• Tartalom

37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet

37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről1

2012.12.01.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban Kjt. ) 85. §-ának (4) bekezdésében, valamint, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 E rendelet hatálya az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervek közül a(z):

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságára, (NKAI)

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetre, (OFI)

és az e szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.

1/A. §3 Az 1. § szerinti költségvetési szervnél

a) a tudományos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak sajátos foglalkoztatási szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet,

b) a közgyűjteményi és közművelődési munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak sajátos foglalkoztatási szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című kormányrendelet

tartalmazza.

2. §5 A vezetői megbízás nélküli munkakör pályázat nélkül is betölthető.

3. § A magasabb vezetői, illetve a vezetői beosztások felsorolását és a vezetői pótlék minimális mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. § A munkáltató által az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 4. §-a alapján szolgálati titoknak minősített adatok kezelésével, valamint az értékkezeléssel vagy pénzkezeléssel megbízott közalkalmazottat az illetményalap 100%-ának megfelelő összegű pótlék illeti meg.

5. §7 A 2. számú melléklet határozza meg az 1. §-ban meghatározott intézményeknél betölthető közalkalmazotti munkaköröket, az ehhez kapcsolódó fizetési osztályokat, továbbá a képesítési és más többletkövetelményeket. A 3. számú melléklet határozza meg a 2. számú mellékletben szereplő általános munkakörökhöz kapcsolódó munkaköri csoportokat.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(1a)8 E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet és az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.) módosított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ezzel egyidejűleg

a) a közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről szóló 30/2000. (X. 11.) OM rendelet,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 5/1993. (II. 27.) KTM rendelet,

c) a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 15. § (4)–(5) bekezdése, valamint 2. és 3. számú melléklete,

d) a nemzeti kulturális örökség minisztere felügyelete alatt álló intézmények közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről szóló 25/2002. (XII. 25.) NKÖM rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelethez

A magasabb vezetői és vezetői megbízású közalkalmazottak vezetői pótléka

Megbízás megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pótlék mértéke (%)

Magasabb vezetői megbízások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

főigazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

főigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(általános, szakmai,gazdasági)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

igazgató (költségvetési intézmény
vezetője)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői megbízások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

főosztályvezető (irodavezető)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

főosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

osztályvezető-helyettes (részlegvezető)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

csoportvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

2. számú melléklet a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelethez10

Az egyes fizetési osztályba tartozó munkakörök jegyzéke

Munkakörök
megnevezése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Általános munkakörök

I. ügyintéző (jogi, igazgatási, gazdasági, pénzügyi, humán, informatikai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

közép képzettségi szintű munkakör

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

felső képzettségi szintű munkakör

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

II. ügyviteli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

közép képzettségi szintű munkakör

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

III. üzemeltető-szolgáltató (fenntartási, üzemviteli alkalmazott, technikus, laboráns, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alap képzettségi szintű munkakör

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

közép képzettségi szintű munkakör

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

felső képzettségi szintű munkakör

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Speciális munkakörök

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

kollégiumi titkár

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

pályáztatási asszisztens

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

elszámoltató

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

szakreferens (szakterülettel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

hatósági szakreferens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

előadó-művészeti bizottsági referens

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

szaktanácsadó (szakterülettel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szakértő (szakterülettel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

programvezető

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

vezető projektmenedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

projektmenedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

projektkoordinátor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

szakmai vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

alprojektvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

témavezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szakmai asszisztens

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

pedagógiai fejlesztő munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

tanterv fejlesztő munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

képzés fejlesztő munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

vizsgafejlesztő munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

követelményfejlesztő munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szolgáltatás szervező munkatárs

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

szakmai minőségbiztosítási tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

kutató-elemző

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

mérés-értékelési munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

olvasószerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

tördelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

adatbázis működtető munkatárs

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

adatbázis fejlesztő munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

referens (szakterülettel)

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

disszeminációs munkatárs

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

honlapfejlesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

honlapszerkesztő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

közvetítő (mediátor)

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

kutatás szervező

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságán hatósági szakreferens munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségi követelmény:
a)    egyetemi szintű jogász szakképzettség vagy
b)    egyetemi vagy főiskolai szintű államigazgatási vagy igazgatásszervező szakképzettség.

3. számú melléklet a 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelethez

Munkaköri csoportok
1. Ügyintézői munkaköri csoport felső képzettségi szintjéhez kell besorolni azt a munkakört, amelyben egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel az intézmény alaptevékenységét segítő érdemi, műszaki, számítástechnikai, gazdasági, jogi stb. feladatokat kell ellátni.
1/A. Ügyintéző munkaköri csoport közép képzettségi szintjéhez kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú végzettséggel és szakképesítéssel vagy egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéssel operatív feladatokat kell ellátni.
2. Ügyviteli munkaköri csoportba közép képzettségi szintjéhez kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú vagy alapfokú iskolai végzettséggel és szakképesítéssel, vagy szakképesítés nélkül adminisztratív feladatokat kell ellátni.
3. Üzemeltető-szolgáltató jellegű munkaköri csoport felső képzettségi szintjéhez kell besorolni azt a munkakört, amelyben egyetemi vagy főiskolai végzettséget és szakképzettséget igénylő feladatokat kell ellátni.
3/A. Üzemeltető-szolgáltató jellegű munkaköri csoport közép képzettségi szintjéhez kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú végzettséggel és szakképesítéssel vagy egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéssel, szakképesítést igénylő feladatokat kell ellátni.
3/B. Üzemeltető-szolgáltató jellegű munkaköri csoport alsó képzettségi szintjéhez kell besorolni azt a fizikai munkakört, amelyben legfeljebb alapfokú iskolai végzettséget igénylő feladatokat kell ellátni.
1

A rendeletet az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 1. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 2. §-t megelőző jogszabályi hivatkozás a 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 1. § (6) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

6

Az 5. §-t megelőző jogszabályi hivatkozás a 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 1. § (6) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.

7

Az 5. § a 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (1a) bekezdését a 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

9

A hatálybalépés napja: 2012. december 1.

10

A 2. számú melléklet a 44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére