• Tartalom

39/2008. (XII. 31.) PM rendelet

39/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól1

2018.09.21.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §2 A rendelet hatálya kiterjed arra a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti

a)3 természetes személyre, aki kérelmezi a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyt, a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását (ideértve a nyilvántartásban szereplő szakterületének kiegészítését, törlését is), az igazolványának pótlását, cseréjét, valamint az engedély visszavonását és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlését,

b)4 szervezetre, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására irányuló akkreditációs eljárás lefolytatását, valamint továbbképzési programjának kreditpont-minősítését kérelmezi,

c)5 természetes személyre, aki a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 152/B. §-a szerinti határon átnyúló könyvviteli szolgáltatás végzésére irányuló szándékát bejelenti és a bejelentése alapján a hatóság nyilvántartásba veszi, adatainak módosítását bejelenti, illetve a nyilvántartásból való törlését kéri,

d)6 szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetre, amely kérelmezi szakmai kiadványa kreditpont-értékének megállapítását,

e)7 a könyvviteli szolgáltatást végzők kreditrendszerű továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai szervezeti minősítési eljárást kezdeményező szervezetekre.

2. § (1)8 Az engedélyezési eljárásért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért (ideértve az igazolvány pótlása, cseréje miatti adatmódosítást is), valamint az engedély visszavonásáért és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésért a kérelmező természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.

(2)9 Az engedélyezési eljárás díja 9000 Ft, az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosítás (ideértve a nyilvántartásban szereplő szakterület kiegészítését, törlését is) díja 2000 Ft. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok módosításának, valamint az engedély visszavonásának és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésnek a díja 1000 Ft.

(2a)10

(3)11

(4)12 A (2) bekezdés szerinti díjat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni.

(5)13 A (2) bekezdés szerinti díjat az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással kell teljesíteni.

3. § (1)14 A könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetnek a Korm. rendelet 10/A. §-a szerinti akkreditációs eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az akkreditációs eljárás megkezdése előtt, a 2. § (4) és (5) bekezdéseiben előírt módon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj összege 50 000 Ft.

(3)15 Az akkreditált szervezetnek a Korm. rendelet 10/D. § (1) bekezdése szerinti, valamint a szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetnek a Korm. rendelet 10/F. § (1) bekezdése szerinti kreditpont-minősítési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a 2. § (4) és (5) bekezdésében előírt módon.

(4)16 A (3) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj összege 5000 forint.

(5)17 A szakmai szervezetként történő elismerést kezdeményező szervezetnek a Korm. rendelet 10/B. § (9) bekezdése szerinti minősítési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az eljárás megkezdése előtt, a 2. § (4) és (5) bekezdésében előírt módon.

(6)18 Az (5) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj összege 4000 forint.

3/A. §19 (1) A számviteli törvény 152/B. §-a szerinti bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végző természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) A bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétel díja 8000 Ft, az adatmódosítás, valamint a nyilvántartásból való törlés díja 1000 Ft, amelyet a 2. § (4) és (5) bekezdésében előírt módon, a bejelentéssel (ideértve az adatmódosításra és a törlésre vonatkozó bejelentést is) egyidejűleg kell megfizetni.

4. § (1)20 Az e rendeletben foglalt igazgatási szolgáltatási díjak a Pénzügyminisztérium működési bevételét képezik.

(2)21

(3) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(4)22 A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében, a 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 73/A. §-ában foglaltakat, a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az illetéken díjat kell érteni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokra kell alkalmazni.

Hatályon kívül helyező rendelkezések

6. §23

1

A rendeletet a 17/2018. (XII. 20.) PM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2019. január 20. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 9. §-át.

2

Az 1. § a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 70. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 1. § a) pontja a 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 11. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § c) pontját a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 70. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 11. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § d) pontját a 47/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. § e) pontját a 46/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 7. §-a iktatta be.

8

A 2. § (1) bekezdése a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 71. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 2. § (2) bekezdése a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 71. §-ával megállapított, a 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 11. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (2a) bekezdését a 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 10. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 5. § a) pontja.

11

A 2. § (3) bekezdését a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 2. § (5) bekezdése a 17/2010. (IV. 28.) PM rendelet 9. §-a, a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdése a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 72. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 87. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 3. § (3) bekezdését a 47/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

16

A 3. § (4) bekezdését a 47/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

17

A 3. § (5) bekezdését a 46/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 8. §-a iktatta be.

18

A 3. § (6) bekezdését a 46/2014. (XII. 30.) NGM rendelet 8. §-a iktatta be.

19

A 3/A. §-t a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 73. §-a iktatta be. E módosító rendelet 87. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 4. § (1) bekezdése a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 74. § (1) bekezdésével megállapított, a 8/2018. (IX. 20.) PM rendelet 1. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. § (2) bekezdését a 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 4. § (4) bekezdése a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 74. § (1) bekezdésével megállapított, a 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 6. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére