• Tartalom

4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet

4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történő végrehajtásáról1

2013.05.01.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (4) bekezdés a)–b), d) – a d) pont tekintetében a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti hatáskörében eljáró foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti hatáskörében eljáró államháztartásért felelős miniszter egyetértésével –, f), g) pontjában, a Kjt. 85. § (5) bekezdés b), q), valamint r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál (a továbbiakban: Szolgálat) közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottakra (a továbbiakban: közalkalmazott) terjed ki.

2. § A közalkalmazott felett a munkáltatói jogkört a főigazgató, illetőleg a főigazgató által belső rendelkezésben meghatározott szervezeti egység vezetője gyakorolja.

3. § A közalkalmazotti jogviszony létesítésének általános feltétele a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott valamennyi munkakörben a magyar állampolgárság.

4. § A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása

a) a felsőfokú szakképzettséghez nem kötött munkakörök, valamint

b) a magasabb vezetői, illetőleg vezetői beosztás esetében.

5. § (1) Magasabb vezetői beosztásnak minősül:

a) az igazgatói,

b) a főosztályvezetői és

c) a főosztályvezető-helyettesi beosztás.

(2) Vezetői beosztásnak minősül az osztályvezetői beosztás.

(3) A magasabb vezetőt önálló munkakörbe történő kinevezéssel, a vezetőt vezető megbízással kell foglalkoztatni.

(4) A magasabb vezetői kinevezés, illetve a vezetői megbízás feltétele a szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség és legalább ötéves szakmai gyakorlat.

6. § (1) A Szolgálatnál foglalkoztatott közalkalmazottak fizetési osztályba sorolását, a munkaköröket, valamint a vezetői pótlékok mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az állományszervezési táblázatok kizárólag a rendelet 1. számú melléklete szerinti munkaköri elnevezéseket tartalmazhatják.

7. § (1) A pénztáros munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, feltéve, hogy munkakörébe legalább havi egymillió forint összegű készpénzforgalom lebonyolítása tartozik, pénzkezelési pótlékra jogosult.

(2) A pótlék mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 25%-a.

Helyi közlekedési bérlet

8. § A közalkalmazott a munkakörébe tartozó feladatok zavartalan ellátása érdekében a feladat teljesítésének helye szerinti közlekedési vállalat által kibocsátott időszaki bérletszelvényre, illetve (gyűjtő)jegyre jogosult.

JUTTATÁSOK

A ruházati ellátás általános szabályai

9. § (1) A közalkalmazott részére naptári évenként a közalkalmazotti „A” fizetési osztály „1” fizetési fokozatának megfelelő mértékű ruházati ellátást kell biztosítani. A ruházati ellátás összege a mindenkori norma alapján számfejthető, havi hányadokra osztható.

(2) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a közalkalmazottnak munkaruhát köteles biztosítani.

(3) A ruházati ellátás számítását és kifizetését a Szolgálat gazdasági szerve hivatalból végzi. A ruházati ellátást minden esetben január 1-jével kell a jogosult javára írni, és a költségvetési lehetőségek függvényében az első negyedév végéig kifizetni.

(4) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony év közben létesül, a közalkalmazott időarányosan jogosult ruházati ellátásra. A ruházati ellátást ebben az esetben a kinevezésről szóló határozat keltét követő 30 napon belül ki kell fizetni.

(5) A közalkalmazotti állomány tagja a részére folyósított ruházati ellátással a Szolgálat gazdasági szerve által meghatározott időpontig számlával igazoltan köteles elszámolni. Ellenkező esetben a gazdasági szervnek a mindenkori adójogszabályok előírásai szerint kell eljárnia.

(6) Szünetel a ruházati ellátásra való jogosultság a fizetés nélküli szabadság, a szülési szabadság, illetve a GYED és a GYES folyósítása idején. Ha a jogosultság szünetelése év közben következik be, a már kifizetett ruházati ellátást nem kell visszafizetni.

(7) Ha átmeneti jelleggel szünetelt a ruházati ellátás folyósítása, az ismételt tényleges munkavégzés első napját követő 30 napon belül a munkavégzés első napjától az év végéig esedékes ruházati ellátást kell a közalkalmazott részére kifizetni.

(8) A közalkalmazotti állomány állásából felfüggesztett vagy előzetes letartóztatásban lévő tagja részére az ezen idő alatt esedékessé váló ruházati ellátás nem fizethető ki. A fegyelmi, illetve a büntetőeljárás befejezése után, ha a közalkalmazott jogviszonya nem szűnik meg, részére az esedékessé vált, visszatartott ruházati ellátást ki kell fizetni.

(9) Nem jár ruházati ellátás a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó felmentési idő azon részére, amely alatt a közalkalmazott mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az erre az időre járó, már kifizetett ruházati ellátást nem kell visszafizetni.

(10) Akinek év közben szűnik meg a közalkalmazotti jogviszonya, annak a jogviszony megszűnésének évében kifizetett ruházati ellátás időarányos részét vissza kell fizetnie.

(11) Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, akinek a közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25. § (1) bekezdés b), c) pontja, 25/A § (1) bekezdése, 30. § (1) bekezdés a), b), d), e) pontja alapján szűnik meg.

A külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások

10. § (1) Ideiglenes külföldi kiküldetést teljesít az a közalkalmazott (a továbbiakban: kiküldött), akinek meghatározott külföldi állomáshelyen történő munkavégzésének vagy képzésének időtartama a három hónapot nem haladja meg.

(2) A kiküldöttet külföldi munkavégzése idejére a belföldi illetménye illeti meg.

(3) A kiküldöttet külföldi képzése idejére 21 napig 100%-os, azon túl a teljes napidíj 80%-a illeti meg. A külföldi munkavégzés teljes időtartamára 100%-os napidíj jár.

(4) Az I. kategória szerinti napidíjra a magasabb vezetői és vezetői beosztású, illetve a tanácsadó beosztású közalkalmazott, a II. kategória szerinti napidíjra csoportvezető, főelőadó, főorvos, pszichológus beosztású közalkalmazott, a III. kategória szerinti napidíjra az I. és a II. napidíj-kategóriába nem tartozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazotti állományú munkatársak, a IV. kategória szerinti napidíjra a középfokú vagy alacsonyabb végzettséggel rendelkező közalkalmazotti állományú munkatársak jogosultak. A közalkalmazotti állomány tagjai tekintetében a napidíj mértékét a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(5) A kiküldöttet arra a naptári napra, amelyiken a külföldön töltött idő tartama eléri a nyolc órát, a teljes napidíj, arra a napra, amelyiken a külföldön töltött idő tartama a négy órát meghaladja, de nyolc óránál kevesebb, a napi díj 50%-a illeti meg. Ha a külföldön tartózkodás négy óránál rövidebb, a kiküldöttet napidíj nem illeti meg.

(6) A külföldre utazás indulási és érkezési helyének az országhatárt, repülőgépen történő utazásnál a repülőteret kell tekinteni.

(7) Ha a kiküldött ugyanazon a napon több országban járt, részére vagy azon országra megállapított napidíj fizethető ki, amelyikben hosszabb ideig tartózkodott, vagy a célországra (kiküldetési helyre) meghatározott napidíj.

(8) Ha a kiküldött térítésmentes étkeztetésben részesül, napidíját reggeli címén 15%-kal, ebéd címén 30%-kal, vacsora címén 30%-kal csökkenteni kell. Amennyiben a kiküldött a kiküldetés időtartama alatt külföldön térítésmentesen teljes élelmezési ellátásban részesül, napidíjának 25%-a illeti meg. A szállodai számlában elszámolt kötelező reggelit, a konferenciák részvételi díjában elszámolt étkezést, továbbá a kórházi ellátás keretében nyújtott étkeztetést térítésmentes étkeztetésnek kell tekinteni.

(9) A külföldre utazás indulási és érkezési napján a (8) bekezdéstől eltérően 100%-os napidíj jár.

(10) A kiküldöttet a külföldi tartózkodás során felmerülő, indokolt mértékű költségeinek fedezésére költségtérítés illeti meg. A kiküldöttet megillető költségtérítés magában foglalja a szállásköltség, az utas- és poggyászbiztosítás, az utazási költség (pl. alagút, parkolás, autópálya- használat, helyi tömeg- közlekedés díja) és a járműhasználati költség összegét.

(11) A számlával igazolt szobaár mellett mosatási és vasalási költség kizárólag a hét napot meghaladó Európán kívüli kiküldetés esetén számolható el oly módon, hogy az a külföldön tartózkodás 8. napjától kezdődően, szállodai éjszakánként az egynapi szállásköltség 10%-át nem haladhatja meg.

(12) A kiküldött az indulás és az érkezés napján elszámolhatja a lakásától (tartózkodási helyétől) az állomásig (repülőtérig) megtett út számlával igazolt taxiköltségét, továbbá a beutazási engedély (vízum) költségét.

(13) Tranzitországon történő átutazás esetén, ha a tranzitországban az érkezési és az indulási állomás (repülőtér) nem azonos, a két állomás közötti út számlával igazolt taxiköltsége számolható el.

(14) Az I. napidíj-kategóriába tartozók I. osztályú, illetve három- vagy négycsillagos szállodát, a II., III., és IV. napidíj-kategóriába tartozók II. osztályú, illetve háromcsillagos szállodát vehetnek igénybe.

(15) Amennyiben az utazás távolsága nem haladja meg az 1000 km-t és a biztonsági helyzet ezt külön nem indokolja, repülőgépet igénybe venni nem lehet, minden utazást vonattal, autóbusszal, illetve gépkocsival kell lebonyolítani. Ettől eltérni akkor lehet, ha a kiküldetést teljesítők teljes utazási költsége nem jelent 30%-nál magasabb többletkiadást a vasúti vagy közúti közlekedéshez képest.

(16) Ha a külföldre utazás repülőgéppel történik, a közalkalmazottak minden esetben „turista” osztályt vehetnek igénybe. Vonattal történő utazás esetén a közalkalmazott első osztályra szóló jegyet vehet igénybe.

KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK

Családalapítási támogatás

11. § (1) A családalapítási támogatás kamatmentes, visszatérítendő szociális támogatás, melynek célja a családalapítással járó anyagi terhekhez való hozzájárulás, a családalapításhoz szükséges alapvető lakhatási feltételek megteremtésének elősegítése érdekében a lakás berendezési és felszerelési tárgyai megvásárlásának biztosítása.

(2) Családalapítási támogatás igénylésére jogosult, aki

a) 40 évesnél nem idősebb, és

b) az adott Szolgálatnál legalább 2 évet megszakítás nélkül közalkalmazotti jogviszonyban töltött, továbbá

c) házastársával, élettársával, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében gyermekével önálló lakásban vagy lakrészben együtt lakik.

ca) önálló lakásnak, illetve lakrésznek kell tekinteni a saját tulajdonban lévő lakást, bérlakást, albérletet, garzonszállást, családtagi minőségben használt legalább 1 szobát.

12. § (1) Nem adható támogatás annak:

a) akinek közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése folyamatban van,

b) aki ellen büntető- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban,

c) aki korábban azonos célú támogatásban részesült, beleértve a más rendvédelmi szervtől kapott támogatást is,

d) akiről bebizonyosodik, hogy a támogatás iránti kérelmében valótlan adatokat közölt, illetve

e) akinek illetményét – a fennálló tartozásai miatt – további levonásokkal terhelni már nem lehet.

(2) A kérelmező részére nyújtható családalapítási támogatás összege a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap nyolcszorosáig terjedhet.

(3) A támogatást a havi rendszeres illetményből – ideértve a GYED-et és a GYES-t is – egyenlő részletekben történő levonással legfeljebb 36 hónap alatt kell visszafizetni.

(4) A családalapítási támogatás kamatmentes. A folyósított családalapítási támogatás kamatkedvezményéből származó jövedelem után a személyi jövedelemadót a Szolgálat a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvényben foglaltak szerint fizeti meg.

(5) A családalapítási támogatás kizárólag az önálló lakás vagy lakrész lakberendezési és felszerelési tárgyai vásárlására engedélyezhető, illetve fordítható. A támogatás összegéből történő vásárlást – amely a kérelmező által az igénylőlapon feltüntetett tárgyakra irányulhat – a kérelmező nevére és lakcímére kiállított eredeti számlák másolatának a Szolgálat gazdasági szervénél történő leadásával kell igazolni, a támogatás folyósításától számított 90 naptári napon belül.

13. § (1) Meg kell vonni a támogatás még vissza nem fizetett részét attól, akinek közalkalmazotti jogviszonya:

a) áthelyezéssel,

b) neki felróható ok miatti felmentéssel,

c) elbocsátás fegyelmi büntetés kiszabásával, vagy

d) összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása miatt szűnik meg.

(2) Ha az új munkáltató a folyósításkor megállapított – a mindenkori személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott közterhekkel növelt – támogatás hátralékát átvállalja, azt a Szolgálat részére egy összegben kell megtéríteni.

(3) A támogatásban részesítettnek a támogatás megvonásakor a folyósításkor megállapított – a mindenkori személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott közterhekkel növelt támogatást, vagy annak még vissza nem fizetett részét egy összegben kell megfizetnie. Amennyiben az egyösszegű visszafizetésre nem kerül sor, akkor a Szolgálat gazdasági szervének levonás útján kell érvényesíteni közalkalmazott illetménye terhére, illetve a bírósági végrehajtásról rendelkező jogszabály alapján kell eljárni.

(4) Az igénybe vevő elhalálozása esetén – amennyiben a Szolgálat halottjává nyilvánították – a felvett támogatás le nem törlesztett részét törölni kell.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve az igénybe vevő elhalálozása esetén, illetve ha a munkaköri feladatokkal összefüggő baleset vagy betegség vezet a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséhez, a közalkalmazott közvetlen felettese javaslatára a főigazgató méltányosságból engedélyezheti a támogatás még vissza nem fizetett részének törlését vagy mérséklését.

Illetményelőleg

14. § (1) A közalkalmazott részére illetményelőleg biztosítható.

(2) Nem engedélyezhető illetményelőleg a közalkalmazott részére, ha:

a) a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése bármilyen okból folyamatban van,

b) a próbaidő alatt, illetve

c) a közalkalmazott a korábban részére engedélyezett illetményelőleget még teljes egészében nem törlesztette.

(3) Az illetményelőleg – a (2) bekezdésben közölt kizáró feltételek kivételével – egy naptári évben többször felvehető. Az illetményelőleg törlesztésének időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. A kérelmező illetményét terhelő tartozásait és az illetményelőleg levonhatóságát a Szolgálat gazdasági szerve igazolja.

(4) Az engedélyezhető illetményelőleg összege a mindenkor érvényes minimálbér havi összegének ötszöröséig terjedhet. Az illetményelőleget a tárgyév december 5-ig le kell vonni, illetve vissza kell fizetni.

(5) A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor a teljes illetményelőleg-tartozás visszafizetése egy összegben esedékessé válik. Ha a közalkalmazotti jogviszony nyugállományba helyezés miatt szűnik meg, az illetményelőleg-tartozás változatlan feltételek mellett törleszthető.

(6) A (3)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint kifizetett illetményelőleg mentes a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség alól. Amennyiben az érintett a felvett illetményelőleget nem téríti vissza, vagy azt más fizeti meg, akkor az előleg a személyi jövedelemadóról szóló hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően adóköteles bevételnek minősül.

Lakbértámogatás, albérleti díj hozzájárulás

15. §2

Étkezési hozzájárulás

16. § (1) A közalkalmazotti állomány tagja étkezési hozzájárulásra jogosult. Az étkezési hozzájárulás – a főigazgató döntése alapján – étkezési utalvány vagy kedvezményes melegétkeztetés formájában biztosítható.

(2) Az étkezési utalvány havonta jár, kiadása az előző havi illetménnyel egyidejűleg esedékes. Az étkezési utalványra jogosultság szempontjából minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(3) Nem jár étkezési utalvány:

a) a 30 napnál hosszabb időtartamú fizetés nélküli szabadság,

b) tartós betegállomány esetén a 61. naptól,

c) a GYED, a GYES időtartamára, valamint

d) a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó felmentési idő azon részére, amely alatt a közalkalmazott mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

(4) A közalkalmazott részére étkezési utalvány nem jár, ha a Szolgálat kedvezményes melegétkeztetést biztosít.

(5) A hozzájárulás mértékét a főigazgató határozza meg.

SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI GONDOSKODÁS

A szociális gondoskodás

17. § (1) A közalkalmazotti állomány segélyezése a Szolgálat éves költségvetésben a szociális és kegyeleti gondoskodásból fakadó feladatok pénzügyi fedezetére létrehozott keretből kell biztosítani.

(2) A közalkalmazott szociális helyzetének függvényében a költségvetési források által biztosított keret erejéig az alábbi pénzbeli támogatásokban részesíthető:

a) szociális segély,

b) temetési segély.

(3) A közalkalmazott az alábbi természetbeni támogatásokban részesíthető:

a) kedvezményes üdülés,

b) anyagi és technikai eszközök, szolgáltatások térítésmentes vagy kedvezményes igénybevétele,

c) jogi tanácsadói, érdekvédelmi szolgáltatások igénybevétele.

Szociális segély

18. § (1) A szociálisan rászorulók szociális segélyben részesíthetők a következők szerint:

a) ha létfenntartásuk önhibájukon kívül olyan mértékben kerül ideiglenesen veszélybe, hogy az egy családtagra jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér összegét,

b) baleset bekövetkezése miatt előálló munkaképesség-csökkenés, vagy váratlan, indokolt kiadások felmerülése esetén, melyek következtében a közalkalmazott nem képes maga vagy családja létfenntartását biztosítani,

c) a beiskolázási terhek enyhítési céljából, ha a gyermek az általános iskolai vagy középfokú tanulmányait nappali tagozaton folytatja, és az egy családtagra jutó bruttó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér összegének kétszeresét,

d) gyermek születését követően, ha az egy családtagra jutó bruttó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér összegének kétszeresét.

(2) A szociális segély összege nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét, és az egy személynek juttatott szociális segély éves összege nem lehet több a minimálbér hatszoros összegénél.

(3) Szociális segélyben részesíthető a Szolgálat nyugállományban lévő volt közalkalmazottja a Szolgálat pénzügyi helyzetétől függően.

Temetési segély

19. § (1) Szociális helyzetének figyelembevételével temetési segélyben részesíthető a közalkalmazott, ha olyan hozzátartozója hunyt el, akinek eltartására kötelezett volt. Temetési segélyben részesíthető az elhunyt közalkalmazottnak közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó), ha a temetés kiadásai elsődlegesen reá hárulnak.

(2) A Szolgálat nyugállományban lévő volt közalkalmazottja és közeli hozzátartozója az (1) bekezdésben foglaltak szerint részesíthetők temetési segélyben.

(3) A temetési segély összege nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeres összegét.

(4) Nem folyósítható temetési segély akkor, ha a Szolgálat a temetés költségeinek legalább 50%-át átvállalta.

A pénzbeli támogatások igénylésével kapcsolatos eljárás szabályai

20. § (1) A közalkalmazott és az e rendeletben meghatározott jogosultak pénzbeli támogatásának folyósítását kezdeményezheti:

a) a pénzbeli támogatásra jogosult,

b) a Szolgálat Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság),

c) a jogosult közvetlen felettese.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a jogosult nyilatkozatát saját és háztartásában élő közeli hozzátartozóinak vagyoni helyzetéről,

b) ha a jogosult a Szolgálat közalkalmazottja, akkor a közvetlen felettesének állásfoglalását a kérelemben foglaltak megalapozottságáról és indokoltságáról.

(3) A kérelemhez csatolni kell a jogosult és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolását.

(4) Pénzbeli támogatásban csak az részesíthető, aki a szociális helyzetének megítéléséhez szükséges személyes adatokat a valóságnak megfelelően rendelkezésre bocsátja, igazolja és hozzájárul azok kezeléséhez.

(5) A pénzbeli támogatások kifizetéséről a Bizottság javaslatának figyelembevételével a főigazgató dönt. A főigazgató indokolt esetben a Bizottság javaslatától eltérő tartalmú döntést is hozhat.

Kedvezményes üdülés

21. § (1) A kedvezményes üdültetés a Szolgálat kezelésében lévő ingatlanok, továbbá a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által a Szolgálat részére biztosított üdülőkbe szóló beutalók igénybevételével történik.

(2) Kedvezményes üdülésre jogosult:

a) a közalkalmazott és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók,

b) a nyugállományban lévő közalkalmazott és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, amennyiben a nyugállományba helyezésre nem a közalkalmazottnak felróható okból került sor,

c) a Szolgálat halottjának özvegye, árvája, amíg ellátást folyósítanak számára, illetve az özvegy akkor is, ha saját jogú nyugdíjat kap,

d) akik közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi baleset, betegség miatt szűnt meg, feltéve, hogy a munkahelyi baleset, betegség nem nekik felróható okból következett be, valamint velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozóik.

(3) A (2) bekezdés b)–d) pontokban meghatározott személyek csak főszezonon kívüli időszakban jogosultak kedvezményes üdülésre.

(4) Főszezonban – június 1. napjától augusztus 31. napjáig – történő üdültetésre a közalkalmazott 2 évenként egy alkalommal jogosult. Ettől a szabálytól csak akkor lehet eltérni, ha a szabad férőhelyek, illetve a rendelkezésre álló beutalókeret alapján arra lehetőség van.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes üdülésért térítési díjat kell fizetni.

A pénzbeli támogatások és a kedvezményes üdülés közös szabályai

22. § (1) A pénzbeli támogatások mértékének megállapításánál és folyósításánál, valamint a kedvezményes üdülés biztosításánál azonos körülmények fennállása esetén előnyben kell részesíteni:

a) a három vagy több gyermeket nevelő jogosultat,

b) a gyermekét egyedül nevelő jogosultat,

c) a Szolgálat halottjának özvegyét, árváját, valamint

d) a munkahelyi baleset vagy betegség következtében megrokkantakat.

(2) A pénzbeli támogatásokat és a kedvezményes üdülést terhelő közterheket a Szolgálat költségvetéséből kell fedezni.

A szociális gondoskodásra vonatkozó egyéb szabályok

23. § A nyugállományú közalkalmazottal, valamint az elhunyt közalkalmazott, nyugállományú elhunyt közalkalmazott özvegyével, árvájával, amíg ellátást folyósítanak számára, illetve az özveggyel, akkor is, ha saját jogú nyugdíjat kap, kapcsolatos szociális gondoskodás keretében:

a) igény szerint – évente – találkozók szervezhetők,

b) megszervezhető, hogy ünnepi alkalmakkor (pl. születésnap, karácsony, évforduló stb.) ezen személyeket az alkalomhoz illő módon köszöntsék.

A kegyeleti gondoskodás

24. § (1) A közalkalmazotti állomány, illetve a nyugállomány azon elhunyt tagja – halálának körülményei, életútja és érdemei szerint – minősíthető a Szolgálat halottjává, aki rendelkezik 10 év folyamatos közalkalmazotti viszonyban eltöltött idővel, melyből legalább 5 évet az adott Szolgálatnál töltött, valamint munkaköri feladatát átlag feletti eredményességgel és hivatástudattal látta el.

(2) Nem minősíthető a Szolgálat halottjává:

a) aki halálát szándékosan maga okozta,

b) akinek halála önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotának következménye, vagy halála ezzel összefüggésben következett be,

c) akinek közalkalmazotti jogviszonya elbocsátás fegyelmi büntetés miatt szűnt meg;

d) aki közalkalmazotti jogviszonyáról lemondott,

e) akit (nyugállományba helyezést követően) bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt.

(3) A Szolgálat halottja esetében az elhunyt érdemeit és életútját méltató határozatot kell megjelentetni.

(4) A Szolgálat halottjának temetési költségeit a Szolgálat viseli.

A kiegészítő egészségügyi szolgáltatások

25. §3 (1) A Szolgálat fogorvosi rendelőjében elvégzett fogszakorvosi és szájsebészeti eljárások – a fogpótlások kivételével – térítésmentesek. A fogpótlások fogtechnikai költségeit a közalkalmazott maga viseli. A Budapesten kívüli munkahelyen munkát végző közalkalmazott részére a fogszakorvosi és szájsebészeti eljárások költségeinek 75%-a téríthető, évente legfeljebb a közalkalmazotti pótlékalap 100%-áig.

(2) A közalkalmazott részére a szemész szakorvos által meghatározott gyógyszemüveg-, illetve kontaktlencse-készítés költségeinek 75%-a téríthető, évente legfeljebb a közalkalmazotti pótlékalap 100%-áig.

(3) A kifizetés rendjét és annak mértékét a Szolgálat főigazgatója utasításban határozza meg.

26. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)4

1. számú melléklet a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelethez

A közalkalmazottak által betölthető egyes beosztások megnevezése, fizetési osztálya,
valamint a vezetői pótlék mértéke

Munkakörök

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék%-a
(vezetői meg-
bízás esetén)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Magasabb vezetői beosztások:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Főosztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Főosztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Vezetői beosztások:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

200

Oktatói munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanár, nyelvtanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Ügyintézői munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

Könyvtáros

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Tanácsadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

Mérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

Előadó

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Gondnokságvezető

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Egészségügyi munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főorvos

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

Orvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Vezető asszisztens

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

Asszisztens

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Gyógytornász

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

Laboráns

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

Ügyviteli munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Több munkafolyamatot ellátó ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

Operátor

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Fizikai munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezető technikus

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

Technikus

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

Műhelyvezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Részlegvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Garázsmester

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Szakmunkás több szakmával

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Erőműkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Étteremvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Konyhafőnök, konyhavezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Részlegvezető szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Önálló szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Cukrász

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Beosztott szakács

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Büfévezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Felszolgáló

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Raktárvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Raktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Beszerző

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gondnok

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Fényképész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Indító, garázsmester

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

Betanított munkás

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segédmunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocsimosó

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézbesítő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonközpont-kezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takarító

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szobalány

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konyhalány, mosogató

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézilány

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büfés

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelethez

Kiküldetés esetén járó valuta-költségtérítés összegei
(napidíj)

Ország

Valutanem

I.
kategória

II.
kategória

III.
kategória

IV.
kategória

Afrika

 

 

 

 

 

Algéria

EUR

71

64

58

52

Angola

USD

73

66

59

53

Bénin

USD

73

66

59

53

Bissau-Guinea

USD

81

73

66

59

Botswana

USD

64

58

52

47

Burkina Faso

USD

72

65

59

53

Burundi

USD

70

63

57

51

Comore-szigetek

USD

78

70

63

57

Csád

USD

77

69

62

56

Dél-Afrika

EUR

57

51

46

41

Dzsibuti

USD

75

68

61

55

Egyenlítői Guinea

USD

68

61

55

50

Egyiptom

EUR

63

57

51

46

Elefántcsontpart

USD

68

61

55

50

Eritrea

USD

67

60

54

49

Etiópia

USD

70

63

57

51

Gabon

USD

68

61

55

50

Gambia

USD

64

58

52

47

Ghána

USD

68

61

55

50

Guinea

USD

68

61

55

50

Kamerun

USD

69

62

56

50

Kenya

USD

70

63

57

51

Kongó

USD

78

70

63

57

Kongói Demokratikus Köztársaság

USD

71

64

58

52

Közép-afrikai Köztársaság

USD

73

66

59

53

Lesotho

USD

64

58

52

47

Libéria

USD

68

61

55

50

Líbia

EUR

72

65

59

53

Madagaszkár

USD

69

62

56

50

Malawi

USD

69

62

56

50

Mali

USD

72

65

59

53

Marokkó

EUR

60

54

49

44

Mauritánia

USD

69

62

56

50

Mauritius

USD

71

64

58

52

Mozambik

USD

67

60

54

49

Namíbia

USD

65

59

53

48

Niger

USD

71

64

58

52

Nigéria

USD

80

72

65

59

Ruanda

USD

71

64

58

52

Sao Tome és Principe

USD

72

65

59

53

Seychelle-szigetek

USD

77

69

62

56

Sierra Leone

USD

69

62

56

50

Szenegál

USD

71

64

58

52

Szomália

USD

52

47

42

38

Szudán

USD

72

65

59

53

Szváziföld

USD

63

57

51

46

Tanzánia

USD

54

49

44

40

Togó

USD

68

61

55

50

Tunézia

EUR

62

56

50

45

Uganda

USD

62

56

50

45

Zambia

USD

70

63

57

51

Zimbabwe

USD

74

67

60

54

Zöld-foki-szigetek

USD

68

61

55

50

Amerika

 

 

 

 

 

Amerikai Egyesült Államok

USD

79

71

64

58

Antigua és Barbuda

USD

69

62

56

50

Argentína

USD

64

58

52

47

Bahama

USD

74

67

60

54

Barbados

USD

77

69

62

56

Belize

USD

69

62

56

50

Bermuda

USD

69

62

56

50

Bolívia

USD

61

55

50

45

Brazília

EUR

59

53

48

43

Chile

EUR

57

51

46

41

Costa Rica

USD

68

61

55

50

Dominikai Közösség

USD

64

58

52

47

Dominikai Köztársaság

USD

64

58

52

47

Ecuador

USD

65

59

53

48

Grenada

USD

77

69

62

56

Guatemala

USD

67

60

54

49

Guyana

USD

68

61

55

50

Haiti

USD

68

61

55

50

Holland Antillák

USD

69

62

56

50

Honduras

USD

72

65

59

53

Jamaica

USD

68

61

55

50

Kanada

EUR

64

58

52

47

Kolumbia

USD

64

58

52

47

Kuba

USD

74

67

60

54

Mexikó

USD

67

60

54

49

Montserrat

USD

69

62

56

50

Nicaragua

USD

66

59

53

48

Panama

USD

67

60

54

49

Paraguay

USD

65

59

53

48

Peru

USD

66

59

53

48

Puerto Rico

USD

69

62

56

50

Saint Kitts és Nevis

USD

69

62

56

50

Saint Lucia

USD

69

62

56

50

St. Vincent és Grenadine

USD

69

62

56

50

Salvador

USD

69

62

56

50

Suriname

USD

68

61

55

50

Trinidad és Tobago

USD

69

62

56

50

Uruguay

USD

64

58

52

47

Venezuela

USD

66

59

53

48

Ausztrália

EUR

65

59

53

48

Cook-szigetek

USD

72

65

59

53

Fidzsi-szigetek

USD

66

59

53

48

Kiribati

USD

72

65

59

53

Marshall-szigetek

USD

72

65

59

53

Mikronézia

USD

68

61

55

50

Nyugat-Szamoa

USD

68

61

55

50

Pápua Új-Guinea

USD

70

63

57

51

Salamon-szigetek

USD

61

55

50

45

Tonga

USD

60

54

49

44

Tuvalu

USD

66

59

53

48

Új-Kaledónia

USD

66

59

53

48

Új-Zéland

USD

66

59

53

48

Vanuatu

USD

71

64

58

52

Ázsia

 

 

 

 

 

Afganisztán

USD

66

59

53

48

Azerbajdzsán

USD

69

62

56

50

Bahrein

USD

69

62

56

50

Bangladesh

USD

67

60

54

49

Bhután

USD

69

62

56

50

Brunei

USD

64

58

52

47

Egyesült Arab Emirátusok

USD

68

61

55

50

Fülöp-szigetek

USD

65

59

53

48

Grúzia

USD

65

59

53

48

Hong Kong

EUR

63

57

51

46

India

USD

70

63

57

51

Indonézia

EUR

70

63

57

51

Irak

USD

84

76

68

61

Irán

EUR

72

65

59

53

Izrael

USD

79

71

64

58

Japán

EUR

76

68

61

55

Jemen

USD

65

59

53

48

Jordánia

EUR

63

57

51

46

Kambodzsa

USD

66

59

53

48

Katar

EUR

60

54

49

44

Kazahsztán

EUR

72

65

59

53

Kína

EUR

69

62

56

50

Kirgizisztán

USD

58

52

47

42

Koreai Köztársaság

EUR

65

59

53

48

Koreai NDK

USD

72

65

59

53

Kuwait

EUR

60

54

49

44

Laosz

USD

65

59

53

48

Libanon

USD

77

69

62

56

Macao

USD

68

61

55

50

Malajzia

EUR

59

53

48

43

Maldív-szigetek

USD

69

62

56

50

Mianmar

USD

66

59

53

48

Mongólia

EUR

68

61

55

50

Nepál

USD

65

59

53

48

Omán

USD

67

60

54

49

Örményország

USD

68

61

55

50

Pakisztán

EUR

68

61

55

50

Palesztina

USD

79

71

64

58

Srí Lanka

USD

65

59

53

48

Szaúd-Arábia

EUR

66

59

53

48

Szingapúr

EUR

60

54

49

44

Szíria

EUR

69

62

56

50

Tajvan

EUR

63

57

51

46

Thaiföld

EUR

60

54

49

44

Törökország

EUR

68

61

55

50

Türkmenisztán

USD

76

68

61

55

Üzbegisztán

USD

67

60

54

49

Vietnam

USD

65

59

53

48

Európa

 

 

 

 

 

Albánia

EUR

76

68

61

55

Ausztria

EUR

72

65

59

53

Belorusszia

EUR

62

56

50

45

Belgium

EUR

70

63

57

51

Bosznia-Hercegovina

EUR

70

63

57

51

Bulgária

EUR

68

61

55

50

Ciprus

EUR

63

57

51

46

Cseh Köztársaság

EUR

62

56

50

45

Dánia

EUR

76

68

61

55

Észtország

EUR

60

54

49

44

Finnország

EUR

71

64

58

52

Franciaország

EUR

71

64

58

52

Gibraltár

EUR

65

59

53

48

Görögország

EUR

64

58

52

47

Hollandia

EUR

69

62

56

50

Horvátország

EUR

67

60

54

49

Írország

EUR

68

61

55

50

Izland

EUR

71

64

58

52

Lengyelország

EUR

59

53

48

43

Lettország

EUR

62

56

50

45

Liechtenstein

EUR

78

70

63

57

Litvánia

EUR

60

54

49

44

Luxemburg

EUR

65

59

53

48

Macedónia

EUR

70

63

57

51

Málta

EUR

65

59

53

48

Moldova

EUR

69

62

56

50

Monaco

EUR

71

64

58

52

Nagy-Britannia

EUR

72

65

59

53

Németország

EUR

70

63

57

51

Norvégia

EUR

71

64

58

52

Olaszország

EUR

69

62

56

50

Oroszország

EUR

77

69

62

56

Portugália

EUR

66

59

53

48

Románia

EUR

70

63

57

51

Spanyolország

EUR

67

60

54

49

Svájc

EUR

74

67

60

54

Svédország

EUR

71

64

58

52

Szerbia

EUR

71

64

58

52

Montenegro

EUR

71

64

58

52

Szlovák Köztársaság

EUR

62

56

50

45

Szlovénia

EUR

61

55

50

45

Ukrajna

EUR

71

64

58

52

Vatikán

EUR

69

62

56

50

1

A rendeletet a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2019. május 18. napjával.

2

A 15. §-t a 75/2012. (XII. 18.) BM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 25. § a 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közalkalmazottaira a továbbiakban nem alkalmazható.

4

A 26. § (2)–(3) bekezdése a 26. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére