• Tartalom

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról1

2020.01.01.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem:

1. § (1)2 Az önkormányzati adóhatóságnak (a továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adókra az 1–9. és a 15–17. mellékletben szereplő nyomtatványok alapján kell az adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat rendszeresítenie. Az adóhatóság az adatbejelentési, bevallási nyomtatványokat kizárólag az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében egészítheti ki.

(2)3 Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően

a) az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 10. melléklet,

b)4 az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évben kezdődő adóévre a 18. melléklet, a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet, a 2019. évben kezdődő adóévre a 25. melléklet, a 2020. évben kezdődő adóévre a 26. melléklet,

c) a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés bevallására a 20. melléklet,

d)5 a gépjárműadóról szóló adatbejelentésre a 13. melléklet, a kombinált áruszállításról szóló bejelentésre a 14. melléklet,

e) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid bevallására a 21. melléklet,

f) a helyi iparűzési adókötelezettség és az idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség bejelentésére (változás-bejelentésre) a 22. melléklet,

g)6 a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról szóló bejelentésre a 11. melléklet,

h)7 az előállított magánfőzött párlat utáni adóra a 12. melléklet,

i)8 az előrehozott adó utáni bevallásra a 19. melléklet,

j)9 meghatalmazásra, meghatalmazás visszavonására a 8. melléklet

szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.

2. § E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

3. §10

1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez118K35162M_0

ADATBEJELENTÉS

az épület, épületrész utáni

építményadóról

FŐLAP

Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerinti

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)


I.    Az adatbejelentés fajtája:


1.    Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés: □


2.    Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés1: □

1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani.


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Viselt név
1.1. Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2.    Születési név
2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
2.    Anyja születési neve
3.1. Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: ______________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.

3.    Születési hely: ____________________________________________________város/község

4.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap

5.    Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________.
6.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
7.    Adószám: □□□□□□□□-□-□□
8.    Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
9.    Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

10.    Lakóhely, székhely: _____,__________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

11.    Levelezési cím: _____,_____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

12.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): __________________________________________________________________________
13.    Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: _________________


III.    Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga

1.    Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____.
2.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____.
2.1.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:
2.2.    □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga


IV.    Az építmény címe:


1.    Cím: ____,____________________________________________________________város/község
____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.

3.    Az ingatlanon lévő adótárgyak (épületek, épületrészek) száma: ____ db.

3.1.A lakásról, üdülőről szóló „A” jelű betétlapok száma: ____ db.

3.2.A kereskedelmi egységről (szállásépületről),
az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről szóló
„B” jelű betétlapok száma: ____ db.


8K35162M_5

V.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő


Betétlapok száma: ____. Oldalszám: ____.


„A” jelű betétlap

az építményadó adatbejelentéséhez
a lakásról és az üdülőről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)


I.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Új építmény:

1.1.    □ Használatbavételi vagy fennmaradási engedély
jogerőre emelkedése, véglegessé válása

1.2.

□ A használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.3.    □ Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.4.

□ Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény tényleges használatba vétele

2.    □ Építmény szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás)

3.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

4.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    □ Adóbevezetés

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja: □□□□év □□hó □□nap.


II.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Az adóalap változása

2.    □ Egyéb: ________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:ooooévoohóoonap.


III.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.

□ Építmény lebontása

2.

□ Építmény megsemmisülése

3.    □ Építmény elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás)

4.

Vagyoni értékű jog alapítása

5.

Vagyoni értékű jog megszűnése

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


IV.    Az építmény címe:


1.    Cím: ____,______________________________________________________________város/község
_____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.


V.    Az építmény fajtája:

□ Egylakásos lakóépületben lévő lakás

□ Többlakásos lakóépületben, egyéb épületben lévő lakás

□ Üdülő

 

 

 

□ Családi ház

□ Társasházi lakás

□ Üdülő

□ Sorház

□ Lakásszövetkezeti lakás

□ Hétvégi ház

□ Láncház

□ Egyéb: ___________________________

□ Apartman

□ Kastély, villa, udvarház

□ Nyaraló

□o Egyéb: ___________________________

□ Csónakház

□ Egyéb: ___________________________


VI.    Az építményadó alapja:


1.    Az építmény hasznos alapterülete: __________ m2
(E pontot csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Az építmény forgalmi értéke: ______________ Ft.
(E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező. Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről adótárgyanként egy-egy „C” jelű betétlapot is ki kell tölteni!)


VII.    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele:

1.    □ Szükséglakás (Htv. 13. § a) pontja)
2.    □ Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: __________ m2, vagy ezen helyiség(ek) forgalmi értéke: __________ Ft.1 (Htv. 13. § b) pontja)

1. E pontban a forgalmi értéket csak a forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni, ha az adózó a mentességet igénybe kívánja venni!


8K35162M_14

VIII.    Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről:

1.    Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni: □

2.    Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap


IX.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:


1.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes hasznos alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.


X.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


XI.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________
helység


□□□□
év


□□


□□
nap


_________________________
Az adatbejelentő vagy képviselője aláírásaBetétlapok száma: ____. Oldalszám: ____.
8K35162M_18

„B” jelű betétlap

az építményadó adatbejelentéséhez

a kereskedelmi egységről (szállásépületről),

az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről

(adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)


I.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Új építmény:

1.1.    □ Használatbavételi vagy fennmaradási engedély
jogerőre emelkedése, véglegessé válása

1.2.

□ A használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.3.    □ Egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása

1.4.

□ Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény tényleges használatba vétele

2.    □ Építmény szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás)

3.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

4.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    □ Adóbevezetés

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


II.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Az adóalap változása.

2.    □ Egyéb: ________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


III.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.

□ Építmény lebontása

2.

□ Építmény megsemmisülése

3.    □ Építmény elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás)

4.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

5.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


IV.    Az építmény címe:


1.    Cím: ____,___________________________________________________________város/község
__________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________


8K35162M_23

V.    Az építmény fajtája:

□ Kereskedelmi egység

□ Szállásépület

□ Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület

 

 

 

□ Kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház

□ Szálloda

□ Hotel

□ Üzem, üzemcsarnok, gyár

□ Műhely, szerviz

□ Csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda, kávézó, étterem

□ Panzió

□ Fogadó

□ Garázs, gépjárműtároló

□ Raktár

□ Iroda, műterem

□ Motel

□ Szálló

□ Üvegház

□ Pince

□ Kórház, rendelő, szanatórium, gyógyszertár

□ Présház

□ Hűtőház

□ Egyéb: ___________________________

□ Gazdasági épület

 

□ Vendégház

□ Hostel

□ Egyéb: ___________________________

□ Egyéb: ___________________________


VI.    Az építményadó alapja:


1.    Az építmény hasznos alapterülete: __________ m2
(E pontot csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Az építmény forgalmi értéke: ______________ Ft.
(E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező. Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről adótárgyanként egy-egy „C” jelű betétlapot is ki kell tölteni!)


VII.    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele:

1.    □ Kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: __________ m2, vagy ezen helyiség(ek) forgalmi értéke: ___________________ Ft.1 (Htv. 13. § b) pontja).
2.    □ Radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló építmény (Htv. 13. § ca) pontja).
3.    □ Kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény (Htv. 13. § cb) pontja).
4.    □ Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (Htv. 13. § h) pontja).

1E pontban a forgalmi értéket csak a forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni, ha az adózó a mentességet igénybe kívánja venni!


8K35162M_26

VIII.    Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről:

1.    Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni: □

2.    Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap


IX.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:


1.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes hasznos alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.


X.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:


_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


XI.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________
helység


□□□□
év


□□


□□
nap


_________________________
Az adatbejelentő vagy képviselője aláírásaOldalszám: ____.
8K35162M_30

„C” jelű betétlap

az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről

A betétlapot a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni!)


8K35162M_31

I.    Az adótárgy megnevezése: __________________________, ____/____ (betétlap/oldalszám).


II.    Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb műszaki paraméterek:

1.


Az építmény felépítésének, létesítésének időpontja (év):

□□□□ év

2.

Az építmény hasznos alapterülete (m2):


_____________ m2

3.


Az építmény legutolsó teljes felújítása befejezésének időpontja (év)1:

□□□□ év

4.

Az építmény teherhordó falazata, illetve az alkalmazott építési technológia:

□ Tégla
□ Kő
□ Monolit beton
□ Házgyári panel
□ Könnyűszerkezet
□ Fa
□ Vályog
□ Vert és egyéb hagyományos
□ Egyéb nem hagyományos

1Az adatbejelentés benyújtását megelőző 5 évben, legalább két fő szerkezeti elem (pl. tetőszerkezet felújítása, nyílászárók cseréje) teljes felújítása, cseréje esetén kell kitölteni.

 


III.    Az építmény forgalmi értékét befolyásoló főbb használati jellemzői:

1.

Az építmény (lakás) komfortfokozata:

□ Összkomfortos
□ Komfortos
□ Félkomfortos
□ Komfort nélküli

2.

Többlakásos lakóépületben lévő lakások tájolása:

□ Egyik szoba sem nyílik udvari vagy északi irányba
□ Szobák legalább felének ablaka udvarra vagy északi irányba nyílik
□ Egyéb: ______________________________

3.

Többlakásos lakóépületben lévő lakások megközelíthetősége:

□ Lépcső
□ Lift
□ Egyéb: ______________________________

4.

Fűtési mód:

□ Egyedi fűtés
□ Központi fűtés
□ Távfűtés
□ Etage
□ Egyéb: ______________________________

 


IV.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________
helység


□□□□
év


□□


□□
nap


_________________________
Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

2. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez12


ADATBEJELENTÉS
a reklámhordozó utáni építményadóról

FŐLAP

Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti __________________önkormányzati adóhatósághoz

(Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti települési önkormányzati,
fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.
A reklámhordozó utáni építményadóról
településenként egy adatbejelentést kell benyújtani)


I.    Adótárgyakra vonatkozó adatok


1.    Adótárgyak száma: ___db
2.    Az adatbejelentéshez benyújtott betétlapok száma: ___db


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Viselt név
1.1.    Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2.    Születési név
2.1.    Családi név: ______________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3.    Anyja születési neve
3.1.    Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________,
3.3. Utónév: ____________________________, 3.4. Utónév: ______________________.

4.    Születési hely: ____________________________________________________város/község

5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap

6.    Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________.
7.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
8.    Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9.    Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10.    Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

11.    Lakóhely, székhely: _____,__________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

12.    Levelezési cím: _____,_____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

13.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): __________________________________________________________________________
14.    Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: _________________


8K35162N_3

III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő


Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__.


BETÉTLAP
a reklámhordozó utáni építményadóról

I.

Az adótárgyakra vonatkozó adatok

Sor-
szám

A reklámhordozó fellelhetősége
(Címe)

Helyrajzi szám

Adóalap
(m2)

Az adómentesség jogcíme

Az adókedvezmény jogcíme

A változás jellege1
*Ebben az oszlopban a változás kódját vagy szövegesen a változás jellegét kell feltüntetni.

Az adókötelezettség keletkezésére (K1, K2, K3),
változására (V1, V2),
megszűnésére (M1, M2, M3)
okot adó időpont
(év, hó, nap)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12…*

 

 

 

 

 

 

 

1.Változásjellegek: K1 – Új reklámhordozó létesítése, K2 – reklámhordozó szerzése, K3 – adóbevezetés. V1 – Adóalap változás, V2 – egyéb. M1 – Reklámhordozó lebontása, M2 – reklámhordozó eltávolítása, M3 – reklámhordozó megsemmisülése.
*Amennyiben a településen tizenkettőnél több adótárgyról kell bevallást benyújtani, akkor egy másik betétlapot is ki kell tölteni!

_______________________________

□□□□

□□

□□

________________________________________

helység

év

nap

Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

3. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez13


8K35162O_0

ADATBEJELENTÉS

a telekadóról

Benyújtandó a telek fekvése szerinti

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)


I.    Az adatbejelentés fajtája:


1.    Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés: □


2.    Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés1: □

1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani.


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Viselt név
1.1. Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2.    Születési név
2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3.    Anyja születési neve
3.1. Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.

4.    Születési hely: __________________________________________________város/község

5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap

6.    Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ______________________________________.
7.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
8.    Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9.    Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10.    Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

11.    Lakóhely, székhely: _____,________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

12.    Levelezési cím: _____,____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

13.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): _________________________________________________________________________
14.    Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: ________________


III.    Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga

1.    Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____.
2.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____.
2.1.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:
2.2.    □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga


IV.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.

□ Új telek

2.

□ Telek szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás)

3.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

4.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    □ A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetése

6.    □ A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése

7.    □ Az erdőnek minősülő telek esetében:

7.1. a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván

7.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése

8.    □ A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése

9.    □ Az építmény megszűnése:

o 9.1. Az építmény megsemmisülése.

o 9.2. Az építmény lebontása.

10.    □ Adóbevezetés.

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


V.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Az adóalap változása

2.    □ Egyéb: ________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


VI.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.

□ A telek megszűnése

2.

□ A telek elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás)

3.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

4.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    □ Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

6.

□ A tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése

7.

□ A belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

8.    □ A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése

9.    □ A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése

10.    □ A telek teljes területének építménnyel történő beépítése

11.    □ Egyéb:
_________________________________________________________________________

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


VII.    A telek címe:


1.    Cím: ____,____________________________________________________________város/község
_________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.


VIII.    A telek általános jellemzői:


1.    A telek teljes területe: ______________ m2.

2.    A telekből építménnyel (épülettel, épületrésszel) fedett terület: ______________ m2.

3.    A telekadó hatálya alá tartozó terület (1-2): ______________ m2

4.    A telek forgalmi értéke: __________ Ft.1

1E pontot csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni! Kitöltése nem kötelező. A telek forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzőiről a IX. pontot is ki kell tölteni!)


IX.    A telek forgalmi értékét befolyásoló főbb jellemzői, paraméterei:
(Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

1.

A telek közművesítettsége:

□ Ivóvíz
□ Szennyvízcsatorna
□ Csapadékelvezető-csatorna
□ Házi derítő (szikkasztó)
□ Lakossági áram
□ Ipari áram
□ Földgáz
□ Egyedi gáztartás

2.

A telek megközelíthetősége:

□ Aszfaltút
□ Beton- vagy egyéb szilárdburkolatú út
□ Földút
□ A telek nem rendelkezik útkapcsolattal


X.    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi adómentesség igénybevétele:


1.    □ Az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész: _____________________ m2.
(Htv. 19. § a) pontja)
2.    □ A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek.1 (Htv. 19. § b) pontja)
3.    □ Az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a. (Htv. 19. § c) pontja)
4.    □ A termék-előállító üzeméhez tartozó védő-biztonsági terület (övezet) nagysága: _______________________ m2. (Htv. 19. § d) pontja)

1 Az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv által kiállított igazolást az adatbejelentéshez csatolni kell!


XI.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:


1.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes terület nagysága: ________________ m2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!)

2.    Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség ____________________________________jogcímen mentes alapterület ________________ m2 vagy értékrész: _______________________ Ft. (Csak forgalmi érték szerinti adóztatás esetén lehet kitölteni!)

3.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.


XII.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


8K35162O_13

XIII.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

4. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez14

5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez158K35162P_0

ADATBEJELENTÉS

a magánszemély kommunális adójáról

Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti

települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)


I.    Az adatbejelentés fajtája:


1.    Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés: □


2.    Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés1: □

1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani.


II.    Az adatbejelentő adatai


1.    Viselt név
1.1.    Családi név: ______________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2.    Születési név
2.1.    Családi név: ______________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3.    Anyja születési neve
3.1.    Családi név: ______________________, 3.2. Utónév: _____________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.

4.    Születési hely: __________________________________________________város/község

5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap
6.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□

7.    Lakóhely, székhely: _____,________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

8.    Levelezési cím: _____,____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): _________________________________________________________________________
10.    Telefonszám: _______________, 11. elektronikus levelezési cím: __________________


III.    Az adatbejelentő tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni (jogosultsági) hányada:

1.    Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____.
2.    Az adatbejelentő bérlő: □, a jogosultsági hányada: ____/____.
3.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____.
3.1.    Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:
3.2.    □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga


8K35162P_4

IV.    Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Új ingatlan:

1.1.

□ Új építmény

1.2.

□ Új telek

2.    □ Új ingatlan szerzése (Pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás):

2.1.

□ Új építmény szerzése

2.2.

□ Új telek szerzése

3.

□ Vagyoni értékű jog alapítása

4.

□ Vagyoni értékű jog megszűnése

5.    □ Bérleti jog

alapítása

6.    □ A belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetése

7.    □ A külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése

8.    □ Az erdőnek minősülő telek esetében:

8.1. A földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván

8.2. Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlése.

9.    □ A tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése

10.    □ Az építmény megszűnése:

10.1. Az építmény megsemmisülése

10.2. Az építmény lebontása

11.    □ Adóbevezetés

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


V.    Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


8K35162P_6

VI.    Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja:

1.    □ Ingatlan megszűnése:

1.1.

Az építmény megszűnése

1.2.

A telek megszűnése

2.    □ Az ingatlan elidegenítése (Pl. adásvétel, ajándékozás):

2.1.

Az építmény elidegenítése

2.2.

A telek elidegenítése

3.

Vagyoni értékű jog alapítása

4.

Vagyoni értékű jog megszűnése

5.

Bérleti jog megszűnése

6.    □ Az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

7.

A tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése

8.

A belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése

9.    □ A külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése

10.    □ A teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése

11.    □ A telek építménnyel való beépítése

12.    □ Egyéb:

_________________________________________________________________________

Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap.


VII.    Az adótárgy címe:


1.    Cím: ____,____________________________________________________________város/község
____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.


VIII.    Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és száma:

1.

Egylakásos lakóépületben lévő lakás:

□□□ db

2.

Több lakásos lakóépületben lévő lakás:

□□□ db

3.

Üdülő:

□□□ db

4.

Kereskedelmi egység:

□□□ db

5.

Szállásépület:

□□□ db

6.

Egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény:

□□□ db

7.

Telek:

□ db

8.

Nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga:

□□□ db


IX.    Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:


1.    Önkormányzati rendeleti adómentesség ________________________________________jogcímen

2.    Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ______________________________________jogcímen.


X.    Több adómérték esetén az adómérték megállapításához szükséges tények, adatok:


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


8K35162P_11

XI.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

6. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez16

7. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez17

ADÓBEVALLÁS

az idegenforgalmi adóról

FŐLAP

(Benyújtandó a szálláshely vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlan fekvése szerinti _____________________________________ önkormányzat adóhatóságához)

Fővárosi kerület esetében ahhoz az adóhatósághoz, amelynek önkormányzata az idegenforgalmi adó bevezetésére jogosult volt


8K35193_1

I.    A bevallott időszak, a betétlapok száma és a fizetendő idegenforgalmi adó összege

□ Bevallás

□ Önellenőrzés

Betétlapok száma:

□□□□

db

Fizetendő idegenforgalmi adó összege (az „A” vagy a „B” jelű betétlap(ok) II. pont 8. sorában szereplő összesített összeg):

□□□□□□□□□

forint

Bevallott (vagy önellenőrzött) időszak:

□□□□-□□

év/hónap


II.    Az adóbeszedésre kötelezett adatai:


1.    Viselt név
1.1. Családi név: ____________________, 1.2. Utónév: ________________________,
1.3. Utónév: _______________________, 1.4. Utónév: ________________________.
2.    Születési név
2.1. Családi név: ____________________, 2.2. Utónév: ________________________,
2.3. Utónév: _______________________, 2.4. Utónév: ________________________.
3.    Anyja születési neve
3.1. Családi név: ____________________, 3.2. Utónév: ________________________,
3.3. Utónév: _______________________, 3.4. Utónév: ________________________.

4.    Születési hely: ___________________________________________________város/község

5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap

6.    Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________.
7.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
8.    Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9.    Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10.    Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□
11.    Lakóhely, székhely: □□□□,____________________________________város/község
__________ közterület _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
12.    Levelezési cím: □□□□,_______________________________________város/község
__________ közterület _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
13.    Az adóbevallást kitöltő neve (ha eltér a benyújtótól, vagy szervezet estén): __________________________________________________________________________

14.    Telefonszám: _______________, 15. elektronikus levelezési cím: ____________________
8K35193_3

III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

Betétlapok száma: ___, Oldalszám: ___/___

„A” jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén
(Szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként
egy-egy betétlapot kell kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani!)


I.    A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshely, ingatlan címe

1.    Cím: □□□□,______________________________________________________város/község
____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.


II.    Az adó kiszámítása


1.    Tárgyhavi összes vendégéjszakák száma összesen (db):

□□□□

2.    Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák száma
[Htv. 30. § (1) bek. a) pont]:

□□□□


3.    Törvény alapján mentes vendégéjszakák száma összesen (db):
[3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.]:

□□□□

3.1.    Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 3/A. §]:

□□□□

3.2.    A 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § a) pont]:

□□□□

3.3.     Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § b) pont]:

□□□□

3.4.    A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján a településen eltöltött vendégéjszakák száma
[Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.5.    Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.6.     Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.7.    Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.8.    A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.9.    Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti tag, a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § d) pont]:

□□□□

3.10.    Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § e) pont]:

□□□□

3.11.    A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § f) pont]:

□□□□

4.    Önkormányzati rendelet alapján mentes vendégéjszakák
száma összesen (db) [4.1.+4.2.]*

□□□□

4.1.    A(z)________________________________________ jogcímen mentes vendégéjszakák száma:

□□□□

4.2.    A(z)________________________________________ jogcímen mentes vendégéjszakák száma:

□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

5.    Adóköteles vendégéjszakák száma összesen (db):
[1-2-3-4]

□□□□

6.    Számított idegenforgalmi adó összege (forintban):
[5. sor * ______ forint]

□□□□□□□

7.    Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege összesen (forintban):
[7.1.+7.2.]*

□□□□□□□

7.1.    A(z)________________________________________ jogcímen biztosított adókedvezmény összege:

□□□□□□□

7.2.    A(z)________________________________________ jogcímen biztosított adókedvezmény összege:

□□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

8.    Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege**:
[6.-7. sor]

□□□□□□□

**Az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban a - Magyar Nemzeti Bank által jegyzett - külföldi pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.


III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________
helység


□□□□
év


□□


□□
nap


_________________________
Az adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője aláírása

Betétlapok száma: ___, Oldalszám: ___/___

„B” jelű betétlap vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken
alapuló adózás esetén

(Szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként
egy-egy betétlapot kell kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani!)


I.    A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshely, ingatlan címe

1.    Cím: □□□□,______________________________________________________város/község
____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2.    Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.


II.    Az adó kiszámítása


1.    Tárgyhavi összes vendégéjszakák szállásdíja összesen (forintban):

□□□□□□□

2.    Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:
[Htv. 30. § (1) bek. a) pont]:

□□□□□□□


3.    Törvény alapján mentes szállásdíj összesen (forintban):
[3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.]:

□□□□□□□

3.1.    Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 3/A. §]:

□□□□□□□

3.2.    A 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § a) pont]:

□□□□□□□

3.3.     Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § b) pont]:

□□□□□□□

3.4.    A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján a településen eltöltött vendégéjszakák szállásdíja
[Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.5.    Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.6.     Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.7.    Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.8.    A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.9.    Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti tag, a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § d) pont]:

□□□□□□□

3.10.    Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § e) pont]:

□□□□□□□

3.11.    A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § f) pont]:

□□□□□□□

4.    Önkormányzati rendelet alapján mentes szállásdíj összesen:
(forintban) [4.1.+4.2.]*

□□□□□□□

4.1.    A(z)________________________________________ jogcímen mentes vendégéjszakák szállásdíja (forintban):

□□□□□□□

4.2.    A(z)________________________________________ jogcímen mentes vendégéjszakák szállásdíja (forintban):

□□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

5.    Adóköteles vendégéjszakák szállásdíja összesen (forintban):
[1-2-3-4]

□□□□□□□

6.    Számított idegenforgalmi adó összege (forintban):
[5. sor * ______ %]

□□□□□□□

7.    Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege összesen: [7.1.+7.2.]*

□□□□□□□

7.1.    A(z)________________________________________ jogcímen biztosított adókedvezmény összege:

□□□□□□□

7.2.    A(z)________________________________________ jogcímen biztosított adókedvezmény összege:

□□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

8.    Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege**:
[6.-7. sor]

□□□□□□□

**Az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban a - Magyar Nemzeti Bank által jegyzett - külföldi pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.


III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________
helység


□□□□
év


□□


□□
nap


_________________________
Az adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője aláírása


„C” JELŰ BETÉTLAP
az önellenőrzési pótlék bevallásához


Önellenőrzési pótlék kiszámítása


Adóalap változása (+,-)

Adóösszeg változása (+,-)

Önellenőrzési pótlék
alapja

Az önellenőrzési pótlék összege

□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□


8K35193_14

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adóbeszedésre kötelezett vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

8. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez188K35164_0

MEGHATALMAZÁS

Benyújtható a(z) ____________________________________ önkormányzati adóhatóság részére

A meghatalmazás módja, a meghatalmazás visszavonása

□ Eseti meghatalmazás
□ Állandó meghatalmazás

□ Meghatalmazás visszavonása

A meghatalmazó személy adatai:

Családi (viselt) név: ____________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési név: _________________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési helye: __________________________, Születés ideje: ________________________________
Anyja családi neve: _______________________, Anyja utóneve: _______________________________
Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□□ Adószáma: □□□□□□□□□-□-□□
Lakcíme vagy levelezési címe: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
Székhelye: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
Telephelye: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

A meghatalmazó jogi személy, egyéb szervezet adózó adatai:

Neve, megnevezése: _____________________________________________________________________
Adószáma: □□□□□□□□□-□-□□
Székhelye: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

A meghatalmazott személy adatai:

Családi (viselt) név: ____________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési név: _________________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési helye: __________________________, Születés ideje: ________________________________
Anyja családi neve: _______________________, Anyja utóneve: _______________________________
Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□□ Adószáma: □□□□□□□□□-□-□□
Lakcíme vagy levelezési címe: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó
Képviselet jogcíme: ____________________________________________________________________

 

A meghatalmazott szervezeti adatai:

Neve, megnevezése: _____________________________________________________________________
Adószáma: □□□□□□□□□-□-□□
Székhelye: □□□□, ___________________________________város/község ______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.8K35164_5

A meghatalmazás tárgya:

Valamennyi eljárási cselekményre:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Kelt: ______________________, □□□□ év □□ hó □□ nap.

 

________________________
(meghatalmazó aláírása)


Előttük, mint tanúk előtt:

Név: _____________________________________
Lakóhely (tartózkodási hely):
□□□□, _________________________________
Aláírás: __________________________________

Név: _____________________________________
Lakóhely (tartózkodási hely):
□□□□, ___________________________________
Aláírás: ____________________________________

9. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez19

10. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez20

BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról

ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

A/az ______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről(Benyújtandó a tevékenységvégzés helye szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.)

 

I. Tevékenység jellege

1. Építőipari, természeti erőforrás feltárás, kutatás

2. Egyéb:_______________________

 

II. Bevallott időszak

 

 

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜⬜⬜ naptól

 

 

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜⬜⬜napig

 

III. Az adó

1. A II. pontban szereplő időszak napjainak száma

 

 

 

 

 

 

 

⬜⬜⬜nap

2. Az adóévi korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) napjainak száma

 

 

 

 

⬜⬜⬜nap

3. Építőipari, természeti erőforrás feltárási, kutatási tevékenység nem adóköteles időtartama (adóévenként legfeljebb 30 nap)

⬜⬜⬜nap

4. A korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) időtartamából azon napok száma, amely után az az adót megfizették

⬜⬜⬜nap

5. Adóköteles napok száma (1+2-3-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

⬜⬜⬜nap

 

6. Fizetendő adó (5. sor*……Ft/nap)

⬜⬜⬜ .⬜⬜⬜Ft

 

IV. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________

2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜⬜⬜nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________

4. Adóazonosító jele: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜- - ⬜⬜

5. Statisztikai számjele: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜-⬜⬜⬜⬜-⬜⬜⬜-⬜⬜

5. Pénzintézeti számlaszáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜- ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜- ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

6. Székhelye, lakóhelye: ⬜⬜⬜⬜_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7. Levelezési címe: ⬜⬜⬜⬜_________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

 

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helység

⬜⬜⬜⬜
év

⬜⬜

⬜⬜
nap

________________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

11. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez21

12. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez22

BEVALLÁSElőállított magánfőzött párlat után
a 20… adóévre


4K26922_1

1.    A magánfőző

Neve: ___________________________________________________________________

Születési helye: ________________________________,

ideje:     □□□□    év    □□    hó    □□    nap

Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□

Lakóhelye:     □□□□ _______________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

Levelezési címe:     □□□□__________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó

Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ___________________________

2.     Tárgyévben előállított magánfőzött párlat

Mennyisége: _____________ liter

Átalányadó összeg: 1 000 forint

3.    Nyilatkozatok
□ Nyilatkozom, hogy gyümölcstermő területtel rendelkezem.
□ Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én sem háztartásom többi tagja nem állíttatott elő párlatot.
□ Nyilatkozom, hogy a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt.
□ Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból állítom elő a párlatot.

___________________    □□□□ □□ □□ _______________________

    helység         év        hó nap     a bejelentő aláírása

13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez238K35201_0

ADATBEJELENTÉS

a gépjárműadóról

Benyújtandó a/az ________________________

(települési önkormányzati, fővárosban a kerületi) önkormányzati adóhatóságnak.

(Gépjárművenként külön-külön adatbejelentést kell benyújtani!)


I.    Az adatbejelentő adatai

1.    Viselt név
1.1.     Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ________________________,
1.2.     Utónév: __________________________, 1.4. Utónév: ________________________.
2.    Születési név
2.1.    Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: _________________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: _________________________.
3.    Anyja születési neve
3.1.    Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _________________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: _________________________.
4.    Születési hely:
___________________________________________________________________város/község
5.    Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap
6.    Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ________________________________________.
7.    Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□
8.    Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9.    Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10.    Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

11.    Lakóhely, székhely: _____,___________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

12.    Levelezési cím: _____,______________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

13.    Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén): _____________________________________________________________________________
14.    Telefonszám: ______________________, 15. elektronikus levelezési cím: ______________


II.    Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga

1.

Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos: □

2.

Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó: □


III.    A gépjármű rendszáma, alvázszáma


1.    Rendszám: ___________________

1.1.    Amennyiben volt, akkor előző rendszám: ________________

2.

Alvázszám: _________________________


IV.    A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme:

1    □ Költségvetési szerv (Gjt. 5. § a) pont)
2.    □ Egyesület, alapítvány tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § b) pont)
(feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanynak társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett)
3.    □ Autóbusz (Gjt. 5. § c) pont)1
(feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott)1
4.    □ Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5. § d) pont)
4.    □ Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5. § e) pont)
5.    □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2
6.    □ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2
7.    □ Környezetkímélő gépkocsi (Gjt. 5. § g) pont)3
8.    □ Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja (Gjt. 5. § j) pont)4
10.    □ Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű. (Gjt. 5. § k) pont)

1. A feltételek teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.
2. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.
3. Az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül.
4. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó!


8K35201_5

V.    Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja:

1.    Adómentességre való jogosultság kezdő időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap

2.    Adómentességre való jogosultság megszűnésének időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap


VI.    Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

□ Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem ____ %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.


VII.    Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

□ Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy, a III/1. ponjta szerinti forgalmi rendszámú, ________kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe venni, azt személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra nem használom.


8K35201_8

VIII.    Adófizetési kötelezettség szünetelése

1.    □ A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének kérelme)

2.    Az igazolást kiállító hatóság megnevezése:

________________________________________

3.    Az igazolás kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap

4.    □ Az adófizetési kötelezettség szünetelés

végének bejelentése

5.    Az adófizetési kötelezettség szünetelés végének időpontja

□□□□ év □□ hó □□ nap


8K35201_9

IX.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

_____________________

helység

□□□□

év

□□

□□

nap

_________________________

Az adatbejelentő vagy képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

14. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

BEJELENTÉS
kombinált áruszállításról
a/az _______________ önkormányzati adóhatósághoz

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________

2. Születési helye: ______________________________________________város/község, ideje: ⬜⬜⬜⬜év ⬜⬜⬜⬜ nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________

 

4. Adóazonosító jele: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ - - ⬜⬜

5. Statisztikai számjele: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ - ⬜⬜⬜⬜ - ⬜⬜⬜ - ⬜⬜

6. Pénzintézeti számlaszáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ - ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ - ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

7. Székhelye, lakóhelye: ⬜⬜⬜⬜______________________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület ________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Levelezési címe: ⬜⬜⬜⬜__________________________________________________________________ város/község

______________________________ közterület ________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

9. Telefonszáma:_________________________________, e-mail címe:_________________________________________

II. Időszak

 

 

⬜⬜⬜⬜év ⬜⬜⬜⬜naptól

⬜⬜⬜⬜év ⬜⬜⬜⬜napig

III. Tehergépjármű adatai

1. Rendszám:______________________________ (Amennyiben volt, akkor korábbi rendszám:_____________________)

2. Alvázszám:_____________________________________________________________________

IV. Járatok és fuvarokmányok

 

1. Teljesített járatok száma a 40-et meghaladja:

2. Fuvarokmányok száma:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

____________________________
helység

⬜⬜⬜⬜
év

⬜⬜

⬜⬜
nap

________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

15. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez24

Oldalszám: ⬜⬜

MEGÁLLAPODÁS
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

I. Adónem

 

Építményadó

Telekadó

Magánszemély kommunális adója

 

II. Ingatlan

1. Címe: ⬜⬜⬜⬜_____________________________________________________________________________ város/község

______________________________ közterület _____ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó

2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

III. Az adatbejelentés benyújtója

1. Adatbejelentő neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________

2. Születési helye: _____________________________________________város/község, ideje: □□□□ év □□□□ nap

3. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________

4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

5. Statisztikai számjele: □□□□□□□□ - □□□□ - □□□ - □□

6. Pénzintézeti számlaszáma: □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

7. Székhelye, lakóhelye: □□□□ __________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

IV. Megállapodás

Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy a II. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az adóval kapcsolatos kötelezettségeket a III. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja.

Adóalany 2.

 

Minősége:

Tulajdonos

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _________________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _____________

Születési helye: __________________________________________________város/község, ideje: ⬜⬜⬜⬜év ⬜⬜⬜⬜nap

Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________________

 

Adóazonosító jele: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ - - ⬜⬜

Székhelye/lakóhelye: ⬜⬜⬜⬜___________________________________________________________________ város/község

_________________________________ közterület __________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

____________________________
helység

⬜⬜⬜⬜
év

⬜⬜

⬜⬜
nap

________________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 3.

 

Minősége:

Tulajdonos

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ______________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________________

Születési helye: __________________________________________________város/község, ideje: ⬜⬜⬜⬜év ⬜⬜⬜⬜nap

Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________________________________

 

Adóazonosító jele: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ - - ⬜⬜

Székhelye/lakóhelye: ⬜⬜⬜⬜___________________________________________________________________ város/község

______________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

__________________________
helység

⬜⬜⬜⬜
év

⬜⬜

⬜⬜
nap

________________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 4.

 

Minősége:

Tulajdonos

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _____________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: ___________________________________________________város/község, ideje: ⬜⬜⬜⬜év ⬜⬜⬜⬜nap

Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________________________________

 

Adóazonosító jele: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ - - ⬜⬜

Székhelye/lakóhelye: ⬜⬜⬜⬜___________________________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület __________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

____________________________
helység

⬜⬜⬜⬜
év

⬜⬜

⬜⬜
nap

________________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 5.

 

Minősége:

Tulajdonos

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ______________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: __________________________________________________város/község, ideje: ⬜⬜⬜⬜év ⬜⬜⬜⬜nap

Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________________

 

Adóazonosító jele: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ - - ⬜⬜

Székhelye/lakóhelye: ⬜⬜⬜⬜___________________________________________________________________ város/község

______________________________ közterület ____________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

____________________________
helység

⬜⬜⬜⬜
év

⬜⬜

⬜⬜
nap

________________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 6.

 

Minősége:

Tulajdonos

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _____________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: __________________________________________________város/község, ideje: ⬜⬜⬜⬜év ⬜⬜⬜⬜nap

Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________________

 

Adóazonosító jele: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ - - ⬜⬜

Székhelye/lakóhelye: ⬜⬜⬜⬜___________________________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület ____________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

____________________________
helység

⬜⬜⬜⬜
év

⬜⬜

⬜⬜
nap

________________________________________
adóalany aláírása

Adóalany 7.

 

Minősége:

Tulajdonos

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _______________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________________

Születési helye: ___________________________________________________város/község, ideje: ⬜⬜⬜⬜év ⬜⬜⬜⬜nap

Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________________________________

 

Adóazonosító jele: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ - - ⬜⬜

Székhelye/lakóhelye: ⬜⬜⬜⬜____________________________________________________________________ város/község

________________________________ közterület ____________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

____________________________
helység

⬜⬜⬜⬜
év

⬜⬜

⬜⬜
nap

________________________________________
adóalany aláírása

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

____________________________
helység

⬜⬜⬜⬜
év

⬜⬜

⬜⬜
nap

________________________________________
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

16. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez25

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE
lakás utáni építményadóban, magánszemély kommunális adójában

I. Adófelfüggesztés

 

1. Adófelfüggesztési igénnyel élek 3. Építményadó

2. Kérem az adófelfüggesztés megszüntetését 4. Magánszemély kommunális adója

II. Ingatlan

1. Címe: □□□□_______________________________________________________________________________________ város/község

_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó

2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

III. Bevallás benyújtója

1. Bevallásbenyújtó neve: ______________________________________________________________________________________

2. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje: □□□□év □□□□nap

3. Rokkantságának foka: ____________________%

4. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________

5. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

7. Lakóhelye: □□□□____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

IV. Bevallásbenyújtóval közös háztartásban élő személy(ek) adatai

1. Személy

1.1. Neve: _________________________________________________________________________

1.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: □□□□év □□□□nap

1.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

1.4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

1.5. Lakóhelye: □□□□______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

1.6. Rokkantságának foka: ___________%

2. Személy

2.1. Neve: _________________________________________________________________________

2.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: □□□□év □□□□nap

1.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

2.4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

2.5. Lakóhelye: □□□□______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2.6. Rokkantságának foka: ___________%

3. Személy

3.1. Neve: _________________________________________________________________________

3.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: □□□□év □□□□nap

3.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

3.4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

3.5. Lakóhelye: □□□□______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

3.6. Rokkantságának foka: ___________%

4. Személy

4.1. Neve: _________________________________________________________________________

4.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: □□□□év □□□□nap

4.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

4.4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

4.5. Lakóhelye: □□□□______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

4.6. Rokkantságának foka: ___________%

5. Személy

5.1. Neve: _________________________________________________________________________

5.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: □□□□év □□□□nap

5.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

5.4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

5.5. Lakóhelye: □□□□______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

5.6. Rokkantságának foka: ___________%

6. Személy

6.1. Neve: _________________________________________________________________________

6.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: □□□□év □□□□nap

6.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

6.4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

6.5. Lakóhelye: □□□□______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

6.6. Rokkantságának foka: ___________%

7. Személy

7.1. Neve: _________________________________________________________________________

7.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: □□□□év □□□□nap

7.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

7.4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

7.5. Lakóhelye: □□□□______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7.6. Rokkantságának foka: ___________%

8. Személy

8.1. Neve: _________________________________________________________________________

8.2. Születési helye: ________________________________________________________város/község, ideje: □□□□év □□□□nap

8.3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

8.4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

8.5. Lakóhelye: □□□□______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8.6. Rokkantságának foka: ___________%

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helység

□□□□
év

□□

□□
nap

_________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

17. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez26


    Oldalszám: □□

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez
(Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet)

I. Az adatbejelentés benyújtója

Az adatbejelentő cégneve: ___________________________________________________________________

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

 

II. Ingatlan

1. Címe: □□□□ _______________________________________________________________ város/község

_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép.
_____ lh. _____ em. _____ ajtó

2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

 

III. Az adóalany szervezet tagjai (részvényesei)

Tag 1.

Neve: _____________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: ______________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□ ____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 2.

Neve: ___________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _____________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□ ___________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 3.

Neve: _____________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _______________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□ _____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 4.

Neve: ____________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: ______________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□ ____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Tag 5.

Neve: ___________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _____________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□ ____________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.
___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

__________________________
helység

□□□□
év

□□

□□
nap

_________________________________________
az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

18. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez27

19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez28


Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__.


BEVALLÁS

az előrehozott helyi adóról

FŐLAP


I.    Az adóalany adatai:


1.    Az adóalany neve: _____________________________________________________________

2.    Születési helye:______________________________________________________város/község

3.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

4.    Anyja születési családi és utóneve: ________________________________________________
5.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
6.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
7.    Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□

8.    Székhelye, lakóhelye: ____,____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

9.    Levelezési címe:_____,________________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

10.    Az adóbevallást kitöltő neve, elérhetősége: __________________________________________

Telefonszáma: _______________________, e-mail címe: _____________________________


7K39974_2

II.    Az előrehozott adó

(forintban)

1. Az előrehozott adó összege*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Részletezése az e bevalláshoz tartozó külön betétlapon található. A bevallott előrehozott adó teljes összegét a települési önkormányzat előrehozott adó beszedési számlájára kell befizetni.


III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel:
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.    Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________


7K39974_4

BETÉTLAP

az előrehozott helyi adó összegéről,

a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességéről

és az előrehozott helyi adó beszámításáról


I.    Az előrehozott adó összege, a jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettség esedékességének időpontjai és az előrehozott adó beszámítása

Sor-
szám:

Jövőben esedékessé váló
adó megnevezése1:

Jövőben esedékessé váló adófizetési
kötelezettség esedékességének időpontja(i):
(év, hó, nap)

Az önkormányzati adóhatóság által
beszámítandó
előrehozott adó
összege:
(forintban)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.*

 

 

 

1Előrehozott adót az építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója valamint az állandó jellegű és az ideiglenes jellegű helyi iparűzési adóban lehet fizetni.
*20 tétel felett további betétlap kitöltése szükséges!

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

20. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez29


7K39911N_0

BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

20... adóévben a/az ______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.)

 

I. Adóalany

1. Adóalany cégneve: _____________________________________________________________________________________________

2.Adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ - - ⎕⎕

3. Székhelye: ⎕⎕⎕⎕ _____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

4. Bevallást kitöltő neve:________________________________________, telefonszáma/e-mail címe:__________________________________

 

II. Adóelőleg-kiegészítés bevallása

Az önkormányzatot megillető, az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig fizetendő adóelőleg-kiegészítés: ⎕ ⎕ ⎕ . ⎕ ⎕ ⎕ . ⎕ ⎕ ⎕ . ⎕ ⎕ ⎕ . ⎕ ⎕ ⎕ , (Ft)

 

III.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem:     

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve:     

3.    Adóazonosító száma:     

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma:     

21. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez30


0M32182_0


BEVALLÁS

a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiségről és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény alapján

a/az ______________________ önkormányzat adóhatóságához

 

I. Adóalany

1. Adóalany minősége:

    a) épület tulajdonosa

    b) tulajdonosi közösség

    c) távhőszolgáltatásról önállóan leválasztott épületrész tulajdonosa

2. Adóalany neve (cégneve): ___________________________________________________________________________________________

3. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje: ⎕⎕⎕⎕ év ⎕⎕⎕⎕ nap

4. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

5. Adóazonosító jele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕            Adószáma: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ - - ⎕⎕

Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító szám:______________________________________

6. Statisztikai számjele: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ - ⎕⎕⎕⎕ - ⎕⎕⎕ - ⎕⎕

7. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter ⎕⎕ ⎕⎕) ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ - ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ - ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕

8. Székhelye, lakóhelye: ⎕⎕⎕⎕ ____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

9. Levelezési címe: ⎕⎕⎕⎕ ________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

10. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

11. Tulajdonosi közösség esetén a közös képviselő neve:______________________________________________________________________

12. Székhelye, lakóhelye: ⎕⎕⎕⎕ ____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

13. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

 

II. Távhőszolgáltatási közüzemi szerződés megszűnésének időpontja:

⎕⎕⎕⎕ év ⎕⎕⎕⎕ nap

 

III. Távhőszolgáltatást kiváltó hőellátás

1. Bevallás éve:                ⎕⎕⎕⎕ év

2. A távhőszolgáltatást kiváltó hőellátásból igénybe vett hőmennyiség: ________________________________________________________GJ

3. A távhőszolgáltatást kiváltó hőellátásból igénybe vett hőmennyiség előállításának széndioxid kibocsátása: _________________________kg

 

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helység

⎕⎕⎕⎕

év

⎕⎕

⎕⎕

nap

_________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez31


8K35205_0

BEJELENTKEZÉS,

VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

a/az ______________________ önkormányzat adóhatóságához

 

I. Bejelentés jellege

                 Adóköteles tevékenység     Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése,

                    megkezdése     megszűntetése

1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség                □             □

2. Helyi iparűzési adó        

a) állandó jellegű iparűzési tevékenység                 □             □

b) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység                □             □

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

1. Előlegfizetési időszak:         □□□□ év □□□□ naptól      □□□□ év □□□□ napig

2. I. előlegrészlet esedékessége:     □□□□ év □□□□ nap, összege: □□□ . □□□ . □□□ . □□□ Ft

3. II. előlegrészlet esedékessége:     □□□□ év □□□□ nap, összege: □□□ . □□□ . □□□ . □□□ Ft

4. III. előlegrészlet esedékessége:     □□□□ év □□□□ nap, összege: □□□ . □□□ . □□□ . □□□ Ft

III. Adózó

1. Adózó neve (cégneve): ___________________________________________________________________________________________

2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje: □□□□ év □□□□ nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________

4. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□            Adószáma: □□□□□□□□ - - □□ (10, ill. 8 rovat kell)

Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító szám:______________________________________

5. Civil szervezet (alapítvány, egyesület) bírósági nyilvántartási száma:________________________________________________________

6. Statisztikai számjele: □□□□□□□□ - □□□□ - □□□ - □□

7. Gazdálkodási formája megnevezése: _____________________________________________, GFO kódja: □□□

8. Főtevékenysége megnevezése: _____________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

9. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□ □□) □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□ □□) □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

11. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□ □□) □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

12. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□ □□) □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

13. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□ □□) □□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□

14. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja: □□□□ év □□□□ nap

15. Székhelye, lakóhelye, külföldi vállalkozás fióktelepe: □□□□ ____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

16. Központi ügyintézés helye, ha az a székhelytől eltér:

□□□□ ________________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

17. Levelezési címe: □□□□ ________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

18. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________

19. Honlapja:________________________________________________________________________________________________________

20. Iratok őrzésének helye: □□□□ ___________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

IV. Adózó személyét, működését érintő adatok

1. Létesítő okirat (bírósági, egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel) kelte: □□□□ év □□□□ nap, száma:_________________________________

2. Alakulás módja: 1. új szervezet 2. társasági formaváltás 3. egyesülés 4. beolvadás 5. szétválás 6. kiválás

3. Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja:     □□□□ év □□□□ nap

4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme:

1. székhely létesítése 2. telephely nyitása 3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség

5. Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétel napja:    □□□□ év □□□□ nap

6. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése     □□□□ év □□□□ naptól         □□□□ év □□□□ napig

7. Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő napja □□□□ év □□□□ nap

8. Csődeljárás, felszámolási eljárás egyezségkötéssel való megszűnésének időpontja □□□□ év □□□□ nap

9. Az adózó cég, bírósági vagy egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlésének (megszűnés) időpontja: □□□□ év □□□□ nap

10. Adóköteles tevékenység megszűnésének

időpontja:     □□□□ év □□□□ nap

jogcíme:

1. székhelyáthelyezés 2. telephelyzárás 3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség

5. adókötelezettség végleges megszűnése

 

V. Kisadózó vállalkozás Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás, választásának, megszűnésének bejelentése

1. A Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás választásának időpontja

□□□□ év □□□□ nap

[lábjegyzet: *fizetendő adó összege :2,5 millió forint adóalap* az önkormányzat által megállapított adómérték * az adóévi adókötelezettség időtartamának naptári napjai /365 nap/2

1.2. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja □□□□ év □□□□ nap

2. A Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapulóadózás megszűnése

2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja □□□□ év □□□□ nap

2.2. A Htv. 39/B § (3) bekezdésén alapuló adózás alkalmazásáról a … évtől való lemondás bejelentése

VI. Jogelőd(ök)

1. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

2. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

3. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

4. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________

Adószáma: □□□□□□□□ - - □□

VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató

1. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának

Neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________________

Székhelye, lakóhelye: □□□□ ______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2. Székhely szolgáltatás biztosítása esetén

Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése): ______________________________________________________________________________

Szerződés kezdő időpontja, időtartama:     □□□□ év □□□□ naptól          □□□□ év □□□□ napig

Iratok köre: ________________________________________________________________________________________________________

VIII. Könyvvizsgáló

Könyvvizsgáló szervezet neve: __________________________________________________________________________________________

Könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve: ______________________________________________________________________________

Nyilvántartási száma: ________________________________________________________________________________________________

Székhelye, lakóhelye: □□□□_______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

jogviszony időtartama határozott:

□□□□ év □□□□ naptól

□□□□ év □□□□napig, határozatlan (kezdő napja)

IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett tevékenységei

1. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

2. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

3. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

4. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□

5. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja: □□□□


Oldalszám: □□□□

X. Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat) tulajdonosai (tagjai) (szükség esetén több oldalon is részletezhető)

1. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

3. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

4. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

5. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

6. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________

Illetősége:

Belföldi

Külföldi: _________________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

 

 

Adószáma: □□□□□□□□- - □□

Székhelye, lakóhelye: □□□□_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

Oldalszám: □□□□

XI. Az adózó telephelyei (szükség esetén több oldalon is részletezhető)

1.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

2.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

3.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

4.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

5.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

6.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

9.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

10.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

11.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

12.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

13.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

14.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________

Címe: □□□□___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

XII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helység

□□□□
év

□□

□□
nap

_________________________________________
a bejelentésbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

23. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez32

24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez33


BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
FŐLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

 

I.    Bevallás jellege

1.    □ Éves bevallás

2.    □ Záró bevallás

3.    □ Előtársasági bevallás

4.    □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5.    □ Év közben kezdő adózó bevallása

6.    □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

7.    □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása

8.    □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9.    □ A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása [Htv. 41/B. § (1) bekezdés]

10.    □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

11.    □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

12.    □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

13.    □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

14.    □ Önellenőrzés
8K35210_1

II.

Bevallott időszak

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

III.    Záró bevallás

1.    □ Felszámolás

2.    □ Végelszámolás

3.    □ Kényszertörlés

4.    □ Adószám törlése

5.    □ Átalakulás, □ Egyesülés, □ Szétválás

6.    □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

7.    □ Hatósági megszüntetés

8.    □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása

9.    □ Székhely áthelyezése

10.    □ Telephely megszüntetése

11.    □ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

12.    □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

13.    □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése
14.    □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése

15.    □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése

16.    □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

17.    □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

18.    □ Egyéb: ________________


8K35210_3

IV.    A bevallásban szereplő betétlapok

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □

V.    Adóalany

1.    Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): ________________________________
2.    Adóalany születési családi- és utóneve: __________________________________________
3.    Születési helye: ___________________________________________________város/község
4.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap
5.    Anyja születési családi- és utóneve: _____________________________________________
6.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
7.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
8.    Székhelye, lakóhelye: □□□□___________________________________város/község
______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
9.    Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal): __________________________________________________________________________
10.    Telefonszáma: ______________________________________________________________
11.    E-mail címe: ______________________________________________________________

VI.    Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:
a)    □ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
b)    □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
c)    □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
d)    □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként


8K35210_6

VII.    Az adó

(a 29. sor kivételével forintban)

1.    A Htv. szerinti − vállalkozási szintű − éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Az alvállalkozói teljesítések értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Anyagköltség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdése alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor]**:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)***:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál alkalmazott adóalap

[8.1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.1.     Áttérési különbözettel korrigált adóalap [6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.2.     Az áttérés adóévét megelőző adóév 12 hónapra számított adóalapjának összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.3.     Kimentési adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli önellenőrzési különbözet (+,-)***:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A foglalkoztatás csökkentéséhez
kapcsolódó adóalap-növekmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7+9-10+11; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén
7+8+9-10+11]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Az önkormányzat illetékességi területére
jutó − a 12. sorban lévő adóalap megosztása szerinti − települési szintű adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (13-14-15):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

17.    Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(16. sor x __________ %):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

18.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

19.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.    Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege

[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

22.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

23.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

24.    Az önkormányzati döntés szerint
a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25.    Az iparűzési adófizetési kötelezettség

[17-(18+19+20+21+22+23+24)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

26.    Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

27.    Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

28.    Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

29.    A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a:

VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja

VI. b) pont szerinti esetben = az EVA alapja

VI. c) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel

VI. d) pont esetében = a KIVA alapja

**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:

VI. a) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 1,2,

VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,5,

VI. c) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8,

VI. d) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.

***Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!


VIII.    Adóelőlegek bevallása

1.

Előlegfizetési időszak:

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

2.

Első előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

2.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Második előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.

Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.

Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.

Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.

Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________


8K35210_10

„A” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.     Nettó árbevétel

(forintban)

1.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6-7]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Jogdíjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.1.     Az 5. sorból a regisztrációs adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.2.     Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Felszolgálási díj árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételt csökkentő tétele*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

 

II/A. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.

 

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása


„B” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Nettó árbevétel

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Befektetési szolgáltatás bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„C” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Biztosítástechnikai eredmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nettó működési költség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő tételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„D” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„E” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

 


I.     Adóalany
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja:

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén (forintban)

1.

Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Közvetített szolgáltatások értéke összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

III.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén (forintban)

1.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamos energia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és tovább értékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [5+6+7+8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.

A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


8K35210_15

„F” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintű adóalap megosztása

 

I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.    Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

1.    □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás

2.    □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás

3.    □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás

4.    □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás

5.    □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás

6.    □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás

7.    □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás

 

III.    A megosztás

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével forintban)

1.

A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendő – a Htv. melléklete szerinti – eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

A 7. sorból az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. pontja] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.

A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.

A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.

A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.

A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.

A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.

A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.

A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„G” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Nyilatkozat a túlfizetésről

 


I. Adóalany

1.    Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
4.    A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:
□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

 


II. Nyilatkozat

1.    □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.
2.    □ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom.
3.    □ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
4.    □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
5.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
6.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
7.    □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

 


III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

Sorszám

Köztartozást nyilvántartó
intézmény megnevezése

Köztartozás fajtája

Összeg (forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám

Intézmény által alkalmazott
ügyfél azonosító szám

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 


IV.    A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség

 

Sorszám

Közteher megnevezése

Összeg (forint)

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 


_______________________

□□□□

□□

□□


______________________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„H” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Önellenőrzési pótlék bevallása

 


I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-o-□□

 


II.    Önellenőrzés

1.    Adóalap változása
(+,-)

2.    Adóösszeg változása
(+,-)

3.    Az önellenőrzési pótlék
alapja

4.    Az önellenőrzési pótlék
összege

 

 

 

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása


8K35210_18

„I” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

 

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

 

II.    Nettó árbevétel

 

(forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel

[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18-19-20-21-22-23-24+25]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Bevétel IFRS 15 szerint:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Más standardok által az IFRS 15 szerinti árbevételként elszámolni rendelt tételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Sztv. szerint – nem számlázott – utólag adott (fizetendő) szerződés szerinti engedmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés alapján elszámolt kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a bevételt csökkentő kötbér:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében

közvetített szolgáltatás bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Saját név alatt történt bizományosi áru-értékesítés számviteli törvény szerinti bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételcsökkentő hatása:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Üzletág-átruházás esetén az átadott eszközök kötelezettségekkel csökkentett értékét meghaladó ellenérték:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Operatív lízingből származó összeg:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    Az IFRS 15 Vevői standard 70-71. bekezdése alapján az ügyleti ár csökkenéseként elszámolt, vevőnek fizetendő ellenérték:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

17.    IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard szerint biztosítóként a biztosítási szerződésből kapott bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

18.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja szerinti korrekció:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

19.    Jogdíjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.    Felszolgálási díj árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.    Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

A 21. sorból:

 

21.1. jövedéki adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.2.     regisztrációs adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.3.     az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

22.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő hatása:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

23.    Az IFRS 15 Vevői standard 60-65. bekezdése alapján elszámolt kamatráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

24.    Az adóévet megelőző bármely adóévben figyelembe vett, a Htv. 2016. december 31-ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont szerinti bevételnövelő tétel összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-11+12+13]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kapott kamatként elszámolt bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalék összege):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az adóalany által ráfordításként elszámolt (fizetett, járó) kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-11-12-13+14+15]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kapott kamatként elszámolt:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalékok összege):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Díjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.     Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítás:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

 

III.    Eladott áruk beszerzési értéke

(forintban)

 

1.    Eladott áruk beszerzési értéke [2+3+4+5+6+7-8+9+10]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A kereskedelmi áru beszerzési költségének meghatározása során figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti – nem számlázott – utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe kapott készlet csereszerződés szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IAS 17 Lízingek című standard alapján pénzügyi lízingnek minősülő szerződés alapján a lízingbe adónál kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz
IAS 2 Készletek című standard alapján megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján az értékesített termék (ingó, ingatlan) számvitelről szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Nem a szokásos tevékenység keretében értékesített áru, telek vagy más ingatlan értékesítéskori könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv szerinti érték növeléseként már figyelembe vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az következik, hogy az az adóévben az (1) és (2) bekezdés szerint a könyv szerinti érték összegét növeli:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó elábé

(+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    Megszűnt tevékenységből származó elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

IV.    Anyagköltség

(forintban)

1.    Anyagköltség [2+3-4+5+6]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt felhasználáskori könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Az anyag könyv szerinti értékének megállapítása során az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti utólag kapott (járó) – nem számlázott – szerződés szerinti engedménynek minősülő kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Annak az anyagnak a ráfordításként elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az IAS 2 Készletek című standard 35. bekezdésében említettek szerint saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések alkotórészeként használtak fel és amelynek könyv szerinti értékét a saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében figyelembe vették:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység anyagköltsége (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

V.    Közvetített szolgáltatások értéke

(forintban)

1.    Közvetített szolgáltatások értéke

[2+3+4+5]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az IFRS-ek szerint nem ügynökként közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített szolgáltatás könyv szerinti értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység keretében közvetített szolgáltatások értéke (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáltatás értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

VI.    Alvállalkozói teljesítés értéke

(forintban)

1.    Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Folytatódó tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

VII.    Áttérési különbözet az IFRS-ek első alkalmazásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.1.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.2.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.1.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII.    Áttérési különbözet a számviteli politika változásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.1.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.1.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„J” JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany tagjainak nyilatkozata

 

I.    Nyilatkozat


Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.

Oldalszám: __/__

 

II.    Adóalanyok adatai


1.    Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________
2.    Adószáma: □□□□□□□□--□□


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni!

 

_______________________

□□□□

□□

□□

_______________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

25. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez34

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
FŐLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

 

I.    Bevallás jellege

1.     Éves bevallás

2.     Záró bevallás

3.     Előtársasági bevallás

4.     Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5.     Év közben kezdő adózó bevallása

6.     Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

7.     A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása

8.     A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9.     A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása

10.     A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

11.     A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

12.     A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

13.     A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

14.     Önellenőrzés

15.     Sportvállalkozás által benyújtott bevallás


9K10224M_1

II.

Bevallott időszak

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

III.    Záró bevallás

1.    □ Felszámolás

2.    □ Végelszámolás

3.    □ Kényszertörlés

4.    □ Adószám törlése

5.    □ Átalakulás, □ Egyesülés, □ Szétválás

6.    □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

7.    □ Hatósági megszüntetés

8.    □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása

9.    □ Székhely áthelyezése

10.    □ Telephely megszüntetése

11.    □ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

12.    □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

13.    □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése
14.    □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése

15.    □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése
16.    □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

17.    □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

18.    □ Egyéb: ________________


9K10224M_3

IV.    A bevallásban szereplő betétlapok

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □

V.    Adóalany

1.    Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): ________________________________
2.    Adóalany születési családi- és utóneve: __________________________________________
3.    Születési helye: ___________________________________________________város/község
4.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap
5.    Anyja születési családi- és utóneve: _____________________________________________
6.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
7.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
8.    Székhelye, lakóhelye: □□□□___________________________________város/község
______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
9.    Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalannyal): __________________________________________________________________________
10.    Telefonszáma: ______________________________________________________________
11.    E-mail címe: ______________________________________________________________

VI.    Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:
a)    □ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
b)    □ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
c)    □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
d)    □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként


9K10224M_6

VII.    Az adó

(a 30. sor kivételével forintban)

1.    A Htv. szerinti − vállalkozási szintű − éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Az alvállalkozói teljesítések értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Anyagköltség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor]**:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)***:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál alkalmazott adóalap

[8.1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.1.     Áttérési különbözettel korrigált adóalap [6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.2.     Az áttérés adóévét megelőző adóév 12 hónapra számított adóalapjának összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.3.     Kimentési adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli önellenőrzési különbözet (+,-)***:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A foglalkoztatás csökkentéséhez
kapcsolódó adóalap-növekmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7+10; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 7+8+9+10]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Az önkormányzat illetékességi területére
jutó − a 11. sorban lévő adóalap megosztása szerinti − települési szintű adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint (maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő vállalkozónak]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (12-13-14-15):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

17.    Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(16. sor x __________ %):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

18.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint (maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

19.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő vállalkozónak]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21.    Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

22.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege

[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

23.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

24.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25.    Az önkormányzati döntés szerint
a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

26.    Az iparűzési adófizetési kötelezettség

[17-(18+19+20+21+22+23+24+25)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

27.    Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

28.    Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

29.    Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

30.    A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a:

VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja

VI. b) pont szerinti esetben = az EVA alapja

VI. c) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel

VI. d) pont esetében = a KIVA alapja

**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:

VI. a) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 1,2,

VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,5,

VI. c) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8,

VI. d) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.

*** Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!


VIII.    Adóelőlegek bevallása

1.

Előlegfizetési időszak:

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

2.

Első előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

2.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Második előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□


IX.    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.    Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.    Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.    Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.    Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________


9K10224M_9

„A” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.     Nettó árbevétel

(forintban)

1.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6-7]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    Jogdíjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.1.     Az 5. sorból a regisztrációs adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.2.     Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Felszolgálási díj árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételt csökkentő tétele*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

 

II/A. Nyilatkozat

a

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.

 

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„B” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□


II.    Nettó árbevétel

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Befektetési szolgáltatás bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„C” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Biztosítástechnikai eredmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nettó működési költség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő tételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„D” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 


I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.     Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„E” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

 


I.     Adóalany
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja:

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén (forintban)

1.    Eladott áruk beszerzési értéke (elábé)
összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Közvetített szolgáltatások értéke összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

III.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén (forintban)

1.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamos energia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és tovább értékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [5+6+7+8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.

A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„F” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
A vállalkozási szintű adóalap megosztása

 


I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

1.    □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
2.    □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás
3.    □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás
4.    □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás
5.    □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás
6.    □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás
7.    □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás


9K10224M_15

III.    A megosztás

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével forintban)

1.    A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendő – a Htv. melléklete szerinti – eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A 7. sorból az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. pontja] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„G” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Nyilatkozat a túlfizetésről

 

I. Adóalany

1.    Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________

2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

3.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

4.    A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

 

II. Nyilatkozat

1.    □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.

2.    □ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom.

3.    □ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

4.    □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

5.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

6.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

7.    □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

Sorszám

Köztartozást nyilvántartó
intézmény megnevezése

Köztartozás fajtája

Összeg (forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám

Intézmény által alkalmazott
ügyfél azonosító szám

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

IV.    A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség

 

Sorszám

Közteher megnevezése

Összeg (forint)

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

_______________________

□□□□

□□

□□

______________________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„H” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Önellenőrzési pótlék bevallása

 


I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve):     

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Önellenőrzés

1.    Adóalap változása
(+,-)

2.    Adóösszeg változása
(+,-)

3.    Az önellenőrzési pótlék
alapja

4.    Az önellenőrzési pótlék
összege

 

 

 

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása


9K10224M_17

„I” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

 

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□--□□

 

 

II.    Nettó árbevétel

 

(forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel:

[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+
14+15+16+17–18–19–20–21–22–23+
24–25]

□□□□□□□□□□□□□

2.    Bevétel IFRS 15 szerint:

□□□□□□□□□□□□□

3.    Más standardok által az IFRS 15 szerinti árbevételként elszámolni rendelt tételek:

□□□□□□□□□□□□□

4.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□□□□□□□□□□□□□

5.    Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke:

□□□□□□□□□□□□□

6.    Sztv. szerint – nem számlázott – utólag adott (fizetendő) szerződés szerinti engedmény:

□□□□□□□□□□□□□

7.    Az IFRS 15 standard 60–65. bekezdés alapján elszámolt kamat:

□□□□□□□□□□□□□

8.    Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a bevételt csökkentő kötbér:

□□□□□□□□□□□□□

9.    A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében

közvetített szolgáltatás bekerülési értéke:

□□□□□□□□□□□□□

10.    Saját név alatt történt bizományosi áru-értékesítés számviteli törvény szerinti bekerülési értéke:

□□□□□□□□□□□□□

11.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételcsökkentő hatása:

□□□□□□□□□□□□□

12.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál
a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□□□□□□□□□□□□□

13.    Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás árbevétele:

□□□□□□□□□□□□□

14.    Operatív lízingből származó összeg:

□□□□□□□□□□□□□

15.    Az IFRS 15 Vevői standard
70–71. bekezdése alapján az ügyleti ár csökkenéseként elszámolt, vevőnek fizetendő ellenérték:

□□□□□□□□□□□□□

16.    IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard szerint biztosítóként a biztosítási szerződésből kapott bevétel:

□□□□□□□□□□□□□

17.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja szerinti korrekció:

□□□□□□□□□□□□□

18.    Jogdíjbevétel:

□□□□□□□□□□□□□

19.    Felszolgálási díj árbevétele:

□□□□□□□□□□□□□

20.    Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó összege:

□□□□□□□□□□□□□

A 20. sorból:

 

20.1. jövedéki adó:

□□□□□□□□□□□□□

20.2.     regisztrációs adó:

□□□□□□□□□□□□□

20.3.     az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó:

□□□□□□□□□□□□□

21.    Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő hatása:

□□□□□□□□□□□□□

22.    Az IFRS 15 Vevői standard
60–65. bekezdése alapján elszámolt kamatráfordítás összege:

□□□□□□□□□□□□□

23.    Az adóévet megelőző bármely adóévben figyelembe vett, a Htv. 2016. december 31-ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017. január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont szerinti bevételnövelő tétel összege:

□□□□□□□□□□□□□

24.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,–):*

□□□□□□□□□□□□□

25.    Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételt csökkentő tétele:

□□□□□□□□□□□□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8–9–10–11+12+13]:

□□□□□□□□□□□□□

2.    Kapott kamatként elszámolt bevétel:

□□□□□□□□□□□□□

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

□□□□□□□□□□□□□

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalék összege):

□□□□□□□□□□□□□

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

□□□□□□□□□□□□□

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál
a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□□□□□□□□□□□□□

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□□□□□□□□□□□□□

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

□□□□□□□□□□□□□

9.    Az adóalany által ráfordításként elszámolt (fizetett, járó) kamat:

□□□□□□□□□□□□□

10.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

□□□□□□□□□□□□□

11.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

□□□□□□□□□□□□□

12.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,–):*

□□□□□□□□□□□□□

13.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□□□□□□□□□□□□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel

1.    Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9–
10–11–12–13+14+15]:

□□□□□□□□□□□□□

2.    Kapott kamatként elszámolt:

□□□□□□□□□□□□□

3.    A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

□□□□□□□□□□□□□

4.    A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, jutalékok összege):

□□□□□□□□□□□□□

5.    Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

□□□□□□□□□□□□□

6.    Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál
a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke:

□□□□□□□□□□□□□

7.    Operatív lízingből származó árbevétel:

□□□□□□□□□□□□□

8.    A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:

□□□□□□□□□□□□□

9.    Díjbevétel:

□□□□□□□□□□□□□

10.    A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben elszámolt nyereség összege:

□□□□□□□□□□□□□

11.     Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat:

□□□□□□□□□□□□□

12.    Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:

□□□□□□□□□□□□□

13.    A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítás:

□□□□□□□□□□□□□

14.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó árbevétele (+,–):*

□□□□□□□□□□□□□

15.    Megszűnt tevékenységből származó árbevétel:

□□□□□□□□□□□□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

 

III.    Eladott áruk beszerzési értéke

(forintban)

 

1.    Eladott áruk beszerzési értéke
[2+3+4+5+6+7–8+9+10]:

□□□□□□□□□□□□□

2.    Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke:

□□□□□□□□□□□□□

3.    A kereskedelmi áru beszerzési költségének meghatározása során figyelembe vett,
a számvitelről szóló törvény szerinti – nem számlázott – utólag kapott (járó) engedmény szerződés szerinti összege:

□□□□□□□□□□□□□

4.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe kapott készlet csereszerződés szerinti értéke:

□□□□□□□□□□□□□

5.    Az IFRS 16 Lízingek című standard alapján pénzügyi lízingnek minősülő szerződés alapján a lízingbeadónál kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS 2 Készletek című standard alapján megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értékével, ide nem értve azt az összeget, mellyel a vállalkozó
a 40/D. § (3) bekezdés b) pontja szerint
a bevételt csökkentette

□□□□□□□□□□□□□

6.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján az értékesített termék (ingó, ingatlan) számvitelről szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értéke:

□□□□□□□□□□□□□

7.    Nem a szokásos tevékenység keretében értékesített áru, telek vagy más ingatlan értékesítéskori könyv szerinti értéke:

□□□□□□□□□□□□□

8.    Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv. 40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint
a könyv szerinti érték növeléseként már figyelembe vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az következik, hogy az
az adóévben az (1) és (2) bekezdés szerint
a könyv szerinti érték összegét növeli:

□□□□□□□□□□□□□

9.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység nettó elábé:

(+,–):*

□□□□□□□□□□□□□

10.    Megszűnt tevékenységből származó elábé:

□□□□□□□□□□□□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

IV.    Anyagköltség

(forintban)

1.    Anyagköltség [2+3–4+5+6]:

□□□□□□□□□□□□□

2.    Az anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt felhasználáskori könyv szerinti értéke:

□□□□□□□□□□□□□

3.    Az anyag könyv szerinti értékének megállapítása során az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti utólag kapott (járó)
– nem számlázott – szerződés szerinti engedménynek minősülő kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összege:

□□□□□□□□□□□□□

4.    Annak az anyagnak a ráfordításként elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet
az IAS 2 Készletek című standard
35. bekezdésében említettek szerint saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések alkotórészeként használtak fel és amelynek könyv szerinti értékét a saját előállítású ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében figyelembe vették:

□□□□□□□□□□□□□

5.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység anyagköltsége (+,–):*

□□□□□□□□□□□□□

6.    Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:

□□□□□□□□□□□□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

V.    Közvetített szolgáltatások értéke

(forintban)

1.    Közvetített szolgáltatások értéke

[2+3+4+5]:

□□□□□□□□□□□□□

2.    Az IFRS-ek szerint nem ügynökként közvetített szolgáltatások értéke:

□□□□□□□□□□□□□

3.    A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített szolgáltatás könyv szerinti értéke:

□□□□□□□□□□□□□

4.    Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett tevékenység keretében közvetített szolgáltatások értéke (+,–):*

□□□□□□□□□□□□□

5.    Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáltatás értéke:

□□□□□□□□□□□□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

VI.    Alvállalkozói teljesítés értéke

(forintban)

1.    Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

□□□□□□□□□□□□□

2.    Folytatódó tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

□□□□□□□□□□□□□

3.    Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

□□□□□□□□□□□□□

 

VII.    Áttérési különbözet az IFRS-ek első alkalmazásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2–3] (+,–):*

□□□□□□□□□□□□□

2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

2.3.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont
aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

2.4.     A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont
ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

3.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

3.1.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont
ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

3.2.    A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont
bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

 

VIII.    Áttérési különbözet az IFRS-ek számviteli politika változásakor

(forintban)

1.    Az áttérési különbözet összege [2–3]
(+,–):*

□□□□□□□□□□□□□

2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

2.1.    A Htv. 40/J § (3) bekezdés a) pont
aa) alpont szerinti áttérési különbözet

□□□□□□□□□□□□□

2.2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

3.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

3.1.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti áttérési különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

3.2.    A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

□□□□□□□□□□□□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

 

 

IX. Nyilatkozat

a

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti (II./25. sor) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


„J” JELŰ BETÉTLAP

2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany tagjainak nyilatkozata

 

I.    Nyilatkozat


Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.

Oldalszám: __/__

 

II.    Adóalanyok adatai


1.    Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________
2.    Adószáma: □□□□□□□□--□□


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________


1.    Adóalany neve:______________________________________________________________
2.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.    Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni!

 

_______________________

□□□□

□□

□□

___________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

26. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez35

BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
FŐLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

 

I.    Bevallás jellege

1.    □ Éves bevallás

2.    □ Záró bevallás

3.    □ Előtársasági bevallás

4.    □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5.    □ Év közben kezdő adózó bevallása

6.    □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

7.    □ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása

8.    □ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

9.    □ A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása

10.    □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

11.    □ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

12.    □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

13.    □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)
14    □ Sportvállalkozás által benyújtott bevallás

15.    □ Önellenőrzés


9K10225_1

II.

Bevallott időszak


 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

III.

Záró bevallás

1.

□ Felszámolás

2.

□ Végelszámolás

3.

□ Kényszertörlés

4.

□ Adószám törlése

5.

□ Átalakulás, □ Egyesülés, □ Szétválás

6.

□ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

7.

□ Hatósági megszüntetés

8.    □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy
a kérelem bejegyzés előtti visszavonása

9.

□ Székhely áthelyezése

10.

□ Telephely megszüntetése

11.

□ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

12.    □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése
□ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése

13.    □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése
□ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

14.

□ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

15.

□ Egyéb: ________________


9K10225_3

IV    A bevallásban szereplő betétlapok

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H □ I □ J □

V.    Adóalany

1.    Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): _________________________________________________
2.    Adóalany születési családi és utóneve: ____________________________________________________________
3.    Születési helye: ___________________________________________________város/község
4.    Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap
5.    Anyja születési családi- és utóneve: ___________________________________________________________
6.    Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
7.    Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
8.    Székhelye, lakóhelye: □□□□_______________________________________________________város/község
____________________ közterület ________ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____em. _____ajtó.
9.    Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal): ___________________________________________________________________________________________
10.    Telefonszáma: _______________________________________________________________________________
11.    E-mail címe: _______________________________________________________________________________

VI.    Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:
a)    □ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
b)    □ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
c)    □ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként


9K10225_6

VII.    
Az adó


(a 30. sor kivételével forintban)

1.

A Htv. szerinti − vállalkozási szintű − éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. §
(6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Az alvállalkozói teljesítések értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Anyagköltség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
[(1–(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6),
(10) bekezdésének alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor]**:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)***:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8    Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál alkalmazott adóalap
[6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.1.

Áttérési különbözettel korrigált adóalap [6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.2.     Az áttérés adóévét megelőző adóév
12 hónapra számított adóalapjának összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.3.

Kimentési adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli önellenőrzési különbözet (+,–)*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.

Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [6+7; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 7+8+9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Az önkormányzat illetékességi területére
jutó − a 10. sorban lévő adóalap megosztása szerinti − települési szintű adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. §
(2) bekezdése szerint (maximum
2,5M forintot vállalkozási szintű adóalapig)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.

Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő vállalkozónak]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.

Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.

Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (11–12–13–14):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(15. sor x __________ %):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

17.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint (maximum 2,5M forintot vállalkozási szintű adóalapig)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

18.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. §
(3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő vállalkozónak]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

19.    Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. §
(4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

20.    Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. §
(1) bekezdés a) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

21    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának
a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

22.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának
a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

23.    A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának
a településre jutó összege [Htv. 40/A. §
(1) bekezdés b) pontja szerint]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

24.    Az önkormányzati döntés szerint
a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

25    Az iparűzési adófizetési kötelezettség
[16–(17+18+19+20+21+22+23+24)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

26.

Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

27.

Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

28.

Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a:
VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja
VI. b) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel
VI. c) pont esetében = a KIVA alapja
**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:
VI. a) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.
VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8,
VI. c) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.

*** Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII    Adóelőlegek bevallása

1.

Előlegfizetési időszak:

 

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.

2.

Első előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

2.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Második előlegrészlet. Esedékesség:

□□□□ év □□ hó □□ nap.

3.1.

Összeg (forintban):

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

IX    Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek

 

_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1.

Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________

2.

Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________

3.

Adóazonosító száma: _____________________________________________________

4.

Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________9K10225_9


„A” JELŰ BETÉTLAP

2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

 


Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


Nettó árbevétel


(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2–3–4–5–6–7]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Jogdíjbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.1.

Az 5. sorból a regisztrációs adó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.2.

Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Felszolgálási díj árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás nettó árbevételt csökkentő tétele*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

 


II/A. Nyilatkozat
a


Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével

összhangban veszem igénybe.

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„B” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Nettó árbevétel

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7–8–9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Befektetési szolgáltatás bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

 

 

_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„C” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

 

I.    Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.

Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7–8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Biztosítástechnikai eredmény:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nettó működési költség:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő tételek:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.

Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„D” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

 

I.Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.

Nettó árbevétel

 

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„E” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

 

I    Adóalany
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja:

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén (forintban)

1.

Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

Közvetített szolgáltatások értéke összesen:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.

Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

III.    A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén (forintban)

1.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.

A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamos energia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és tovább értékesített,
a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. §
(4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.

A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege [5+6+7+8]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.

A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete (adóalap) [1–2–9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap
II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása


9K10225_14

„F” JELŰ BETÉTLAP

2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintű adóalap megosztása

 

I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 

II.    Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

1.    □ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás

2.    □ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás

3.    □ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás

4.    □ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás

5.    □ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás

6.    □ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás

7.    □ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás

 

III.    A megosztás

(A 7–8. és a 11–16. sorok kivételével forintban)

1.    A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

2.    Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.    A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó
– a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

4.    A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendő – a Htv. melléklete szerinti – eszközérték összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

5.    Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

6.    Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

7.    Villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.    A 7. sorból az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

9.    Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. §
24. pontja] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

10.    A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

11.    A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

12.    A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

13.    A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

14.    A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

15.    A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

16.    A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

 

_____________________

□□□□

□□

□□

_________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„G” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Nyilatkozat a túlfizetésről

 

I. Adóalany

1.     Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________
2.     Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□
3.     Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
4.     A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:
□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

 

II. Nyilatkozat

1.    □ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.
2.    □ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom.
3.    □ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
4.    □ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
5.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
6.    □ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
7.    □ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

 

 

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

Sorszám

Köztartozást nyilvántartó
intézmény megnevezése

Köztartozás fajtája

Összeg (forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám

Intézmény által alkalmazott
ügyfél azonosító szám

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 


IV     A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség

Sorszám

Közteher megnevezése

Összeg (forint)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

_______________________

□□□□

□□

□□


______________________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

„H” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Önellenőrzési pótlék bevallása

 


I.     Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

 


II.    Önellenőrzés

1.    Adóalap változása
(+,–)

2.    Adóösszeg változása
(+,–)

3.    Az önellenőrzési pótlék
alapja

4.    Az önellenőrzési pótlék
összege

 

 

 

 

 

 


_____________________

□□□□

□□

□□


_________________________________

helység

év

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

1

A rendeletet a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 21/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 21/2019. (XII. 23.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdés d) pontja az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (2) bekezdés g) pontját az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 16. §-a iktatta be, szövege a 48/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdés h) pontját az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 16. §-a iktatta be.

8

Az 1. § (2) bekezdés i) pontját az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

9

Az 1. § (2) bekezdés j) pontját a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 3. §-t a 21/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 2. mellékletet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontja iktatta be, szövege a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelet 6. § (3) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. mellékletet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 6. mellékletet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 7. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelet 6. § (2) bekezdés 1. pontjával megállapított szöveg.

18

A 8. mellékletet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelet 6. § (1) bekezdés 1. pontja iktatta be.

20

A 10. melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 11. mellékletet az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 34. § 1. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 17. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 48/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 12. mellékletet az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 34. § 2. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 13. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelet 6. § (2) bekezdés 2. pontjával megállapított szöveg.

25

A 16. melléklet az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 33. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 17. mellékletet a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdés 5. pontjával megállapított szöveg.

27

A 18. mellékletet újonnan a 48/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontja módosított szöveg.

29

A 20. mellékletet a 21/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 21. mellékletet a 21/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

32

A 23. mellékletet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdés 5. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 25. mellékletet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelet 6. § (1) bekezdés 2. pontja iktatta be, szövege a 21/2019. (XII. 23.) PM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

35

A 26. mellékletet a 21/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére