt az igénylőt is, aki saját maga vagy házastársa vagy élettársa
ba) még középfokú vagy felsőfokú tanulmányait folytatja és nincs jövedelme vagy
bb) fogyatékossága, rokkantsága, idős kora és jövedelmi viszonyai ezt indokolják, tekintettel arra, hogy:
– vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
– rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve rehabilitációs járadékban részesül, és nyugdíjának járadékának összege nem haladja meg a rokkantsági csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj, illetve a legkisebb rehabilitációs járadék összegét és egyéb jövedelme nincs,
– nyugellátásban – ide nem értve a bc) pont szerinti nyugellátásokat –, átmeneti járadékban részesül és nyugdíjának, járadékénak összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb jövedelme nincs,
– időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági járadékban, hadigondozási járadékban részesül és egyéb jövedelme nincs,
– a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nincs.
III. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok:
III.1. ponthoz:
Azon gyermeket/gyermekeket kell ebben a táblázatban feltüntetni, aki/k után az igénylő most igényel családi pótlékot, korábban ő nem kapott utánuk ellátást. A III.1. pontban lévő táblázat utolsó oszlopába a gyermek jogállásához a következők közül kell választani és a megfelelő szót beírni: a) vér szerinti gyermek, b) örökbefogadott gyermek, c) nevelt gyermek.
III.2. ponthoz:
Amennyiben a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor utána magasabb összegű családi pótlék jár. A tartós betegsége tekintettel igényelt magasabb összegű ellátáshoz csatolni kell az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolást.
III.3. ponthoz:
Azon gyermeket/gyermekeket kell ebben a táblázatban feltüntetni, akik után az igénylő már részesül családi pótlékban vagy nem részesül utánuk családi pótlékban, de az új igénylés alapján járó családi pótlék összegének meghatározásánál beszámításra kerülhetnek.
A beszámítás jogcímei:
A Cst. 12. §-a szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe lehet venni azt a saját háztartásban nevelt, vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt
a) akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
b) aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzésben, első egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
c) aki saját jogán jogosult családi pótlékra mert 1. tartósan beteg, 2. árva, 3.vele egy háztartásban élő szülője elhunyt, 4. kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből, 5. gyámsága nagykorúvá válásával szűnt meg, 6) a családi pótlék nagykorúvá válása előtt is részére került folyósításra.
(A II.3. pont utolsó oszlopába azt a jogcímet kell beírni, amely alapján a gyermek beszámítható a családi pótlék összegébe: – pl. közoktatási intézmény tanulója és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.)
Nyilatkozat:
Ha az együttélő szülők nem tudnak megállapodni abban, hogy melyik szülő igényelje az ellátást, akkor az igénylő személyéről a szülő kérelmére a gyámhatóság dönt.
Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:
Az igénylő
– természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata,
– lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
– TAJ kártya másolata.
A gyermek (aki után a családi pótlékot igénylik)
– születési anyakönyvi kivonatának másolata
– TAJ kártyájának másolata
– amennyiben a gyermek már nem tanköteles, de még középiskolában tanul, akkor a tanulói jogviszony igazolás,
– gyermek tartós betegségét szóló orvosi igazolás (amennyiben tartósan beteg),
– amennyiben a gyermek beszámításra kerül, mivel felsőoktatási intézményben tanul, akkor a hallgatói jogviszony igazolása.
Az igénylőlap 1. pontjában meghatározott jogcímnek megfelelően külön kell igazolni a következőket:
– szülővel együtt élő házastárs igényléséhez a házassági anyakönyvi kivonat másolata vagy bemutatása szükséges,
– ha az igénylő örökbe fogadó szülő, gyám, nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, vagyonkezelő eseti gondnok, intézmény vezetője – akkor a jogcímet igazoló gyámhatósági határozat
– együtt élő szülők megállapodásának hiányában a gyámhivatal hozzájárulása az igénylő személyéhez.
Egyedülállóság igazolása:
– az II/3/a. ponthoz írt magyarázat szerinti egyedülállóság esetén erre vonatkozó nyilatkozat, amely az igénylőlapon található
– az II/3/ba) ponthoz írt magyarázat szerinti egyedülállóság esetén a tanulói jogviszony igazolása, hallgatói jogviszony igazolása,
– az II/3/bb) pont esetén a járulékot, járadékot megállapító határozat/igazolás és igazolás a folyósított összegről, illetve egyéb jövedelem esetén a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.
A tanulói/hallgatói jogviszony igazolás valamint a tartós betegségről szóló orvosi igazolás eredeti példányát kell csatolni, egyéb iratok másolatban csatolandók.
Az igénybejelentő lapot és mellékleteit a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál kell benyújtani. (Amennyiben az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, az ellátás iránti igényt ott kell benyújtania.) Az igény benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, posta útján, illetve elektronikus úton. Elektronikus úton benyújtott igény esetén az iratok szkennelés útján csatolhatók.
A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.allamkincstar.gov.hu weblapon.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt be kell jelenteni 15 napon belül az ellátásra jogosultságot vagy az ellátás összegét érintő változást, így különösen:
a) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését,
b) a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,
c) a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését,
d) a 18 éven felüli gyermek, személy rendszeres jövedelmét (Jövedelem a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott – belföldről vagy külföldről származó – vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét. Rendszeres jövedelemnek minősül a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem.)
e) az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,
f) az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését,
g) a Cst. 13. §-a alapján megállapított, egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését,
h) az ellátásra jogosult nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását.

2. számú melléklet a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Gyermekgondozási segély
igénybejelentés
I. Igénylőre vonatkozó adatok

1. igénylés jogcíme:

2. igénylő neve:

TAJ száma:

3. születéskori neve:

4. anyjának neve:

5. születési helye, ideje:

6. állampolgársága:

7. személyi igazolványának száma:

8. lakóhelye címe:

9. telefon, e-mail elérhetőség:

tel.:

e-mail:

10. házastársa, élettársa neve,
TAJ száma:

név:

TAJ szám:

11. igénylő, illetve házastársa folytat-e kereső tevékenységet az EU (EGT) valamelyik tagállamában?

12. mikortól kéri a gyermek-
gondozási segély folyósítását

    év    hó    nap

13. az ellátás folyósítását az alábbi számú bankszámlámra kérem:

14. az ellátást postai úton az alábbi címre kérem:

II. Igénylőre vonatkozó egyéb adatok gyermekgondozási segély igénylése esetén

1. A III.1. pontban feltüntetett gyermek/ek
után folyósít/folyósított-e valamely szerv valamely személy számára gyermekgondozási segélyt

Igen
Utolsó folyósító szerv neve, címe:

Személy neve:

Nem

2. Igénylő adóazonosító jele:

3. Igénylő tagja-e valamelyik magán-nyugdíjpénztárnak:

4. Jelenleg az igénylő részesül-e az alábbi ellátások valamelyikében, igényelte-e valamelyik ellátást:
a) táppénz
b) terhességi-gyermekágyi segély
c) gyermekgondozási díj
d) gyermekgondozási segély
e) gyermeknevelési támogatás
f) egyéb rendszeres pénzellátás jogcíme

5. A közös háztartásban élő másik szülő vagy más személy részesül-e a fenti 4. b)–e) pontban foglalt ellátásban:

Igen
Az ellátás betűjele:
Az ellátásban részesülő neve:
TAJ száma:
A folyósító szerv neve:
A gyermek neve:

Nem

III. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok
1. Az ellátást az alábbi gyermek (ikergyermekek) után kérem

Név

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

TAJ száma

Mióta van
a háztartásban

Gyermek családi
jogállása

a)

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

 

2. A III/1. pontban feltüntetett gyermekem/gyermekeim tartósan beteg gyermek/ek:
    igen    nem
Nyilatkozat
1. Kijelentem, hogy házastársammal/élettársammal egyetértésben a gyermekgondozási segélyt a III/1. pontban feltüntetett közös gyermek/eink után én igénylem.
2. Kijelentem, hogy a gyermekgondozási segély folyósítása alatt kereső tevékenységet a gyermek egyéves korának betöltéséig nem folytatok.
3. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a családtámogatási ellátás folyósítását érintő változásokat, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni. Ha az ellátások folyósítását érintő változások bejelentését elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét köteles vagyok visszafizetni.
A bejelentési kötelezettségről szóló tájékoztatóban foglaltakat megismertem.
4. Ezen igénybejelentéshez az alább felsorolt iratok másolatát mellékelem:
5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénybejelentésen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ............................, .......... év ................. hó ..... nap
.......................................................
saját kezű aláírás
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az igénybejelentő nyomtatványhoz gyermekgondozási segély igénylése esetén
Az igénybejelentő lapot egy példányban kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni.
Magyarázatok az egyes pontokhoz
I. Az igénylőre vonatkozó adatok:
I.1. ponthoz: Igénylés jogcíme:
Gyermekgondozási segélyre a következő személyek lehetnek jogosultak: a) vér szerinti szülő, b) örökbe fogadó szülő, c) szülővel együtt élő házastárs, d) az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, e) a nevelőszülő, f) a gyám, g) a 16. életévét betöltött kiskorú szülő, aki a gyámjával nem él egy háztartásban.
A nyomtatvány I.1. pontjában azt a fenti jogcímet kell beírni, amely alapján igényli a gyermekgondozási segélyt (pl. szülő).
I.2. ponthoz:
Amennyiben az igénylő részére az igény benyújtásakor családtámogatási ellátást folyósítanak, az I.3–I.11. sorokat nem kell kitöltenie, feltéve, hogy az ott szereplő adatokban a folyósító szerv rendelkezésére álló adatokhoz képest változás nem következett be. Amennyiben az igénylő egyszerre több ellátás iránti igényt nyújt be, az I.3-I.11. sorokat csak az egyik ellátásra vonatkozó igénylőlapon kell kitöltenie.
I.6. ponthoz:
Az igénylő állampolgárságát kell beírni.
Amennyiben az igénylő nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia.
I.9. ponthoz:
Nem kötelező megadni a telefonszámot, illetve az e-mail elérhetőséget.
I.12. ponthoz:
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
II. Az igénylőre vonatkozó egyéb adatok gyermekgondozási segély igénylése esetén
II.3. ponthoz:
Magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozatot csatolni kell az igényléshez.
II.4. f) ponthoz:
A következő jogcímen kapott egyéb rendszeres pénzellátást kell beírni: a) az öregségi járadék, b) a munkaképtelenségi járadék, c) az özvegyi járadék, d) a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, e) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (rövidítve: Flt.) alapján folyósított pénzbeli ellátás, f) a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, g) az időskorúak járadéka, h) a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, i) a rendszeres szociális segély, j) ápolási díj – kivéve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (rövidítve: Szt.) 43/A. §-a szerinti, az Szt. 44. § (2) bek-ben meghatározott összegű ápolási díjat –, k) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, l) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;
III. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok:
III.1. ponthoz:
A III.1. pontban lévő táblázat utolsó oszlopába a gyermek jogállásához a következők közül kell választani és a megfelelő szót beírni: a) vér szerinti gyermek, b) örökbe fogadott gyermek, c) nevelt gyermek.
III.2. ponthoz:
Amennyiben a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor a gyermekgondozási segély a gyermek 10. életévének betöltéséig igényelhető. Az igényléshez csatolni kell az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolást.
Nyilatkozat
Ha az együtt élő szülők nem tudnak megállapodni abban, hogy melyik szülő igényelje az ellátást, akkor az igénylő személyéről a szülő kérelmére a gyámhatóság dönt.
Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:
Az igénylő
– természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata
– lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
– TAJ kártya másolata
A gyermek/ikergyermek (aki/k után a gyermekgondozási segélyt igénylik)
– születési anyakönyvi kivonatának másolata
– TAJ kártyájának másolata
– tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után 3. életévének betöltését követően igényelt ellátás esetén az orvosi igazolást, amennyiben az korábban nem lett csatolva vagy már nem érvényes
– amennyiben ikergyermekek esetén az iskola igazgatója valamely gyermek tankötelezettségét az általánostól eltérően határozza meg, akkor ezen igazgatói döntés másolata
Az igénylőlap 1. pontjában meghatározott jogcímnek megfelelően külön kell igazolni a következőket:
– az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó okirat másolata.
– amennyiben az igénylő magánnyugdíjpénztár tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat másolata
– szülővel együtt élő házastárs igényléséhez a házassági anyakönyvi kivonat másolata vagy bemutatása szükséges
– gyámhivatal határozatának másolata szükséges minden esetben, amikor a jogosultságot megalapozó körülmény a gyámhivatal határozatán alapul (leendő örökbe fogadó szülő, nevelőszülő, gyám, 16. életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával gyámhatósági engedély szerint nem él egy háztartásban)
– együtt élő szülők megállapodásának hiányában a gyámhivatal hozzájárulása az igénylő személyéhez.
A tartós betegségről szóló orvosi igazolás eredeti példányát kell csatolni, egyéb iratok másolatban csatolandók.
Az igénybejelentő lapot és mellékleteit a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál kell benyújtani. (Amennyiben az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, az ellátás iránti igényt ott kell benyújtania.) Az igény benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, posta útján, illetve elektronikus úton. Elektronikus úton benyújtott igény esetén az iratok szkennelés útján csatolhatók.
A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.allamkincstar.gov.hu weblapon.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
A gyermekgondozási segély folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt be kell jelenteni 15 napon belül az ellátásra jogosultságot érintő változást, így különösen:
a) a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését – abban az esetben, ha a gyermekgondozási segély folyósítása azon az alapon történik, hogy a 3–10 életév közötti gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos,
b) ha az ellátásra jogosult – ide nem értve a kiskorú szülő gyermekének gyámját – a gyermek egyéves kora előtt folytat keresőtevékenységet,
c) ha az ellátásra jogosult az igénylőlap II.4. pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül,
d) ha az ellátásra jogosult a gyermeket egyéves kora előtt napközbeni ellátását biztosító intézményben helyezi el,
e) az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
f) az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét,
g) az ellátásra jogosult nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
h) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését.

3. számú melléklet a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Nagyszülői gyermekgondozási segély
igénybejelentés
I. Igénylőre vonatkozó adatok

1. igénylés jogcíme:

2. igénylő neve:

TAJ száma:

3. születéskori neve:

4. anyjának neve:

5. születési helye, ideje:

6. állampolgársága:

7. személyi igazolványának száma:

8. lakóhelye címe:

9. telefon, e-mail elérhetőség:

tel:

e-mail:

10. házastársa neve, TAJ száma:

név:

TAJ szám:

11. mikortól kéri a családtámogatási ellátás folyósítását

    év    hó    nap

12. az ellátás folyósítását az alábbi számú bankszámlámra kérem:

13. az ellátást postai úton az alábbi címre kérem:

.......................................................
saját kezű aláírás
II. Igénylőre vonatkozó egyéb adatok nagyszülői gyermekgondozási segély igénylése esetén

1. A III.1. pontban feltüntetett gyermek/ek
után folyósít/folyósított-e valamely szerv valamely személy számára gyermekgondozási segélyt

Igen
Utolsó folyósító szerv neve, címe:

Személy neve:

Nem

2. Igénylő adóazonosító jele:

3. Igénylő tagja-e valamelyik magán-nyugdíjpénztárnak:

4. Jelenleg részesül-e nyugellátásban vagy nyugdíjnak minősülő ellátásban?

Igen
Az ellátás megnevezése

Nem

5. A gyermek szüleire vonatkozó adatok:

5.1. Az anya neve: 

TAJ száma: 

állampolgársága: 

születéskori neve: 

anyja neve: 

lakcíme: 

5.2. Az apa neve: 

TAJ száma: 

állampolgársága: 

 

 

anyja neve: 

lakcíme: 

6. A szülő(k) háztartásában élő gyermek(ek) után részesül-e valamelyik szülő terhességi- gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban?

Igen
az ellátás típusa:
az ellátásban részesülő neve:
TAJ száma:
a folyósító szerv neve:
a gyermek neve:

Nem

III. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok
1. Az ellátást az alábbi gyermekre (ikergyermekekre) kérem

Név

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

TAJ száma

a)

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

2. A III/1. pontban feltüntetett gyermek/gyermekek valamelyik szülő háztartásában élnek-e:
3. A III/1. pontban feltüntetett gyermek/ek tartósan beteg gyermek-e:
Szülők nyilatkozata
Alulírott szülő kijelentem, hogy az igénylésben feltüntetett gyermek(ek) után a gyermekgondozási segélyről az igénylő javára lemondok és egyetértek a gyermekgondozási segély nagyszülő részére történő folyósításával.
Dátum: …………………………………….

………………………………

………………………………

az anya aláírása

az apa aláírása

Igénylő nyilatkozata
1. Kijelentem, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem részesülök, ide nem értve a Cst. 27. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontjában meghatározott ellátásokat
b) a gyermekgondozási segély folyósítása alatt a gyermek 3 éves kora előtt kereső tevékenységet nem végzek, a gyermek 3 éves kora után kereső tevékenységet legfeljebb a vonatkozó rendelkezésekben előírt korlátozások szerint végzek*
c) a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben a vonatkozó rendelkezésekben előírt korlátozásokkal van elhelyezve.*
2. Vállalom, hogy a gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetek.
3. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a családtámogatási ellátás folyósítását érintő változásokat, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni. Ha az ellátások folyósítását érintő változások bejelentését elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét köteles vagyok visszafizetni. A bejelentési kötelezettségről szóló tájékoztatóban foglaltakat megismertem.
4. Ezen igénybejelentéshez az alább felsorolt iratok másolatát mellékelem:
5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénybejelenésen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: …………………….., ……. év …………… hó ……. nap
.......................................................
saját kezű aláírás
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az igénybejelentő nyomtatványhoz nagyszülői gyermekgondozási segély igénylése esetén
Az igénybejelentő lapot egy példányban kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni.
Magyarázatok az egyes pontokhoz
I. Az igénylőre vonatkozó adatok:
I.1. ponthoz: Igénylés jogcíme:
A nagyszülői gyermekgondozási segélyre jogosult lehet a nagyszülő, illetve a nagyszülővel együtt élő házastársa.
A nyomtatvány I.1. pontjában azt a fenti jogcímet kell beírni, amely alapján igényli a gyermekgondozási segélyt (pl. nagyszülő).
I.6. ponthoz:
Az igénylő állampolgárságát kell beírni.
Amennyiben az igénylő nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia.
I.9. ponthoz:
Nem kötelező megadni a telefonszámot, illetve az e-mail elérhetőséget.
I.11. ponthoz:
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
II. Az igénylőre vonatkozó egyéb adatok gyermekgondozási segély igénylése esetén
II.3. ponthoz:
Magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozatot csatolni kell az igényléshez.
III. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok:
III.3. ponthoz:
Amennyiben a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor a nagyszülői gyermekgondozási segély a gyermek 10. életévének betöltéséig igényelhető. Az igényléshez csatolni kell az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolást.
Szülők nyilatkozata:
Ha valamelyik szülő nem adja meg egyetértő nyilatkozatát, akkor azt a gyámhatóság kérelemre pótolhatja.
Igénylő nyilatkozata:
1.a. ponthoz:
Rendszeres pénzellátás, amely kizárja a nagyszülői gyermekgondozási segélyre jogosultságot: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, a baleseti táppénz, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás)
1.b. ponthoz:
Kereső tevékenységet napi négy órát meg nem haladó időtartamban lehet folytatni vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytatott tevékenységnek kell tekinteni azt is, ha megállapodás alapján rendes munkaidőben kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben foglalkoztatják az igénylőt oly módon, hogy a rendes és rendkívüli munkaidejének együttes mértéke egy naptári héten a 20 órát nem haladja meg.
1.c. ponthoz:
A korlátozásokat a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.
Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:
Az igénylő
– természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata,
– lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
– TAJ kártya másolata
A gyermek/ikergyermek (aki/k után a gyermekgondozási segélyt igénylik)
– születési anyakönyvi kivonatának másolata
– TAJ kártyájának másolata
– tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után 3. életévének betöltését követően igényelt ellátás esetén az orvosi igazolást, amennyiben az korábban nem lett csatolva vagy már nem érvényes
– amennyiben ikergyermekek esetén az iskola igazgatója valamely gyermek tankötelezettségét az általánostól eltérően határozza meg, akkor ezen igazgatói döntés másolata
Az igénylőlap 1. pontjában meghatározott jogcímnek megfelelően külön kell igazolni a következőket:
– az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó okirat másolata
– amennyiben az igénylő magánnyugdíjpénztár tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat másolata
– nagyszülővel együtt élő házastárs igényléséhez a házassági anyakönyvi kivonat másolata vagy bemutatása szükséges
– a szülők hozzájárulása hiányában a gyámhivatal döntését a hozzájárulás pótlásáról.
A tartós betegségről szóló orvosi igazolás eredeti példányát kell csatolni, egyéb iratok másolatban csatolandók.
Az igénybejelentő lapot és mellékleteit a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál kell benyújtani. Az igény benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, posta útján, illetve elektronikus úton. Elektronikus úton benyújtott igény esetén az iratok szkennelés útján csatolhatók.
A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.allamkincstar.gov.hu weblapon.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
A gyermekgondozási segély folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt be kell jelenteni 15 napon belül az ellátásra jogosultságot érintő változást, így különösen:
a) a gyermek tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését – abban az esetben, ha a gyermekgondozási segély folyósítása azon az alapon történik, hogy a 3–10 életév közötti gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos,
b) ha a szülőnél olyan körülmény áll be, amely a szülő vonatkozásában kizárná a gyermekgondozási segélyre jogosultságot – ide nem értve azt az esetet, ha a szülő gyermekápolási táppénzt vesz igénybe,
e) az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
f) az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét,
g) az ellátásra jogosult nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását.

4. számú melléklet a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Gyermeknevelési támogatás
igénybejelentés
I. Igénylőre vonatkozó adatok

1. igénylés jogcíme:

2. igénylő neve:

TAJ száma:

3. születéskori neve:

4. anyjának neve:

5. születési helye, ideje:

 

6. állampolgársága:

7. személyi igazolványának száma:

8. lakóhelye címe:

9. telefon, e-mail elérhetőség:

tel:

e-mail

10. házastársa, élettársa neve, TAJ száma

név:

TAJ szám:

11. igénylő, illetve házastársa folytat-e kereső tevékenységet az EU (EGT) valamelyik tagállamában?

12. mikortól kéri a gyermeknevelési támogatás folyósítását

év     hó     nap

13. az ellátás folyósítását az alábbi számú bankszámlámra kérem:

14. az ellátást postai úton az alábbi címre kérem:

.......................................................
saját kezű aláírás
II. Igénylőre vonatkozó egyéb adatok gyermeknevelési támogatás igénylése esetén

1. A III.1. pontban feltüntetett gyermek/ek után folyósít/folyósított-e valamely szerv valamely személy számára gyermeknevelési támogatást

Igen
Utolsó folyósító szerv neve, címe:
Személy neve:

Nem

2. Igénylő adóazonosító jele:

3. Igénylő tagja-e valamelyik magánnyugdíjpénztárnak:

 

4. Jelenleg az igénylő részesül-e az alábbi ellátások valamelyikében, igényelte-e valamelyik ellátást:
a) táppénz
b) terhességi-gyermekágyi segély
c) gyermekgondozási díj
d) gyermekgondozási segély
e) gyermeknevelési támogatás
f) egyéb rendszeres pénzellátás jogcíme

5. A közös háztartásban élő másik szülő vagy más személy részesül-e a fenti 4. b)–e) pontban foglalt ellátásban:

Igen
Az ellátás betűjele:
Az ellátásban részesülő neve:
TAJ száma:
A folyósító szerv neve:
A gyermek neve:

Nem

III. Gyermekekre vonatkozó adatok
Az ellátást az alábbi gyermekek után kérem

Név

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

TAJ száma

Mióta van
a háztartásban

Gyermek családi
jogállása

a)

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat
1. Kijelentem, hogy házastársammal/élettársammal egyetértésben a gyermeknevelési támogatást a III. pontban feltüntetett közös gyermek/eink után én igénylem.
2. Kijelentem, hogy a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt kereső tevékenységet legfeljebb a vonatkozó rendelkezésekben előírt korlátozások szerint végzek.
3. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a családtámogatási ellátás folyósítását érintő változásokat, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni. Ha az ellátások folyósítását érintő változások bejelentését elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét köteles vagyok visszafizetni.
A bejelentési kötelezettségről szóló tájékoztatóban foglaltakat megismertem.
4. Ezen igénybejelentéshez az alább felsorolt iratok másolatát mellékelem:
5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénybejelentésen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: …………………….., ……. év …………… hó ……. nap
.......................................................
saját kezű aláírás
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az igénybejelentő nyomtatványhoz gyermeknevelési támogatás igénylése esetén
Az igénybejelentő lapot egy példányban kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni.
Magyarázatok az egyes pontokhoz
I. Az igénylőre vonatkozó adatok:
I.1. ponthoz: Igénylés jogcíme:
Gyermeknevelési támogatásra a következő személyek lehetnek jogosultak: a) vér szerinti szülő, b) örökbe fogadó szülő, c) szülővel együtt élő házastárs, d) az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, e) a nevelőszülő, f) a gyám.
A nyomtatvány I.1. pontjában azt a fenti jogcímet kell beírni, amely alapján igényli a gyermekgondozási segélyt (pl. szülő).
I.2. ponthoz:
Amennyiben az igénylő részére az igény benyújtásakor családtámogatási ellátást folyósítanak, az I.3–I.11. sorokat nem kell kitöltenie, feltéve, hogy az ott szereplő adatokban a folyósító szerv rendelkezésére álló adatokhoz képest változás nem következett be. Amennyiben az igénylő egyszerre több ellátás iránti igényt nyújt be, az I.3–I.11. sorokat csak az egyik ellátásra vonatkozó igénylőlapon kell kitöltenie.
I.6. ponthoz:
Az igénylő állampolgárságát kell beírni.
Amennyiben az igénylő nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia.
I.9. ponthoz:
Nem kötelező megadni a telefonszámot, illetve az e-mail elérhetőséget.
I.12. ponthoz:
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
II. Az igénylőre vonatkozó egyéb adatok gyermeknevelési támogatás igénylése esetén
II.3. ponthoz:
Magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozatot csatolni kell az igényléshez.
II.4.f) ponthoz:
A következő jogcímen kapott egyéb rendszeres pénzellátást kell beírni: a) az öregségi járadék, b) a munkaképtelenségi járadék, c) az özvegyi járadék, d) a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, e) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (rövidítve: Flt.) alapján folyósított pénzbeli ellátás, f) a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, g) az időskorúak járadéka, h) a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, i) a rendszeres szociális segély, j) ápolási díj – kivéve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (rövidítve: Szt.) 43/A. §-a szerinti, az Szt. 44. § (2) bek-ben meghatározott összegű ápolási díjat –, k) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, l) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
III. Gyermekekre vonatkozó adatok:
A III. pontban lévő táblázat utolsó oszlopába a gyermek jogállásához a következők közül kell választani és a megfelelő szót beírni: a) vér szerinti gyermek, b) örökbe fogadott gyermek, c) nevelt gyermek.
Nyilatkozat:
Ha az együtt élő szülők nem tudnak megállapodni abban, hogy melyik szülő igényelje az ellátást, akkor az igénylő személyéről a szülő kérelmére a gyámhatóság dönt.
Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:
Az igénylő
– természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata
– lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
– TAJ kártya másolata.
A gyermekek (akik után a gyermeknevelési támogatást igénylik)
– születési anyakönyvi kivonatának másolata
– TAJ kártyájának másolata.
Az igénylőlap 1. pontjában meghatározott jogcímnek megfelelően külön kell igazolni a következőket:
– az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó okirat másolata
– amennyiben az igénylő magánnyugdíj-pénztár tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat másolata
– szülővel együtt élő házastárs igényléséhez a házassági anyakönyvi kivonat másolata vagy bemutatása szükséges
– gyámhivatal határozatának másolata szükséges minden esetben, amikor a jogosultságot megalapozó körülmény a gyámhivatal határozatán alapul (leendő örökbe fogadó szülő, nevelőszülő, gyám)
– együtt élő szülők megállapodásának hiányában a gyámhivatal hozzájárulása az igénylő személyéhez.
Valamennyi irat másolatban csatolandó.
Az igénybejelentő lapot és mellékleteit a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához kell benyújtani. Az igény benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, posta útján, illetve elektronikus úton. Elektronikus úton benyújtott igény esetén az iratok szkennelés útján csatolhatók.
A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.allamkincstar.gov.hu weblapon.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
A gyermekgondozási támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt be kell jelenteni 15 napon belül az ellátásra jogosultságot vagy az ellátás összegét érintő változást, így különösen:
a) ha az ellátásra jogosult keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha a kereső tevékenység a napi négy órát nem haladja meg vagy ha a munkavégzés az otthonában történik,
b) ha az ellátásra jogosult az igénylőlap II.4. pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül,
c) ha az ellátásra jogosult a gyermeket a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben, illetve a végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott időtartamon túl napközbeni ellátását biztosító intézményben helyezi el,
d) az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
e) az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét,
f) az ellátásra jogosult nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
g) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését.

5. számú melléklet a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Anyasági támogatás
igénybejelentés
I. Igénylőre vonatkozó adatok

1. igénylés jogcíme:

2. igénylő neve:

 

TAJ száma:

3. születéskori neve:

 

4. anyjának neve:

 

5. születési helye, ideje:

 

6. állampolgársága:

7. személyi igazolványának száma:

8. lakóhelye címe:

9. telefon, e-mail elérhetőség:

tel:

e-mail

10. az ellátás folyósítását az alábbi számú bankszámlámra kérem:

11. az ellátást postai úton az alábbi címre kérem:

II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok
Az ellátást az alábbi gyermek/ek után igénylem

Név

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

TAJ száma

Mióta van a
háztartásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat
1. A családtámogatási és biztosítási alapú ellátásokról szóló tájékoztatót átvettem.
2. Ezen igénybejelentéshez az alább felsorolt iratok másolatát mellékelem:
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénybejelentésen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: …………………….., ……. év ………… hó ……. nap
.......................................................
saját kezű aláírás
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az igénybejelentő nyomtatványhoz anyasági támogatás igénylése esetén
Az igénybejelentő lapot egy példányban kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni.
Magyarázatok az egyes pontokhoz
I. Az igénylőre vonatkozó adatok:
I.1. ponthoz: Igénylés jogcíme:
Anyasági támogatásra a következő személyek lehetnek jogosultak:
– az a vér szerinti szülő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozáson vett részt
– az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 180 napon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték
– a gyám, ha a gyermek a születését követően 180 napon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül
– az anyával egy háztartásban élő apa, ilyen személy hiányában az, aki a gyermek gondozását ellátja – abban az esetben, ha az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal.
A nyomtatvány 1. pontjában azt a fenti elnevezést kell beírni, amely alapján igényli az anyasági támogatást (pl. vér szerinti szülő).
I.2. ponthoz:
Amennyiben az igénylő részére az igény benyújtásakor családtámogatási ellátást folyósítanak, az I.3–I.9. sorokat nem kell kitöltenie, feltéve, hogy az ott szereplő adatokban a folyósító szerv rendelkezésére álló adatokhoz képest változás nem következett be. Amennyiben az igénylő egyszerre több ellátás iránti igényt nyújt be, az I.3–I.9. sorokat csak az egyik ellátásra vonatkozó igénylőlapon kell kitöltenie.
I.6. ponthoz:
Az igénylő állampolgárságát kell beírni.
Amennyiben az igénylő nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia.
I.9. ponthoz:
Nem kötelező megadni a telefonszámot, illetve az e-mail elérhetőséget.
Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:
Az igénylő
– természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata
– lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
– TAJ kártya másolata
A gyermek/ikergyermek (aki/k után az anyasági támogatást igénylik)
– születési anyakönyvi kivonatának másolata
– TAJ kártyájának másolata.
Az igénybejelentéshez csatolandó még:
– terhesgondozást végző orvos által kiadott igazolás a terhesgondozáson való részvétel számáról. Igénylő hozzájárulása esetén a terhesgondozási könyv alapján készült kivonat is elfogadható. (Ha a terhesség időtartama alatt a külföldi tartózkodás időtartama egybefüggőn az 5 hónapot meghaladta, az igazolás mellőzhető, a külföldön tartózkodás tényét azonban igazolni szükséges)
– örökbe fogadó szülő esetén az örökbefogadást engedélyező határozat hiteles másolata
– gyám esetén a gyámkirendelő határozat hiteles másolata
– apa, gondozó személy esetén az anya halotti anyakönyvi kivonata
– ha az örökbefogadást visszavonták, a visszavonó nyilatkozatot –, illetve ha a gyermekvédelmi gondoskodást megszüntették, az erről szóló gyámhatósági határozatot.
Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő 180 napon belül lehet benyújtani!
A terhesgondozáson való részvételről szóló igazolás eredetben, minden egyéb irat másolatban csatolható.
Az igénybejelentő lapot és mellékleteit a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál kell benyújtani. (Amennyiben az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, az ellátás iránti igényt ott kell benyújtania.) Az igény benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, posta útján, illetve elektronikus úton. Elektronikus úton benyújtott igény esetén az iratok szkennelés útján csatolhatók.
A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.allamkincstar.gov.hu weblapon.

6. számú melléklet a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Családi pótlék igénylés
Intézményi elhelyezés esetén
I. Igénylőre vonatkozó adatok

1. igénylés jogcíme:

2. igénylő neve:

 

TAJ száma:

3. a gyermeket ellátó intézmény neve:

címe:

vezetőjének neve:

4. telefon, e-mail elérhetőség:

tel.:

e-mail

5. az igénybejelentést megelőzően az intézményben élő gyermek után családi pótlékban részesülő

neve:

TAJ száma:

előző folyósító szerv neve és címe:

6. mikortól kéri a családi pótlék folyósítását

    év     hó     nap

7. az ellátás folyósítását az alábbi számú bankszámlámra kérem:

II. A gyermekre vonatkozó adatok

Gyermek neve: 

TAJ száma: 

Anyja neve: 

Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos: 

 

 

igen 

 

 

 

nem

Az intézményben tartózkodás kezdetében időpontja: 

Nyilatkozat
1. Kijelentem, hogy az igénybejelentésen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a családtámogatási ellátás folyósítását érintő változásokat – különösen a gyermeknek az intézetből, otthonból történő elkerülését vagy szökését –, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni. Ha az ellátások folyósítását érintő változások bejelentését elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegének visszatérítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket magamra nézve elismerem.
Kelt: …………………….., ……. év …………… hó ……. nap
.......................................................
saját kezű aláírás
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az igénybejelentő nyomtatványhoz intézményben, otthonban elhelyezett gyermek után igényelt
családi pótlék esetén
Ez a nyomtatvány a gyermekotthonban elhelyezett, javítóintézetben nevelt, büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek után járó családi pótlék igénylésére szolgál.
Minden esetben a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, a vagyonkezelői eseti gondnok vagy az intézmény vezetője tölti ki.
Ha a családi pótlékot igénylő személy egyidejűleg több gyermek után is jogosult családi pótlékra, minden gyermekre vonatkozóan külön-külön igénylőlapot kell kitöltenie.
Az igénybejelentés kérdéseire a megfelelő adatok beírásával kell válaszolni.
Az igénylőlapot egy példányban kell kitölteni.
Magyarázatok az egyes pontokhoz
I. Az igénylőre vonatkozó adatok:
I.1. ponthoz: Igénylés jogcíme:
Gyermekotthonban, intézetben elhelyezett gyermek után a következő személyek lehetnek jogosultak:
a) gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel: aa) vagyonkezelői joggal felruházott gyám, ab) vagyonkezelő eseti gondnok.
b) szociális intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel igényelt ellátás esetében a szociális intézmény vezetője.
A nyomtatvány I.1. pontjában azt a fenti jogcímet kell beírni, amely alapján igényli a családi pótlékot (pl. szociális intézmény vezetője).
I.3. ponthoz:
Ha az igénylő az intézmény vezetője, akkor a nevét nem kell ismételten beírnia.
I.6. ponthoz:
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a gyermek már az intézetben, otthonban tartózkodik. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, feltéve, hogy abban az időben a gyermek már az intézetben, otthonban tartózkodott.
II. Gyermekekre vonatkozó adatok:
Amennyiben a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor utána magasabb összegű családi pótlék jár. A tartós betegségre tekintettel igényelt magasabb összegű ellátáshoz csatolni kell az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolást.
Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:
1. az igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy hatósági igazolvány vagy bizonyítvány másolata
2. gyámhatósági, intézményi elhelyezést dokumentáló határozat másolata
3. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és TAJ kártyájának másolata (amennyiben rendelkezésre áll)
4. a gyermek tartós betegségéről szóló orvosi igazolás eredeti példánya (amennyiben a gyermek tartósan beteg).
Az igénybejelentő lapot és mellékleteit a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához kell benyújtani. Az igény benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, posta útján, illetve elektronikus úton. Elektronikus úton benyújtott igény esetén az iratok szkennelés útján csatolhatók.
A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.allamkincstar.gov.hu weblapon.

7. számú melléklet a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Saját jogú családi pótlék
igénybejelentés
Igénylőre vonatkozó adatok

1. igénylés jogcíme:

2. igénylő neve:

 

TAJ száma:

3. születéskori neve:

4. anyjának neve:

5. születési helye, ideje:

6. állampolgársága:

7. személyi igazolványának száma:

8. lakóhelye címe:

9. telefon, e-mail elérhetőség:

Tel.:

E-mail:

10. folyósít/folyósított-e az igénylő után valamely szerv valamely személy számára családi pótlékot

Igen:
Utolsó folyósító szerv neve, címe:
Személy neve:

Nem:

11. van-e gondnoka

Van
Gondnok neve:
Gondnok lakcíme:
Gondnok bankszámlaszáma:

Nincs

12. mikortól kéri a családi pótlék folyósítását

    év         hó         nap

13. az ellátás folyósítását az alábbi számú bankszámlámra kérem:

14. az ellátást postai úton az alábbi címre kérem:

Nyilatkozat
1. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a családtámogatási ellátás folyósítását érintő változásokat, azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenteni. Ha az ellátások folyósítását érintő változások bejelentését elmulasztom, az ebből származó jogalap nélküli kifizetés teljes összegét köteles vagyok visszafizetni. A bejelentési kötelezettségről szóló tájékoztatóban foglaltakat megismertem.
2. Ezen igénybejelentéshez az alább felsorolt iratok másolatát mellékelem:
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénybejelentésen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ………………………….., ……. év …………. hó ……. nap
.......................................................
saját kezű aláírás
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az igénybejelentő nyomtatványhoz saját jogú családi pótlék igénylése esetén
Az igénybejelentő lapot egy példányban kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell válaszolni.
Magyarázatok az egyes pontokhoz
1. ponthoz:
Saját jogú igénylők azok az igénylők, akik saját magukra – nem pedig a gyermekükre /nevelt gyermekükre/ tekintettel igényelnek családi pótlékot.
Igénylés jogcíme:
a) tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy
b) nagykorú, középiskolai tanulmányokat folytató személy akinek
ba) mindkét szülője elhunyt
bb) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt
bc) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből
bd) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg
de) akinek a gyámhatóság engedélyezte a szülői ház elhagyását
df) aki a szülővel nem él egy háztartásban.
A nyomtatvány 1. pontjában azt a fenti elnevezést kell beírni, amely alapján igényli a családi pótlékot (pl.: nagykorú, középiskolai tanuló vagyok és nem élek egy háztartásban a szüleimmel).
6. ponthoz:
Az igénylő állampolgárságát kell beírni.
Amennyiben az igénylő nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia.
9. ponthoz:
Nem kötelező megadni a telefonszámot, illetve az e-mail elérhetőséget.
11. ponthoz:
Abban az esetben kell kitölteni, ha az igénylő tartósan beteg, súlyosan fogyatékos és gondnoka van.
12. ponthoz:
Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
Igénybejelentés csatolandó dokumentumok:
Az igénylő
– természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata
– lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
– TAJ kártya másolata
– A fenti 1/a.) pontban foglalt esetben a betegséget igazol orvosi dokumentum
– A fenti 1/de.) pontban foglalt esetben a gyámhivatal határozata
– A fenti 1/df.) pontban foglalt esetben a szülő lakcímigazolványának másolata valamint a szülő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az igénylő életvitelszerűen nem él a háztartásában.
A tanulói/hallgatói jogviszony igazolás valamint a tartós betegségről szóló orvosi igazolás eredeti példányát kell csatolni, egyéb iratok másolatban csatolandók.
Az igénybejelentő lapot és mellékleteit a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál kell benyújtani. Az igény benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, posta útján, illetve elektronikus úton. Elektronikus úton benyújtott igény esetén az iratok szkennelés útján csatolhatók.
A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.allamkincstar.gov.hu lapon.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt be kell jelenteni 15 napon belül az ellátásra jogosultságot vagy az ellátás összegét érintő változást, így különösen az ellátásra jogosult:
a) a tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,
b) a tanulói jogviszonya megszűnését, szüneteltetését,
c) a rendszeres jövedelmét (Jövedelem a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott – belföldről vagy külföldről származó – vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét. Rendszeres jövedelemnek minősül a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem.)
d) 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,
e) az ellátásra jogosult nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
f) az ellátásra jogosult visszaköltözik a szülői háztartásba.

8. számú melléklet a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

AZ 1408/71/EGK TANÁCSI RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZEMÉLYEK JOGOSULTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. A magyar jogszabályok szerint családtámogatási ellátást igénylőre (a továbbiakban: Igénylő) vonatkozó adatok
Kérem válasszon a következő nyelvek közül, amelyet a levelezés során használni szeretne:

Magyar

Angol

Német

Francia

EGT tagállam területén társadalombiztosításra kötelezett jogviszonnyal rendelkezem, ezen jogviszony(ok) jellege és időtartama:

1.

megnevezés:

 

cím/székhely:

 

jogviszony kezdete:

 

vége:

 

 

2.

megnevezés:

 

cím/székhely:

 

jogviszony kezdete:

 

vége:

 

 

3.

megnevezés:

 

cím/székhely:

 

jogviszony kezdete:

 

vége:

 

Magyarországon nem rendelkez(t)em biztosítási jogviszonnyal:

.................... (év) …………… (hó) ….. (nap) - tól

 

……….... (év) ……………. (hó) ……… (nap) - ig

.................... (év) …………… (hó) ….. (nap) - tól

 

……….... (év) ……………. (hó) ……… (nap) - ig

.................... (év) …………… (hó) ….. (nap) - tól

 

……….... (év) ……………. (hó) ……… (nap) - ig

Kiküldetésben foglalkoztatott vagyok:  Igen  Nem
Kiküldő munkáltató neve, címe:     
II. Az igénylő házastársára/élettársára vonatkozó adatok
Életvitelszerű tartózkodási helye:
Rendelkezik-e letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel, illetve tartózkodási kártyával? Ha igen, az engedély kiadásának időpontja: ............ év ................................. hónap ......... nap
EGT tagállam területén társadalombiztosításra kötelezett jogviszonnyal rendelkezik, ezen jogviszony(ok) jellege és időtartama:

1.

megnevezés:

 

cím/székhely:

 

jogviszony kezdete:

 

vége:

 

 

2.

megnevezés:

 

cím/székhely:

 

jogviszony kezdete:

 

vége:

 

 

3.

megnevezés:

 

cím/székhely:

 

jogviszony kezdete:

 

vége:

 

Magyarországon nem rendelkezik / rendelkezett biztosítási jogviszonnyal:

.................... (év) …………… (hó) ….. (nap) - tól

 

……….... (év) ……………. (hó) ……… (nap) - ig

.................... (év) …………… (hó) ….. (nap) - tól

 

……….... (év) ……………. (hó) ……… (nap) - ig

.................... (év) …………… (hó) ….. (nap) - tól

 

……….... (év) ……………. (hó) ……… (nap) - ig

Kiküldetésben foglalkoztatott:  Igen  Nem
Kiküldő munkáltató neve, címe:
III. Mind az igénylőre, mind a házastársára, valamint a gyermek(ek)re vonatkozó adatok

1. Fizet-e társadalombiztosítási járulékot valamely EGT tagállamban:

Igénylő:

igen

nem

tagállam neve:

Házastársa/élettársa:

igen

nem

tagállam neve:


2. Részesül-e valamely EGT tagállamtól nyugellátásban?

Igénylő:

igen

nem

tagállam neve:

A nyugellátás típusa:

 

Házastársa/élettársa:

igen

nem

tagállam neve:

A nyugellátás típusa:

 


3. Részesül(t)-e családi ellátásban valamely EGT tagállamtól?

Igénylő:

igen

nem

tagállam neve:

 

 

 

folyósító szerv(ek) neve: ...............................................................................................
...............................................................................................

Ha igen: az ügy száma:

 

a folyósítás kezdete:

 

vége:

Házastársa/élettársa:

igen

nem

tagállam neve:

 

 

 

folyósító szerv(ek) neve: .............................................................................................................................................................................................

Ha igen: az ügy száma:

 

a folyósítás kezdete:

 

vége:

Ellátásra jogosító gyermek(ek) életvitelszerű tartózkodási helye:
1. gyerek
Név:
Életvitelszerű tartózkodás helye:
2. gyerek
Név:
Életvitelszerű tartózkodás helye:
3. gyerek
Név:
Életvitelszerű tartózkodás helye:
Kelt, ……………………, ................... év ................................. hó ............ nap

........................................................

.........................................................................

igénylő aláírása

házastárs/élettárs aláírása

9. számú melléklet a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS
a tanulói jogviszony fennállásáról

A tanuló neve:     

Születési helye:     
Születés ideje: ......... év          hó ........ nap

Anyja neve:     

Lakóhelye:     

Az iskola neve:     

Az iskola címe:     

Nem önkormányzati fenntartású iskola esetén a működési engedély száma:     

Az engedélyt kiadó önkormányzat neve:     

Az iskolában a tanuló hány éves képzésben részesül?     

A tanulói jogviszony keletkezésének időpontja: ......... év     . hó ........ nap

A tanulói jogviszony megszűnésének várható időpontja: ......... év      hó ........ nap

Érettségi vizsga, szakmunkásvizsga időpontja:     

A tanulói jogviszony szünetelése esetén a szünetelés időtartama:     

A tanulói jogviszony megszűnése esetén annak időpontja: ......... év      hó ........ nap

Kelt: ................................................, ................................................

 

P. H.

 

...................................................

az iskola igazgatójának aláírása


A családi pótlékot igénylő neve:     

Lakóhelye:     

TAJ-száma: ___-___-___ A gyermek (tanuló) TAJ-száma: ___-___-___

 

Kelt: ................................................, ................................................

...................................................

az igénylő aláírása

10–11. számú melléklet a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez6

1

A rendeletet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 34. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

A 10–19. §-t és a 10. §-t megelőző alcímet a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés n) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 24. § (4) bekezdés második mondata a 28/2009. (II. 19.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 25. § (1) bekezdés c) pontját a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés n) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 25. § (3) bekezdés c) pontját a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés n) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 10–11. számú mellékletet a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés n) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére