• Tartalom

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól1

2013.02.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya az 1. és 2. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre és a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.

(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

2. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével – csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az e rendeletben meghatározottak szerint folytatható.

(2) A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;

b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb)2 nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

(3) A (2) bekezdésben nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

3. § (1)3 Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

(2) A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

4. § A Kormány a telepengedély kiadása iránti eljárásban

a)4 a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi hatóság jogkörébe utalt szakkérdésben az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal telep fekvése szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal telep fekvése szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét, a másodfokú eljárásban az ÁNTSZ-nek a telep fekvése szerint illetékes regionális intézetét;

b) annak elbírálása kérdésében, hogy

ba)5 a telepen a hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a telepen történő hulladékgazdálkodási tevékenység környezetterhelést, biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége,

bb) a tevékenység zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek,

bc) a tevékenység megfelel-e az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,

bd)6 országos jelentőségű védett természeti területen, NATURA 2000 területen, vagy barlang védőövezetében annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e,

be) a földtani közeg és a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a földtani közeget és a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak az első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget;

c) az 5. melléklet I. pontjában meghatározott tevékenységeknél – annak elbírálása kérdésében, hogy a telep a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – az első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot, a másodfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, Budapesten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot;

d)7 termőfölddel közvetlenül szomszédos földrészleten álló telep engedélyezése esetén annak elbírálása kérdésében, hogy az ipari tevékenység a termőföld talajának szennyeződésére, károsodására, roncsolására, valamint az ott folytatott mezőgazdasági tevékenységre, továbbá a növényvédőszerekkel folytatott ipari tevékenységek engedélyezése esetén a kezelőszemélyzet kitettségére, a lehetséges humán- és környezeti toxicitásra, terhelésre hatással van-e, első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt;

e)8 ha a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést, éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt, ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket, legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert, nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós- vagy cseppfolyósított-, illetve sűrítettgáz-üzemanyag-töltő berendezést használnak – az ezen építményekkel, berendezésekkel összefüggő műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében – első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát, másodfokú eljárásban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervét;

f)9 ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll – annak elbírálása kérdésében, hogy tevékenység a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek –, első fokon az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, másodfokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát

szakhatóságként jelöli ki.

4/A. §10 A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje beszámít.

4/B. §11 A 4. § e) pontja szerinti esetben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

5. § (1)12 A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

(2)13 A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök.

(3)14 A jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani. A helyszíni szemle időpontjáról szóló értesítés tartalmazza a 4. melléklet I., II. és a III. 1. pontjában megjelölt adatokat és arra való figyelemfelhívást, hogy az értesített személyek távolmaradása a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

(4)15 A teleppel közvetlenül szomszédos – közös határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait, valamint a 4. melléklet III. 2. és III. 3. pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lap másolatot a jegyző hivatalból, az ingatlanügyi hatóság megkeresése útján vagy a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával szerzi be.

(5) A szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják.

(6)16 A helyszíni szemléről a jegyző jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak a személyeknek, akiket a szemle időpontjáról értesített.

6. § (1)17 A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

(2)18 A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.

7. § (1) A jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul – a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

(2) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

8. § (1)19 A jegyző a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli

a)20 a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségével,

b) az illetékes rendőrkapitánysággal,

c)21

(2) A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt kézbesítés útján megküldi a bejelentőnek, valamint a 4. §-ban és az (1) bekezdés d)–f) pontjában megjelölt hatóságoknak.

(3)22 Bejelentés-köteles tevékenység esetében a 4. § a), d) és f) pontjában megjelölt elsőfokú hatóságok a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytatnak le, a 4. § e) pontjában megjelölt elsőfokú hatóság pedig folytathat le, ha

a) a tevékenység a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján minősül bejelentés-kötelesnek, illetve

b) a tevékenyégre a 4. §-ban meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott megjelölt hatásokkal járhat.

(4)23 Bejelentés-köteles tevékenység esetén a telep fekvése szerint illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytat le, ha a tevékenység az 5. melléklet II. részében szerepel.

(5)24 A (3)–(4) bekezdésben meghatározott hatóságok az ellenőrzést követő nyolc napon belül annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

(6)25 A telep működésével kapcsolatos – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatározott – figyelemfelhívás esetén az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szükség szerint megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, illetve megkeresi a jegyzőt.

9. § (1) Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

(2) A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

(3)26 A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a (2) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

(4) Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében – a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

(5)27 A jegyző az (1)–(3) bekezdésben meghatározott adatváltozásról, valamint a tevékenység (4) bekezdés szerinti megszüntetéséről haladéktalanul értesíti a 8. § (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt, valamint telepengedély- köteles tevékenység esetében az engedélyezésben részt vett, bejelentés-köteles tevékenység esetében pedig a bejelentőt és a 4. §-ban megjelölt hatóságokat.

(6) A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén – ideértve ha a tevékenységet folytató a telepen korábban folytatott ipari tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik engedély- vagy bejelentés-köteles ipari tevékenységet kíván folytatni – az új tevékenység tekintetében a 3–8. § szerinti eljárást kell megfelelően lefolytatni, azzal, hogy a korábbi tevékenység megszüntetése esetén a (4) bekezdést is megfelelően alkalmazni kell.

10. § (1) A 2. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállását a jegyző ellenőrzi.

(2) Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, illetve a 6. § (2) bekezdésében előírt követelményeket nem teljesíti, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

(3) Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

(4)28 A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari tevékenység folytatójával és a 4. §-ban, valamint a 8. § (1) bekezdés a)–b) pontjában megjelölt hatóságokkal.

(5)29 A (3) bekezdés a) pontja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó bejelentésköteles ipari tevékenység tekintetében nem alkalmazható.

10/A. §30 A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

(2)31 Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a telepek engedélyezésével, bejelentésével, a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos első fokú és jogorvoslati eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben szabályozza.

(3)32

(4)–(6)33

12. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. és 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez


Bejelentés-köteles tevékenységek

1. alsóruházat gyártása
2. ágybetét gyártása
3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
4. bőr, szőrme kikészítése
5. bőrruházat gyártása
6. csap, szelep gyártása
7. csapágy, erőátviteli elem gyártása
8. csiszolótermék gyártása
9. csomagolás
10. egészségügyi kerámia gyártása
11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
12. egyéb bútor gyártása
13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
15. egyéb kerámiatermék gyártása
16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
17. egyéb műanyag termék gyártása
18. egyéb nem vas fém gyártása
19. egyéb papír-, kartontermék gyártása
20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
24. elektronikus orvosi berendezés gyártása
25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
26. evőeszköz gyártása
27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
28. építési betontermék gyártása
29. építési gipsztermék gyártása
30. épületasztalos-ipari termék gyártása
31. falemezgyártás
32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
33. fűtőberendezés, kemence gyártása
34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
35. gépjárműjavítás, -karbantartás
36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
37. háztartási kerámia gyártása
38. háztartási villamos készülék gyártása
39. hangszergyártás
40. illóolajgyártás
41. irodabútor gyártása
42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
43. irodai papíráru gyártása
44. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
45. játékgyártás
46. kerámiacsempe, -lap gyártása
47. kerámia szigetelő gyártása
48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
50. konyhabútorgyártás
51. kőmegmunkálás
52. kötéláru gyártása
53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
54. kötött, hurkolt kelme gyártása
55. lábbeligyártás
56. lakat-, zárgyártás
57. munkaruházat gyártása
58. műszaki kerámia gyártása
59. műszaki textiláru gyártása
60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
61–62.34
63. nem villamos háztartási készülék gyártása
64. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
65. orvosi eszköz gyártása
66. papír csomagolóeszköz gyártása
67. parkettagyártás
68. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
69. síküveg továbbfeldolgozás
70. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
71. számítógép, perifériás egység gyártása
72. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
73. szerszámgyártás
74. szőrmecikk gyártása
75. tároló fatermék gyártása
76. testápolási cikk gyártása
77. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
78. táskafélék, szíjazat gyártása
79. textilszálak fonása
80. textilszövés
81. textil, szőrme mosása, tisztítása
82. tűzálló termék gyártása
83. villamos világítóeszköz gyártása

2. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez


Telepengedély-köteles tevékenységek

1. acélcsőgyártás
2. acél tárolóeszköz gyártása
3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása
4. bányászati, építőipari gép gyártása
5. dohánytermék gyártása
6. egyéb gumitermék gyártása
7. előre kevert beton gyártása
8. égetett agyag építőanyag gyártása
9. festék, bevonóanyag gyártása
10. fémalakítás, porkohászat
11. fém épületelem gyártása
12. fémfelület-kezelés
13. fémmegmunkálás
14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
15. fémszerkezet gyártása
16. fémtartály gyártása
17. fűrészárugyártás
18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
19. gőzkazán gyártása
20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
21. habarcsgyártás
22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
23. hidegen hajlított acélidom gyártása
24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
25. hidegen húzott acélhuzal gyártása
26. hidegen húzott acélrúd gyártása
27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28. huzaltermék gyártása
29. kohászati gép gyártása
30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
31. kötőelem, csavar gyártása
32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
34. kőolaj-feldolgozás
35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
43. mész-, gipszgyártás
44. motorkerékpár gyártása
45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű- motor)
46. műanyag csomagolóeszköz gyártása
47. műanyag építőanyag gyártása
48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
52. nemesfémgyártás
53. ólom, cink, ón gyártása
54. papírgyártás
55. papíripari gép gyártása
56. ragasztószergyártás
57. rézgyártás
58. szálerősítésű cement gyártása
59. száloptikai kábel gyártása
60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
61. szőnyeggyártás
62. tapétagyártás
63. tisztítószer gyártása
64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
65. vegyi szál gyártása
66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
67.35 nem veszélyes hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása
68.36 veszélyes hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása

3. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez


A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének

1.1. neve:

1.2. székhelye:

1.3.37 cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma:

II. Telep adatai

1. Telep

1.1. tulajdonosa:

1.3. helyrajzi száma:

1.4. használatának jogcíme

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem
b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen / Nem
c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem
d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen ( Nem
e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:

III. Csatolt okiratok:

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

IV. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

4. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez


A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem kötelező adattartalma

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének

1.1. neve:

1.2. székhelye:

1.3.38 cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma:

II. Telep adatai

1. Telep

1.1. tulajdonosa:

1.3. helyrajzi száma:

1.4. használatának jogcíme

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem
b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen / Nem
c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem
d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen / Nem
e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:

5.39 Környezetvédelmi tervfejezet

III. Csatolt okiratok:

1. a telep helyszínrajza

2. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

IV. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője) a kérelmező aláírása (bélyegzője)

5. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez


Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött tevékenységek

I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek

1. egyéb gumitermék gyártása
2. festék, bevonóanyag gyártása
3. fűrészárugyártás
4. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
5. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása
6. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
7. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
8. kőolaj-feldolgozás
9. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
10. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
11. motorkerékpár gyártása
12. műanyag csomagolóeszköz gyártása
13. műanyag építőanyag gyártása
14. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
15. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
16. papírgyártás
17. ragasztószergyártás
18. szőnyeggyártás
19. tapétagyártás
20. tisztítószer gyártása
21. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
22. vegyi szál gyártása

II. Ellenőrzéshez kötött tevékenységek

1. egyéb bútor gyártása
2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása
3. egyéb papír-, kartontermék gyártása
4. épületasztalos-ipari termék gyártása
5. falemezgyártás
6. gépjárműjavítás, karbantartás
7. hangszergyártás
8. illóolajgyártás
9. irodabútor gyártása
10. irodai papíráru gyártása
11. játékgyártás
12. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
13. konyhabútorgyártás
14. kötött, hurkolt kelme gyártása
15. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
16. papír csomagolóeszköz gyártása
17. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
18. tároló fatermék gyártása
19. testápolási cikk gyártása
20. textilszálak fonása
21. textilszövés
22. textil, szőrme mosása, tisztítása

6. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez40


A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

A jegyző által kiadott
nyilvántartási szám

A bejegyzés oka*

A bejegyzés időpontja

A telep

Az ipari tevékenység végzőjének

A telepen
végzett ipari tevékenység

év

hó, nap

címe

helyrajzi száma

használatának jogcíme

üzemelte-
tésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének
megjelölé-
sével

neve

cégjegyzék-
száma, illetve vállalkozói nyilvántar-
tásba vételi száma

székhelye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5 engedély visszavonása; 6. telep megszűnése.
1

A rendeletet az Alkotmánybíróság a 44/2012. (XII. 20.) AB határozatának 1. pontjával megsemmisítette 2013. február 28. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 3. § (1) bekezdése a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § b) pont ba) alpontja a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § b) pont bd) alpontja a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 4. § e) pontja a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 231. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 4/A. §-t újonnan a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

Az 5. § (3) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15

Az 5. § (4) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja, továbbá a (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16

Az 5. § (6) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 6. § (1) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 6. § (2) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 8. § (1) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 231. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. § (1) bekezdés c) pontját a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 8. § (3) bekezdése a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 8. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (110) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

24

A 8. § (5) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (110) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

25

A 8. § (6) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

26

A 9. § (3) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

27

A 9. § (5) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 10. § (4) bekezdése a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított és a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

29

A 10. § (5) bekezdését a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

30

A 10/A. §-t a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

31

A 11. § (2) bekezdése a (3) bekezdés alapján hatályát vesztette, újonnan a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

32

A 11. § (3) bekezdését a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

33

A 11. § (4)–(6) bekezdését a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

34

Az 1. melléklet 61–62. pontját a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35

A 2. melléklet 67. pontját a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

36

A 2. melléklet 68. pontját a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

37

A 3. melléklet I. pont 1.3. alpontja a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

38

A 4. melléklet I. pont 1.3. alpontja a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

39

A 4. melléklet II. pont 5. alpontját a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése iktatta be.

40

A 6. melléklet lábjegyzete a 211/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére