• Tartalom

50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet

50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról1

2013.02.06.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. §-ának (1) bekezdése 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –

a) az állami felsőoktatási intézményekre,

b) az egyházi felsőoktatási intézményekre, valamint

c) a külön megállapodás alapján magán, illetve alapítványi felsőoktatási intézményekre

(a továbbiakban együtt: felsőoktatási intézmények) terjed ki.

(2)2 E rendelet hatálya – a közigazgatási, rendészeti, katonai vagy nemzetbiztonsági felsőoktatás körébe nem tartozó képzések kivételével – nem terjed ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában a felsőoktatási intézmények államilag támogatott hallgatóinak tekintendők

a) teljes idejű és részidős első felsőfokú szakképzésben,

b) teljes idejű és részidős egyetemi, főiskolai első alapképzésben,

c) teljes idejű és részidős első alap-, osztatlan és mesterképzésben,

d) teljes idejű első egyetemi kiegészítő képzésben,

e) teljes idejű első doktori képzésben

államilag támogatott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

(2) E rendelet alkalmazásában – a felsőoktatási törvény 55. §-ának (2) bekezdésében meghatározott idő figyelembevételével – ugyancsak a felsőoktatási intézmények államilag támogatott hallgatóinak tekintendők

a) bármely államilag támogatott első közismereti tanári, hittanári vagy hittanár-nevelő szakon, illetve közös képzésben tanulmányokat folytató hallgató a magyar nyelvű képzésekben, a második közismereti tanári szakképzettség megszerzéséhez felvett szakon a teljes idejű és részidős képzésben legfeljebb az első alkalommal felvett második tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési időtartamban,

b) bármely olyan szakon államilag támogatott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató a magyar nyelvű képzésekben, amelynek képesítési követelményei írják elő, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie,

c) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján az intézménynél már meglévő államilag támogatott helyre átvett hallgató, a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban,

d) nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú hallgatók, ha a jelen paragrafus bármely pontjában rögzített egyéb feltételeknek is megfelelnek,

e) az, aki államilag támogatott helyen további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesített – feltéve, hogy az adott képzési szinten korábban végbizonyítványt nem szerzett.

(3)3 E rendelet alkalmazásában – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 46. § (3) bekezdésben meghatározott mérték figyelembevételével – ugyancsak a felsőoktatási intézmények államilag támogatott hallgatóinak tekintendő a magyar állami ösztöndíjas illetve a magyar állami részösztöndíjas hallgató.

3. § (1)4 Az államilag támogatott hallgatók képzésének költségvetési támogatása a normatív képzési, tudományos célú és fenntartói támogatással történik, amelynek e rendelet alapján számított intézményi költségvetési támogatási mértéke – az éves költségvetésben meghatározott felsőoktatási támogatás összegétől függően – legfeljebb 15%-kal csökkenhet, és amit kiegészíthet egyes speciális feladatok támogatása.

(2) A normatív költségvetési támogatás részei:

a) a képzési támogatás,

b) a tudományos célú támogatás,

c) a fenntartói támogatás.

4. § (1)5 A képzési támogatás a felsőoktatási intézményeknek – az e rendelet módosításáról szóló 70/2008. (IV. 3.) Korm. rendelettel beiktatott –, e rendelet mellékletében részletezett szakjaihoz, képzési területeihez tartozó államilag támogatott számított hallgatói létszáma és a mellékletben szereplő képzési normatívák szorzatával megállapított támogatás összege.

(2) A számított hallgatói létszám a költségvetési évet megelőző év október 15-i statisztikai hallgatói létszám alapján a jogosult létszám, a páratlan félévű képzés éves létszámra történő korrigálásával. A számított hallgatói létszámba egy teljes idejű képzésben részt vevő hallgató egy főnek, míg egy részidős képzésben részt vevő, illetve egy távoktatás tagozatos hallgató 0,5 főnek számít, függetlenül attól, hogy a hallgató egy- vagy többszakos. A kifutó többszakos képzések esetében a magasabb képzési normatíva szerinti szak alapján, a felmenő rendszerű új tanári szakokon a mestertanári normatíva szerint történik a hallgató besorolása. Párhuzamos képzésben részt vevő jogosult hallgatót mind a két intézményben, vagy egy intézményben mind a két szaknak megfelelően figyelembe kell venni. A felsőoktatási törvény 55. § (2) bekezdésében meghatározott, a hallgató támogatási idejének két féléves meghosszabbodása esetén az intézmény jogosult – ezen időszakra is – a normatív képzési támogatás igénylésére.

(3)6 A felsőoktatási törvény 3. számú mellékletében meghatározott számítási alap összege – figyelemmel a felsőoktatási törvény 163/A. §-ának rendelkezéseire – a 2012-es költségvetési évben 230 000 Ft.

(4) A felsőoktatási intézményeknek a képzési támogatásból kell képezni és szabályzatukban rögzíteni az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató külföldi résztanulmányaihoz biztosítható ösztöndíj forrását.

5. § (1) A tudományos célú támogatás finanszírozása a felsőoktatási törvény 131. § (2)–(3) bekezdése alapján az alábbi elemekből tevődik össze:

a) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, valamint a kutatók számított létszáma,

b) az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók létszáma,

c) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók közül a minősítettek létszáma,

d) az adott költségvetési évben és az azt megelőző két évben fokozatot szerzett teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma,

e) az adott költségvetési évben odaítélt fokozatok száma

és a mellékletben szereplő tudományos célú normatívák szorzatával megállapított támogatás összege.

(2) E rendelet alkalmazásában a felsőoktatási intézmények kutatói és oktatói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. számú mellékletében felsorolt munkaköröket betöltő kutatók, illetve teljes munkaidős oktatók. A kutatók számított létszáma a kutatók teljes munkaidejűre átszámított létszáma.

(3) E rendelet alkalmazásában minősített oktatók azok a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, akik a felsőoktatási törvény 149. §-ának (5) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkeznek.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában jelzett alkalmazottak létszáma az államilag támogatott intézményi számított hallgatói létszámának arányában vehető figyelembe.

6. §7 (1)8 Az állami felsőoktatási intézmények 2012. évi fenntartói támogatásának meghatározása az előző évi összeg alapján, bázis jelleggel történik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az egyházi felsőoktatási intézmények esetében is kell alkalmazni.

7. § (1) A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók után az intézmények az alapképzés képzési normatívái szerint részesülnek támogatásban.

(2) A fogyatékossággal élő hallgatók tényleges létszáma után az adott felsőoktatási intézményt a melléklet szerinti kiegészítő normatív támogatás illeti meg. A kiegészítő normatív támogatás a fogyatékossággal élők sajátos igényeinek megfelelő feltételek javítása érdekében szükségessé váló feladatok finanszírozására használható fel.

8. § A nem állami felsőoktatási intézmények – a velük kötött megállapodás alapján – e rendeletben szabályozott eljárás szerint részesülnek költségvetési támogatásban.

9. § (1)9 Az e rendeletben részletezett jogcímek szerint megállapított költségvetési támogatás összegével – amely az intézmények alaptevékenységének ellátására szolgál fedezetül – az intézmények a vonatkozó jogszabályok keretei között önállóan rendelkeznek.

(2) Az intézmények a részükre biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról – sajátosságaik figyelembevételével, a működőképesség fenntartásának szem előtt tartásával – belső szabályozással döntenek. Az intézmények vezető testületeinek feladata dönteni a támogatási összeg központosított és decentralizált részre való felosztásáról, illetve ez utóbbi szervezeti egységekhez, gazdálkodási egységekhez való eljuttatásának rendjéről.

(3) Az intézmények a normatív támogatásra a költségvetési évre vonatkozó, államilag támogatott hallgatói létszám és az e rendeletben foglalt egyéb mutatók közlése nyomán válnak jogosulttá. A hallgatói létszámra és a mutatókra vonatkozó adatoknak megfeleltethetőknek kell lenniük a felsőoktatási információs rendszer számára szolgáltatott adatokkal.

(4) Az intézmények a normatív támogatás jogosultságára és mértékére vonatkozóan az éves költségvetési beszámolóban számolnak el. A tényleges jogosultság megállapításkor

a) hallgatók, az oktatók és a kutatók esetében költségvetési évet megelőző év októberi és az adott év októberi létszámadatait,

b) az 5. § (1) bekezdés d) pont esetében az adott költségvetési évben és az azt megelőző két évben az év végéig fokozatot szerzett teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatókat,

c) az egyéb mutatók esetében pedig az adott költségvetési évre vonatkozó adatokat

kell figyelembe venni.

9/A. §10 A felsőoktatási intézmény a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésben meghatározott összeget a 2. mellékletben meghatározott keretek között állapíthatja meg azzal, hogy az osztatlan tanárképzés esetén az iránymutató képzési költségkeret éves szinten 600 000–800 000 Ft/fő, felsőoktatási szakképzésben 140 000–400 000 Ft/fő.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)11 E rendeletnek a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 9/A. §-át, 1–2. mellékletét 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez12

Képzési és tudományos célú normatívák (E Ft/fő/év)

Megnevezés

Képzési normatívák

Tudományos normatívák

Szakok, képzési területek

Doktori

Mester képzés
(MA, MSc)

Alapképzés
(BA, BSc)

Osztatlan

Egyetemi

Főiskolai

orvos, fogorvos, állatorvos

 

 

 

720

720

 

 

gyógyszerész

 

 

 

679

679

 

 

építész, építőművész

 

 

 

449

449

 

 

jogász

 

 

 

299

299

 

 

mester tanár

 

605

 

 

 

 

 

művészeti, művészetközvetítő

 

940

518

679

679

518

 

egészségügyi

 

605

518

 

679

518

 

repülőmérnöki

 

 

518

 

 

518

 

agrár, műszaki, természet-tudományi, informatika, sporttudományi, nemzetiségi, szociális, pszichológia

 

605

345

449

449

345

 

gyógypedagógus, konduktor

 

605

518

 

518

518

 

gazdasági, jogi-igazgatási, bölcsész, társadalomtudományi

 

405

230

 

230

210

 

tanító-óvó

 

 

230

 

 

210

 

hitéleti

 

405

230

323

230

210

 

teljes munkaidős oktatók

 

 

 

 

 

 

1300

számított kutatók

 

 

 

 

 

 

1300

minősített teljes munkaidős oktatók

 

 

 

 

 

 

1700

fokozatot szerzettek

 

 

 

 

 

 

1300

odaítélt fokozatok

 

 

 

 

 

 

600

államilag támogatott doktoranduszok

 

 

 

 

 

 

 

társ.tud. bölcsész, művészeti

650

 

 

 

 

 

500

term.tud., műszaki, művészeti DLA

975

 

 

 

 

 

900

fogyatékossággal élő hallgatók után járó kiegészítő támogatás normatívája

120

2. melléklet az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez13

Az egyes képzési területek iránymutató képzési költségkeretei (E Ft/fő/év)

 

Képzési terület/képzési ág

Költségkeretek

alapképzés

mesterképzés

(osztatlan)

-tól

-ig

-tól

-ig

A) ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉS

 

 

 

 

 

1. AGRÁR

 

 

 

 

1

 

agrár műszaki

350

500

610

800

2

 

élelmiszer- és kertészmérnöki

350

500

610

800

3

 

gazdasági-vidékfejlesztési és informatikus agrár mérnöki

350

500

610

800

4

 

környezetgazdálkodási és természetvédelemi mérnöki

350

500

610

800

5

 

mezőgazdasági

350

500

610

800

 

2. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

 

 

 

 

6

 

magyar

230

400

450

600

7

 

modern filológia

230

400

450

600

8

 

ókori és keleti filológia

230

400

450

600

9

 

pedagógia-pszichológia (pszichológia szak nélkül)

230

400

450

600

10

 

pszichológia szak

450

600

650

800

11

 

szabad bölcsészet

230

400

450

600

12

 

történelem

230

400

450

600

 

3. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK

 

 

 

 

13

 

közgazdasági

350

500

450

700

14

 

üzleti

300

700

500

800

 

4. INFORMATIKA

 

 

 

 

15

 

informatikai

360

600

650

850

 

5. JOGI

 

 

 

 

16

 

igazságügyi, munkajogi

240

400

450

650

 

6. MŰSZAKI

 

 

 

 

17

 

műszaki képzési ágak

350

650

610

800

 

7. MŰVÉSZET

 

 

 

 

18

 

művészeti képzési ágak

600

1600

700

1900

 

8. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS

 

 

 

 

19

 

művészetközvetítés képzési ágak

550

700

 

9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 

 

 

 

20

 

egészségtudományi

500

600

600

800

 

10. PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 

 

 

 

21

 

gyógypedagógus

500

550

650

750

22

 

óvodapedagógus, tanító

230

400

23

 

tanár

600

800

 

11. SPORTTUDOMÁNY

 

 

 

 

24

 

sport

350

450

610

800

25

 

testkultúra

350

450

610

800

 

12. TÁRSADALOMTUDOMÁNY

 

 

 

 

26

 

politikatudomány

300

600

450

800

27

 

társadalomismeret

300

600

450

800

28

 

szociális

300

450

600

800

 

13. TERMÉSZETTUDOMÁNY

 

 

 

 

29

 

természettudományi képzési ágak

350

600

610

800

B) OSZTATLAN KÉPZÉS

 

 

 

 

 

1. AGRÁR

 

 

 

 

30

 

állatorvostudományi

 

2000

2400

31

 

erdőmérnöki

 

450

500

 

5. JOGI

 

 

 

 

32

 

jogász

 

 

300

700

 

6. MŰSZAKI

 

 

 

 

33

 

építészmérnöki

 

650

800

 

7. MŰVÉSZETI

 

 

 

 

34

 

építőművész

 

35

 

művészeti ágak

 

1000

1900

 

9. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 

 

 

 

36

 

orvos, fogorvos

 

1900

2700

37

 

gyógyszerész

 

1500

1600

1

A rendeletet a 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2017. augusztus 31. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 3. § (1) bekezdése a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a 70/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

6

A 4. § (3) bekezdése a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 9. § (1) bekezdése a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

10

A 9/A. §-t a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

11

A 10. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 7. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta be, szövege a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

12

A melléklet megjelölését 1. mellékletre változtatta, és szövegét megállapította a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a.

13

A 2. mellékletet a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére