• Tartalom

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet

4/2008. (I. 16.) EüM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről

2022.02.22.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, tagállami állampolgár részére, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső személy részére kiállított, a képzés sikeres elvégzését tanúsító, e rendelet

a) 1. számú melléklete szerinti általános orvosi, szakorvosi, háziorvosi,

b) 2. számú melléklete szerinti ápolói,

c) 3. számú melléklete szerinti fogorvosi és szakfogorvosi,

d) 4. számú melléklete szerinti szülésznői,

e) 5. számú melléklete szerinti gyógyszerészi

oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok (a továbbiakban együtt: oklevél) Magyarországon feltétel nélkül kerülnek elismerésre, e rendelet és a külön jogszabály rendelkezései szerint.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet, továbbá az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő, egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről szóló 30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelet.

3. §2 (1) Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 21. cikk (1)–(3) bekezdésének, 23. cikkének, 27. cikk (1) és (2) bekezdésének, 33. cikkének, 33a. cikkének, 37. cikkének, 43. cikkének, 43a. cikkének, 45. cikk (3) bekezdésének, V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2., 5.6.2. pontjának,

b) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv melléklete V. fejezet b)–d), f)–m) és o)–p) pontjának,

c) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2011. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 21., 24. , 25., 28. és 32. pontjának,

d) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklete A. rész 1. és 2. pontjának,

e) az irányelv V. melléklet:

ea) az 5.1.1. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek,

eb) az 5.1.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közleménynek,

ec) az 5.1.3. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ed) az 5.1.4. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közleménynek,

ee) az 5.2.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ef) az 5.3.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek,

eg) az 5.3.3. pont tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek és a 2007/C 165/07 EK bizottsági közleménynek,

eh) az 5.5.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ei) az 5.6.1. pont tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,

ej) az 5.6.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek,

ek) az 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. alpontok tekintetében a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről szóló, 2011. szeptember 30-i, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2/2011 határozatának (2011/702/EU),

el) az 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.6.2 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek,

em) az 5.1.1 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek és a 2010/C 337/02 EK bizottsági közleménynek,

en) az 5.1.3. és 5.1.4. pontja a 2011/C 183/01 EK bizottsági közleménynek,

eo) az 5.1.1., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3. és 5.6.2. pontja a 2011/C 367/03 EK bizottsági közleménynek,

ep) az 5.1.3., 5.2.2. és 5.3.2. pontja a 2012/C 244/01 EK bizottsági közleménynek,

eq) az 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. pontja a 2013/C 183/02 EK bizottsági közleménynek,

f) a 2003. évi uniós Csatlakozási Okmány II. melléklet 2. C. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, 2011. március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendelet,

b) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. január 13-i (EU) 2016/790 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

c) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. szeptember 11-i (EU) 2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

d) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/608 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,

e) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. január 23-i (EU) 2020/548 felhatalmazáson alapuló határozat

f)3 a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. augusztus 25-i (EU) 2021/2183 felhatalmazáson alapuló határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez4


A) Az orvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok az alapképzésben

 

A

B

C

D

E

1

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Hivatkozási dátum

2

Ausztria/Österreich

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde
(bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität

 

1994.1.1.

3

Belgium/België/
Belgique/Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine
Diplôme de „médecin”/Master in de geneeskunde

– Les universités/
De universiteiten
– Le Jury compétent
d’enseignement
de la Communauté française/
De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

1976.12.20.

4

Bulgária/България

Диплома за висше образование на образователно-
квалификационна степен
„магистър” по Медицина» и професионална квалификация „Магистър-лекар”

Университет

 

2007.1.1.

5

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρικό Συμβούλιο Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου κυπρου (1)
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (3)

 

2004.5.1.

6

Csehország/Česko

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

 

2004.5.1.

7

Dánia/Danmark

Bevis for kandidat-uddannelsen i medicin (cand.med.) Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.)

Universitet

1. Autorisation som læge
2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge

1976.12.20.

8

Egyesült Királyság/United Kingdom

Primary qualification (11)

Competent examining body

Certificate of experience

1976.12.20.

9

Észtország/Eesti

Arstikraad
Degree in Medicine (MD)
Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

2004.5.1.

10

Finnország/Suomi/
Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

Yliopisto

 

1994.1.1.

11

Franciaország/France

Diplôme d’Etat de docteur en Médicine Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales (7)
Diplôme de formation approfondie en sciences
médicales (8)

Universités

Certificat de compétence clinique

1976.12.20.

12

Görögország/Ελλάς

Πτυχίο Ιατρικής

– Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου,
– Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου

 

1981.1.1.

13

Hollandia/Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen
Master of science in de Geneeskunde (9)

Faculteit
Geneeskunde

 

1976.12.20.

14

Horvátország/Hrvatska

Diploma „doktor medicine/doktorica medicine”

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

2013.7.1.

15

Írország/Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

1976.12.20.

16

Izland/Ísland

Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae
(cand. Med.)

Háskóli Íslands

Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Heilbrigðis-og Tryggingamála-ráðuneytinu

1994.1.1.

17

Lengyelország/Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarz”

szkoły wyższe

Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (4)/Świadectwo złożenia Lekarskiego
Egzaminu Końcowego (5)
Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego

2004.5.1.

18

Lettország/Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

 

2004.5.1.

19

Liechtenstein/
Fürstentum Liechtenstein

Minden,
az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

1995.5.1.

20

Litvánia/Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją
2. Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

Universitetas

1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
2. Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)

2004.5.1.

21

Luxemburg/
Luxembourg

Diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

Jury d’examen d’Etat

Certificat de stage

1976.12.20.

22

Magyarország

Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med.)

Egyetem

 

2004.5.1.

23

Málta/Malta

Lawrja ta’ Tabib tal- Mediċina u
l-Kirurġija

Università ta’ Malta

Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill- Kunsill Mediku

2004.5.1.

24

Németország/
Deutschland

– Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

1976.12.20.

 

 

– Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

 

 

 

25

Norvégia/Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/
candidatus medicinae, röv.: cand.med.
(Candidata/candi-datus medicinae, röv.: cand.med. fokozat megszerzést tanúsító oklevél)

Medisinsk universitetsfakultet (Egyetem orvostudományi kara)

Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetens offentlig myndighet
(Az illetékes hatóság által kiállított, gyakorlat elvégzését tanúsító oklevél)

1994.1.1.

26

Olaszország/Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia (10)

1976.12.20.

27

Portugália/Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina
Certificado de mestrado integrado em medicina

Universidades

Certificado emitido pela Ordem dos Médicos

1986.1.1.

28

Románia/România

Diplomă de licenţă de doctor medic Diploma de licenţă şi master (6)

Universităţi
Ministerul Educaţiei Naţionale (6)

 

2007.1.1.

29

Spanyolország/España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía Título de Licenciado en Medicina
Título de Graduado/a en Medicina

– Ministerio de Educación y Cultura
– El rector de una Universidad

 

1986.1.1.

30

Svédország/Sverige

Läkarexamen

Universitet eller högskola

Bevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

1994.1.1.

31

Svájc/Schweizerische
Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/
Confederaziun svizra

1. Diplôme fédéral demédecin (Szövetségi orvosi oklevél)
2. Eidgenössisches Arztdiplom (Szövetségi okleveles orvos)
3. Diploma federale dimedico (Szövetségi orvosi oklevél)

Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium) Eidgenössisches Departement des Innern
(Szövetségi Belügyminisztérium) Dipartimento federale dell’interno (Szövetségi Belügyminisztérium)

 

2002.6.1.

32

Szlovénia/Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine/doktorica medicine”

Univerza

Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica

2004.5.1.

33

Szlovákia/Slovensko

DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva („MUDr.”)

Univerzita

 

2004.5.1.

 

(1)    2013. szeptembertől.
(2)    2013. szeptembertől.
(3)    2014. októbertől.
(4)    2012-ig.
(5)    2013-tól.
(6)    2011-től.
(7)    2003/2004-től 2013/2014-ig.
(8)    2014/2015-től.
(9)    2001/2002-től.
(10)    2020. április 2-ig.
(11)    2021. január 1. előtt kibocsátva.

 

 B) A szakorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

A

B

C

D

1

Ország

Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Hivatkozási dátum

2

Ausztria/Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1994.1.1.

3

Belgium/België/Belgique/Belgie

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezond-heid/Ministre de la Santé publique

1976.12.20.

4

Bulgária/България

Свидетелство за призната специалност

Университет

2007.1.1.

5

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

2004.5.1.

6

Csehország/Česko

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

2004.5.1.

7

Dánia/Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed

1976.12.20.

8

Egyesült Királyság/United Kingdom

Certificate of Completion of training (2)

Postgraduate Medical
Education and Training Board
General Medical Council

1976.12.20.
2010.4.1.

9

Észtország/Eesti

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

2004.5.1.

10

Finnország/Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

Yliopisto

1994.1.1.

11

Franciaország/France

1. Certificat d’études spéciales de médecine accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médecine
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d’Etat de docteur en médecine
3. Diplôme d’études spécialisées ou diplôme d’études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médecine

1. Universités
2. Conseil de l’Ordre des Médecins
3. Universités

1976.12.20.

12

Görögország/Ελλάς

Τίτλος Ιατρικής
Ειδικότητας

1. Περιφέρεια
2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
3. Νομαρχία

1981.1.1.

13

Hollandia/Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

– Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
– Sociaal-Geneeskundigen
Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

1976.12.20.

 

 

Diploma geneeskundig specialist

– Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1)

 

14

Horvátország/Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

2013.7.1.

15

Írország/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

1976.12.20.

16

Izland/Ísland

Sérfræðileyfi (Szakosodás/szakorvosi engedély)

Heilbrigðis-og Tryggingamálaráðuneyti (Egészségügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium)

1994.1.1.

17

Lengyelország/Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

2004.5.1.

18

Lettország/Latvija

„Sertifikāts” – kompetentu iestāžu izsniegts dokuments,
kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

2004.5.1.

19

Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein

Minden, a B) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

1995.5.1.

20

Litvánia/Lietuva

1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)

Universitetas

2004.5.1.

21

Luxemburg/Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

1976.12.20.

22

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

2004.5.1.

23

Málta/Malta

Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti

2004.5.1.

24

Németország/Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

1976.12.20.

25

Norvégia/Norge

Spesialistgodkjenning
(Szakorvosi oklevél)

Den norske laegeforening ihht. delegert myndighet (A norvég orvosi kamara által jóváhagyott hatóság)

1994.1.1.

26

Olaszország/Italia

Diploma di medico specialista

Università

1976.12.20.

27

Portugália/Portugal

Titulo de especialista

Ordem dos Médicos

1986.1.1.

28

Románia/România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătăţii

2007.1.1.

29

Spanyolország/España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1986.1.1.

30

Svédország/Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1994.1.1.

31

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Diplôme de médecin spécialiste (Szakorvos)
Diplom als Facharzt (Szakorvos)
Diploma di medico specilista (Szakorvos)

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses (Szövetségi Belügyminisztérium)
Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

2002.6.1.

32

Szlovénia/Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije

2004.5.1.

33

Szlovákia/Slovensko

Diplom o špecializácii

1. Slovenská zdravotnícka univerzita
2. Univerzita Komenského v Bratislave
3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2004.5.1.

 

(1) 2013. januártól.
(2) 2021. január 1. előtt kibocsátva.C) Az egyes szakorvosi szakképesítések megnevezései Magyarországon, valamint az egyes tagállamokban
1. Aneszteziológia és Általános sebészet

 

A

B

C

1

 

Aneszteziológia

Általános sebészet

2

 

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő: 5 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Anästhesiologie und
Intensivmedizin

– Chirurgie
– Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (1)

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie-
reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

6

Bulgária/България

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

7

Ciprus/Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

8

Csehország/Česko

Anesteziologie a intenzivní medicína

Chirurgie

9

Dánia/Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Anaesthetics (5)

General surgery (5)

11

Észtország/Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

12

Finnország/Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

13

Franciaország/France

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

14

Görögország/Ελλάς

Αναισθησιολογία

Χειρουργική

15

Hollandia/Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

16

Horvátország/Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija

17

Írország/Ireland

Anaesthesia (3)
Anaesthesiology (4)

General surgery

18

Izland/Ísland

Svæfinga-og gjörgæslulæknisfræði

Skurðlækningar

19

Lengyelország/Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

20

Lettország/Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

21

Litvánia/Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

22

Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein

Anästhesiologie

Chirurgie

23

Luxemburg/Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

24

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

25

Málta/Malta

Anesteżija u Kura
Intensiva

Kirurġija Ġenerali

26

Németország/Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

27

Norvégia/Norge

Anestesiologi

Generell kirurgi

28

Olaszország/Italia

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (2)

Chirurgia generale

29

Portugália/Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

30

Románia/România

Anestezie şi terapie intensivă

Chirurgie generală

31

Spanyolország/España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

32

Svédország/Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

33

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia

Chirurgie Chirurgie Chirurgia

34

Szlovákia/Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

35

Szlovénia/Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

 

(1)    2015. júniustól.
(2)    2015. februártól.
(3)    2018-ig.
(4)    2019-től.
(5)    2021. január 1. előtt kibocsátva.

2. Idegsebészet és Szülészet-nőgyógyászat

 

A

B

C

1

 

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

2

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie – obstétrique/
Gynaecologie – verloskunde

6

Bulgária/България

Неврохирургия

Акушерство и гинекология

7

Ciprus/Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική – Γυναικολογία

8

Csehország/Česko

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

9

Dánia/Danmark

Neurokirurgi

Gynækologi og obstetrik

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Neurosurgery (1)

Obstetrics and gynaecology (1)

11

Észtország/Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

12

Finnország/Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/
Kvinnosjukdomar och förlossningar

13

Franciaország/France

Neurochirurgie

Gynécologie – obstétrique

14

Görögország/Ελλάς

Νευροχειρουργική

Μαιευτική-Γυναικολογία

15

Hollandia/Nederland

Neurochirurgie

Obstetrie en Gynaecologie

16

Horvátország/Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

17

Írország/Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

18

Izland/Ísland

Taugaskurðlækningar

Fæðingar- og kvenlækningar

19

Lengyelország/Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

20

Lettország/Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Neurochirurgie

Gynäkologie und Geburtshilfe

22

Litvánia/Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

23

Luxemburg/Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie - obstétrique

24

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

25

Málta/Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

26

Németország/Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

27

Norvégia/Norge

Nevrokirurgi

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

28

Olaszország/Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

29

Portugália/Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

30

Románia/România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

31

Spanyolország/España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia

Gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia

33

Svédország/Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

34

Szlovákia/Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

35

Szlovénia/Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

 

(1) 2021. január 1. előtt kibocsátva.

3. Belgyógyászat és Szemészet

 

A

B

C

1

 

Belgyógyászat

Szemészet

2

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 3 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

6

Bulgária/България

Вътрешни болести

Очни болести

7

Ciprus/Κύπρος

Παθολογία

Οφθαλμολογία

8

Csehország/Česko

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

9

Dánia/Danmark

 

Oftalmologi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

General (internal) medicine (2)

Ophthalmology (2)

11

Észtország/Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

12

Finnország/Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

13

Franciaország/France

Médecine interne

Ophtalmologie

14

Görögország/Ελλάς

Παθολογία

Οφθαλμολογία

15

Hollandia/Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

16

Horvátország/Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija

17

Írország/Ireland

General (Internal) Medicine

Ophthalmic surgery
Ophthalmology (1)

18

Izland/Ísland

Lyflækningar

Augnlækningar

19

Lengyelország/Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

20

Lettország/Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Innere Medizin

Augenheilkunde

22

Litvánia/Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

23

Luxemburg/Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

24

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

25

Málta/Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

26

Németország/Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

27

Norvégia/Norge

Indremedisin

Øyesykdommer

28

Olaszország/Italia

Medicina interna

Oftalmologia

29

Portugália/Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

30

Románia/România

Medicină internă

Oftalmologie

31

Spanyolország/España

Medicina interna

Oftalmología

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Médecine interne
Innere Medizin
Medicina interna

Ophtalmologie
Ophthalmologie
Oftalmologia

33

Svédország/Sverige

Internmedicin

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

34

Szlovákia/Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

35

Szlovénia/Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

 

(1)    1991/1992-től.
(2)    2021. január 1. előtt kibocsátva.


4. Fül-orr-gégegyógyászat és Csecsemő-és gyermekgyógyászat

 

A

B

C

1

 

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

2

 

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

– Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
– Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde (1)

Kinder- und
Jugendheilkunde

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Oto-rhino-
laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

6

Bulgária/България

Ушно-носно-гърлени болести

Педиатрия

7

Ciprus/Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

8

Csehország/Česko

Otorinolaryngologie

Dĕtské lékařství

9

Dánia/Danmark

Oto-rhino-laryngologi

Pædiatri

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Otolaryngology (3)

Paediatrics (3)

11

Észtország/Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

12

Finnország/Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs-och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

13

Franciaország/France

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Pédiatrie

14

Görögország/Ελλάς

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

15

Hollandia/Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

16

Horvátország/Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

17

Írország/Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

18

Izland/Ísland

Háls-, nef- og eyrnalækningar

Barnalækningar

19

Lengyelország/Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

20

Lettország/Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Kinderheilkunde

22

Litvánia/Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

23

Luxemburg/Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

24

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

25

Málta/Malta

Otorinolaringoloġija
Otorinolarinġoloġija –
Kirurġija tar-Ras u l-Għonq (2)

Pedjatrija

26

Németország/Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

27

Norvégia/Norge

Øre-nese-halssykdommer

Barnesykdommer

28

Olaszország/Italia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

29

Portugália/Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

30

Románia/România

Otorinolaringologie

Pediatrie

31

Spanyolország/España

Otorrinolaringología

Pediatría y sus áreas especificas

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Oto-rhino-laryngologie
Oto- Rhino-Laryngologie
Otorinolaringoiatria

Pédiatrie
Kinder- und Jugendmedizin
Pediatria

33

Svédország/Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar
(oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

34

Szlovákia/Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

35

Szlovénia/Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

 

(1)    2015. júniustól.
(2)    2019-től.
(3)    2021. január 1. előtt kibocsátva.5. Tüdőgyógyászat és Urológia

 

A

B

C

1

 

Tüdőgyógyászat

Urológia

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 5 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

– Lungenkrankheiten
– Innere Medizin und
Pneumologie (2)

Urologie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Pneumologie

Urologie

6

Bulgária/България

Пневмология и фтизиатрия

Урология

7

Ciprus/Κύπρος

Πνευμονολογία - Φυματιολογία

Ουρολογία

8

Csehország/Česko

Pneumologie a ftizeologie

Urologie

9

Dánia/Danmark

Intern medicin: lungesygdomme

Urologi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Respiratory medicine (3)

Urology (3)

11

Észtország/Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

12

Finnország/Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

13

Franciaország/France

Pneumologie

Chirurgie urologique

14

Görögország/Ελλάς

Φυματιολογία- Πνευμοvολογία

Ουρολογία

15

Hollandia/Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

16

Horvátország/Hrvatska

Pulmologija

Urologija

17

Írország/Ireland

Respiratory medicine

Urology

18

Izland/Ísland

Lungnalækningar

Þvagfæraskurðlækningar

19

Lengyelország/Polska

Choroby płuc

Urologia

20

Lettország/Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Pneumologie

Urologie

22

Litvánia/Lietuva

Pulmonologija

Urologija

23

Luxemburg/Luxembourg

Pneumologie

Urologie

24

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

25

Málta/Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

26

Németország/Deutschland

– Pneumologie
– Innere Medizin und
Pneumologie (1)

Urologie

27

Norvégia/Norge

Lungesykdommer

Urologi

28

Olaszország/Italia

Malattie dell’apparato respiratorio

Urologia

29

Portugália/Portugal

Pneumologia

Urologia

30

Románia/România

Pneumologie

Urologie

31

Spanyolország/España

Neumología

Urología

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia

Urologie
Urologie
Urologia

33

Svédország/Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

34

Szlovákia/Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

35

Szlovénia/Slovenija

Pnevmologija

Urologija

 

(1)    2011. júliustól.
(2)    2015. júniustól.
(3)    2021. január 1. előtt kibocsátva.6. Ortopédia és Patológia

 

A

B

C

1

 

Ortopédia

Patológia anatómia

2

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

– Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
– Orthopädie und Traumatologie (2)

– Pathologie
– Klinische Pathologie und Molekularpathologie (2)
– Klinische Pathologie und Neuropathologie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Chirurgie orthopédique/
Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/
Pathologische anatomie

6

Bulgária/България

Ортопедия и травматология

Обща и клинична патология

7

Ciprus/Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία –
Ιστολογία

8

Csehország/Česko

Ortopedie

Patologie

9

Dánia/Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi og cytology

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery (4)

Histopathology (4)

11

Észtország/Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

12

Finnország/Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/
Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

13

Franciaország/France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

14

Görögország/Ελλάς

Ορθοπεδική

Παθολογική Ανατομική

15

Hollandia/Nederland

Orthopedie

Pathologie

16

Horvátország/Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija
Patologija i citologija (3)

17

Írország/Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

18

Izland/Ísland

Bæklunarskurðlaekningar

Vefjameinafræði

19

Lengyelország/Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

20

Lettország/Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Orthopädische Chirurgie

Pathologie

22

Litvánia/Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

23

Luxemburg/Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

24

Magyarország

Ortopédia és traumatológia

Patológia

25

Málta/Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

26

Németország/Deutschland

– Orthopädie (und Unfallchirurgie)
– Orthopädie und Unfallchirurgie (1)

Pathologie

27

Norvégia/Norge

Ortopedisk kirurgi

Patologi

28

Olaszország/Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

29

Portugália/Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

30

Románia/România

Ortopedie şi traumatologie

Anatomie patologică

31

Spanyolország/España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

Pathologie
Pathologie
Patologia

33

Svédország/Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

34

Szlovákia/Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

35

Szlovénia/Slovenija

– Ortopedska kirurgija; Travmatologija

Patologija

 

(1) 2006. májustól.
(2) 2015. júniustól.
(3) 2015. november 3-tól.
(4) 2021. január 1. előtt kibocsátva.

7. Neurológia és Pszichiátria

 

A

B

C

1

 

Neurológia

Pszichiátria

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Neurologie

Psychiatrie und
Psychotherapeutische Medizin

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Neurologie

Psychiatrie, particulièrement de l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

6

Bulgária/България

Нервни болести

Психиатрия

7

Ciprus/Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

8

Csehország/Česko

Neurologie

Psychiatrie

9

Dánia/Danmark

Neurologi

Psykiatri

10

Egyesült Királyság/UnitedKingdom

Neurology (1)

General psychiatry (1)

11

Észtország/Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

12

Finnország/Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

13

Franciaország/France

Neurologie

Psychiatrie

14

Görögország/Ελλάς

Νευρολογία

Ψυχιατρική

15

Hollandia/Nederland

Neurologie

Psychiatrie

16

Horvátország/Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

17

Írország/Ireland

Neurology

Psychiatry

18

Izland/Ísland

Taugalækningar

Geðlækningar

19

Lengyelország/Polska

Neurologia

Psychiatria

20

Lettország/Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

21

Liechtenstein/FürstentumLiechtenstein

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

22

Litvánia/Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

23

Luxemburg/Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

24

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

25

Málta/Malta

Newroloġija

Psikjatrija

26

Németország/Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

27

Norvégia/Norge

Nevrologi

Psykiatri

28

Olaszország/Italia

Neurologia

Psichiatria

29

Portugália/Portugal

Neurologia

Psiquiatria

30

Románia/România

Neurologie

Psihiatrie

31

Spanyolország/España

Neurología

Psiquiatría

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Neurologie
Neurologie
Neurologia

Psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia

33

Svédország/Sverige

Neurologi

Psykiatri

34

Szlovákia/Slovensko

Neurológia

Psychiatria

35

Szlovénia/Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

 

(1) 2021. január 1. előtt kibocsátva.8. Radiológia és Sugárterápia

 

A

B

C

1

 

Radiológia

Sugárterápia

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Radiologie

Strahlentherapie- Radioonkologie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/
Radiotherapie-oncologie

6

Bulgária/България

Образна диагностика

Лъчелечение

7

Ciprus/Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική
Ογκολογία

8

Csehország/Česko

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

9

Dánia/Danmark

Radiologi

Klinisk Onkologi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Clinical radiology (3)

Clinical oncology (3)

11

Észtország/Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

12

Finnország/Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

13

Franciaország/France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie option oncologie radiothérapique

14

Görögország/Ελλάς

Ακτινοδιαγνωστική

Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία

15

Hollandia/Nederland

Radiologie

Radiotherapie

16

Horvátország/Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija

17

Írország/Ireland

Radiology

Radiation oncology

18

Izland/Ísland

Geislalækningar

19

Lengyelország/Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

20

Lettország/Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Medizinische
Radiologie/Radio Onkologie

22

Litvánia/Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

23

Luxemburg/Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

24

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

25

Málta/Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

26

Németország/Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

27

Norvégia/Norge

28

Olaszország/Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

29

Portugália/Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia Radioncologia

30

Románia/România

Radiologie-imagistică medicală

Radioterapie

31

Spanyolország/España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologia/radioterapia

33

Svédország/Sverige

Medicinsk radiologi
Radiologi (2)

Tumörsjukdomar (allmän onkologi) Onkologi (1)

34

Szlovákia/Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

35

Szlovénia/Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

 

(1)    2008. szeptembertől.
(2)    2015. májustól.
(3)    2021. január 1. előtt kibocsátva.9. Plasztikai sebészet és Klinikai biológia

 

A

B

C

1

 

Plasztikai sebészet

Klinikai biológia

2

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (3)

Medizinische Biologie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

6

Bulgária/България

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Клинична лаборатория

7

Ciprus/Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

8

Csehország/Česko

Plastická chirurgie

 

9

Dánia/Danmark

Plastikkirurgi

 

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Plastic surgery (7)

 

11

Észtország/Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

12

Finnország/Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

13

Franciaország/France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

14

Görögország/Ελλάς

Πλαστική Χειρουργική

Ιατρική βιοπαθολογία (5)

15

Hollandia/Nederland

Plastische chirurgie

 

16

Horvátország/Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

 

17

Írország/Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

18

Izland/Ísland

Lýtalækningar

Diagnostyka laboratoryjna

19

Lengyelország/Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

20

Lettország/Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Plastische- und Wiederherstellungschirurgie

Laboratorinė medicina

22

Litvánia/Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

23

Luxemburg/Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

24

Magyarország

– Plasztikai (égési) sebészet
– Plasztikai és égés-sebészet (6)

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

25

Málta/Malta

Kirurġija Plastika

 

26

Németország/Deutschland

– Plastische (und Ästhetische) Chirurgie
– Plastische und Ästhetische Chirurgie (1)

Laboratoriumsmedizin (2)

27

Norvégia/Norge

Plastikkirurgi

Patologia clinica
Patologia clinica e biochimica clinica (4)

28

Olaszország/Italia

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Patologia clinica
Patologia clinica e biochimica clinica (4)

29

Portugália/Portugal

Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva

Patologia clínica

30

Románia/România

Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă

Medicină de laborator

31

Spanyolország/España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

 

33

Svédország/Sverige

Plastikkirurgi

 

34

Szlovákia/Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

35

Szlovénia/Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

 

(1) 2006-tól.
(2) 2012-től.
(3) 2015. júniustól.
(4) 2015. júniustól.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30.
(6) 2012-től.
(7) 2021. január 1. előtt kibocsátva.

10. Mikrobiológia és bakteriológia és Biokémia

 

A

B

C

1

 

Mikrobiológia és bakteriológia

Biokémia

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

– Hygiene und Mikrobiologie
– Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4)
– Klinische Mikrobiologie und Virologie (4)

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

 

 

6

Bulgária/България

Микробиология

Биохимия

7

Ciprus/Κύπρος

Μικροβιολογία

 

8

Csehország/Česko

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

9

Dánia/Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Medical microbiology and
virology (8) (10)

Chemical pathology (10)

11

Észtország/Eesti

 

 

12

Finnország/Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

13

Franciaország/France

 

 

14

Görögország/Ελλάς

– Ιατρική Βιοπαθολογία
– Μικροβιολογία

Ιατρική βιοπαθολογία (6)

15

Hollandia/Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie (2)

16

Horvátország/Hrvatska

Klinička mikrobiologija

 

17

Írország/Ireland

Microbiology

Chemical pathology

18

Izland/Ísland

Sýklafræði

Vefjameinafræði

19

Lengyelország/Polska

Mikrobiologia lekarska

 

20

Lettország/Latvija

Mikrobioloģija

 

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Pathologie

22

Litvánia/Lietuva

 

 

23

Luxemburg/Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

24

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

25

Málta/Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

26

Németország/Deutschland

– Mikrobiologie (Virologie) und
Infektionsepidemiologie
– Mikrobiologie, Virologie und
Infektionsepidemiologie (3)

Laboratoriumsmedizin (1)

27

Norvégia/Norge

Medisinsk mikrobiologi

Patologi

28

Olaszország/Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica (5)
Biochimica (9)

29

Portugália/Portugal

 

 

30

Románia/România

 

 

31

Spanyolország/España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Pathologie
Pathologie
Patologia

33

Svédország/Sverige

Klinisk bakteriologi
Klinisk mikrobiologi (7)

Klinisk kemi

34

Szlovákia/Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

35

Szlovénia/Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

 

(1) 2012-ig.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2000. április 4.
(3) 2006. májustól.
(4) 2015. júniustól.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3.
(6) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30.
(7) 2015. májustól.
(8) 2018. október 11-ig.
(9) 2015. június 3-tól.
(10) 2021. január 1. előtt kibocsátva.

11. Immunológia és Mellkassebészet

 

A

B

C

1

 

Immunológia

Mellkassebészet

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 5 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

– Immunologie
– Klinische Immunologie (2)

Thoraxchirurgie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

6

Bulgária/България

Клинична имунология

Гръдна хирургия
Кардиохирургия

7

Ciprus/Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

8

Csehország/Česko

Alergologie a klinická imunologie

Hrudní chirurgie

9

Dánia/Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Immunology (6)

Cardo-thoracic surgery (6)

11

Észtország/Eesti

 

Torakaalkirurgia

12

Finnország/Suomi/Finland

 

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

13

Franciaország/France

Médecine interne et immunologie (5)

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

14

Görögország/Ελλάς

 

Χειρουργική Θώρακος

15

Hollandia/Nederland

 

Cardio-thoracale chirurgie

16

Horvátország/Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Specijalist kardiotorakalna kirurgija
(4)

17

Írország/Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Cardiothoracic surgery

18

Izland/Ísland

Ónæmisfræði

Brjóstholsskurðlækningar

19

Lengyelország/Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

20

Lettország/Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija Sirds
ķirurgs

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

Herz- und thorakale
Gefässchirurgie

22

Litvánia/Lietuva

 

Krūtinės chirurgija

23

Luxemburg/Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

24

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

25

Málta/Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

26

Németország/Deutschland

 

Thoraxchirurgie

27

Norvégia/Norge

Immunologi og transfusjonsmedisin

Thoraxkirurgi

28

Olaszország/Italia

 

– Chirurgia toracica
– Cardiochirurgia

29

Portugália/Portugal

 

Cirurgia cardiotorácica

30

Románia/România

 

Chirurgie toracică

31

Spanyolország/España

Inmunología

Cirugía torácica

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

33

Svédország/Sverige

Klinisk immunologi (3)

Thoraxkirurgi

34

Szlovákia/Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Hrudníková chirurgia

35

Szlovénia/Slovenija

 

Torakalna kirurgija

 

(1)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.
(2)    2015. júniustól.
(3)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2017. június 14.
(4)    2011. szeptembertől.
(5)    2017-től.
(6)    2021. január 1. előtt kibocsátva.

12. Gyermeksebészet és Érsebészet

 

A

B

C

1

 

Gyermeksebészet

Érsebészet

2

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 5 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Kinder- und Jugendchirurgie

Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

 

Chirurgie des vaisseaux/
Bloedvatenheelkunde (1)

6

Bulgária/България

Детска хирургия

Съдова хирургия

7

Ciprus/Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

8

Csehország/Česko

Dĕtská chirurgie

Cévní chirurgie

9

Dánia/Danmark

 

Karkirurgi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Paediatric surgery (3)

Vascular surgery (3)

11

Észtország/Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

12

Finnország/Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

13

Franciaország/France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

14

Görögország/Ελλάς

Χειρουργική Παίδων

Αγγειοχειρουργική

15

Hollandia/Nederland

 

 

16

Horvátország/Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija

17

Írország/Ireland

Paediatric surgery

Vascular surgery (2)

18

Izland/Ísland

Barnaskurðlkæningar

Æðaskurðleakningar

19

Lengyelország/Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

20

Lettország/Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Kinderchirurgie

22

Litvánia/Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

23

Luxemburg/Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

24

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

25

Málta/Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

26

Németország/Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

27

Norvégia/Norge

Barnekirurgi

Karkirurgi

28

Olaszország/Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

29

Portugália/Portugal

Cirurgia pediátrica

Angologia/Cirurgia vascular

30

Románia/România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

31

Spanyolország/España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie
Chirurgia pediatrica

33

Svédország/Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

Kärlkirurgi

34

Szlovákia/Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

35

Szlovénia/Slovenija

Otroška kirurgija

Kardiovaskularna kirurgija

 

(1)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.
(2)    2017. júniustól.
(3)    2021. január 1. előtt kibocsátva.

13. Kardiológia és Gasztroenterológia

 

A

B

C

1

 

Kardiológia

Gasztroenterológia

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Innere Medizin und Kardiologie

Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastro-enterologie

6

Bulgária/България

Кардиология

Гастроентерология

7

Ciprus/Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

8

Csehország/Česko

Kardiologie

Gastroenterologie

9

Dánia/Danmark

Intern medicin: kardiologi

Intern medicin: gastroenterology og hepatologi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Cardiology (3)

Gastroenterology (3)

11

Észtország/Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

12

Finnország/Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

13

Franciaország/France

Cardiologie et maladies vasculaires

Gastro-entérologie et hépatologie

14

Görögország/Ελλάς

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

15

Hollandia/Nederland

Cardiologie

Maag-darm-leverziekten

16

Horvátország/Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

17

Írország/Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

18

Izland/Ísland

Hjartalaekning ar

Meltingarlækningar

19

Lengyelország/Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

20

Lettország/Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Kardiologie

Gastroenterologie

22

Litvánia/Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

23

Luxemburg/Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

24

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

25

Málta/Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

26

Németország/Deutschland

– Innere Medizin und Schwerpunkt
Kardiologie
– Innere Medizin und Kardiologie (1)

– Innere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
– Innere Medizin und Gastroenterologie(1)

27

Norvégia/Norge

Hjertesykdommer

Fordøyelsessykdommer

28

Olaszország/Italia

Malattie dell’apparato cardiovascolare

Gastroenterologia
Malattie dell’apparato digerente (2)

29

Portugália/Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

30

Románia/România

Cardiologie

Gastroenterologie

31

Spanyolország/España

Cardiología

Aparato digestivo

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Cardiologie
Kardiologie
Cardiologia

Gastroentérologie
Gastroenterologie
Gastroenterologia

33

Svédország/Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

34

Szlovákia/Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

35

Szlovénia/Slovenija

Kardiologija in vaskularna medicina

Gastroenterologija

 

(1)    2009. októbertől.
(2)    2015. júniustól.
(3)    2021. január 1. előtt kibocsátva.


14. Reumatológia és Általános hematológia

 

A

B

C

1

 

Reumatológia

Általános hematológia

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 3 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Innere Medizin und Rheumatologie

Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

6

Bulgária/България

Ревматология

Клинична хематология

7

Ciprus/Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

8

Csehország/Česko

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

9

Dánia/Danmark

Intern medicin: reumatologi

Intern medicin:
hæmatologi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Rheumatology (3)

Haematology (3)

11

Észtország/Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

12

Finnország/Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

13

Franciaország/France

Rhumatologie

Hématologie (2)

14

Görögország/Ελλάς

Ρευματολογία

Αιματολογία

15

Hollandia/Nederland

Reumatologie

 

16

Horvátország/Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

17

Írország/Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

18

Izland/Ísland

Gigtarlækningar

Blóðmeinafræði

19

Lengyelország/Polska

Reumatologia

Hematologia

20

Lettország/Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Rheumatologie

Hämatologie

22

Litvánia/Lietuva

Reumatologija

Hematologija

23

Luxemburg/Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

24

Magyarország

Reumatológia

Hematológia

25

Málta/Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

26

Németország/Deutschland

– Innere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
– Innere Medizin und Rheumatologie (1)

Innere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
– Innere Medizin und Hämatologie undOnkologie (1)

27

Norvégia/Norge

Revmatologi

Blodsykdommer

28

Olaszország/Italia

Reumatologia

Ematologia

29

Portugália/Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

30

Románia/România

Reumatologie

Hematologie

31

Spanyolország/España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Rhumatologie
Rheumatologie
Reumatologia

Hématologie
Hämatologie
Ematologia

33

Svédország/Sverige

Reumatologi

Hematologi

34

Szlovákia/Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

35

Szlovénia/Slovenija

Revmatologija

Hematologija

 

(1)    2009. októbertől.
(2)    2017-től.
(3)    2021. január 1. előtt kibocsátva.15. Endokrinológia és Fizioterápia

 

A

B

C

1

 

Endokrinológia

Fizioterápia

2

 

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő: 3 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie

Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

 

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

6

Bulgária/България

Ендокринология и болести на обмяната

Физикална и рехабилитационна медицина

7

Ciprus/Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

8

Csehország/Česko

Diabelotologie a endokrinologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

9

Dánia/Danmark

Intern medicin: endokrinologi

 

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus (7)

 

11

Észtország/Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

12

Finnország/Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

13

Franciaország/France

Endocrinologie – diabète – maladies métaboliques

Médecine physique et de réadaptation

14

Görögország/Ελλάς

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

15

Hollandia/Nederland

 

Revalidatiegeneeskunde

16

Horvátország/Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

17

Írország/Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

18

Izland/Ísland

Efnaskipta- og innkirtlalækningar

Orku- og endurhaefingarlækningar

19

Lengyelország/Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

20

Lettország/Latvija

Endokrinoloģija

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Endokrinologie-Diabetologie

Physikalische Medizin und Rehabilitation

22

Litvánia/Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

23

Luxemburg/Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

24

Magyarország

Endokrinológia
Endokrinológia és anyagcsere-betegségek (4)

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
– Rehabilitációs medicina (5)

25

Málta/Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

Mediċina ta’ Rijabilitazzjoni (6)

26

Németország/Deutschland

– Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie
– Innere Medizin und Endokrinologie und
Diabetologie (1)

Physikalische und Rehabilitative Medizin

27

Norvégia/Norge

Endokrinologi

Fysikalsk medisin og rehabilitering

28

Olaszország/Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio
Endocrinologia e malattie del metabolismo (2)

Medicina fisica e riabilitazione
Medicina fisica e riabilitativa (2)

29

Portugália/Portugal

Endocrinologia/Nutrição

Medicina física e de reabilitação

30

Románia/România

Endocrinologie

Reabilitare Medicală

31

Spanyolország/España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologia-diabetologia

Médecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Medicina fisica e riabilitazione

33

Svédország/Sverige

Endokrina sjukdomar
Endokrinologi och diabetologi (3)

Rehabiliteringsmedicin

34

Szlovákia/Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

35

Szlovénia/Slovenija

 

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

 

(1)    2009. októbertől.
(2)    2015. februártól.
(3)    2008. szeptembertől.
(4)    2012-től.
(5)    2016-tól.
(6)    2011-től.
(7)    2021. január 1. előtt kibocsátva.

16. Neuropszichiátria és Bőr- és nemibeteg-gyógyászat

 

A

B

C

1

 

Neuropszichiátria

Bőr- és nemibeteg-gyógyászat

2

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 3 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Neurologie und Psychiatrie (6)

Haut- und Geschlechtskrankheiten

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Neuropsychiatrie (1)

– Dermato-vénéréologie/Dermato-
venereologie

6

Bulgária/България

 

Кожни и венерически болести

7

Ciprus/Κύπρος

Νευρολογία – Ψυχιατρική

Δερματολογία - Αφροδισιολογία

8

Csehország/Česko

 

Dermatovenerologie

9

Dánia/Danmark

 

Dermato-venerologi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

 

 

11

Észtország/Eesti

 

Dermatoveneroloogia

12

Finnország/Suomi/Finland

 

Ihotaudit ja allergologia/
Hudsjukdomar och allergologi

13

Franciaország/France

Neuropsychiatrie (2)

Dermatologie et vénéréologie

14

Görögország/Ελλάς

Νευρολογία – Ψυχιατρική

Δερματολογία – Αφροδισιολογία

15

Hollandia/Nederland

Zenuw – en zielsziekten (5)

Dermatologie en venerologie

16

Horvátország/Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija

17

Írország/Ireland

 

 

18

Izland/Ísland

 

Húð- og kynsjúkdómalaekningar

19

Lengyelország/Polska

 

Dermatologia i wenerologia

20

Lettország/Latvija

 

Dermatoloģija un veneroloģija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

 

Dermatologie und Venereologie

22

Litvánia/Lietuva

 

Dermatovenerologija

23

Luxemburg/Luxembourg

Neuropsychiatrie (4)

Dermato-vénéréologie

24

Magyarország

 

Bőrgyógyászat

25

Málta/Malta

 

Dermato-venerejoloġija

26

Németország/Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Haut- und Geschlechtskrankheiten

27

Norvégia/Norge

 

Hudsykdommer og veneriske sykdommer

28

Olaszország/Italia

Neuropsichiatria (3)

Dermatologia e venereologia

29

Portugália/Portugal

 

Dermatovenereologia

30

Románia/România

 

Dermatovenerologie

31

Spanyolország/España

 

– Dermatología médico-quirúrgica y venereología

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

 

Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venerologia

33

Svédország/Sverige

 

Hud- och könssjukdomar

34

Szlovákia/Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

35

Szlovénia/Slovenija

 

Dermatovenerologija

 

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1987. augusztus 1., kivéve azon személyek esetében, akik képzésüket ezen időpontot megelőzően kezdték meg.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1971. 12. 31.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében:1999. 10. 31.
(4) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1984. 7. 9.
(6) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2004. 3. 31.

17. Radiológia és Gyermekpszichiátria

 

A

B

C

1

 

Radiológia

Gyermekpszichiátria

2

 

Minimális képzési idő:
4 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Radiologie (6)

– Kinder- und Jugendpsychiatrie
– Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapeutische Medizin (8)

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

 

Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/
Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

6

Bulgária/България

Радиобиология

Детска психиатрия

7

Ciprus/Κύπρος

 

Παιδοψυχιατρική

8

Csehország/Česko

 

Dĕtská a dorostová psychiatrie

9

Dánia/Danmark

 

Børne- og ungdomspsykiatri

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

 

Child and adolescent psychiatry (9)

11

Észtország/Eesti

 

 

12

Finnország/Suomi/Finland

 

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

13

Franciaország/France

Electro-radiologie (2)

Pédopsychiatrie (7)

14

Görögország/Ελλάς

Ακτινολογία – Ραδιολογία

Παιδοψυχιατρική

15

Hollandia/Nederland

Radiologie (5)

 

16

Horvátország/Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija

17

Írország/Ireland

 

Child and adolescent psychiatry

18

Izland/Ísland

Geislalækningar

Barna- og unglingageðlækningar

19

Lengyelország/Polska

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

20

Lettország/Latvija

 

Bērnu psihiatrija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie

22

Litvánia/Lietuva

 

Vaikų ir paauglių psichiatrija

23

Luxemburg/Luxembourg

Électroradiologie(4)

Psychiatrie infantile

24

Magyarország

Radiológia

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

25

Málta/Malta

 

 

26

Németország/Deutschland

Radiologie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie

27

Norvégia/Norge

Barne- og ungdomspsykiatri

28

Olaszország/Italia

Radiologia (3)

Neuropsichiatria infantile

29

Portugália/Portugal

Radiologia

Psiquiatria da infância e da adolescência

30

Románia/România

 

Psihiatrie pediatrică

31

Spanyolország/España

Electroradiología (1)

 

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

33

Svédország/Sverige

 

Barn- och ungdomspsykiatri

34

Szlovákia/Slovensko

 

Detská psychiatria

35

Szlovénia/Slovenija

Radiologija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

(1)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1984. 2. 1.
(2)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1971. 12. 3.
(3)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1993. 10. 31.
(4)    Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében.
(5)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1984. 7. 8.
(6)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2004. 3. 31.
(7)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében:1991. január 1.
(8)    2015. júniustól.
(9)    2021. január 1. előtt kibocsátva.

18. Geriátria és Nefrológia

 

A

B

C

1

 

Geriátria

Nefrológia

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő:4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

 

Innere Medizin und Nephrologie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Gériatrie/Geriatrie (4)

 

6

Bulgária/България

Гериатрична медицина

Нефрология

7

Ciprus/Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

8

Csehország/Česko

Geriatrie

Nefrologie

9

Dánia/Danmark

Intern medicin: geriatric

Intern medicin: nefrologi

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Geriatric medicine (5)

Renal medicine (5)

11

Észtország/Eesti

 

Nefroloogia

12

Finnország/Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

13

Franciaország/France

Gériatrie (3)

Néphrologie

14

Görögország/Ελλάς

 

Νεφρολογία

15

Hollandia/Nederland

Klinische geriatrie

 

16

Horvátország/Hrvatska

Gerijatrija

Nefrologija

17

Írország/Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

18

Izland/Ísland

Öldrunarlækningar

Nýrnalækningar

19

Lengyelország/Polska

Geriatria

Nefrologia

20

Lettország/Latvija

 

Nefroloģija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Geriatrie

Nephrologie

22

Litvánia/Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

23

Luxemburg/Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

24

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

25

Málta/Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

26

Németország/Deutschland

 

– Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
– Innere Medizin und
Nephrologie (1)

27

Norvégia/Norge

Geriatri

Nyresykdommer

28

Olaszország/Italia

Geriatria

Nefrologia

29

Portugália/Portugal

 

Nefrologia

30

Románia/România

Geriatrie şi gerontologie

Nefrologie

31

Spanyolország/España

Geriatría

Nefrología

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Néphrologie
Nephrologie
Nefrologia

33

Svédország/Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)
Njurmedicin (2)

34

Szlovákia/Slovensko

Geriatria

Nefrológia

35

Szlovénia/Slovenija

 

Nefrologija

 

(1)    2009. októbertől.
(2)    2015. májustól.
(3)    2017-től.
(4)    2005-től.
(5)    2021. január 1. előtt kibocsátva.

19. Infektológia és Társadalom-orvostan és szociális orvostan

 

A

B

C

1

 

Infektológia

Társadalom-orvostan és szociális orvostan

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő:4 év

3

Ország

Cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Innere Medizin und Infektiologie

– Sozialmedizin
– Public Health (1)

5

Belgium/België/Belgique/ Belgien

 

 

6

Bulgária/България

Инфекциозни болести

Социална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена

7

Ciprus/Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα (3)

Υγειονολογία
Κοινοτική Ιατρική

8

Csehország/Česko

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

9

Dánia/Danmark

Intern medicin: infektionsmedicin

Samfundsmedicin

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Infectious diseases (5)

Public health medicine (5)

11

Észtország/Eesti

Infektsioonhaigused

 

12

Finnország/Suomi/Finland

Infektiosairaudet/
Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hälsovård

13

Franciaország/France

Maladies infectieuses et tropicales (4)

Santé publique et médecine sociale

14

Görögország/Ελλάς

 

Κοινωνική Iατρική

15

Hollandia/Nederland

 

Maatschappij en gezondheid

16

Horvátország/Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

17

Írország/Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

18

Izland/Ísland

Smitsjúkdómar

Félagslækningar

19

Lengyelország/Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne, epidemiologia

20

Lettország/Latvija

Infektoloģija

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Infektiologie

Prävention und Gesundheitswesen

22

Litvánia/Lietuva

Infektologija

 

23

Luxemburg/Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

24

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

25

Málta/Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

26

Németország/Deutschland

 

Öffentliches Gesundheitswesen

27

Norvégia/Norge

Infeksjonssykdommer

Samfunnsmedisin

28

Olaszország/Italia

Malattie infettive
Malattie infettive e tropicali (2)

Igiene e medicina preventiva

29

Portugália/Portugal

Doenças infecciosas

Saúde pública

30

Románia/România

Boli infecţioase

Sănătate publică şi management

31

Spanyolország/España

 

Medicina preventiva y salud pública

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Infektiologie Infectiologie Malattie infettive

Prévention et santé publique Prevention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica

33

Svédország/Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

34

Szlovákia/Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

35

Szlovénia/Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

 

(1)    2015. júniustól.
(2)    2015. februártól.
(3)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2016. december 8.
(4)    2017-től.
(5)    2021. január 1. előtt kibocsátva.

20. Farmakológia és Foglalkozás-orvostan

 

A

B

C

1

 

Farmakológia

Foglalkozás-orvostan

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

– Arbeitsmedizin
– Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (1)

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

 

Médecine du travail/
Arbeidsgeneeskunde

6

Bulgária/България

Клинична фармакология и терапия Фармакология

Трудова медицина

7

Ciprus/Κύπρος

 

Ιατρική της Εργασίας

8

Csehország/Česko

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

9

Dánia/Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics (6)

Occupational medicine (6)

11

Észtország/Eesti

 

 

12

Finnország/Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/
Företagshälsovård

13

Franciaország/France

 

Médecine du travail

14

Görögország/Ελλάς

 

Ιατρική της Εργασίας

15

Hollandia/Nederland

 

– Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

16

Horvátország/Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa

17

Írország/Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics Pharmaceutical Medicine (4)

Occupational medicine

18

Izland/Ísland

Lyfjafræði

Atvinnulaekningar

19

Lengyelország/Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

20

Lettország/Latvija

 

Arodslimības

21

Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

22

Litvánia/Lietuva

 

Darbo medicina

23

Luxemburg/Luxembourg

 

Médecine du travail

24

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

25

Málta/Malta

Farmakoloġija Klinika u t- Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

26

Németország/Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

27

Norvégia/Norge

Klinisk farmakologi

Arbeidsmedisin

28

Olaszország/Italia

Farmacologia
Farmacologia e tossicologia clinica (2)

Medicina del lavoro

29

Portugália/Portugal

 

Medicina do trabalho

30

Románia/România

Farmacologie clinică

Medicina muncii

31

Spanyolország/España

Farmacología clínica

Medicina del trabajo (5)
Medicine du travail

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Pharmacologie et toxicologie cliniques

Médecine du travail Arbeitsmedizin
Medicina del lavoro

33

Svédország/Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin (3)

34

Szlovákia/Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

35

Szlovénia/Slovenija

 

Medicina dela, prometa in športa

 

(1)    2015. júniustól.
(2)    2015. februártól.
(3)    2008. szeptembertől.
(4)    2017. júliustól.
(5)    2009. májustól.
(6)    2021. január 1. előtt kibocsátva.

21. Allergológia és Nukleáris medicina

 

A

B

C

1

 

Allergológia

Nukleáris medicina

2

 

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

 

Nuklearmedizin

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

 

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

6

Bulgária/България

Клинична алергология

Нуклеарна медицина

7

Ciprus/Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

8

Csehország/Česko

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

9

Dánia/Danmark

 

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

 

Nuclear medicine (5)

11

Észtország/Eesti

 

 

12

Finnország/Suomi/Finland

 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

13

Franciaország/France

Allergologie (4)

Médecine nucléaire

14

Görögország/Ελλάς

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

15

Hollandia/Nederland

Allergologie (1)

Nucleaire geneeskunde

16

Horvátország/Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina

17

Írország/Ireland

 

 

18

Izland/Ísland

Ofnæmislaekningar

Ísótópagreining

19

Lengyelország/Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

20

Lettország/Latvija

Alergoloģija

 

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

Nuklearmedizin

22

Litvánia/Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

23

Luxemburg/Luxembourg

 

Médecine nucléaire

24

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Nukleáris medicina

25

Málta/Malta

 

Mediċina Nukleari

26

Németország/Deutschland

 

Nuklearmedizin

27

Norvégia/Norge

Nukleærmedisin

28

Olaszország/Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

29

Portugália/Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

30

Románia/România

Alergologie şi imunologie clinică

Medicină nucleară

31

Spanyolország/España

Alergología

Medicina nuclear

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische
Immunologie Allergologia e immunológia clinica

Nuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare

33

Svédország/Sverige

Allergisjukdomar

Nukleärmedicin
Nuklearmedicin (2)

34

Szlovákia/Slovensko

Klinická iunológia a alergológia

Nukleárna medicína

35

Szlovénia/Slovenija

Alergologije in klinične imunologije
(odrasli) (3)

Nuklearna medicina

 

(1)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1996.augusztus 12.
(2)    2008. szeptembertől.
(3)    2018-tól.
(4)    2017-től.
(5)    2021. január 1. előtt kibocsátva.

22. Arc-és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés) és Haematológia

 

A

B

C

1

 

Arc- és állkapocs-sebészet
(orvosi alapképzés)

Haematológia

2

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (2)

 

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

 

 

6

Bulgária/България

Лицево-челюстна хирургия

Трансфузионна хематология

7

Ciprus/Κύπρος

 

 

8

Csehország/Česko

Maxilofaciální chirurgie

 

9

Dánia/Danmark

 

 

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

 

 

11

Észtország/Eesti

 

 

12

Finnország/Suomi/Finland

 

 

13

Franciaország/France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Hématologie

14

Görögország/Ελλάς

 

 

15

Hollandia/Nederland

 

 

16

Horvátország/Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

 

17

Írország/Ireland

 

 

18

Izland/Ísland

Blóðmeinafræði

19

Lengyelország/Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

 

20

Lettország/Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

 

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Kiefer- und Gesichtschirurgie

Hämatologie

22

Litvánia/Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

 

23

Luxemburg/Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Hématologie biologique

24

Magyarország

Szájsebészet (1)

 

25

Málta/Malta

 

 

26

Németország/Deutschland

 

 

27

Norvégia/Norge

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Blodsykdommer

28

Olaszország/Italia

Chirurgia maxillo-facciale

 

29

Portugália/Portugal

Cirurgia maxilo-facial

Hematologia clinica

30

Románia/România

 

 

31

Spanyolország/España

Cirugía oral y maxilofacial

 

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgia oro-maxillofacciale

Hématologie
Hämatologie
Ematologia

33

Svédország/Sverige

 

 

34

Szlovákia/Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

 

35

Szlovénia/Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

 

 

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2007. 9. 30.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2013. 2. 28.


23. Sztomatológia és Bőrgyógyászat

 

A

B

C

1

 

Sztomatológia

Bőrgyógyászat

2

 

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

 

 

5

Belgium/ België/Belgique/Belgien

 

 

6

Bulgária/България

 

 

7

Ciprus/Κύπρος

 

 

8

Csehország/Česko

 

 

9

Dánia/Danmark

 

 

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

 

Dermatology (2)

11

Észtország/Eesti

 

 

12

Finnország/Suomi/Finland

 

 

13

Franciaország/France

Stomatologie

 

14

Görögország/Ελλάς

 

 

15

Hollandia/Nederland

 

 

16

Horvátország/Hrvatska

 

 

17

Írország/Ireland

 

Dermatology

18

Izland/Ísland

 

Húð- og kynsjúkdómalaekningar

19

Lengyelország/Polska

 

 

20

Lettország/Latvija

 

 

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Dermatologie und Venereologie

22

Litvánia/Lietuva

 

 

23

Luxemburg/Luxembourg

Stomatologie

 

24

Magyarország

 

 

25

Málta/Malta

 

Dermatoloġija

26

Németország/Deutschland

 

 

27

Norvégia/Norge

Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i Kjeveortopedi (Fogszabályozó szakfogorvosi képzés elvégzését bizonyító oklevél)

Hudsykdommer og veneriske sykdommer

28

Olaszország/Italia

Odontostomatologia (1)

 

29

Portugália/Portugal

Estomatologia

 

30

Románia/România

 

 

31

Spanyolország/España

Estomatología

 

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Diplom für Kieferorthopädie
Diplôme fédéral d’orthodontiste
Diploma di ortodontista

Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venerologia

33

Svédország/Sverige

 

 

34

Szlovákia/Slovensko

 

 

35

Szlovénia/Slovenija

 

 

 

(1)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 31.
(2)    2021. január 1. előtt kibocsátva.


24. Nemi betegségek és Trópusi betegségek

 

A

B

C

1

 

Venerológia

Trópusi betegségek

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

 

– Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin
– Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin (1)

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

 

 

6

Bulgária/България

 

 

7

Ciprus/Κύπρος

 

 

8

Csehország/Česko

 

 

9

Dánia/Danmark

 

 

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Genito-urinary medicine (3)

Tropical medicine (3)

11

Észtország/Eesti

 

 

12

Finnország/Suomi/Finland

 

 

13

Franciaország/France

 

 

14

Görögország/Ελλάς

 

 

15

Hollandia/Nederland

 

 

16

Horvátország/Hrvatska

 

 

17

Írország/Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

18

Izland/Ísland

Húð- og kynsjúkdómalaekningar

19

Lengyelország/Polska

 

Medycyna transportu

20

Lettország/Latvija

 

 

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

Dermatologie und Venereologie

Tropenmedizin

22

Litvánia/Lietuva

 

 

23

Luxemburg/Luxembourg

 

 

24

Magyarország

 

Trópusi betegségek

25

Málta/Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

26

Németország/Deutschland

 

 

27

Norvégia/Norge

Hudsykdommer og veneriske sykdommer

28

Olaszország/Italia

 

Medicina tropicale (2)

29

Portugália/Portugal

 

Medicina tropical

30

Románia/România

 

 

31

Spanyolország/España

 

 

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venerologia

Médecine tropicale et médecine des voyages Tropen- und Reisemedizin
Medicina tropicale e medicina di viaggio

33

Svédország/Sverige

 

 

34

Szlovákia/Slovensko

 

Tropická medicína

35

Szlovénia/Slovenija

 

 

 

(1)    2015. júniustól.
(2)    A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3.
(3)    2021. január 1. előtt kibocsátva.


25. Gasztroenterológiai sebészet és Baleseti és sürgősségi orvostan

 

A

B

C

1

 

Gasztroenterológiai sebészet

Traumatológia

2

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 5 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

 

 

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Chirurgie abdominale/
Heelkunde op het
abdomen (1)

 

6

Bulgária/България

Гастроентерологичнa хирургия (7)

Спешна медицина

7

Ciprus/Κύπρος

 

 

8

Csehország/Česko

 

– Traumatologie
– Urgentní medicína

9

Dánia/Danmark

 

Akutmedicin (5)

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

 

Emergency medicine (8)

11

Észtország/Eesti

 

Erakorralise meditsiini eriarst (6)

12

Finnország/Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

Akuuttilääketiede/Akutmedicin

13

Franciaország/France

Chirurgie viscérale et digestive

 

14

Görögország/Ελλάς

 

 

15

Hollandia/Nederland

 

 

16

Horvátország/Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina

17

Írország/Ireland

 

Emergency medicine

18

Izland/Ísland

 

 

19

Lengyelország/Polska

 

Medycyna ratunkowa

20

Lettország/Latvija

 

 

21

Litvánia/Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

22

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

 

 

23

Luxemburg/Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

24

Magyarország

 

Oxyológia és sürgősségi orvostan

25

Málta/Malta

 

Mediċina tal-Aċċidenti u
l-Emerġenza
Mediċina tal-Emerġenza (4)

26

Németország/Deutschland

Visceralchirurgie

 

27

Norvégia/Norge

 

 

28

Olaszország/Italia

Chirurgia dell’apparato digerente (3)

Medicina d’emergenza-urgenza (2)

29

Portugália/Portugal

 

 

30

Románia/România

 

Medicină de urgenţă

31

Spanyolország/España

 

 

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione
Svizzera/Confederaziun svizra

 

 

33

Svédország/Sverige

 

Akutsjukvård

34

Szlovákia/Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

– Úrazová chirurgia
– Urgentná medicína

35

Szlovénia/Slovenija

Abdominalna kirurgija

Urgentna medicina

 

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. 1. 1.
(2) 2006. 2. 17-től.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. 6. 3.
(4) 2003. 11. 21-től.
(5) 2018. februártól.
(6) 2016. szeptembertől.
(7) 2010. szeptember 14-ig.
(8) 2021. január 1. előtt kibocsátva.

26. Klinikai neurofiziológia és Arc-állcsont-szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)

 

A

B

C

1

 

Klinikai neurofiziológia

Arc-állcsont-szájsebészet
(orvosi és fogorvosi alapképzés) (1)

2

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

 

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/
Stomatologie en mond-, kaak-en aangezichtschirurgie

6

Bulgária/България

 

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

7

Ciprus/Κύπρος

 

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

8

Csehország/Česko

 

 

9

Dánia/Danmark

 

 

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Clinical neurophysiology (6)

Oral and maxillo-facial surgery (6)

11

Észtország/Eesti

 

 

12

Finnország/Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

13

Franciaország/France

 

 

14

Görögország/Ελλάς

 

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (3)

15

Hollandia/Nederland

 

 

16

Horvátország/Hrvatska

 

 

17

Írország/Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

18

Izland/Ísland

 

19

Lengyelország/Polska

 

 

20

Lettország/Latvija

Neirofiziologs (5)

 

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

 

Kiefer- und Gesichtschirurgie

22

Litvánia/Lietuva

 

 

23

Luxemburg/Luxembourg

 

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

24

Magyarország

 

Arc-állcsont-szájsebészet

25

Málta/Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

26

Németország/Deutschland

 

– Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
– Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie (2)

27

Norvégia/Norge

 

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

28

Olaszország/Italia

 

 

29

Portugália/Portugal

 

 

30

Románia/România

 

Chirurgie Orală şi Maxilo-facială (4)

31

Spanyolország/España

Neurofisiologia clínica

 

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgia oro-maxillo-facciale

33

Svédország/Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

34

Szlovákia/Slovensko

 

 

35

Szlovénia/Slovenija

 

 

 

(1)    Az arc-állcsont-szájsebész előírt képesítésének megszerzését igazoló okirat kiadásához szükséges képzés (orvosi és fogorvosi alapképzés) előfeltétele az orvosi alapképzés (24. cikk) befejezése és hitelesítése mellett a fogorvosi alapképzés (34. cikk) befejezése és hitelesítése.
(2)    2006-tól.
(3)    2014. július 10-től.
(4)    2009-től.
(5)    2020/2021-től.
(6)    2021. január 1. előtt kibocsátva.


27. Orvosi onkológia és Orvosi genetika

 

A

B

C

1

 

Orvosi onkológia

Orvosi genetika

2

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 4 év

3

Ország

Szakmai cím

Cím

4

Ausztria/Österreich

 

Medizinische Genetik

5

Belgium/België/Belgique/Belgien

Oncologie médicale/Medische oncologie

Klinische genetica/génétique
clinique (1)

6

Bulgária/България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

7

Ciprus/Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική
Ογκολογία

 

8

Csehország/Česko

Klinická onkologie

Lékařská genetika

9

Dánia/Danmark

 

Klinisk genetik

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

Medical oncology (2)

Clinical genetics (2)

11

Észtország/Eesti

 

Meditsiinigeneetika

12

Finnország/Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

13

Franciaország/France

Oncologie

Génétique médicale

14

Görögország/Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

15

Hollandia/Nederland

 

Klinische genetica

16

Horvátország/Hrvatska

 

 

17

Írország/Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

18

Izland/Ísland

 

 

19

Lengyelország/Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

20

Lettország/Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

 

 

22

Litvánia/Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

23

Luxemburg/Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

24

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

25

Málta/Malta

 

Ġenetika Klinika/Medika

26

Németország/Deutschland

 

Humangenetik

27

Norvégia/Norge

 

 

28

Olaszország/Italia

Oncologia medica

Genetica medica

29

Portugália/Portugal

Oncologia médica

Genética médica

30

Románia/România

Oncologie medicală

Genetică medicală

31

Spanyolország/España

Oncología Médica

 

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

 

 

33

Svédország/Sverige

Onkologi

Klinisk genetik

34

Szlovákia/Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

35

Szlovénia/Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

 

(1) 2017-től.
(2) 2021. január 1. előtt kibocsátva.


28. Szívsebészet

 

A

B

1

 

Szívsebészet

2

 

Minimális képzési idő:5 év

3

Ország

Cím

4

Ausztria/Österreich

Herzchirurgie (3)

5

Belgium/ België/Belgique/ Belgien

 

6

Bulgária/България

лекар - специалист по Кардиохирургия

7

Ciprus/Κύπρος

 

8

Csehország/Česko

Kardiochirurg

9

Dánia/Danmark

 

10

Egyesült Királyság/United Kingdom

 

11

Észtország/Eesti

Kardiokirurg (1)

12

Finnország/Suomi/Finland

 

13

Franciaország/France

 

14

Görögország/Ελλάς

 

15

Hollandia/Nederland

 

16

Horvátország/Hrvatska

Kardiotorakalne kirurgije

17

Írország/Ireland

 

18

Izland/Ísland

 

19

Lengyelország/Polska

Kardiochirurgia

20

Lettország/Latvija

Sirds ķirurgs

21

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

 

22

Litvánia/Lietuva

Gydytojo širdies chirurgo

23

Luxemburg/Luxembourg

 

24

Magyarország

Szívsebészet

25

Málta/Malta

 

26

Németország/Deutschland

Herzchirurgie (4)

27

Norvégia/Norge

 

28

Olaszország/Italia

Cardiochirurgia (2)

29

Portugália/Portugal

 

30

Románia/România

Chirurgie Cardiovasculara

31

Spanyolország/España

Cirugía Cardiovascular

32

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

 

33

Svédország/Sverige

 

34

Szlovákia/Slovensko

Kardiochirurgia

35

Szlovénia/Slovenija

 

 

(1) 2014/2015-től.
(2) 2015/2016-tól.
(3) 2007/2008-tól.
(4) 2012/2013-tól.

D) A háziorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

A

B

C

 

1

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Szakmai cím

Hivatkozási dátum

2

Ausztria/Österreich

Diplom über die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

1994.12.31.

3

Belgium/België/Belgique/
Belgien

Bijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

1994.12.31.

4

Bulgária/България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

2007.1.1.

5

Ciprus/Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

2004.5.1.

6

Csehország/Česko

Diplom o specializaci všeobecné praktické lékařství

Všeobecný praktický lékař

2004.5.1.

7

Dánia/Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

1994.12.31.

8

Egyesült Királyság/United
Kingdom

Certificate of completion of training (1)

General practitioner (1)

1994.12.31.

9

Észtország/Eesti

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

2004.5.1.

10

Finnország/Suomi/Finland

Todistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildning

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning

1994.1.1.

11

Franciaország/France

Diplômes d’études spécialisées de médecine générale accompagnés du diplôme d’Etat de docteur en médecine

Médecin qualifié en médecine générale

1994.12.31.

12

Görögország/Ελλάς

Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

1994.12.31.

13

Hollandia/Nederland

Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen Diploma geneeskundig specialist

Huisarts

1994.12.31.

14

Horvátország/Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

2013.7.1.

15

Írország/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

1994.12.31.

16

Izland/Ísland

 

1994.1.1.

17

Lengyelország/Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

2004.5.1.

18

Lettország/Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

2004.5.1.

19

Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein

-

 

1995.5.1.

20

Litvánia/Lietuva

1. Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas
2. Rezidentūros pažymėjimas (šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija)

Šeimos medicinos gydytojas
Šeimos gydytojas

2004.5.1.

21

Luxemburg/
Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

1994.12.31.

22

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

2004.5.1.

23

Málta/Malta

Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku fil- Mediċina tal-Familja

Tabib Speċjalista fil-Mediċina tal-Familja

2004.5.1.

24

Németország/
Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/
Fachärztin für Allgemeinmedizin

1994.12.31.

25

Norvégia/Norge

 

1994.1.1.

26

Olaszország/Italia

– Attestato di formazione specifica in medicina generale
– Diploma di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

1994.12.31.

27

Portugália/Portugal

Título de especialista em medicina geral e familiar

Especialista em medicina geral e familiar

1994.12.31.

28

Románia/România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

2007.1.1.

29

Spanyolország/
España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

1994.12.31.

30

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/ Confédération suisse/Confederazione Svizzera/ Confederaziun svizra

Médecin praticien Praktischer Arzt Medico generico

 

2002.6.1.

31

Svédország/Sverige

Bevis om specialistkompetens i allmänmedicin

Specialist i allmänmedicin

1994.12.31.

32

Szlovákia/Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore
„všeobecné lekárstvo”

Všeobecný lekár

2004.5.1.

33

Szlovénia/Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

2004.5.1.

 

(1) 2021. január 1. előtt kibocsátva.


E) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
1.1. 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,
1.2. 1981. január 1. Görögország,
1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,
1.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,
1.6. 2002. június 1. Svájc,
1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
1.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,
1.9. 2013. július 1. Horvátország
esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
2.1. 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,
2.2. 1981. január 1. Görögország,
2.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,
2.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,
2.5. 1995. május 1. Liechtenstein,
2.6. 2002. június 1. Svájc,
2.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
2.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,
2.9. 2013. július 1. Horvátország
esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen orvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1992. április 3. előtt megkezdett képzést igazol, és az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen szakorvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
5. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.
6. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
7. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
8. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
9. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
10. Feltétel nélkül el kell ismerni azon orvosi vagy szakorvosi okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést
a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,
b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy az orvosi vagy szakorvosi oklevél az orvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott, orvosi és szakorvosi területen szerzett szakképesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta az orvosi vagy szakorvosi tevékenységet.
11. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított oklevél, akinek orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevele nem felel meg az A), B), C) vagy D) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet – a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott – olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A), B, C) vagy D) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.
12. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 1975. június 20-án hatályos szabályozás alapján a nem teljes munkaidejű szakorvosi képzése 1983. december 31-éig megkezdődött, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
13. Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére Spanyolországban kiállított szakorvosi oklevél, aki szakképzését 1995. január 1-je előtt befejezte, ha a szóban forgó képzés nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet az illetékes spanyol hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár letette a vonatkozó spanyol jogszabályban (1479/99. sz. királyi rendelet) foglalt szakmai alkalmassági vizsgát.
14. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami állampolgár számára kiállított olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy az orvos a D) pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat hiányában a következőkben felsorolt időpontig az orvosi szakmára alkalmazandó – az általános orvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító – rendelkezések erejénél fogva jogosult a háziorvosi tevékenységnek az adott tagállam szociális biztonsági rendszere keretében történő gyakorlására, és aki az említett időpontig a tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel nélkül elismerhető.
14.1. 1994. január 1. Finnország,
14.2. 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság,
14.3. 2002. június 1. Svájc,
14.4. 2004. május 1. Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
14.5. 2007. január 1. Bulgária és Románia,
14.6. 2013. július 1. Horvátország
esetében.
15. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban megszerzett és az irányelv V. melléklet 5.1.2. és 5.1.3. pontjában felsorolt szakorvosi képesítés azon orvosok esetében, akik szakorvosi képzésüket 1983. december 31. után és 1991. január 1. előtt kezdték meg, feltéve, hogy a képesítés megszerzését tanúsító okirathoz csatolják azt az illetékes olaszországi hatóságok által kiállított igazolást, amelynek értelmében az érintett orvos Olaszországban ugyanazon az érintett szakterületen ténylegesen és jogszerűen, az igazolás kiállítását megelőző tíz éven belül legalább hét egymást követő évben szakorvosként tevékenykedett.

2. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez5


A) Az általános ápolók számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

A

B

C

D

E

1

Ország

Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Szakmai cím

Hivatkozási dátum

2

Ausztria/Österreich

1. Diplom über die Ausbildung in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege
2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger”
3. Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-
Bachelorstudiengangs „Gesundheits- und Krankenpflege”

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

– Diplomierte Gesundheitsund Krankenschwester

1994.1.1.

 

 

 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule

– Diplomierter Gesundheitsund Krankenpfleger

 

 

 

 

3. Fachhochschulrat/ Fachhochschule

 

 

3

Belgium/België/
Belgique/Belgien

– Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/
Diplôme d’infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers
(-pflegerin)
– Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/ Brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers
(-pflegerin)
– Brevet einer Pflegeassistentin Brevet van verpleegassistent(e)/
Brevet d’hospitalier(ère)/

– De erkende opleidingsinstituten/
Les établissements d’enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

– Hospitalier(ère)/ Verpleegassistent(e)

1979.6.29.

 

 

 

– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

– Infirmier(ère) hospitalier(ère)/ Ziekenhuisverpleger
(-verpleegster)

 

4

Bulgária/България

Диплома за висше образование на образователно-
квалификационна степен
„Бакалавър” с професионална квалификация „Медицинска сестра”

Университет

Медицинска сестра

2007.1.1.

5

Ciprus/Κΰπρος

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής

2004.5.1.

 

 

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νοσηλευτής(τρια) Γενικής
Νοσηλευτικής

 

 

 

Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

 

 

Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας - BSc in Nursing

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας University of Nicosia

 

 

 

 

Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick

 

 

6

Csehország/Česko

Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) (9)
Diplom o ukončení studia ve studijním programu Všeobecné ošetřovatelství (6)
Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompanied by the following certificate:
– VysvÍdčení o absolutoriu

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem
2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

– Všeobecná sestra

2004.5.1.

7

Dánia/Danmark

Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Professionshřjskole

Sygeplejerske

1979.6.29.

8

Egyesült Királyság/
United Kingdom

A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by Article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse – Adult in its register (3) (10)

 

Registered Nurse – Adult

1979.6.29.

9

Észtország/Eesti

1. Diplom õe erialal

1. Tallinna Meditsiinikool Tartu Meditsiinikool Kohtla-Järve Meditsiinikool

õde

2004.5.1.

 

 

2. Õe põhikoolituse diplom

2. Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool

 

 

 

 

3. Õe põhiõpe diplom

3. Tartu Tervishoiu Kõrgkool

 

 

10

Finnország/
Suomi/Finland

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

1. Terveydenhuoltoppi-
laitokset/
Hälsovårdsläroanstalter

Sairaanhoitaja/
Sjukskötare

1994.1.1.

 

 

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutut-kinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexam en inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

 

 

11

Franciaország/
France

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministèrede la santé

Infirmier(ère)

1979.6.29.

12

Görögország/
Ελλάς

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής
Παν/μίου Αθηνών

1. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

1981.1.1.

 

 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτω

 

 

 

 

3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

 

 

 

 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

 

 

 

 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

 

 

 

 

6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 

 

 

7. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

 

13

Hollandia/
Nederland

1. Diploma’s verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

Verpleegkundige

1979.6.29.

 

 

2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

 

 

 

 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

 

 

 

 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4

4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

 

 

 

 

5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5

5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

 

 

14

Horvátország/
Hrvatska

1. Svjedodžba „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije „medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”

1. medicinska sestra opće njege/
medicinski tehničar opće njege

2013.7.1.

 

 

2. Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/
prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva”

2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

2. prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

 

15

Írország/Ireland

1. Certificate of RegisteredGeneral Nurse (1)

1. An Bórd Altranais
(The Nursing Board) (2012. október 1-ig);
Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann
(The Nursing and Midwifery Board of Ireland)
(2012. október 2-től).

Registered General Nurse
(RGN)

1979.6.29.

 

 

2. B.Sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBI (2)

2. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Nursing Studies approved by the NMBI (2002. szeptembertől)

 

 

 

 

3. B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI (2)

3. Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI (2006. szeptembertől)

 

 

16

Izland/Ísland

1. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B. Sc. ápolástudományból)
2. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B. Sc. ápolástudományból)
3. Hjúkrunarpróf
(Ápolói vizsga)

1. Háskóli Islands
(Izlandi Egyetem)
2. Háskólinn á Akureyri (Az Izlandi Egyetem kihelyezett tagozata Akureyriben)
3. Hjúkrunarskóli
Íslands
(Izlandi Ápolóképző)

 

1994. 1.1.

17

Lengyelország/
Polska

– Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa”

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

Pielegniarka

2004.5.1.

 

 

– Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem „licencjat pielęgniarstwa”

 

 

 

18

Lettország/Latvija

1. Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

1. Māsu skolas

Māsa

2004.5.1.

 

 

2. Māsas diploms

2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

 

 

19

Liechtenstein/
Fürstentum Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

1995.5.1.

20

Litvánia/Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

1. Universitetas

Bendrosios praktikos slaugytojas

2004.5.1.

 

 

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

2. Kolegija

 

 

 

 

3. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)

3. Universitetas

 

 

 

 

4. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)

4. Kolegija

 

 

21

Luxemburg/
Luxembourg

Diplôme d’Etat d’infirmier
Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué (7)
– Brevet de Technicien Supérieur – Spécialité: Infirmier responsable en soins généraux (8)

Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Infirmier

1979.6.29.

 

 

 

22

Magyarország

1. Ápoló bizonyítvány

1. Szakképző iskola

Ápoló

2004.5.1.

 

 

2. Ápoló oklevél

2. Felsőoktatási intézmény

 

 

 

 

3. Okleveles ápoló oklevél

3. Felsőoktatási intézmény

 

 

23

Málta/Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Università ta’ Malta

Infermier Registrat tal- Ewwel Livell

2004.5.1.

24

Németország/
Deutschland

Zeugnis über die staatliche
Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher
Prüfungsausschuss

Gesundheits- und Krankenpflegerin/
Gesundheits- und Krankenpfleger

1979.6.29.

25

Norvégia/Norge

Vitnemål for bestått Sykepleierutdanning (Ápolói/ápolónői képzés elvégzését bizonyító képesítő oklevél)

Høgskole
(Főiskola)

 

1994. 1.1.

26

Olaszország/Italia

1. Diploma di infermiere professionale (4)

1. Scuole riconosciute dallo Stato (4)

1. Infermiere professionale (4)

1979.6.29.

 

 

2. Diploma di laurea in infermieristica (5)

2. Università (5)

2. Infermiere (5)

 

27

Portugália/
Portugal

1. Diploma do curso de enfermagem geral

1. Escolas de Enfermagem

Enfermeiro

1986.1.1.

 

 

2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfermagem

 

 

 

 

3. Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

 

 

28

Románia/România

1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

1. Universităţi

Asistent medical generalist

2007.1.1.

 

 

2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

2. Universităţi

 

 

 

 

3. Certificat de competenţe profesionale (de asistent medical generalist)

3. Ministerul Educaţiei Naţionale

 

 

 

 

4. Certificat de calificare
nivel 5

 

 

 

 

 

5. Certificat de calificare profesională nivel

 

 

 

29

Spanyolország/
España

Título de Diplomado universitario en Enfermería

– Ministerio de Educación y Cultura
– El rector de una Universidad

Enfermero/a diplomado/a

1986.1.1.

 

 

Titulo de Graduado/a en Enfermería

– El rector de una
Universidad

Graduado/a en Enfermería

1986.1.1.

30

Svájc/
Schweizerische Eidgenos-
senschaft/ Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/ Confederaziun svizra

1. Diplomierte Pflegefachfrau, Diplomierter Pflegefachmann (Diplomás általános ápolónő, diplomás általános ápoló) Infirmiere diplômée et infirmier diplômé(Diplomás általános ápolónő,diplomás általános ápoló)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

 

2002.6.1.

31

Svédország/
Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

Sjuksköterska

1994.1.1.

32

Szlovákia/
Slovensko

1. DIPLOM ošetrovateľstvo „magister” („Mgr.”)

1. Vysoká škola/Univerzita

Sestra

2004.5.1.

 

 

2. DIPLOM ošetrovateľstvo „bakalár” („Bc.”)

2. Vysoká škola/Univerzita

 

 

 

 

3. DIPLOM diplomovaná všeobecná sestra

3. Stredná zdravotnícka škola

 

 

33

Szlovénia/Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik”

1.Univerza
2. Visoka strokovna šola

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik

2004.5.1.

 

(1)    Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg
a képesítést.
(2)    A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(3)    A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ felváltja az Egyesült Királyságra vonatkozó korábbi bejegyzéseket annak biztosítása érdekében, hogy azon diplomások esetében, akik
az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(4)    2001-ig érvényes.
(5)    2001/2002-től.
(6)    2018/2019-től.
(7)    2012. szeptember 14-ig.
(8)    2012. szeptember 15-től.
(9)    2018. december 31-ig.
(10)    2021. január 1. előtt kibocsátva.


B)    Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1.     Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
1.1. 1979. június 29. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
1.2. 1981. január 1. Görögország esetében,
1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,
1.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
1.6. 2002. június 1. Svájc esetében, BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél kivételével,
1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia esetében,
1.8. 2007. január 1. Bulgária esetében,
1.9. 2011. szeptember 30. Svájc esetében BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél tekintetében,
1.10. 2013. július 1. Horvátország esetében,
amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen ápolói oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén az általános ápolói tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
3. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.
4. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
5. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett észt képesítések.
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
6. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett lett képesítések.
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
7. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett litván képesítések.
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
8. Feltétel nélkül el kell ismerni azon általános ápolói okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést
a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,
b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy az általános ápolói oklevél az általános ápolói tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott, általános ápolói szakterületen szerzett képesítés. Az ilyen okirathoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta az általános ápolói tevékenységet.
9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított általános ápolói oklevél, akinek általános ápolói oklevele nem felel meg az A) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet - a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott - olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti őket, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.
10. A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében – a 9. pontban foglaltaktól eltérően – kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
Feltétel nélkül elismerésre kerül a 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban kiállított ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, és amely az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program keretében szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol:
a) az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 20-i törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám, 1237. tétel) 11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga – érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és szülésznők képzésének részletes feltételeiről szóló, 2004. május 11-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy
b) az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 52.3. cikkének 2. pontja (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2011., 174. szám, 1039. tétel), és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel), annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló – a Lengyelországra vonatkozóan A) és B) pontban említett – ápolói képesítéssel rendelkező ápolókéval megfelelő szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik.
11. Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítésekre vonatkozóan – a 9. pontban foglaltaktól eltérően – a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
Feltétel nélkül elismerésre kerülnek a következő általános ápolói oklevelek azon tagállami állampolgárok esetében, akik Romániában végezték el általános ápolói képzésüket, és akik képzése nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amelynek értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Románia területén az igazolás kiállítását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül és ennek során a betegek ápolásának megtervezéséért, megszervezéséért és végrehajtásáért teljes körű felelősséggel tartozott:
a) Certificat de competenţă e profesionale de asistent medical generalist, şcoală postliceală típusú intézményben szerzett felsőfokú képesítés keretében, igazolva, hogy a képzés 2007. január 1. előtt kezdődött;
b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist, rövid távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, hogy a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött;
c) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist, hosszú távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, hogy a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött.
12. Az 1–11. pont szerinti tevékenységhez a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos teljes felelősségnek kell kapcsolódnia.

3. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez6


A) A fogorvosok számára előírt alapképesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

A

B

C

D

E

F

1

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Szakmai cím

Hivatkozási dátum

2

Ausztria/
Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademi-schen Grades „Doktor der Zahnheilkunde”

– Medizinische Universität
– Medizinische Fakultät der Universität

 

Zahnarzt

1994.1.1.

3

Belgium/België/
Belgique/
Belgien

Diploma van tandarts/
Diplôme licencié en science dentaire

– De universi-teiten/Les universités

 

Licentiaat in de tandheelkunde/
Licencié en science dentaire

1980.1.28.

 

 

 

– De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

 

 

 

4

Bulgária/
България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Дентална медицина” с професионална квалификация „Магистър-лекар по дентална медицина”

Университет

 

Лекар по дентална медицина

2007.1.1.

5

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

 

Οδοντίατρος

2004.5.1.

6

Csehország/
Česko

Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, MDDr.)

Lékařská fakulta univerzity v České republice

 

Zubní lékař

2004.5.1.

7

Dánia/Danmark

Bevis for kandidatud-
dannelsen i odontologi (cand.odont.)

Universitet

1. Autorisation som tandlæge
2. Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge

Tandlæge

1980.1.28.

8

Egyesült Királyság/
United Kingdom

– Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch.D.)
– Licentiate in
Dental Surgery (7)

– Universities
– RoyalColleges

 

– Dentist
– Dental practitioner
– Dental surgeon

1980.1.28.

9

Észtország/Eesti

Hambaarstikraad Degree in Dentistry (DD)
Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

Hambaarst

2004.5.1.

10

Finnország/
Suomi/Finland

Hammaslääke-
tieteen lisensiaatin tutkinto/ Odontologie licentiatexamen

– Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet
– Oulun yliopisto
– Itä-Suomen yliopisto
– Turun yliopisto

Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvonta-viraston päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/
Beslut av Tillståndsoch tillsynsverket för socialoch hälsovården om godkännande av prakisk tjänstgöring

Hammaslääkäri/
Tandläkare

1994.1.1.

11

Franciaország/
France

Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques

Universités

Certificat de synthèse clinique et thérapeutique

Chirurgien-
dentiste

1980.1.28.

12

Görögország/
Ελλάς

Πτυχίο Οδοντιατρικής

Πανεπιστήμιο

 

Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος

1981.1.1.

13

Hollandia/
Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen
Masterexamen tandheelkunde (6)

Faculteit Tandheelkunde

 

Tandarts

1980.1.28.

14

Horvátország/
Hrvatska

Diploma „doktor dentalne medicine/
doktorica dentalne medicine”

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

2013.7.1.

15

Írország/Ireland

– Bachelor in Dental
Science (B.Dent.Sc.)
– Bachelor of Dental
Surgery (BDS)
– Licentiate in Dental
Surgery (LDS)

– Universities
– Royal College of Surgeons in Ireland

 

– Dentist
– Dental practitioner
– Dental surgeon

1980.1.28.

16

Izland/Ísland

Próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands
(Izlandi Egyetem Fogorvosi
Karának oklevele)

Tannlæknadeild Háskóla Íslands
(Az Izlandi Egyetem Fogorvosi Kara)

 

 

1994.1.1.

17

Lengyelország/
Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarsko-dentystycznym z tytułem lekarz dentysta

Szkoły wyższe

Świadectwo złożenia Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego (1)/
Świadectwo złożenia Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu
Końcowego (2) Zaświadczenie
o ukończeniu stażu podyplomowego (3)

Lekarz dentysta

2004.5.1.

18

Lettország/
Latvija

Zobārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

Sertifikāts – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā

Zobārsts

2004.5.1.

19

Liechtenstein/
Fürstentum Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

 

1995.5.1.

20

Litvánia/Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją

Universitetas

1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją

Gydytojas odontologas

2004.5.1.

 

 

2. Magistro diplomas (odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija)

 

2. Internatūros pažymėjimas (gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija)

 

 

21

Luxemburg/
Luxembourg

Diplôme d’Etat de docteur en médecine dentaire

Jury d’examen d’Etat

 

Médecin-dentiste

1980.1.28.

22

Magyarország

Okleveles fogorvos doktor oklevél (doctor medicinae dentariae,
dr. med. dent)

Egyetem

 

Fogorvos

2004.5.1.

23

Málta/Malta

Lawrja fil-Kirurġija Dentali

Università ta’ Malta

 

Kirurgu Dentali

2004.5.1.

24

Németország/
Deutschland

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

Zahnarzt

1980.1.28.

25

Norvégia/Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/
candidatus odontologiae, röv.: cand.odont. (Candidata/
candidatu s odontologiae, röv.: cand. odont. fokozat megszerzését tanúsító oklevél)

Odontologisk universi-tetsfakultet (Orvostudo-mányi Egyetem Fogorvosi Kara)

 

 

1994.1.1.

26

Olaszország/ Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra

Odontoiatra

1980.1.28.

27

Portugália/
Portugal

– Carta de curso de licenciatura em medicina dentária
– Mestrado integrado em
medicina dentária

– Faculdades
– Institutos
Superiores

 

Médico dentista

1986.1.1.
2006.3.24.

28

Románia/
România

Diplomă de licenţă de medic dentist

– Universităţi

 

Medic dentist

2003.10.1.

 

 

Diploma de licenţă şi master (4)

– Ministerul Educaţiei Naţionale (4)

 

Doctor-medic stomatology (5)

 

29

Spanyolország/
España

Título de Licenciado en
Odontología
Título de Graduado/a en Odontología

El rector de una universidad
El rector de una Universidad

 

Licenciado en Odontología
Graduado/a en Odontología

1986.1.1.
1986.1.1.

30

Svájc/
Schweizerische Eidgenossen-schaft/
Confédération suisse/Confede-
razione Svizzera/
Confederaziun svizra

Diplôme fédéral de médecin-
dentiste
(Fogorvosi szövetségi oklevél);
Eidgenössisches Zahnarztdiplom
(Szövetségi fogorvosi oklevél);
Diploma federale di medico-
dentista
(Szövetségi fogorvosi oklevél tulajdonosa)

Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügy-
minisztérium);
Eidgenössisches Departement des Innern
(Szövetségi Belügy-
minisztérium)
;
Dipartimento federale dell’interno
(Szövetségi Belügy-
minisztérium)

 

 

2002.6.1.

31

Svédország/
Sverige

Tandläka-rexamen

Universitet eller högskola

Bevis om legitimation som tandläkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Tandläkare

1994.1.1.

32

Szlovákia/
Slovensko

DIPLOM zubné lekárstvo doktor zubného lekárstva („MDDr.”)

Univerzita

 

Zubný lekár

2004.5.1.

33

Szlovénia/
Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine”

– Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine/
doktorica dentalne medicine

Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine

2004.5.1.

 

(1) 2012-ig.
(2) 2013-tól.
(3) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (»staż podyplomowy«), kivéve azon személyek esetében, akik 2016. október 2. előtt nem kezdték meg a szakmai gyakorlatot, és 2016. október 2. és 2017. február 28. között kérelmezték a fogorvosi szakma gyakorlásának jogát.
(4) 2011. október 1-jétől.
(5) 2017. szeptember 1-jétől.
(6) 2001/2002-től.
(7) 2021. január 1. előtt kibocsátva.


B) A szakfogorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok
1. Szájsebészet

 

A

B

C

D

1

Szájsebészet

2

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Hivatkozási dátum

3

Ausztria/Österreich

 

 

 

4

Belgium/België/Belgique/
Belgien

 

 

 

5

Bulgária/България

Свидетелство за призната специалност по „Орална хирургия”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

2007.1.1.

6

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού
Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

2004.5.1.

7

Csehország/Česko

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1. Institut postgraduálního vzdĕlávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví

2007.7.19.

8

Dánia/Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi

Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed

1980.1.28.

9

Egyesült Királyság/United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery (3)

Competent authority recognised for this purpose

1980.1.28.

10

Észtország/Eesti

 

 

 

11

Finnország/Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leukakirurgia/
Specialtandläkarexa-men, oral och maxillofacial kirurgi

Yliopisto

1994.1.1.

12

Franciaország/France

Diplôme d’études spécialisées de chirurgie orale

Universités

2011.3.31.

13

Görögország/Ελλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής
ειδικότητας της
Γναθοχειρουργικής
(up to 2002.12.31.)

– Περιφέρεια
– Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
– Νομαρχία

2003.1.1.

14

Hollandia/Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister (1)
Diploma tandheelkundig
specialist (2)

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

1980.1.28.

15

Horvátország/Hrvatska

 

 

 

16

Írország/Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

1980.1.28.

17

Izland/Ísland

1994.1.1

18

Lengyelország/Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

2004.5.1.

19

Lettország/Latvija

 

 

 

20

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein

 

 

1995.5.1.

21

Litvánia/Lietuva

1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos chirurgo profesinė kvalifikacija)

Universitetas

2004.5.1.

22

Luxemburg/Luxembourg

 

 

 

23

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

2004.5.1.

24

Málta/Malta

Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti

2004.5.1.

25

Németország/Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

1980.1.28.

26

Norvégia/Norge

Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi

Odontologisk universitetsfakultet

1994.1.1.

27

Olaszország/Italia

Diploma di specialista in Chirurgia Orale

Università

2005.5.21.

28

Portugália/Portugal

Título de Especialista em Cirurgia Oral

Ordem dos Médicos Dentistas(OMD)

2008.6.4.

29

Románia/România

Certificatul de specialist în Chirurgie dento-alveolară

Ministerul Sănătăţii

2008.12.17.

30

Spanyolország/España

 

 

 

31

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/
Confederaziun svizra

Diplom für Oralchirurgie
Diplôme fédéral de chirurgie orale
Diploma di chirurgia orale

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odontostomatologie
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

2004.4.30.

32

Svédország/Sverige

Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi

Socialstyrelsen

1994.1.1.

33

Szlovákia/Slovensko

Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia

Univerzita

2008.12.17.

34

Szlovénia/Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije

2004.5.1.

 

(1) 2020. december 31-ig.
(2) 2021. január 1-jétől.
(3) 2021. január 1. előtt kibocsátva.

2. Fogszabályozástan

 

A

B

C

D

1

Fogszabályozástan

2

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Hivatkozási dátum

3

Ausztria/Österreich

 

 

 

4

Belgium/België/
Belgique/
Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid

2005.1.27.

5

Bulgária/България

Свидетелство за призната специалност по „Ортодонтия”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

2007.1.1.

6

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

2004.5.1.

7

Csehország/Česko

Diplom o specializaci
(v oboru ortodoncie)

1. Institut postgraduálního vzdĕlávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví

2007.7.19.

8

Dánia/ Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen Styrelsen for Patientsikkerhed

1980.1.28.

9

Egyesült Királyság/United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics (3)

Competent authority recognised for this purpose

1980.1.28.

10

Észtország/Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

Tartu Ülikool

1980.1.28.

11

Finnország/Suomi/
Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering

Yliopisto

1994.1.1.

12

Franciaország/France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes

1980.1.28.

13

Görögország/Ελλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής

– Περιφέρεια
– Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
– Νομαρχία

1981.1.1.

14

Hollandia/Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister (1)
Diploma tandheelkundig specialist (2)

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

1980.1.28.

15

Horvátország/Hrvatska

 

 

 

16

Írország/Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

1980.1.28.

17

Izland/Ísland

1994.1.1

18

Lengyelország/Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

2004.5.1.

19

Lettország/Latvija

„Sertifikāts”– kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

2004.5.1.

20

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

1995.5.1.

21

Litvánia/Lietuva

1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo ortodonto profesinė kvalifikacija)

Universitetas

2004.5.1.

22

Luxemburg/
Luxembourg

 

 

 

23

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

2004.5.1.

24

Málta/Malta

Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti

2004.5.1.

25

Németország/
Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

1980.1.28.

26

Norvégia/Norge

Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i Kjeveortopedi
(Fogszabályozó szakfogorvosi képzés elvégzését bizonyító oklevél)

Odontologisk Universitetsfakultet
(Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kara)

1994.1.1.

27

Olaszország/ Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

2005.5.21.

28

Portugália/Portugal

Título de Especialista em Ortodontia

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)

2008.6.4.

29

Románia/România

Certificatul de specialist în
Ortodonţie şi
Ortopedie dento-facială

Ministerul Sănătăţii

2008.12.17.

30

Spanyolország/España

 

 

 

31

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/
Confederaziun svizra

Diplom für Kieferorthopädie
Diplôme fédéral d’orthodontiste
Diploma di ortodontista

Eidgenössisches Departement des Innern und
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie
Dipartimento federale dell’interno e Società
Svizzera di Odontologia e Stomatologia

2002.6.1.

32

Svédország/Sverige

Bevis om specialistkompetens i ortodonti

Socialstyrelsen

1994.1.1.

33

Szlovákia/Slovensko

Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore
čeľustná ortopédia

Univerzita

2008.12.17.

34

Szlovénia/Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz
čeljustne in zobne ortopedije

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije

2004.5.1.

 

(1) 2020. december 31-ig.
(2) 2021. január 1-jétől.
(3) 2021. január 1. előtt kibocsátva.


C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
1.1. 1980. január 28. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,
1.2. 1981. január 1. Görögország,
1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,
1.4. 1994. január 1. Ausztria, Izland, Norvégia, Finnország és Svédország,
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,
1.6. 2002. június 1. Svájc,
1.7. 2003. október 1. Románia,
1.8. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
1.9. 2007. január 1. Bulgária,
1.10. 2013. július 1. Horvátország
esetében, amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított fogszabályozástan/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
2.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,
2.2. 2008. június 4. Portugália esetében,
2.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,
2.4. 2007. január 1. Bulgária esetében,
2.5. 2005. május 21. Olaszország esetében,
2.6. 2005. január 27. Belgium esetében,
2.7. 2004. május 1. Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia esetében,
2.8. 2002. június 1. Svájc esetében,
2.9. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
2.10. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,
2.11. 1981. január 1. Görögország esetében,
2.12. 1980. január 28. Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
3.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,
3.2. 2008. június 4. Portugália esetében,
3.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,
3.4. 2007. január 1. Bulgária esetében,
3.5. 2005. május 21. Olaszország esetében,
3.6. 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében,
3.7. 2004. április 30. Svájc esetében,
3.8. 2003. január 1. Görögország,
3.9. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
3.10. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,
3.11. 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén fogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szakfogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
9. Feltétel nélkül el kell ismerni azon fogorvosi, szakfogorvosi okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést
a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,
b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett képesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenységet.
10. Feltétel nélkül elismerésre kerül – a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított – fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevél, akinek fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevele nem felel meg az A), B) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti őket, mint az A), B) pontban megnevezett oklevelet, képesítést.
11. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Olaszországban állították ki, és akinek a képzése 1980. január 28-án vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Olaszország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen, főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet Olaszország területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
12. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a képzése 1980. január 28. és 1984. december 31. között kezdődött, és amely oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy:
12.1. az adott tagállami állampolgár letette az illetékes olasz hatóság által előírt szakmai alkalmassági vizsgát annak tanúsítására, hogy az adott tagállami állampolgár az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezőknek megfelelő szintű tudással és szakértelemmel rendelkezik;
12.2. az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként gyakorolta Olaszország területén a fogorvosi tevékenységet;
12.3. ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, vagy végzi ezt a tevékenységet ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként, mint azok, akik az A) pontban Olaszország vonatkozásában említett oklevéllel rendelkeznek.
A 12.1. pont szerinti szakmai alkalmassági vizsga letételének követelménye alól mentesül az a tagállami állampolgár, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
13. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, aki orvosi egyetemi képzését 1984. december 31-e után kezdte meg, és aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, amennyiben a hároméves tanulmányokat 1994. december 31-e előtt kezdte meg, és az oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy ez a három éves tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
14. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Spanyolországban állították ki, és akinek a képzése 1986. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Spanyolország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Spanyolország területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Spanyolországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
15. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Ausztriában állították ki, és akinek a képzése 1994. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Ausztria illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen főtevékenységként gyakorolta Ausztria területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban Ausztriára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
16. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét a Cseh Köztársaságban vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet a Cseh Köztársaság területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban a Cseh Köztársaságra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
17. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Szlovákiában vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet Szlovákia területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Szlovákiára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
18. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Romániában állították ki, és akinek a képzése 2003. október 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Románia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Románia területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban Romániára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
19. Az irányelv 21. cikkének megfelelően feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosoknak az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirata, ha a kérelmező a képzését 2016. január 18-ig megkezdte.
20. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt orvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyeket Spanyolországban olyan személyek részére bocsátottak ki, akik orvosi egyetemi képzésüket 1986. január 1. és 1997. december 31. között kezdték meg, és amelyekhez a spanyol illetékes hatóságok által kibocsátott igazolást csatoltak.
Az igazolásnak a következő feltételek teljesülését kell igazolnia:
20.1. az érintett szakember sikeresen lezárta legalább hároméves, az illetékes spanyol hatóságok által az irányelv 34. cikkében említett képzéssel egyenértékűként elismert tanulmányait;
20.2. az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket Spanyolországban, az igazolás kiállítását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő évben ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta;
20.3. az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket ugyanolyan feltételek mellett jogosult gyakorolni, illetve ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint azok, akik az irányelv V. melléklet 5.3.2. pontjában Spanyolország tekintetében felsorolt, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek.

4. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez7


A) A szülésznők számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

A

B

C

D

E

1

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Szakmai cím

Hivatkozási dátum

2

Ausztria/
Österreich

1. Hebammen-Diplom
2. Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-
Bachelorstudiengangs
„Hebamme”

1. – Hebammen-akademie
– Bundeshebammen-
lehranstalt
2. Fachhochschulrat

Hebamme

1994.1.1.

3

Belgium/België/Belgique/
Belgien

Diploma van vroedvrouw/Diplôme d’accoucheuse

– De erkende opleidingsinstituten/ Les établissements d’enseignement
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

Vroedvrouw/ Accoucheuse

1983.1.23.

4

Bulgária/България

Диплома за висше образование на образователно- квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Акушерка”

Университет

Акушеркa

2007.1.1.

5

Ciprus/Κύπρος

Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένη Μαία

2004.5.1.

6

Csehország/Česko

1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

Porodní asistentka

2004.5.1.

 

 

2. Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

2. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

 

 

 

 

3. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)

3. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

 

 

7

Dánia/Danmark

Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Professionshøjskole

Jordemoder

1983.1.23.

8

Egyesült Királyság/
United Kingdom

A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies as attesting to the completion of training as required for midwives by Article 40 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its register (3) (8)

Education institution approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies

Registered Midwife

1983.1.23.

9

Észtország/Eesti

Diplom ämmaemanda erialal

– Tallinna
Meditsiinikool

Ämmaemand

2004.5.1.

 

 

 

– Tartu Meditsiinikool

 

 

 

 

Ämmaemanda diplom

– Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool

 

 

 

 

 

– Tartu Tervishoiu
Kõrgkool

 

 

10

Finnország/Suomi/
Finland

1. Kätilön tutkinto/
barnmorskeexamen
2. Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulu-
tutkinto, kätilö (AMK)/
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)

1. Terveyden-huoltooppi-
laitokset/ hälsovårdsläroanstalter
2. Ammattikor-keakoulut/ Yrkeshögskolor

Kätilö/
Barnmorska

1994.1.1.

11

Franciaország/France

Diplôme d’Etat de sage-femme

L’Etat Université

Sage-femme

1983.1.23.

12

Görögország/Ελλάς

1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

– Μαία

1983.1.23.

 

 

2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

– Μαιευτής

 

 

 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας
Σχολής Μαιών

3.Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας

 

 

13

Hollandia/
Nederland

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen

Verloskundige

1983.1.23.

14

Horvátország/
Hrvatska

Svjedodžba „prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva”

– Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
– Sveučilišta u Republici
Hrvatskoj
– Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

Prvostupnik (baccalaureus) Primaljstva/Prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

2013.7.1.

15

Írország/Ireland

1. Certificate in
Midwifery (1)

1. An Bórd Altranais (The Nursing Board) (2012. október 1-ig); Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI)
(2012. október 2-től).

Registered Midwife (RM)

1983.1.23.

 

 

2. B.Sc. in Midwifery approved by the NMBI (2)

2. A third-level Institution delivering a Midwifery education programme approved by the NMBI

 

 

 

 

3. Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI (2)

3.Third-level Institution delivering Higher/
Postgraduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI

 

 

16

Lengyelország/
Polska

– Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem
„magister położnictwa”
– Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (az illetékes hatóságok által elismert felsőoktatásiintézmény)

Położna

2004.5.1.

 

 

kierunku/specjalności położnictwo z tytułem „licencjat położnictwa”

 

 

 

17

Izland/Ísland

1. Embættispróf í ljósmóðurfræði
(Szülésznői oklevél)

1. Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)

 

1994.1.1.

18

Lettország/Latvija

Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu

Māsu skolas

Vecmāte

2004.5.1.

19

Liechtenstein/
Fürstentum
Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

1995.5.1.

20

Litvánia/Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
– Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją)
– Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką
3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją
4. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
5. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)
6. Profesinio bakalauro diplomas (akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)

1. Universitetas
2. Kolegija
3. Kolegija
4. Universitetas
5. Kolegija
6. Kolegija

Akušeris

2004.5.1.

21

Luxemburg/
Luxembourg

Diplôme de sage-femme (6)
Brevet de Technicien Supérieur - Spécialité: Sage-femme (7)

Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Sage-femme

1983.1.23.

22

Magyarország

1. Szülésznő bizonyítvány
2. Szülésznő oklevél

1. Iskola/főiskola
2. Felsőoktatási intézmény

Szülésznő

2004.5.1.

23

Málta/Malta

Lawrja jew diploma fl- Istudji
tal-Qwiebel

Università ta’ Malta

Qabla

2004.5.1.

24

Németország/
Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

Staatlicher
Prüfungsausschuss

– Hebamme
– Entbindung-
spfleger

1983.1.23.

25

Norvégia/Norge

Vitnemål for bestått jordmorutdanning (Szülésznői képesítés
megszerzését tanúsító oklevél)

Høgskole
(Főiskola)

 

1994.1.1.

26

Olaszország/Italia

1. Diploma d’ostetrica (4)

1. Scuole riconosciute dallo Stato (4)

Ostetrica (4)

1983.1.23.

 

 

2. Laurea in ostetricia (5)

2. Università (5)

 

 

27

Portugália/
Portugal

1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica
2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica
3. Diploma (do curso de póslicenciatura) de especializaçăo em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1. Ecolas de
Enfermagem
2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. – Escolas Superiores de Enfermagem
– Escolas Superiores de
Saúde

Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1986.1.1.

28

Románia/România

Diplomă de licenţă de moaşă

Universităţi

Moaşă

2007.1.1.

29

Spanyolország/
España

– Título de matrona
– Título de asistente obstétrico
(matrona)
– Título de enfermería obstétrica-
ginecológica

Ministerio de Educación y Cultura

– Matrona
– Asistente obstétrico

1986.1.1.

30

Svájc/ Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/
Confederaziun svizra

Diplomierte Hebamme
(Diplomás szülésznő)
Sage-femme diplômée
(Diplomás szülésznő)
Levatrice diplomata
(Diplomás szülésznő)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent
des filières de formation reconnues par l’ État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

 

2002.6.1.

31

Svédország/
Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet eller högskola

Barnmorska

1994.1.1.

32

Szlovákia/
Slovensko

1. DIPLOM pőrodná asistencia
„bakalár” („Bc.”)
2. DIPLOM diplomovaná pőrodná asistentka

1. Vysoká
škola/Univerzita

2. Stredná zdravotnícka
škola

Pőrodná asistentka

2004.5.1.

33

Szlovénia/ Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „diplomirana babica/diplomirani babičar”

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

diplomirana babica/diplomirani babičar

2004.5.1.

 

(1)    Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg
a képesítést.
(2)    A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(3)    A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(4)    2001-ig érvényes.
(5)    2001/2002-től.
(6)    2012. szeptember 14-ig.
(7)    2012. szeptember 15-től.
(8)    2021. január 1. előtt kibocsátva.


B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
1.1. 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,
1.2. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,
1.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,
1.4. 1995. május 1. Liechtenstein,
1.5. 2002. június 1. Svájc,
1.6. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia,
1.7. 2007. január 1. Bulgária,
1.8. 2013. július 1. Horvátország
esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szülésznői tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a cseh szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.
4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovák szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az észt szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a lett szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a litván szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
8. Feltétel nélkül el kell ismerni azon szülésznői okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést
a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,
b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a szülésznői oklevél a szülésznői tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott szülésznői területen szerzett képesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szülésznői tevékenységet.
9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított szülésznői oklevél, akinek szülésznői oklevele nem felel az A) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott szülésznői oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti azt, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.
10. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított olyan szülésznői oklevél, amelyet a C) pont 1.2. és 1.3. alpontja szerinti feltételek fennállása esetén olyan igazolás kísér, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet:
10.1. 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,
10.2.1986. január 1. Spanyolország és Portugália,
10.3.1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,
10.4. 1995. május 1. Liechtenstein,
10.5. 2002. június 1. Svájc,
10.6. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
10.7. 2007. január 1. Bulgária,
10.8. 2013. július 1. Horvátország
esetében.
11. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szülésznői oklevél a 10. pont szerint, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén amennyiben:
a) 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

b) azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott tevékenységet.
12. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyeket
12.1. Lengyelországban a képzést 2004. május 1-je előtt elvégző szülésznők részére, az irányelv 40. cikkében megállapított képzési minimumkövetelményeknek meg nem felelő képzés nyomán bocsátottak ki, és
12.2. amelyeket az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program keretében szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol:
a) az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 20-i törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám, 1237. tétel) 11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és szülésznők képzésének részletes feltételeiről szóló, 2004. május 11-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy
b) az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 53.3. cikke (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye 2011., 174. szám, 1039. tétel) és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel), annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló hasonló szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik-e, mint azok a szülésznők, akik az irányelv V. melléklet 5.5.2. pontjában Lengyelországra vonatkozóan felsorolt képesítéssel rendelkeznek.
13. A román szülésznői képesítésekre vonatkozóan – az 9. és 10. pontban foglaltaktól eltérően a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.
Feltétel – nélkül elismerésre kerül a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical obstetrică-ginecologie/szülészeti nőgyógyászati ápoló) oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a szülésznői szakterületen szerzett oklevelét 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a külön jogszabályban megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely értelmében az adott tagállami állampolgár az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Romániában.
14. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok a szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyekben a kérelmező a képzést 2016. január 18. előtt kezdte meg, és a képzésre történő felvétel feltétele az irányelv 40. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti I. irány esetében a tíz éves általános és középiskolai vagy ennek megfelelő szintű oktatás elvégzése, az irányelv 40. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti II. irány esetében pedig egy általános ápolói képzésnek az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontja szerinti, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolt befejezése.C) Feltétel nélküli elismerés általános feltételei
1. A B) pontban foglaltak kivételével az A) pontban meghatározott szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén ismerhetők el feltétel nélkül:
1.1. legalább hároméves, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amely kiegészítésként az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, és amely legalább 4600 órányi elméleti és gyakorlati képzésből áll, és a minimális időtartam legalább egyharmada klinikai gyakorlatból áll;
1.2. legalább kétéves és legalább 3600 órányi képzést tartalmazó, kiegészítésként az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte;
1.3. legalább 18 hónapos és legalább 3000 órányi képzésből álló, kiegészítésképpen az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte, és amelyet olyan egyéves szakmai tapasztalat követett, amelyről a 2. pont szerinti igazolást bocsátottak ki;
2. az 1. pont 1.3. alpontja szerinti - az adott tagállam illetékes hatósága által kibocsátott - igazolás tanúsítja, hogy birtokosa az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzését követően, kórházban vagy egy erre engedéllyel rendelkező egészségügyi intézményben, a megfelelő ideig kielégítő módon gyakorolta a szülésznői tevékenységek teljes körét.

5. számú melléklet a 4/2008. (I. 16.) EüM rendelethez8


A) A gyógyszerészek számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

A

B

C

D

E

1

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését
tanúsító okiratot kísérő igazolás

Hivatkozási dátum

2

Ausztria/Österreich

Staatliches Apothekerdiplom

Österreichische
Apothekerkammer

 

1994.10.1.

3

Belgium/ België/Belgique/ Belgien

Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien

– De universiteiten/
Les universities

 

1987.10.1.

 

 

 

– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

 

 

4

Bulgária/България

Диплома за висше образование на образователно-
квалификационна степен „Магистър” по „Фармация”
с професионална квалификация
„Магистър-фармацевт”

Университет

 

2007.1.1.

5

Ciprus/Κύπρος

Πτυχίο Φαρμακευτικής

Πανεπιστήμιο Frederick
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βεβαίωση
Επιτυχίας στις
εξετάσεις για την
Εγγραφή
Φαρμακοποιού

2004.5.1.

6

Csehország/Česko

Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice

 

2004.5.1.

7

Dánia/Danmark

Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)
Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Syddansk Universitet

 

1987.10.1.

8

Egyesült Királyság/United
Kingdom

1. Certificate of Registered
Pharmacist (3) (7)

 

 

1987.10.1.

 

 

2. A degree in pharmacy approved by either the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland (4) (7)

Universities delivering pharmacy degrees approved by the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland

Notification from the General Pharmaceutical Council or Pharmaceutical Society of Northern Ireland confirming successful completion of the approved pharmacy degree, 12 months practical training and a pass of the registration assessment.

 

9

Észtország/Eesti

Diplom proviisori õppekava läbimisest
Farmaatsiamagister Master of Science in Pharmacy (MSc)

Tartu Ülikool

 

2004.5.1.

10

Finnország/Suomi/
Finland

Proviisorin
tutkinto/
Provisorexamen

Yliopisto

 

1994.10.1.

11

Franciaország/France

–Diplôme d’Etat de pharmacien
–Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie

Universités

 

1987.10.1.

12

Görögország/Ελλάς

Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

– Περιφέρεια
– Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση

 

1987.10.1.

13

Hollandia/Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen
Master of Science Farmacie (6)

Faculteit Farmacie

 

1987.10.1.

14

Horvátország/Hrvatska

Diploma ′magistar farmacije/magistra farmacije′

– Farmaceutsko-
biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– Medicinski fakultet
Sveučilišta u Splitu
– Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

2013.7.1.

15

Írország/Ireland

1. Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist (1) Certificate of Registration as a Pharmacist (1)

1. Cumann Cógaiseoirí na hEireann (Pharmaceutical Society of Ireland)

 

1987.10.1.

 

 

2. A degree in Pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland (2)

2. Universities delivering degrees in pharmacy recognised by the
Pharmaceutical
Society of Ireland

2. Notification from the Pharmaceutical Society of Ireland that the person named therein is the holder of a qualification appropriate for practicing as a pharmacist

 

16

Izland/Ísland

Próf í lyfjafræði
(Gyógyszerész oklevél)

Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)

 

1994.1.1.

17

Lengyelország/Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem „magister farmacji”

Szkoły wyższe

 

2004.5.1.

18

Lettország/Latvija

Farmaceita diploms
Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā

Universitātes tipa augstskola
Universitāte

 

2004.5.1.

19

Liechtenstein/
Fürstentum
Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

1995.5.1.

20

Litvánia/Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją
2. Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinė kvalifikacija)

Universitetas

 

2004.5.1.

21

Luxemburg/Luxembourg

Diplôme d’Etat de pharmacien

Jury d’examen d’Etat
+ visa du ministre de l’éducation nationale

 

1987.10.1.

22

Magyarország

Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev: mag. Pharm)

Egyetem

 

2004.5.1.

23

Málta/Malta

Lawrja fil-farmaċija

Università ta’ Malta

 

2004.5.1.

24

Németország/
Deutschland

Zeugnis über die Staatliche
Pharmazeutische Prüfung

Zuständige Behörden

 

1987.10.1.

25

Norvégia/Norge

Vitnemål for fullført
grad candidata/
candidatus pharmaciae, röv.: cand.pharm. (Candidate/candidates pharmaciae, röv.: cand.pharm. fokozat megszerzését tanúsító diploma)

Universitetsfakultet
(Egyetemi kar)

 

1994.1.1

26

Olaszország/Italia

Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Università

 

1993.11.1.

27

Portugália/Portugal

1. Licenciatura em Farmácia
2.Carta de curso de licenciatura em
Ciências Farmacêuticas

Instituiçăo de Ensino
Superior Universitário

 

1987.10.1.

 

 

3.Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas

 

 

2007.1.1.

28

Románia/România

Diplomă de licenţă de farmacist
Diploma de licenţă şi master (5)

Universităţi Ministerul Educaţiei Nationale

 

2007.1.1.

29

Spanyolország/España

Título de Licenciado en Farmacia
Título de Graduado/a en Farmacia

– Ministerio de
Educación y Cultura
– El rector de una universidad
– El rector de una
Universidad

 

1987.10.1.
1986.1.1.

30

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/
Confederaziun svizra

Diplôme fédéral de pharmacien (Gyógyszerészi oklevél); Eidgenössisches Apothekerdiplom (Szövetségi gyógyszerészi oklevél); Diploma federale di farmacista (Szövetségi gyógyszerészi oklevél)

Département fédéral de l’intérieur (Szövetségi Belügyminisztérium)
Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno

 

2002.6.1.

31

Svédország/Sverige

Apotekarexamen

Universitet och högskolor

 

1994.10.1.

32

Szlovákia/Slovensko

DIPLOM farmácia magister („Mgr.”)

Univerzita

 

2004.5.1.

33

Szlovénia/Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv „magister farmacije/magistra farmacije”

Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/
magistra farmacije

2004.5.1.

 

(1)    Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg
a képesítést.
(2)    A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen. A szóban forgó esetekben a kísérő igazolás tanúsítja, hogy a képesítésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
(3)    Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat a képesítés feltétel nélküli elismerésére jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként az Egyesült Királyságban szerezte meg a képesítést.
(4)    A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen. A szóban forgó esetekben a kísérő igazolás tanúsítja, hogy a képesítésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
(5)    2011. január 10-től.
(6)    2012. szeptember 1-jétől.
(7)    2021. január 1. előtt kibocsátva.


B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
1.1. 1987. október 1. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság,
1.2. 1993. november 1. Olaszország,
1.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia,
1.4. 1994. október 1. Ausztria, Finnország Svédország,
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,
1.6. 2002. június 1. Svájc,
1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
1.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,
1.9. 2013. július 1. Horvátország
esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító gyógyszerészi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén gyógyszerészi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.
4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerészi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerészi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állítottak ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
8. Feltétel nélkül el kell ismerni azon gyógyszerész okleveleket, amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a képzést
a) Szlovénia esetében 1991. június 25-e előtt,
b) Horvátország esetében 1991. október 8-a előtt
a volt Jugoszláviában kezdték meg, amennyiben az érintett tagállam hatóságai tanúsítják, hogy a gyógyszerész oklevél a gyógyszerész tevékenység gyakorlásának megkezdése és folytatása tekintetében területükön ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általuk kibocsátott gyógyszerész területen szerzett képesítés. Az ilyen okiratokhoz csatolni kell az ugyanazon hatóságok által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy területükön az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a gyógyszerész tevékenységet.
9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított azon gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az A) pontban említett megnevezésnek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott gyógyszerész oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet.
10. Amennyiben az adott gyógyszerészi tevékenység végzéséhez az A) pont szerinti oklevél megszerzése mellett a külön jogszabály szakmai gyakorlat követelményét írja elő, a szakmai gyakorlathoz kötött gyógyszerészi tevékenység megkezdésének feltételeként előírt gyakorlat igazolásaként el kell fogadni a tagállami állampolgár származási vagy küldő tagállamának illetékes hatósága által kiadott olyan igazolást, amely tanúsítja, hogy a tagállami állampolgár a gyógyszerészi tevékenységet a külön jogszabályban előírttal azonos ideig gyakorolta a származási vagy küldő tagállamban.
1

Az 1. § záró szövegrésze a 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 8. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 3. § a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés f) pontját a 9/2022. (II. 21.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére