• Tartalom

45/2008. (XII. 31.) PM rendelet

45/2008. (XII. 31.) PM rendelet

a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról1

2011.02.24.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 (1) A hitelintézet és az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep) a rendszeres helyszínen kívüli felügyeleti ellenőrzés érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(2) A hitelintézet a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

(3) A fióktelep a működése megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

2. § (1)3 A hitelintézet és a fióktelep a felügyeleti jelentését a mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, a titokvédelmi rendelkezések megtartásával köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni. A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok képezik. A felügyeleti jelentésről a Felügyelet időbélyegzővel ellátott módszertani útmutatót tesz közzé.

(2) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén (a továbbiakban: adatfogadó rendszer) keresztül kell teljesíteni.

(3) A Felügyelet a (2) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha a hitelintézet és a fióktelep elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatfogadó rendszerben „feldolgozott” státuszt kap, amelyről a Felügyelet elektronikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak.

3. § (1)4 A hitelintézet és a fióktelep

a) a napi jelentést a beszámolás napját követő 2. munkanapig,

b) az előkészített napi jelentést a beszámolás napját követő munkanapon 11 óráig,

c) a havi jelentést a beszámolás napját követő hónap 15. munkanapjáig,

d) a negyedéves jelentést a beszámolás napját követő hónap 20. munkanapjáig,

e) a hitelintézet törzsadatairól, illetve a fióktelep törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükröző rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, az időközi változások miatti törzsadatjelentést a változást követő 15 munkanapon belül, a pénzügyi közvetítők és ügynökök bejelentésére vonatkozó jelentést a változást követő 5 munkanapon belül

elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(2)5 Az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet az összevont alapú jelentését negyedévente

a) a tárgynegyedévről a tárgynegyedév utolsó napját követő 40 munkanapon belül,

b) a tárgy (üzleti) évről – amely a december 31-i auditált éves beszámoló alapulvételével készül – legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-áig

elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(3)6 A hitelintézetnek az évenkénti jelentést – a (2), (4) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt kell megküldenie.

(4)7 A hitelintézetnek az éves beszámoló alapján készített auditált mérlegadatokat és eredménykimutatást tartalmazó felügyeleti jelentéseket, valamint a cégszerű aláírással ellátott éves beszámolót a jogszabályban meghatározottak szerinti könyvvizsgálói záradékkal és jelentésekkel, az üzleti jelentést, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozattal együtt magyar nyelven, az adatszolgáltató intézmény elektronikus aláírásával, elektronikus úton, a beszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kell eljuttatnia a Felügyelet részére.

(5) A hitelintézetnek az évközi auditálást követően az auditált számviteli beszámoló alapján készített felügyeleti mérleget, eredménykimutatást, a szavatoló tőke és tőkekövetelmény tábláit a könyvvizsgálói záradékkal együtt magyar nyelven, az adatszolgáltató intézmény elektronikus aláírásával, elektronikus úton, a könyvvizsgálói jelentés dátumát követő 15 munkanapon belül kell eljuttatnia a Felügyelet részére.

(6) A hitelintézet és a fióktelep a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendő negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy időben, a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles elektronikus úton eljuttatni a Felügyelet részére.

(7)8 A hitelintézet a termékismertetőre vonatkozó eseti jelentést [melléklet 9HA–9HS táblák] az adatokban történő változás érvényessége kezdőnapját megelőző munkanap 18 óráig köteles a Felügyelet részére megküldeni.

Átmeneti és záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2009. január hónapra vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.

(2)9 E rendeletnek a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról szóló 23/2010. (XII. 31.) NGM rendelettel módosított rendelkezéseit és mellékletét először a 2011. január hónapra vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.

(3)10

Melléklet a 45/2008. (XII. 31.) PM rendelethez11


ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
EGYEDI JELENTÉSEK – RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK

Táblakód

Megnevezés

FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet

AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet

SA módszert alkalmazó hitelintézet

ha SA módszert nem alkalmaz

ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz

ha SA módszert nem alkalmaz

ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz

NEM COREP - MNB-PSZÁF közös táblák

1AB

Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1AN

Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1B

Felügyeleti mérleg (Források)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1C

Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1D

Eladott eszközök halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1E

Tranzakciók számításához szükséges adatok

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1F

Értékpapírosítással kapcsolatos adatok

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1G

Eszköz és forrástételek hó végi állományának devizaszerkezete (hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

2A

Eredménykimutatás

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

NEM COREP - PSZÁF táblák

A1AB

Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

A1AN

Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

A1B

Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Források)

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

A2A

Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

2C

Eredményadatok részletezése

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

3A

SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS
*IRB Bankok számára

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3B

FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS
*IRB Bankok számára

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3DBA

Származtatott ügyletek (HUF) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

3DBB

Származtatott ügyletek (EUR) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

3DBC

Származtatott ügyletek (USD) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

3DBD

Származtatott ügyletek (CHF) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

3DBE

Származtatott ügyletek (Egyéb devizák) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi főösszegek, piaci értékek)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

3H

Hátrasorolt követelések és kötelezettségek

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

3I

Tulajdonosi kapcsolatok

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

3J1

Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek- értékpapírok értékelési adatai

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

3J2

Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

3K1

Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorolt tételek

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

3K2

Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átrsorolt értékpapírok

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

4AT

LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - összesítő

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

4AA

LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - HUF

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

4AB

LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - EUR

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

4AC

LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - USD

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

4AD

LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - CHF

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

4AE

LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - Egyéb devizák

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

4B

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSRÓL

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

4C

ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉS

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

4E

EGYES BETÉTEK ÉS LETÉTEK AZONOSÍTÁSA

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

4LAN

Egyes mérlegtételek könyv szerinti bruttó állománya

 

 

 

ENa

 

 

 

 

 

 

ENa

 

 

 

 

 

 

ENa

 

 

 

 

 

 

ENa

 

 

 

 

 

 

ENa

 

 

 

5A

HPT. ELŐÍRÁSOK VIZSGÁLATA

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

5B

BANKKÖZI ÁLLOMÁNYOK ADATAI

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

6B

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ADATAI

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

6CA

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR – Termékösszetétel (értéken)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

6CB

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR – Termékösszetétel (darabszám)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

6DA

JELZÁLOG-HITELINTÉZETEK ADATAI (forintban)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

6DB

JELZÁLOG-HITELINTÉZETEK ADATAI (EURO, USD, CHF)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

6E

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRAK – Érvényben lévő szerződések adatai

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

6F

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRAK – Kiutalások (várható) adatai

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

6GA

ELSZÁMOLÓHÁZ - Mérlegadatok részletezése

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

6GB

ELSZÁMOLÓHÁZ – Bevételi adatok részletezése

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

6H

ELEKTRONIKUS PÉNZT KIBOCSÁTÓ - SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

6I

ELEKTRONIKUS PÉNZT KIBOCSÁTÓ - BIRTOKBAN TARTOTT TÉTELEK

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

6J

ELEKTRONIKUS PÉNZT ELFOGADÓ VÁLLALKOZÁSOK

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

7A

ESZKÖZÖK – Átlagállományok

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

7B

FORRÁSOK – Átlagállományok

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

7C

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

7F

PROJEKTFINANSZÍROZÁSI HITELEK

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

7G

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOG ADATAI

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

7H

A hitelintézet által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

8AB

Portfolió összetétel - Kockázatvállalás ügyfelenként a legrégebben lejárt követelés szerint
(bruttó könyv szerinti / nyilvántartási értéken)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

8NACT

Portfolió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Összesítő

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

8NACA

Portfolió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Forint

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

8NACB

Portfolió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Deviza

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

8C

ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁSA

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

8D

CÉLTARTALÉK VÁLTOZÁSA

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

8E

ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET VÁLTOZÁSA

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

8PBA

Portfolió elemzés - minősítés -egyedi értékelési eljárásba vont kitettségek a fedezetek figyelembevétele nélkül

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

8PBB

Portfolió összetétel - Minősítés - Fedezetek figyelembevételével

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

8PBC

Átstrukturált hitelek állományának alakulása

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

8PBF

Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

9AA

KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (HUF)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

9AB

KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (EUR)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

9AC

KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (USD)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

9AD

KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (CHF)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

9AE

KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (GBP)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

9AF

KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (JPY)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

9D

PÉNZMOSÁSSAL ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

9F

NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

9HA

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Áruhitel

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

9HC

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Gépjárműlízing

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

9HG

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Gépjárműhitel

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

9HH

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Hitelkártya

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

9HI

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Ingatlanlízing

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

9HJ

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

9HK

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Személyi kölcsön

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

9HL

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Ingatlancélú hitel

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

9HM

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

9HS

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Számlahitel

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

9I

Informatikai adatok

 

 

N

É

 

 

 

 

 

N

É

 

 

 

 

 

N

É

 

 

 

 

 

N

É

 

 

 

 

 

N

É

 

 

 

10GA

LEGNAGYOBB BETÉTESEK

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

10GB

TULAJDONOSOKTÓL ÉS SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

10GC

BEFEKTETÉSEKTŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

11AA

TULAJDONOSI SZERKEZET 1

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

11AB

TULAJDONOSI SZERKEZET 2

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

14A

MÉRLEG – KÖVETKEZŐ ÉV VÉGÉRE VÁRHATÓ ÁLLOMÁNYOK

 

 

 

É

 

 

V

 

 

 

É

 

 

V

 

 

 

É

 

 

V

 

 

 

É

 

 

V

 

 

 

É

 

 

V

14B

EREDMÉNY - KÖVETKEZŐ ÉV VÉGÉRE VÁRHATÓ ADATOK

 

 

 

É

 

 

V

 

 

 

É

 

 

V

 

 

 

É

 

 

V

 

 

 

É

 

 

V

 

 

 

É

 

 

V

14HD

Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekből és hitelállománya

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

14ND

Mikro-, kis- és középvállalkozások részére a hitelintézetek által nyújtott hitelek - portfólió minősítése

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

15A1

Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tőkekövetelménye, sztenderd módszer

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

15A2

Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tőkekövetelménye, belső modell

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

15B

SAJÁT SZÁMLÁS KERESKEDÉSI KÖNYVI POZÍCIÓK

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

Na

 

 

 

 

 

 

15C

KERESKEDÉSI KÖNYVBE NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBŐL ÁTSOROLT TÉTELEK

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

15D

KERESKEDÉSI KÖNYVBŐL NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBE ÁTSOROLT TÉTELEK

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

20A

A HITELINTÉZET RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

HAD

HITELINTÉZET FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (éves)

 

 

 

É

 

 

 

 

 

 

É

 

 

 

 

 

 

É

 

 

 

 

 

 

É

 

 

 

 

 

 

É

 

 

 

HVDN

HITELINTÉZET FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

PVAD

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (éves)*
* Prudenciális szempontból hitelintézetnek minősülő pénzügyi vállalkozás

 

 

 

É

 

 

 

 

 

 

É

 

 

 

 

 

 

É

 

 

 

 

 

 

É

 

 

 

 

 

 

É

 

 

 

PVVDN

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)*
* Prudenciális szempontból hitelintézetnek minősülő pénzügyi vállalkozás

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

KTAHE1

INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

KTAHE2

BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

KTAHE3

TULAJDONOS ADATAI

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

KTAHE4

BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

KTAHE5

KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

KTAHE6

KISZERVEZÉS ADATOK

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

 

 

 

 

 

J

V

HPTPK

Pénzügyi közvetítők adatai

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

PKVEZ

Független közvetítők vezető állású személyei

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

PKTEV

Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

V

COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény

CAA

HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

CAB

HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

ACAA

Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

ACAB

Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

 

 

 

 

 

 

ÉA

COREP táblák - Hitelezésikockázat

CS

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

2CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

3CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

4CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

5CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

6CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

7CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

71CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

72CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
EBBŐL: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

8CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

81CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)
EBBŐL: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

9CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

10CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
KÉSEDELMES TÉTELEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

12CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
FEDEZETT KÖTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

14CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

15CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
EGYÉB TÉTELEK (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

151CS

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény
EGYÉB TÉTELEK
Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek (CRSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

CIF

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C21CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C31CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C32CIF

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIA

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C21CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C31CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C32CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C41CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C411CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C42CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C421CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULÍROZÓ KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C43CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C431CIA

Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény
LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK
EBBŐL: KKV
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CQ

HITELEZÉSIKOCKÁZAT: RÉSZESEDÉSEK
IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTS

KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1SECSA

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

2SECSA

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1SECIRB

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2SECIRB

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECD

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

1TCIF

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2TCIF

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3TCIF

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4TCIF

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TCIA

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2TCIA

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3TCIA

Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4TCIA

Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COREP táblák - Kiegészítő táblák

C11H

MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

C12H

MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2H

BEFEKTETÉSEK

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C21H

KÖZVETETT BEFEKTETÉSEK RÉSZLETEZÉSE

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C22H

MINŐSÍTETT BEFOLYÁSÚ BEFEKTETÉSEK VÁLTOZÁSA

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C3H

ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

C4H

BANKI ÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI NAGYKOCKÁZATVÁLLALÁS

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C41H

TULAJDONOSOKKAL ÉS SZEMÉLYEKKEL SZEMBENI KOCKÁZATVÁLLALÁS

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C42H

BEFEKTETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATVÁLLALÁS

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C43H

BELSŐ HITELEK

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C5H

KERESKEDÉSI KÖNYVI NAGYKOCKÁZATVÁLLALÁS

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C51H

TULAJDONOSOKKAL ÉS SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KERESKEDÉSI KÖNYVI KOCKÁZATVÁLLALÁS

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C52H

BEFEKTETÉSEKKEL KAPCSOLATOS KERESKEDÉSI KÖNYVI KOCKÁZATVÁLLALÁS

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C54H

NAGYKOCKÁZAT-VÁLLALÁS ÉS A NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁSI KORLÁT TÁRGYHAVI TÚLLÉPÉSEI

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

C6B

ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS BANKI KÖNYVI TÉTELEKRE

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

C6K

ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI TÉTELEKRE

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

COREP táblák - Piaci kockázat

M1T

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M1H

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:HUF)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M1E

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:EUR)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M1C

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:CHF)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M1G

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:GBP)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M1U

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M1J

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY)

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M2R

PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M3D

PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M4A

PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M5M

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M6AM

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

M6B01M

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

 

H

N

É

A

 

 

COREP táblák - Működési kockázat

OP

HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

1OPD

HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

2OPLD

HITELINTÉZETEK - FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MÚLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details)

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

N

É

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód

Rendszeresen küldendő jelentések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na

Napi jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Havonta küldendő jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Negyedévente küldendő jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É

Évente küldendő jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Auditált jelentés (évzáráskor )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉA

Évközi auditált jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENa

Előkészítet napi jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Június 30-ra vonatkozóan küldendő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Eseti jelentés (változás esetén)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
EGYEDI JELENTÉSEK - HITELINTÉZETI FIÓKTELEPEK

Táblakód

Megnevezés

Fióktelepek

MNB-PSZÁF közös táblák

F1AB

FIÓKTELEP – FELÜGYELETI MÉRLEG (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

H

N

É

A

 

 

F1AN

FIÓKTELEP – FELÜGYELETI MÉRLEG (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)

H

N

É

A

 

 

F1B

FIÓKTELEP – FELÜGYELETI MÉRLEG (Források)

H

N

É

A

 

 

F1C

Fióktelep - Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok

H

N

É

A

 

 

F1E

Fióktelep - Tranzakciók számításához szükséges adatok

H

N

E

A

 

 

F1F

Fióktelep - Értékpapírosítással kapcsolatos adatok

H

N

É

A

 

 

F1G

Fióktelep - Eszköz és forrástételek hó végi állományának devizaszerkezete (hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)

H

N

É

A

 

 

F2A

FIÓKTELEP – EREDMÉNYKIMUTATÁS

H

N

É

A

 

 

PSZÁF táblák

F3CB

FIÓKTELEP - MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - Függő és jövőbeni kötelezettségek, származtatott és azonnali ügyletek

H

N

É

A

 

 

F3I

FIÓKTELEP - TULAJDONOSI KAPCSOLATOK

H

N

É

A

 

 

F3J1

FIÓKTELEP - VALÓS ÉRTÉKELÉST NEM ALKALMAZÓ FIÓKTELEPEK - ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI ADATAI

H

N

É

A

 

 

F3J2

FIÓKTELEP - VALÓS ÉRTÉKELÉST ALKALMAZÓ FIÓKTELEPEK - ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI PORTFÓLIÓK SZERINTI ADATAI

H

N

É

A

 

 

F3K1

FIÓKTELEP - LEJÁRATIG TARTOTT ÉRTÉKPAPÍROK KÖZÜL A TÁRGYNEGYEDÉVBEN KERESKEDÉSI CÉLÚVÁ VAGY ÉRTÉKESÍTHETŐVÉ ÁTSOROLT TÉTELEK

 

N

É

A

 

 

F3K2

FIÓKTELEP - KERESKEDÉSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK KÖZÜL A TÁRGYNEGYEDÉVBEN NEM KERESKEDÉSI CÉLÚVÁ ÁTSOROLT ÉRTÉKPAPÍROK

 

N

É

A

 

 

F4AT

FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - ÖSSZESÍTŐ

H

N

É

A

 

 

F4AA

FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - HUF

H

N

É

A

 

 

F4AB

FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - EUR

H

N

É

A

 

 

F4AC

FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - USD

H

N

É

A

 

 

F4AD

FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - CHF

H

N

É

A

 

 

F4AE

FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - EGYÉB DEVIZÁK

H

N

É

A

 

 

F4B

FIÓKTELEP - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSRÓL

H

N

É

A

 

 

F4C

FIÓKTELEP – ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS

H

N

É

A

 

 

F5B

FIÓKTELEP – BANKKÖZI ÁLLOMÁNYOK ADATAI

H

N

É

A

 

 

F6B

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP ADATAI

 

N

É

A

 

 

F6CA

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – TERMÉKÖSSZETÉTEL (értéken)

 

N

É

A

 

 

F6CB

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – TERMÉKÖSSZETÉTEL (darabszám)

 

N

É

A

 

 

F6D

JELZÁLOG-HITELINTÉZET FIÓKTELEP ADATAI

H

N

É

A

 

 

F6E

LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERZŐDÉSEK ADATAI

 

N

É

A

 

 

F6F

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – KIUTALÁSOK (várható) ADATAI

 

N

É

A

 

 

F7EB

FIÓKTELEP – LEBONYOLÍTÁSRA ÁTVETT HITELEK

 

N

É

A

 

 

F7F

FIÓKTELEP - PROJEKTFINANSZÍROZÁSI HITELEK

 

N

É

A

 

 

F7H

Fióktelep - A fióktelepek által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása

H

N

É

A

 

 

F8NACT

Fióktelep - Portfolió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint

 

N

É

A

 

 

F8NACA

Fióktelep - Portfolió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Forint

 

N

É

A

 

 

F8NACB

Fióktelep - Portfolió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Deviza

 

N

É

A

 

 

F8B

FIÓKTELEP – PORTFOLIÓ ELEMZÉS - MINŐSÍTÉS

 

N

É

A

 

 

F8PBC

Fióktelep - Átstrukturált hitelek állományának alakulása

 

N

É

A

 

 

F8PBF

Fióktelep - Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek

 

N

É

A

 

 

F9D

Fióktelep - Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

 

N

É

A

 

 

F9F

FIÓKTELEP - NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK

 

N

É

A

 

 

F9HA

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Áruhitel

 

 

 

 

 

V

F9HC

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Gépjárműlízing

 

 

 

 

 

V

F9HG

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Gépjárműhitel

 

 

 

 

 

V

F9HH

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Hitelkártya

 

 

 

 

 

V

F9HI

Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Ingatlanlízing

 

 

 

 

 

V

F9HJ

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel

 

 

 

 

 

V

F9HK

Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Személyi kölcsön

 

 

 

 

 

V

F9HL

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlancélú hitel

 

 

 

 

 

V

F9HM

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel

 

 

 

 

 

V

F9HS

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Számlahitel

 

 

 

 

 

V

F10GA

FIÓKTELEP – LEGNAGYOBB BETÉTESEK

 

N

É

A

 

 

F14HD

Fióktelep - Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a fióktelepek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekből és hitelállománya

H

N

É

A

 

 

F14ND

Fióktelep - Mikro-, kis- és középvállalkozások részére a fióktelepek által nyújtott hitelek - portfólió minősítése

 

N

É

A

 

 

F20A

HITELINTÉZETI FIÓKTELEP – NEGYEDÉVES SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

 

N

É

A

 

 

HFAD

EU TAGÁLLAMI HITELINTÉZET FIÓKTELEPE FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (éves)

 

 

É

 

 

 

HFVDN

EU TAGÁLLAMI HITELINTÉZET FIÓKTELEPE FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)

 

N

É

A

 

 

KTAFHE1

FIÓKTELEP - INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

 

 

 

 

J

V

KTAFHE2

FIÓKTELEP - BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK

 

 

 

 

J

V

KTAFHE6

FIÓKTELEP - KISZERVEZÉS ADATOK

 

 

 

 

J

V

HPTPK

Pénzügyi közvetítők adatai

 

 

 

 

 

V

PKVEZ

Független közvetítők vezető állású személyei

 

 

 

 

 

V

PKTEV

Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

 

 

 

 

 

V

Kód

Rendszeresen küldendő jelentések

 

 

 

 

 

 

H

Havonta küldendő jelentés

 

 

 

 

 

 

N

Negyedévente küldendő jelentés

 

 

 

 

 

 

É

Évente küldendő jelentés

 

 

 

 

 

 

A

Auditált jelentés (évzáráskor )

 

 

 

 

 

 

J

Június 30-ra vonatkozóan küldendő

 

 

 

 

 

 

V

Eseti jelentés (változás esetén)

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK - HITELINTÉZETEK

Táblakód

Megnevezés

KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS

Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok

FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet

AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet

SA módszert alkalmazó hitelintézet

ha SA módszert nem alkalmaz

ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz

ha SA módszert nem alkalmaz

ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz

NEM COREP PSZÁF táblák

12A

ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG – ESZKÖZÖK

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

12B

ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG – FORRÁSOK

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

12C

ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

12D

ÖSSZEVONT ALAPÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

12EA

ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET ALÁ "BEVONT" VÁLLALKOZÁSOK

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

12EB

ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET ALÁ NEM KERÜLT VÁLLALKOZÁSOK

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

13A

ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS
*IRB Bankok számára

N

A

N

A

N

A

N

A

 

 

13B

ÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - ÖSSZEVONT ALAPÚ KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEGGEL
*IRB Bankok számára

N

A

N

A

N

A

N

A

 

 

13JB

ÖSSZEVONT ALAPÚ PORTFOLIÓ ELEMZÉS - MINŐSÍTÉS

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

13JC

Összevont alapú portfolió elemzés - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken)

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

13KA

BELFÖLDI PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ADATAI

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

13KB

KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ADATAI

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény

KCAA

HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KCAB

HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

KCAC

HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA

N

A

N

A

N

A

N

A

N

A

COREP táblák - Hitelezési kockázat
1

A rendeletet a 30/2011. (VIII. 22.) NGM rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2011. augusztus 31. napjával.

2

Az 1. § a 42/2009. (XII. 28.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján először a 2010. január hónapra vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.

3

A 2. § (1) bekezdése a 23/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 23/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 42/2009. (XII. 28.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján először a 2010. január hónapra vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.

6

A 3. § (3) bekezdése a 42/2009. (XII. 28.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján először a 2010. január hónapra vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.

7

A 3. § (4) bekezdése a 42/2009. (XII. 28.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján először a 2010. január hónapra vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.

8

A 3. § (7) bekezdését a 42/2009. (XII. 28.) PM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 23/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdése a (3) bekezdés alapján hatályát vesztette, újonnan a 23/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 4. §-a iktatta be.

10

A 4. § (3) bekezdése a (3) bekezdés alapján hatályát vesztette.

11

A Melléklet a 23/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. A 2/2011. (II. 23.) PSZÁF rendelet 1. §-a alapján a melléklet 10GA számú, a legnagyobb betétesekre vonatkozó táblájában nem kell feltüntetniük azoknak az ügyfeleiknek az egyedi azonosításra szolgáló adatait, akik számára a 2010: CLIII. törvény 82. §-a alapján jövedelemként minősülő összeget írtak jóvá és erről a kijelölt hitelintézetek igazolást állítottak ki, ezen igazolt összegek tekintetében.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére