• Tartalom

357/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

357/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2009.01.02.

A foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (5) bekezdés a) pont 2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1–11. §2

12. § (1) E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

(2)3

(3) E rendelet 1–11. §-a, valamint 12. § (2) bekezdése 2009. január 2-án hatályát veszti.

(4) Az R. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „közhasznú társaság” szöveg 2009. július 1-jén hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.

(6) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Intézet vezetője a főigazgató. A főigazgató felett a kinevezési, megszüntetési és fegyelmi jogkört a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszter által kijelölt szakállamtitkár gyakorolja.”

(7) A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében és 2. számú mellékletében a „vezető” szövegrész helyébe a „magasabb vezető”, valamint 2. számú mellékletében a „vezetői” szövegrész helyébe „magasabb vezetői” szövegrész lép.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 205. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–11. § e rendelet 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § (2) bekezdése e rendelet 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére