• Tartalom

37/2008. (III. 27.) FVM rendelet

37/2008. (III. 27.) FVM rendelet

az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről

2019.10.27.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendelet az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek megnevezését, azok hazai állatorvosi oklevéllel való egyenértékűségét, az állatorvosi oklevelek birtokosaival azonos jogállású személyek körét, valamint az oklevelek egyenértékűsége elismerésének részletes eljárási szabályait határozza meg.

(2) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 37. §-ának hatálya alá tartozó, hazai állatorvosi oklevéllel egyenértékű, az Etv. 21. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyek által megszerezhető állatorvosi oklevelek elnevezéseit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3)1 Az Etv. VII. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni

a) ha a kérelmező nem felel meg a tényleges és jogszerű szakmai gyakorlatra vonatkozóan a 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2)–(7) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, vagy

b) az Etv. 37. § (1) bekezdésének és e rendelet 3. §-ának sérelme nélkül, és kizárólag a szakosodás elismerése céljából azon előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkező állatorvosok tekintetében, akik az 1. számú mellékletben felsorolt valamely cím megszerzéséhez vezető képzésben részt vettek.

A képzési minimumkövetelmények összehangolása alapján történő elismerés

2. § (1)2 Magyarországon az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismerését, továbbá az állatorvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdését és gyakorlását az Etv. hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján végző hatóság (a továbbiakban: elismerési hatóság) az 1. számú mellékletben előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat birtoklásához köti, amely tanúsítja, hogy a kérelmező által elvégzett képzés megfelel a 2. számú mellékletben meghatározott képzési minimumkövetelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tanúsító okiratot az 1. számú mellékletben meghatározott szervnek kell kibocsátania, és ahhoz az ugyanezen mellékletben meghatározott kibocsátó szerv által kiállított, a képzés megszerzését tanúsító, okiratot kísérő igazolást is csatolni kell.

(3) Az elismerési hatóság az (1) bekezdésben meghatározott, valamint az Etv. 60/C. §-a szerinti eljárása során az adott képzést a 2. számú mellékletében meghatározott minimumkövetelményekkel hasonlítja össze

a) magyar oklevél esetében a kérelmező hazai képzése tekintetében, amennyiben a képzés 2004. május 1-jét megelőzően kezdődött;

b) abban az esetben, ha külföldi oklevél elismerése során kétség merül fel a kérelmező által teljesített külföldi képzéssel kapcsolatosan, mivel az adott képzés elnevezésében nem felel meg az 1. számú mellékletben foglaltaknak vagy az oklevél az 1. számú mellékletben megállapított referencia-időpont előtt került kiállításra.

Az állatorvosok szerzett jogai

3. § (1) Az állatorvosi szakma tekintetében szerzett meghatározott jogok sérelme nélkül, amennyiben a tagállami állampolgárok birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok nem felelnek meg az e rendeletben meghatározott valamennyi képzési követelménynek, úgy az elismerési hatóság elegendőnek ismeri el a tagállamok által kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratot

a) amennyiben az okirat az 1. számú mellékletben megállapított referencia-időpont előtt megkezdett képzés sikeres elvégzését tanúsítja, és

b) amennyiben az okirathoz az elismerési hatóság által kiállított olyan igazolást csatoltak, amely szerint annak birtokosa a szóban forgó tevékenységet az igazolás kibocsátását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta.

(2) A volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat azonos hatályú oklevélként kell elismerni akkor is, ha nem felelnek meg a 2. számú mellékletben említett valamennyi képzési minimumkövetelménynek. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy az okirat igazolja annak a képzésnek a sikeres elvégzését, amelyet állatorvosok esetében 1990. október 3-a előtt kezdtek meg.

(3) Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Csehszlovákia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság esetében 1993. január 1-je előtt kezdték meg, amennyiben a fent említett két tagállam bármelyikének hatóságai tanúsítják, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat területükön jogilag ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat. A tanúsító okirathoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság, illetve a Szlovák Köztársaság területén.

(4) Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Szovjetunió bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Észtország esetében 1991. augusztus 20-a előtt,

b) Lettország esetében 1991. augusztus 21-e előtt,

c) Litvánia esetében 1990. március 11-e előtt

kezdték meg, amennyiben a fent említett három tagállam bármelyikének hatósága tanúsítja, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat – az állatorvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében – területükön jogilag ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat. A tanúsító okirathoz csatolni kell a fenti hatóságok valamelyike által kibocsátott igazolást, amely igazolja, hogy ezek a személyek az állatorvosi tevékenységet területükön az igazolás keltét megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.

(5) Azoknak az előírt állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratoknak az esetében, amelyeket a volt Szovjetunió bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést Észtország esetében 1991. augusztus 20-a előtt kezdték meg, a (4) bekezdésben említett tanúsító okirathoz csatolni kell az észt hatóságok által kibocsátott igazolást, amely szerint ezek a személyek az állatorvosi tevékenységet területükön az igazolás keltét megelőző hét év folyamán legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.

(6) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az előírt állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratát Észtország 2004. május 1-je előtt bocsátotta ki, illetve akik tanulmányaikat Észtországban 2004. május 1-je előtt kezdték meg, az elismerési hatóság elismeri az előírt állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratot, ha ahhoz igazolást csatoltak, amely szerint az érintett személy az állatorvosi tevékenységeket Észtországban, az igazolás kibocsátását megelőző hét év folyamán legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta.

(7)3 Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést

a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,

b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt

kezdték meg, amennyiben a szlovén, illetve a horvát hatóságok tanúsítják, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat – az állatorvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése tekintetében – az érintett állam területén ugyanúgy hatályos, mint az általuk kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat.

(8)4 A (7) bekezdés esetében a tanúsító okirathoz csatolni kell a szlovén, illetve a horvát hatóságok által kibocsátott igazolást, amely szerint az érintettek az állatorvosi tevékenységet az érintett állam területén az igazolás keltét megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolták.

Elismerés eltérő szakmai címek használata
esetében

4. § (1) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek a birtokában lévő állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat nem azt a címet tartalmazza, amelyet az adott tagállam vonatkozásában a 1. számú melléklet megad, az elismerési hatóság elegendőnek ismeri el az adott tagállam által kibocsátott, előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratot abban az esetben, ha ahhoz az illetékes hatóságok vagy szervek által kibocsátott igazolást csatoltak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolásnak tartalmaznia kell, hogy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat az e rendeletnek megfelelő képzés sikeres elvégzését igazolja, valamint, hogy az okiratot az azt kibocsátó tagállam ugyanúgy azonos hatályú oklevélként ismeri el, mint azokat a képesítéseket, amelyek megnevezését az 1. számú melléklet meghatározza.

Az elismerési hatóság által
az elismerési eljárás során feltételként vizsgált
képzési minimumkövetelmények

5. § (1) Az állatorvosi oklevél, bizonyítvány vagy a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsító okirat megszerzéséhez szükséges tanulmányi programnak legalább a 2. számú mellékletben meghatározott tantárgyakat kell tartalmaznia azzal, hogy egy vagy több tantárgynak lehetséges más tantárgy részeként vagy más tantárgyhoz kapcsolódóan történő oktatása is.

(2)5 Az állatorvosi képzés összesen legalább ötéves, teljes idejű, elméleti és gyakorlati – legalább a 2. számú mellékletben leírt tanulmányi programot tartalmazó, az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is meghatározható – tanulmányokból áll. Az állatorvosi képzésre egyetemen vagy egyetemivel egyenértékű szintűként elismert képzést adó, illetve egyetem felügyelete alatt álló felsőoktatási intézményben kerül sor.

(3) Az állatorvosi képzésre történő felvétel feltétele olyan bizonyítvány megléte, amely az érintett tanulmányok tekintetében egyetemi intézménybe, vagy egy tagállam által az érintett tanulmányok szempontjából azzal egyenértékű szintűként elismert felsőoktatási intézménybe történő felvételre jogosít.

(4)6 Az állatorvosi képzésnek biztosítania kell, hogy az érintett személy megszerezte a következő ismereteket és készségeket:

a) az állatorvosi tevékenység alapját képező tudományok, valamint az e tevékenységre vonatkozó uniós jog megfelelő ismerete;

b) megfelelő ismeretek az állatok felépítéséről és életfunkcióiról, viselkedéséről és élettani szükségleteiről, valamint a tenyésztésükhöz, takarmányozásukhoz, jólétükhöz, szaporodásukhoz és higiéniájukhoz általában szükséges készségekről és képességekről;

c) az állatok betegségeinek – akár egyedi, akár csoportos – megelőzéséhez, diagnózisához és kezeléséhez szükséges klinikai, epidemiológiai és analitikai készségek és képességek, ideértve az anesztéziát, az aszeptikus sebészetet és a fájdalommentes leölést, valamint az emberekre átterjedő betegségekre vonatkozó speciális ismereteket is;

d) a preventív gyógyászathoz szükséges megfelelő ismeretek, készségek és képességek, ideértve a vizsgálatokhoz és az igazolások kiállításához szükséges képességeket is;

e) megfelelő ismeretek az állati takarmányok és az emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű élelmiszerek előállításával, gyártásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos higiéniáról és technológiákról, ideértve az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok megértéséhez és elmagyarázásához szükséges készségeket és képességeket is;

f) az állatgyógyászati készítmények felelős és körültekintő használatához szükséges ismeretek, készségek és képességek az állatok kezelése, az élelmiszerlánc biztonságának biztosítása, valamint a környezet védelme érdekében.

6. § (1)7 A gyakorlati képzés elvégezhető szakmai gyakorlat formájában is, feltéve, hogy a képzés teljes idejű, az illetékes hatóság közvetlen ellenőrzése alatt történik, és az ötéves tanulmányi időszakon belül nem haladja meg a hat hónapot.

(2) Az elméleti és gyakorlati képzés megoszlásának a különböző tantárgycsoportok között kiegyensúlyozottnak és összehangoltnak kell lennie, hogy biztosítsa a tudás és tapasztalat olyan megszerzését, amely lehetővé teszi az állatorvosok számára feladataik elvégzését.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés időpontjában folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elnevezéséről szóló 120/2004. (VII. 21.) FVM rendelet és az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elnevezéséről szóló 120/2004. (VII. 21.) FVM rendelet módosításáról szóló 36/2007. (VII. 21.) FVM rendelet8 hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. §9 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európa Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről, 10., 21., 23., 38. és 39. cikkek, illetve V. melléklet 4. pontja, valamint az irányelvet módosító, a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről szóló, 2011. szeptember 30-i egyrészről az európai közösség és tagállamai, másrészről a svájci államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikke által létrehozott 2/2011 EU–Svájc vegyes bizottsági határozat Melléklet A. szakasz l) pontja;

b) a Tanács 2006/100/EK irányelve (2006. november 20.) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításról, melléklet III. 4. pontja;

c) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklet A. rész 2. szakasz d) pontja;

d) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i 2019/608/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat mellékletének 4. pontja.

1. számú melléklet a 37/2008. (III. 27.) FVM rendelethez10

Állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok listája

 

A

B

C

D

E

1

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Hivatkozási dátum

2

België/Belgique/
Belgien
(Belgium)

Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

1. De universiteiten/Les universités
2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

1980.
december 21.

3

България
(Bulgária)

Диплома за висше образование на образователно-
квалификационна
степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

1.    Лесотехнически университет
София
Факултет Ветеринарна медицина


2.    Тракийски университет
Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет


2007. január 1.

4

Česká republika
(Csehország)

1.    Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)
2.    Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

Veterinární fakulta univerzity v České republice

2004. május 1.

5

Danmark
(Dánia)

Bevis for kandidatuddannelsen i veterinærmedicin (cand.med.vet.)

Københavns Universitet

1980.
december 21.

6

Deutschland
(Németország)

1. Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung
2. Zeugnis über das Ergebnis der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule


1980.
december 21.
2006. január 1.

7

Eesti
(Észtország)

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava
Loomaarstikraad
Degree in Veterinary Medicine (DVM)

Eesti Põllumajandusülikool
Eesti Maaülikool


2004. május 1.

8

Ελλάς
(Görögország)

Πτυχίο Κτηνιατρικής

1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1981. január 1.

9

España
(Spanyolország)

Título de Licenciado en Veterinaria
Título de Graduado/a en Veterinaria

1. Ministerio de Educación y Cultura

2. El rector de una Universidad

3. El rector de una Universidad1986. január 1.

1986. január 1.

10

France
(Franciaország)

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

1. L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup);

2. L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS);
3. L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort;
4. L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.

1980.
december 21.

11

Hrvatska
(Horvátország)

Diploma »doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine«

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2013. július 1.

12

Ireland
(Írország)

1. Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

2. Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

1980.
december 21.

13

Italia
(Olaszország)

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

1985. január 1.

14

Κύπρος
(Ciprus)

Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου

Κτηνιατρικό Συμβούλιο

2004. május 1.

15

Latvija
(Lettország)

Veterinārārsta diploms

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

2004. május 1.

16

Lietuva
(Litvánia)

1. Aukštojo mokslo diplomas [veterinarijos gydytojo (DVM)]


2. Magistro diplomas (veterinarinės medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija)

1. Lietuvos Veterinarijos Akademija


2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2004. május 1.

17

Luxembourg
(Luxemburg)

Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire

Jury d'examen d'Etat

1980.
december 21.

18

Malta
(Málta)

Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju

Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

2004. május 1.

19

Nederland
(Hollandia)

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenij kundig examen

1980.
december 21.

20

Österreich
(Ausztria)

1. Diplom-Tierarzt
2. Magister medicinae veterinariae

Universität

1994. január 1.

21

Polska
(Lengyelország)

Dyplom lekarza weterynarii

1.    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2.    Akademia Rolnicza we Wrocławiu1

3.    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu2

4.    Akademia Rolnicza w Lublinie3

5.    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie4

6.    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

7.    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu6

8.    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie7

2004. május 1.

22

Portugal
(Portugália)

1. Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária
2. Carta de mestrado integrado em medicina veterinária

Universidade

1986. január 1.

23

România
(Románia)

Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar
Diplomă de licenţă şi master de doctor medic veterinar

Universităţi
Ministerul Educatiei Nationale5

2007. január 1.

24

Slovenija
(Szlovénia)

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov »doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine«

Univerza

Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

2004. május 1.

25

Slovensko
(Szlovákia)

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu »doktor veterinárskeho lekárstva« (»MVDr.«)

Univerzita

2004. május 1.

26

Suomi/Finland
(Finnország)

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen

Yliopisto

1994. január 1.

27

Sverige
(Svédország)

Veterinärexamen

Sveriges Lantbruksuniversitet

1994. január 1.

28

Schweiz/Suisse/
Svizzera
(Svájc)

Eidgenössisches Tierarztdiplom
Diplome fédéral de vétérinaire
Diploma federale di veterinario

Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l’intérieur
Dipartimento federale dell’interno

 

2002. június 1.

29

United Kingdom
(Egyesült Királyság)

1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)
3. Bachelor of Veterinary Medicine (Vet MB)
4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)
5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVMS)
6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)
7. Bachelor of Veterinary Medicine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.)

1. University of Bristol

2. University of Liverpool
3. University of Cambridge
4. University of Edinburgh

5. University of Glasgow

6. University of London

7. University of Nottingham

 

1980.
december 21.

1 2006. november 22-ig érvényes.
2 2006. november 23-tól.
3 2008. április 10-ig érvényes.
4 2008. április 11-től.
5 2011. január 10-től.
6 2011. október 1-jétől.
7 2012. október 1-jétől.

2. számú melléklet a 37/2008. (III. 27.) FVM rendelethez11

Az elismerési hatóság által az elismerési eljárás során feltételként vizsgált képzési minimumkövetelmények
A. Alaptantárgyak:
1. Fizika
2. Kémia
3. Állatélettan
4. Növényélettan
5. Biomatematika
B. Szaktantárgyak:
1. Alaptudományok:
1.1. anatómia (beleértve a szövettant és a fejlődéstant)
1.2. élettan
1.3. biokémia
1.4. genetika
1.5. gyógyszertan
1.6. gyógyszerészet
1.7. toxikológia
1.8. mikrobiológia
1.9. immunológia
1.10. járványtan
1.11. szakmai etika
2. Klinikai tudományok:
2.1. szülészet
2.2. kórbonctan
2.3. parazitológia
2.4. belgyógyászat és sebészet (beleértve az aneszteziológiát is)
2.5. klinikai előadások a különböző háziállatokról, és más állatfajokról
2.6. megelőző gyógyászat
2.7. radiológia
2.8. szaporodásbiológia és szaporodásbiológiai rendellenességek
2.9. állatorvosi járványtan és közegészségügy
2.10. állatorvosi igazgatástan és igazságügyi állatorvostan
2.11. terapeutika
2.12. propaedeutika
3. Állattartás:
3.1. állattartás
3.2. takarmányozástan
3.3. mezőgazdaságtan
3.4. agrárgazdaságtan
3.5. állattenyésztés
3.6. állatorvosi higiénia (állathigiénia)
3.7. állatetológia és -védelem
4. Élelmiszerhigiénia:
4.1. állati takarmányok vagy állati eredetű élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése
4.2. élelmiszerhigiénia és -technológia
4.3. gyakorlati munka (beleértve a vágóhidakon és az élelmiszer-feldolgozó helyeken végzett gyakorlati munkát)
1

Az 1. § (3) bekezdése a 49/2019. (X. 22.) AM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 7/2016. (II. 9.) FM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (7) bekezdése a 49/2019. (X. 22.) AM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (8) bekezdését a 49/2019. (X. 22.) AM rendelet 4. §-a iktatta be.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 7/2016. (II. 9.) FM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (4) bekezdése a 7/2016. (II. 9.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (1) bekezdése a 7/2016. (II. 9.) FM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A rendelet száma helyesen 36/2007. (V. 10.) FVM rendelet.

9

A 8. § a 49/2019. (X. 22.) AM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. számú melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. számú melléklet a 7/2016. (II. 9.) FM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére